De Noordwijker

13 maart 2018

De Noordwijker 13 maart 2018


Zaag in zieke kastanjes

De gezichtsbepalende kastanjes zijn verdwenen omdat een ziekte de kap noodzakelijk maakte. | Foto: WS

gekapt n Het zal trouwe bezoekers aan Noordwijk en ook heel veel dorpsgenoten zeker zijn opgevallen. De gezichtsbepalende kastanjebomen, nabij het kruispunt Gooweg/van de Mortelstraat werden deze week rücksichtslos verwijderd.

Het betrof hier de imponerende rode paardenkastanje, een kruising van de witbloeiende Aesculus hippocastanum met de roodbloeiende Aesculus pavia. Het is een soort die wel meer dan 150 jaar oud kan worden maar wat gevoelig blijkt voor diverse ziekten.

Al eerder werden er op de plek voor de katholieke begraafplaats twee kastanjebomen verwijdert vanwege een mogelijke gevaarlijke situatie. Bij de laatste storm waaiden er van de overgebleven exemplaren grote takken af. Het werd dus duidelijk dat heel snel kappen noodzakelijk was.

Enorme machines deden deze week in rap tempo hun verwoestende werk. Veel oudere Noordwijkers ging dit aan het hart. Maar zullen wel begrip hebben dat vanuit veiligheidsoverwegingen hiertoe werd besloten. Want het risico op het uitbreken van takken of het omwaaien van de boom bleek, ook al gezien de nabijheid van de verkeerswegen, onaanvaardbaar groot te zijn geworden.

Op de gemeentelijke website lezen we: 'Uit controle is gebleken dat de bomen qua conditie hard achteruit zijn gegaan. De betreffende bomen hadden alle drie een slechte tot matige conditie. Door uitzakkende gesteltakken, terugval van de kroon en aanwezigheid van de kastanjebloedingsziekte hadden deze bomen een slechte toekomstverwachting'. Dit geval blijkt bepaald niet uniek want overal in Nederland worden de paardenkastanjes bedreigd door de kastanjebloedingsziekte. De bomen krijgen bruine vlekken op de stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt al snel tot baststerfte en uiteindelijk tot sterfte van de bomen.

De gemeente gaat ter plaatse wel nieuwe bomen planten. Welke boomsoort als vervanging zullen worden geplant is nu nog onduidelijk. Daarover zegt de gemeente Noordwijk slechts: 'Ten minste drie nieuwe bomen van een groter formaat zullen in het najaar van 2018 of mogelijk in het voorjaar 2019 worden aangeplant.

Aldert Barnhoorn volgt Bas van den Berg op als raadslid voor het CDA

Cda n Omdat raadslid Bas van den Berg door het aanvaarden van een nieuwe baan 'met pijn in het hart' moet vertrekken uit de gemeenteraad, zal Aldert Barnhoorn hem gaan opvolgen. De wisseling van de wacht zal plaatsvinden op 15 maart.

Aldert is als geboren Noordwijker reeds een bekend gezicht in Noordwijk en in de Noordwijkse politiek. Van 2010 tot 2014 was hij eerder al raadslid en vanaf 2014 werd hij commissielid. Veertig jaar reeds is Aldert actief in de handel met het Midden-Oosten. Zijn hobby's zijn de beide voetbalverenigingen VVN en SJC.

Speerpunten voor Aldert: meer inkopen doen bij lokale ondernemers als onderdeel van de strijd tegen de leegstand van winkels; het aanpakken van de parkeersituatie; van de verslechterende zorg voor ouderen en van de huisvesting van kwetsbare personen. Ook heeft Aldert een warm hart voor de agrarische sector.

Omdat Alderts dochter, Nathalie Barnhoorn, ook gemeenteraadslid is, heeft de fractie van CDA Noordwijk voor de zekerheid hierover navraag gedaan bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en bij het landelijke CDA. Daar blijkt geen bezwaar tegen te zijn.Snippergroen spekt de gemeentekas

groenstroken n Met snippergroen wordt gemeentelijke grond bedoeld, dat in openbaar gebied ligt en dat grenst aan percelen van woningen. Snippergroen is dus te definiëren als stukken grond die zelf geen duidelijke functie (meer) hebben,maar voor de naburige bewoner een meerwaarde kunnen betekenen.

In Noordwijk zijn er bijna vijfhonderd van die plekjes. Er zijn gevallen waarover er voor gebruik van deze stroken grond tussen gemeente en gebruikers afspraken zijn gemaakt, in andere gevallen is er niets geregeld.

Soms kunnen gebruikers het bedoelde stukje kopen, in andere gevallen wil de gemeente slechts verhuren. Dat is bijvoorbeeld mogelijk wanneer er zich kabels en leidingen ondergronds bevinden. Het kopen van zo'n stuk gemeentegrond kost € 210,00 per vierkante meter. Gaat het om meer dan 50 vierkante meter, dan wordt een onafhankelijk taxateur ingeschakeld.

Mensen die niet willen kopen of huren moeten de grond weer terug te geven aan de gemeente. Schuttingen, beplanting of bestrating moeten door hen worden verwijdert. De gemeente plant er dan weer openbaar groen.

De politiek denkt aan de verkoop van die stroken grond aardig te kunnen verdienen. Specialisten zijn inmiddels sinds 2016 hierbij actief. Deze week werd de politiek bijgepraat. Het bleek dat er tot nu toe een opbrengst is van € 267.607,00. Daar gaat nog het een en ander aan kosten vanaf. Maar er moet in een aantal wijken nog tot een regeling met de gebruikers worden gekomen. Zo zijn de villawijken Dobbelmannduin en De Zuid als laatste op de agenda geplaatst. Carla Versteege (Puur) vroeg zich af hoe er bij verjaring gehandeld wordt. Er kan sprake zijn van verjaring indien de grond langer dan 10 jaar of soms 20 jaar in gebruik is, zo staat in de wet.

Als bewoners beroep willen doen op verjaring, dan zullen zij dit zelf duidelijk moeten aantonen. De gemeente zal in elk geval nooit het initiatief nemen om er een rechtszaak van te maken. In enkele gevallen, zoals bijvoorbeeld in de Wilhelminastraat, bundelen ontevreden bewoners hun krachten om er met de gemeente uit te komen. Maar dat mag nooit in strijd zijn met het vastgestelde beleid.

Panelrubriek n Spraakmakend

Bingo op de Duinwetering

bingo n Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert Supportersclub V.v. Noordwijk weer haar maandelijkse bingo.

Op Sportpark Duinwetering wordt vanaf 20.00 uur gespeeld om mooie prijzen. Iedereen is welkom.

| Foto: Ina Verblaauw Foto: Cor de Mooy

Grootse plannen voor toerisme

Realisatie plannen Hotels lijkt aanstaande

Noordwijk gaat terug naar de roots'

V.v. Noordwijk laat Ter Leede kansloos

Realisatie nieuwbouw Hotels van Oranje lijkt aanstaande

Op de plek van deze 100 parkeerplaatsen komt ‘Residence van Oranje’ met 500 ondergrondse parkeerplekken.

Raad n Deze week komt opnieuw het bouwplan van de Hotels van Oranje in de raadsvergadering. Aan 'een gebed zonder eind' lijkt nu toch een einde te komen. Het college van B&W wil dat de gemeenteraad hun goedkeuring gaat geven aan de anterieure overeenkomst die in februari werd opgesteld.

Initiatiefnemers en politiek hebben elkaar na zoveel jaren uiteindelijk dus weten te vinden. De initiatiefnemers zijn na eerdere bezwaren nog eens in goed overleg gegaan met de ambtelijke organisatie en met wethouder Bakker namens het college. Waarna er nu dus een collegevoorstel op tafel ligt.


Protesten

De plannen dateren uit december 2011. Toen lanceerde directeur Jaap Liethof vol trots eerste schetsen van plannen die al snel veel stof deden opwaaien. Aanvankelijk ook door de Noordwijkse politiek met gejuich onthaald. Maar na protesten van omwonenden en andere belanghebbenden veranderde de stemming . Puur Noordwijk maakte het in 2014 politiek heel belangrijk en uiteindelijk tot inzet van de verkiezingen. Na hun grote verkiezingswinst volgde afwijzing van de bestaande plannen en overeenkomsten. Gevolgd door een langdurig traject van onderhandelen en diverse juridische conflicten. Er volgde een tweedeling in het dorp en in de politiek. Totdat 'wijze mannen', opgestaan vanuit diverse partijen, via een bemiddelingspoging met de initiatiefnemers, overeenstemming wisten te bereiken.


Teruggefloten

In april 2016 was er een raadsbesluit dat aangaf dat de raad betrokken wilde blijven bij het tot stand komen van de officiële overeenkomst behorende bij de presentatie van een voorontwerp bestemmingsplan. Vorig jaar juni werd het college nog teruggefloten toen er wel het voorstel was om het bestemmingsplan ter visie te leggen terwijl er nog geen anterieure overeenkomst kon worden overlegd. Inmiddels blijkt dit ook allemaal geregeld. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om een anterieure overeenkomst goed te keuren en te besluiten dat er geen milieueffectrapport nodig is voor dit project. Tevens het voorstel om het ontwerpbestemmingsplan Hotel en Residence van Oranje ter inzage te leggen. Het college vraagt ook toestemming om ondergeschikte wijzigingen in het bestemmingsplan zo nodig nog aan te brengen. De gemeente en de initiatiefnemers hebben inmiddels geldende afspraken over betaling van de diverse kosten en ook over de noodzakelijke grondruil.

Goedkeuring B&W

Nu is het college van B&W volledig akkoord met de ingediende plannen tot realisatie van de uitbreiding van Hotel Oranje. Bovendien met het ontwikkelen van Residence van Oranje. Met de bijbehorende 500 ondergrondse parkeerplaatsen waarvan er 175 extra zijn voor gebruik door bezoekers en de Noordwijkers.
Vanuit het standpunt dat juist de Noordwijker hier iets aan heeft. Omdat er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan de publieke ruimte waardoor de belevingswaarde daar zal toenemen. Bovendien dat in het kader van de 7 sterrenbadplaats er extra voorzieningen kunnen worden geboden. En dus ook dat er meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan dat er volgens de nota parkeren en stallen noodzakelijk zouden zijn. En niet in de laatste plaats dat hiermee de bestaande werkgelegenheid in stand wordt gehouden en zeer waarschijnlijk ook belangrijk kan worden uitgebreid.


Parkeren en stallen

Eerder al stelde D66 vragen aan het college over het gevoerde beleid betreffende parkeren en stallen. Waarbij het parkeren op eigen terrein in plaats van in de openbare ruimte basis is voor politiek beleid.
De nieuwe plannen zouden volgens het college wat betreft het parkeren volledig beantwoorden, aan de wensen van de Noordwijkse politiek. Er komen bovendien heel wat meer parkeerplekken dan de regels voorschrijven. Oorspronkelijk zou de gemeente hierbij een financiële bijdrage leveren aan de onrendabele top. Maar die lijkt nu weggestreept te zijn tegen het storten van een bijdrage in de pot sociale woningbouw.

Tuintegels eruit en dan planten erin

milieu n Noordwijk heeft als een van de laatste gemeente uit de regio aangesloten gezocht met de landelijke actie Steenbreek. Maar daarbij zijn zichtbare acties vooralsnog uitgebleven.

Nu doet de gemeente echter een eerste poging. Op zaterdag 17 maart is er al de traditionele landelijke actie dat iedere dorpsgenoot bij de milieustraat 4 zakken compost gratis kan afhalen. Dat wordt nu aangegrepen om ook de Steenbreek-actie zichtbaar te maken. De landelijke actie Steenbreek richt zich op het terug draaien van alleen maar onderhoudsvrije en dus met stenen ingerichte woonomgeving, naar meer groen in de tuin. Men wil vooral particulieren bewust maken van de gevolgen van al die stenen. En mensen daarbij bovendien enthousiasmeren om meer groen rondom het huis aan te brengen.
Op 17 maart is er daarom ook de speciale actie: 5 tuintegels eruit – een mooie tuinplant erin. Bij de milieustraat wordt daartoe een plantenkraam ingericht waar de gemeenten Katwijk en Noordwijk gezamenlijk actie voeren. Ter plekke kan men tegels ruilen voor planten. Vanuit de kraam worden ook nog eens flyers uitgedeeld. De beide gemeenten hopen dat veel inwoners aan deze dag en dus aan Operatie Steenbreek willen meedoen. En dat menigeen daarom de komende dagen gaat kijken of er ergens in hun directe omgeving een plekje is dat tuintegelvrij is te maken.
In de steden Leiden en den Haag is men al langere tijd enthousiast bezig. Daar zoekt de gemeenten plekken op waar voortuinen ontbreken maar waar het trottoir de ruimte biedt om zogenaamde geveltuintjes aan te leggen. In die steden een groot succes. Wat mensen bewust maakt, maar ook de sfeer in de straten aanzienlijk verandert. In Noordwijk zijn we nog niet zo ver. Maar de actie op 17 maart kan mogelijk een eerste aanzet zijn om ook hier met dit soort initiatieven te komen.

Referendum

In Nederland maken velen zich druk over de lokale politiek. En dus over de keus wie na 21 maart,voor de komende periode, met de democratische legitimatie in de hand ,het lokale gemeenschapsgeld mag beheren. De inbreng hierbij van de landelijke politici doet vooral komisch aan.

Onze landelijke 'snotneus' is daarbij nadrukkelijk in beeld en weet met zijn opgestroopte mouwen de naïevelingen aan zich te binden. Met grensoverschrijdende items en voor de lokale burger bepaald onbelangrijke zaken. En hij weet zich niet alleen. Zijn collega's van andere partijen kijken met enige jaloezie naar de aandacht die hij krijgt en spannen zich overmatig en vaak knullig ogend in om ook een graantje van de aandacht mee te pikken. In de overtuiging dat de lokale kiezer zich door hun inspanningen laat verleiden bij hun keuze. De Noordwijkers en ook de Noordwijkerhouters en de Zilkers laat dit volkomen koud. Die mogen nog even in de wachtkamer want voor hen is er het uitstel tot november.
Wel is er voor stemgerechtigden de uitnodiging om een stem uit te brengen over de zogenaamde sleepwet welke in een raadgevend referendum op 21 maart aan de orde komt
In een rondje door Noordwijk en met de vraag of mensen hierbij wel zullen gaan stemmen kwamen er leuke, serieuze en soms onwetende reacties. Voor mij toch wel het meest opvallende was dat een behoorlijk aantal niet eens wist dat wij deze keer in Noordwijk niet voor een nieuwe gemeenteraad stemmen.'Oh, is dat zo, ik dacht al, wat zie ik weinig borden in het dorp', was zo'n reactie. Op de vraag of er door hen wel speciaal voor het referendum de gang naar de stemlokalen zou worden gemaakt was het vaak al evenzo. Bijzonder weinig hoorden we de reactie: 'Natuurlijk ga ik stemmen, want gebruik maken van het stemrecht voel ik als een plicht'.
Veel meer hoorde ik: 'Ik denk het niet'. En even vaak: 'ik ga wel maar weet nog niet of ik voor of tegen ben'.
Daarbij was er veelal ook aan mij de vraag: En wat doe jijzelf'? Nu, ik sta in dubio. Niet welke keuze ik moet maken maar wel of ik als pertinent en principieel tegenstander van een raadgevend referendum moet gaan stemmen. Het is ook voor mij eigenlijk een ongeschreven wet dat je als burger altijd mee moet willen doen. Dat zou er voor pleiten om de gang naar het stemlokaal te gaan maken. Maar met niet gaan geef ik ook een mening af. Toch denk ik dat ik uiteindelijk zal gaan stemmen. En als dat gebeurt dan weet ik het wel. Ik stem dan voor deze sleepwet. Ik heb namelijk niets te verbergen en ik ben voor optimale veiligheid. Natuurlijk snap ik ook dat overheden de meest onbetrouwbare partners zijn de men zich wensen kan. Maar zij krijgen van mij toch iets meer vertrouwen dan fundamentalisten, Jihadstrijders en fanatieke terroristen. Met kleinkinderen in het kwetsbaar gebleken Londen denk je mogelijk anders dan de gemiddeld Noordwijker. Die zich hier in ons mooie dorp volkomen veilig waant.

B&W niet verantwoordelijk voor goede thuiszorg

zorg n Ouder wordende mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat is inmiddels een breed gedragen overtuiging. Daarover zijn politiek, zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties en werkgeversorganisaties het volkomen eens.

De manier waarop dit is geregeld staat nogal eens ter discussie omdat op dit gebied de bezuinigingen voor heel veel neveneffect hebben gezorgd. En waarbij zorgaanbieders met problemen kampen. Lenie Zoetendaal (CDA) stelde daarover vragen aan het college van B&W. Met speciale aandacht voor mogelijk tekort aan thuiszorgmedewerkers.

Er was vastgesteld dat o.a. bij Marente er een groot gebrek is aan personeel wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de aan te bieden service.
Zoetendaal wilde met name weten of mensen daarover klachten hadden ingediend. Maar die komen volgens de antwoorden niet binnen bij de gemeente Noordwijk. Maar mogelijk komen die wel bij de zorgverzekeraars terecht die dit in hun basispakket aanbieden. Het college wijst er nadrukkelijk op, dat dit niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort.

Wel is het college op de hoogte van de problemen bij het aantrekken van personeel. Marente ziet oplossingen in het versterken van de kracht van mantelzorgers. Zij zoeken samenwerking met de gemeente op gebied van herintreders en langdurig werkelozen om daarbij creatieve oplossingen te bedenken.

Op het gebied van thuiszorg is van de gemeente Noordwijk verder niets te verwachten. Het college wijst daarbij naar zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Noordwijk doet weer mee met NL Doet

Medewerkers van de Dirk pakten de oude bankjes aan voor een nieuwe verflaag. | Foto: Ina Verblaauw

Vrijwillig n Zowel afgelopen vrijdag en zaterdag was er in Noordwijk volop bedrijvigheid voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland: het door het Oranjefonds georganiseerde NL Doet. Vrijdag een high tea bij WZC Jeroen en heel veel activiteiten bij 's-Heerenloo. Rondvaarten voor de bewoners.

Door Ina Verblaauw

Wethouder Fles kon maar moeilijk de beste kiezen uit alle ideeën.

Zaterdag werd er heel hard gewerkt bij het Dierenasiel. Vaste vrijwilligers, maar ook nieuwe mensen staken de handen uit de mouwen om de buitenhokken, de buitenplaats, de dakgoten en de buitengevel weer eens lekker in het sop te zetten. Op de buitenplaatsen werd het onkruid tussen de tegels verwijderd. "Het lijkt wel curling om zo met de bezem het onkruid te verwijderen", aldus een vrijwilliger.


Bij de Duinpieper aan de Stakman Bossestraat werd het groene speelplein lenteklaar gemaakt. Buurtbewoners, ouders en vluchtelingenwerk namens deel aan de actie. Een groep mensen uit Syrië en Eritrea staken fors de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat het schoolplein er weer prachtig bij ligt. Er werden wilgentakken gevlochten en heel veel vers zand gekruid bij de glijbaan.


Bij de kinderboerderij was een grote groep van supermarkt Dirk actief. Zij namen heel veel kruidenplantjes mee om een echte kruidentuin aan te leggen. De ooit voor nop verkregen, maar wel erbarmelijk uitziende bankjes werden afgeschuurd en van een nieuwe laklaag voorzien. De medewerkers kwamen ook nog met een karrenvracht aan beestenvoer en een lekkere lunch.


Het Repair Café was speciaal voor deze dag open. Het was er drukker dan normaal. Susan Quaars meldt dat de klussenactie van Welzijn Noordwijk tot gevolg had dat mensen die een klus hadden gemeld, wat verholpen had, voor andere klussen zoals een kapot Senseo apparaat doorverwezen werden naar het Repair Café. "En dat is voor iedereen een positieve ontwikkeling".

Duurzaamheidsdag op De Noordwijkse School

Groen n De Noordwijkse School hield woensdag 7 maart een duurzaamheidsdag. Iedereen was gevraagd een warme trui te dragen, zodat de verwarming op school een graadje lager kon.

Door Ina Verblaauw

Een plasticsoepsurfer kwam naar de school om informatie te geven over de enorme plastic soep die over de wereldzeeën zwerft. Grondstofjutters Noortje en Karl gaven een presentatie over hoe plastic afval een negatief effect heeft op de voedselketen. Zij gingen met ouders en de kinderen uit de bovenbouw jutten. Gewapend met een jutterstas gingen de kinderen op het strand, in de buurt en op het schoolplein jutten. De kinderen uit groep 9 – de hoogbegaafde kinderen – hadden een duurzaamheidsopdracht gekregen: het verzinnen van een oplossing voor het milieuprobleem.


In de klas presenteerden de leerlingen hun ideeën. Die bleken heel divers. Leerlingen toonden dat kleding is te recyclen, inclusief een modeshow, er was een huis gebouwd van plastic flessen, een waterauto, een leerling bedacht een plan om de trillingen die muziek maakt om te zetten is in energie. Er kwam ook een plan voor een fietsdynamo die tevens als telefoonoplader kan dienen. En zo nog heel veel meer ideeën.


Wethouder Marie-José Fles was het enige jurylid tijdens de presentatie. Dat bleek behoorlijk pittig. "Jullie hebben het mij behoorlijk moeilijk gemaakt. Ik heb gekeken naar het idee, de presentatie, de technische mogelijkheden en de haalbaarheid. Wat ik in jullie prijs is dat jullie allemaal met een idee komen. Soms lijkt dat onhaalbaar, maar ga daar mee door. Veel fantasieën die ooit niet uitvoerbaar leken, zijn nu werkelijkheid".


De uiteindelijke winnaars werden Emma en Fleur met het idee van de Waterauto. De meiden presenteerden zich goed en konden de kritische vragen vanuit de klas perfect beantwoorden. Of we in de toekomst in een waterauto gaan rijden? Als het aan deze twee ligt wel.

Foto: Cor de Mooy

Grappig, tijdens mijn studententijd woonde ik in Leiden ook in een 'bouwkeet' in een prachtige tuin aan de Middelste Gracht. Nu heet dat een tiny house, dat klinkt al beter. Gelukkig gaat het nu in de gemeenteraad en in het dorp over wonen in plaats van landelijke televisie commotie.
Het eerste tiny house van Timothy Meaker en Wendy staat al op het Rederijkersplein tot de zomer. Er wordt naar een nieuwe locatie gezocht. Er zijn genoeg grondbezitters in Noordwijk die samen met de gemeente een locatie of een toekomstige bouwlocatie kunnen ontwikkelen tot Kleine Huisjes Park. Dat is met campings gelukt. Ze staan al jaren op het strand en hoeveel Noordwijkers verhuren hun kleine huisje in de tuin niet aan toeristen en airbnb-gasten.
Bronsgeest? Hoek Kerkstraat-Bronckhorststraat? Gat van Palace? Vuurtorenplein? Wantveld? Achterweg? Bedrijventerrein? Wellicht hebben jonge woningzoekenden ook inventieve locatie-ideeën.
Het is nog geen november, er zijn nog geen verkiezingen, dus wethouders, ambtenaren, politieke partijen en gemeenteraad zorg dat je kunt scoren vóór november.

Foto: Cor de Mooy

Als die Tiny Houses een tijdelijke oplossing zouden zijn, totdat die 30% norm in Noordwijk wel bereikt is, wat doe je dan daarna met die Tiny Houses? Naast jonge woningzoekenden worden ook mensen die een scheiding achter de rug hebben of studenten of statushouders gelinkt aan de Tiny Houses. Toch vind ik de mensen die er bewust voor kiezen om voor langere periode (vele jaren) kleiner te gaan wonen de voornaamste doelgroep (heb zelf vorig jaar met initiatiefnemer Arjan den Heijer interessant gesprek gehad). Door een Tiny House krijg je meer tijd, meer geld, meer vrijheid. Maar de jonge woningzoekenden krijgen geen hypotheek voor een (mobiele) Tiny House, dus hoe financieren zij deze ca. € 25.000 tot € 60.000,- dan? Ik denk dat de enige tegemoetkoming is om nu echt werk te gaan maken van de versnelde sociale woningbouw. Nu een paar jaar vol gas knallen en inhalen, zodat we op die 30% norm komen. Maar of dat gaat lukken is de vraag, want bouwen betekent ook regeltjes en allerlei ambtelijke processen en snelheid is daaromtrent vaak helaas niet aan de orde.

Kleine huisjes

We hebben een roerige periode achter de rug met een motie van afkeuring in de gemeenteraad. Een lid van die raad had het gewaagd om in een nationaal televisie programma iets te verkondigen over de sociale woningbouwpercentages in Noordwijk. Dat ligt landelijk een stuk hoger.

De actie haalde de landelijke pers en natuurlijk ook de regionale en een paar tv-zenders. Commotie alom. Maar waar het om gaat, de sociale woningbouw die achterblijft bij de landelijke voorgestelde norm, die commotie moet toch een vervolg krijgen, zouden we zo kunnen denken.
Tja, wat dacht u van Tiny Houses? Op de gemeentesite staat: "Trend in wording? Tiny houses, of wel minihuisjes, spreken veel mensen aan. Ga maar na. Een tiny house is klein. Comfortabel. Duurzaam. Zeer betaalbaar. En flexibel." De idee is door de gemeente omarmd in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030. De Omroep van de Bollenstreek, berichtte er al over op 12 december 2016. Maar het blijft wel erg stil. Na alle commotie zou je toch kunnen verwachten dat Noordwijk snel een stuk grond vrijgeeft waar een stel Tiny Houses zouden kunnen worden geplaatst. Desnoods tot een bouwplan voor die plek geëffectueerd wordt.
Beste panelleden: zou dit een (tijdelijke) tegemoetkoming kunnen zijn voor de vele jonge woningzoekenden die al jaren op de wachtlijst staan en met een redelijke investering alvast in Noordwijk kunnen wonen met zicht op versnelde sociale woningbouw?

Noordwijk Marketing ontvouwt plannen

Het eerste exemplaar van Noordwijk Exclusive for Visitors werd overhandigd aan wethouder Barnhoorn. | Foto: IV

toerisme n Tijdens de bijeenkomst van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging, gehouden bij St(r)andplaats Nederzand(t), presenteerde Noordwijk Marketing vrijdag 9 maart haar programma voor het komend badseizoen 2018. "Vorige week konden we nog schaatsen op natuurijs, maar binnenkort stroomt ons dorp weer vol met toeristen", aldus directeur Stephen van Es.

Door Ina Verblaauw

Hij maakte bekend dat Noordwijk dit seizoen gaat inzetten op een aantal thema's. Zoals Space, Cultuur en de Max Liebermann Route. Er komt extra aandacht voor de drie winkelgebieden: aan zee, de dorpskern en de overige winkels. Deze gebieden zullen duidelijk herkenbaar op de site van Noordwijk Marketing in kaart worden gebracht. En Noordwijk gaat terug naar de roots van een kuuroord. Gezondheid, voeding, sport en revalideren zijn de thema's. De faciliteiten daarvoor zijn ruimschoots aanwezig.

Van Es presenteerde de nieuwe Evenementenkalender en vanaf nu eveneens de inzet van de webcam camera. Via www.noordwijkmarketing.nl kan live de weersituatie van de Noordwijkse kust worden bekeken. "Het weer in Noordwijk en enkele kilometers landinwaarts kan soms behoorlijk verschillen. Door op de webcam te kijken, kan dat mensen doen besluiten alsnog naar Noordwijk te komen". De webcam voldoet aan alle eisen omtrent de privacy. Ook over de telpunten in Noordwijk benadrukt van Es dat er geen mensen maar massa wordt gemeten.

De voor het publiek gratis pendelbus van het buitengebied, de campings, naar Noordwijk gaat binnenkort wederom van start en zal worden gecombineerd met de strandpendel. Het eerste exemplaar van het tijdschrift Noordwijk Exclusive for Visitors werd overhandigd aan wethouder Pieter Jan Barnhoorn.

Grote verhuizing van lanceervoertuig KNRM

seatrac n De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) verhuisde zaterdag 10 maart één van haar grote lanceervoertuigen voor reddingboten van Wijk aan Zee naar Noordwijk aan Zee. De verhuizing is een grote logistieke operatie die over strand en over water plaatsvindt. De kostbare verhuizing is volledig gesponsord door bedrijven die de KNRM een warm hart toedragen.

Het lanceervoertuig, met de typenaam Seatrac, is speciaal ontwikkeld om grote reddingboten vanaf het strand in zee te kunnen lanceren. Dit voertuig, waarvan de KNRM drie bezit, is bijna zes meter breed en kan niet over de weg van Wijk aan Zee naar Noordwijk aan Zee. Daarom is een route gekozen over het strand via het Tata Steel-terrein, op een ponton over de monding van het Noordzeekanaal naar IJmuiden. Het voertuig kan daarna over het strand verder naar Noordwijk aan Zee. Om de 20 ton zware Seatrac op en van het ponton te hijsen, stelde Mammoet Transport twee hijskranen ter beschikking. Het vervoer over water wordt bekostigd door Van Laar Shipping.

De hijsoperatie begon op het terrein van Tata Steel. Daarna werd het voertuig aan wal gehesen om zelfstandig door te rijden naar Noordwijk aan Zee.

De verhuizing is noodzakelijk om de oudste Seatrac van KNRM Noordwijk aan Zee, die in 1990 werd gebouwd, te kunnen vervangen door de jongere Seatrac van KNRM Wijk aan Zee. In het KNRM-boothuis Wijk aan Zee wordt een daarvoor in de plaats een waterdichte tractor gestationeerd, die niet in het kleinere boothuis van KNRM-reddingstation Noordwijk aan Zee past.

Koffie+ in bibliotheek over Facebook

vraagbaak n Op 19 maart om 10.30 uur vertelt Anja Slegt 'Digi-Anja' in de bibliotheek tijdens Koffie+ over Facebook.

Facebook is een internationaal sociaal platform voor het leggen van contacten met familie, vrienden en kennissen. Fan van bepaalde artiesten, kunstenaars, bedrijven, producten? Gelijkgestemden zoeken over de gehele wereld in plaats van alleen in Nederland? Dit kan allemaal met Facebook.

Anja Slegt van Digi-Anja is expert op het gebied van computer/tablets en sociale media. Tijdens Koffie+ vertelt ze over Facebook en wat dit sociale platform allemaal te bieden heeft. Account aanmaken, foto's beheren en uploaden, berichten plaatsen… ze weet er alles van en kan op 19 maart ook alle vragen beantwoorden.

De bibliotheek in Noordwijk organiseert elke twee weken een Koffie+, een ochtend bedoeld om elkaar te ontmoeten en gekoppeld aan een thema, workshop of andere activiteiten. Bij Koffie+ is iedereen van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis

Foto: Cor de Mooy

Als er een ding duidelijk is geworden is dat wel het feit dat Noordwijk landelijk ver achter is gebleven in het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen. Soms is de waarheid pijnlijk maar moet je die wel aanvaarden. Mijn kinderen zijn niet voor niets uitgeweken naar Noordwijkerhout en Rijnsburg. Hoe kan je die achterstand nu inlopen? Tiny Houses zijn misschien wel een fantastische eerste stap, maar daar moet dan wel bestuurlijke overeenstemming over zijn en wat nog belangrijker is plek gecreëerd worden. In Noordwijk is al een proefplekje. Sinds kort staat er tussen de bouwketen op de voormalige dierenwei aan het Rederijkersplein het eerste Tiny house. De bewoners hebben aan de omgeving kenbaar gemaakt dat ze er zijn en de mogelijkheid geboden om binnen te kijken. Wat een fantastische oplossing voor alle beginnende woningzoekenden. Natuurlijk zal er een doorstroming op gang komen omdat die Tiny Houses nu eenmaal niet berekend zijn op gezinsuitbreiding, daarvoor zijn ze toch echt te "tiny". Dat betekent dat Noordwijk vaart moet zetten achter de bouw van betaalbare woningen zodat er in de toekomst veel meer starters kunnen gaan wonen in die Tiny Houses.

Dramatisch slot voor SJC in enerverende partij

Tom Broekhuizen aan de bal. | Foto: Johanna Wever

n Polak: 'we zijn zeker niet knock-out'

voetbal n Het was een echte topper met alles wat voetbal mooi maakt. Met een voor SJC dramatisch slot omdat de winst in de allerlaatste seconden aan tegenstander Hollandia moest worden gelaten.

De ruim 500 toeschouwers bij de topper in de hoofdklasse A waren de grote winnaars. Hoewel de SJC-supporters daar waarschijnlijk anders over zullen denken. Het ging immers voor hen ergens om, want bij winst zou SJC een belangrijke stap hebben kunnen zetten naar de titel. Nu zagen ze juist hun concurrent Hollandia die belangrijke stap dichterbij komen.

De wedstrijd had alles in zich wat kijken naar voetbal op een zondagmiddag aantrekkelijk maakt. De ingrediënten: twee bij vlagen uitstekend voetballende ploegen, dramatische fouten, een snelle goal, oogstrelende aanvallende acties, bijzonder fraaie doelpunten, miraculeuze reddingen, discutabele scheidsrechterlijke beslissingen, een kanteling in de wedstrijd, passie en strijdlust, het ombuigen van een achterstand in een voorsprong, een enthousiast meelevend publiek en voor heel SJC tenslotte de kater van onverdiend verlies. Er was na afloop dan ook voldoende om over na te praten.


Snelle achterstand

SJC begon direct met een fatale blunder van keeper Schelvis , die verzuimde de bal weg te trappen,en dus een achterstand:0-1. Strijdlustig ging men op jacht naar de gelijkmaker, er kwamen mogelijkheden en enkele echte kansen. Maar Hollandia bleef aanvankelijk overeind. Sterker zij verruimden de voorsprong via een dekkingsfout gevolgd door een perfecte volley. De rust stand werd dus 0-2.

De tweede helft keerde SJC het tij op hun manier. De strijd om de bal werd weer gewonnen en Stef van der Zalm mocht in korte tijd twee keer afronden na 2 werkelijk uitstekend uitgevoerde aanvallen: 2-2. En een euforisch gejuich steeg op toen Tom Duindam er ook nog eens 3-2 van wist te maken. De buit leek binnen maar dat bleek alles behalve waar. Want Hollandia ging voor alles of niets en dwong hiermee de gelijkmaker af. En tenslotte werden zij door de scheidsrechter ook nog eens beloond voor hun eerdere getreuzel en tijdrekken. Want met 7 minuten blessuretijd en een goal in de allerlaatste seconden deed eigenlijk hij SJC de das om:3-4.


Aangeslagen

De zwart-witten verlieten met gebogen hoofden het strijdtoneel. Technische staf en bestuurlijke begeleiding leken aangeslagen. Maar al gauw was er weer tijd om enigszins positief terug te kijken. En in het clubhuis bleek dat er al weer op de gebruikelijk SJC-manier, ontspannen en in een gezellige sfeer, positief naar de toekomst werd gekeken.

'Dit was een behoorlijke tik, maar we zijn zeker niet knock-out', hield Sjaak Polak de pers voor na deze tumultueuze wedstrijd voor. Maar ook: 'Ja, als je kampioen wilt worden moet je juist deze wedstrijden eigenlijk winnend afsluiten'.
Het is aan de trainer om nu zijn groep weer scherp te krijgen voor de rest van deze competitie, Want SJC staat nog steeds aan kop en met nog 10 wedstrijden voor de boeg is nog alles mogelijk. Opnieuw kan worden vastgesteld dat SJC wel degelijk kampioenskandidaat kan zijn. Maar daarbij is ook 'het geluk van de kampioen' af en toe wenselijk. Dat geluk was er deze week dus niet.


Volgende week voor de lijstaanvoerder de reis naar Sneek om daar de kater mogelijk van zich af te spelen en de winst mee naar Noordwijk te nemen.

Superieur Noordwijk laat Ter Leede kansloos

Voetbal n Het ging in de enige Bollenstreekderby wel ergens om. Want Ter Leede zou bij winst de achterstand op lijstaanvoerder Noordwijk verkleinen tot 3 punten. Maar een superieur Noordwijk toonde aan dat zij de ploeg te zijn die dit jaar aanspraak kan maken op de titel.


Deze belangrijke wedstrijd, met een heel groot aantal toeschouwers langs de lijn, kreeg eigenlijk nooit de sfeer die echte derby's kenmerkt. De Sassenheimers bleven angstig stil en bij de Noordwijk-supporters leefde lang de angst dat Ter Leede in de slotfase tot iets bijzonders in staat zou zijn.

Direct al vanaf de aftrap bleek dat Noordwijk fysiek veel sterker was. De eerste stevige duels werden direct gewonnen. Natuurlijk was het wel eerst even aftasten .En de ploeg van Zethof toonde zich daarbij bijzonder attent en wilskrachtig En die wilskracht werd de Ter Leede, na een misverstand in de verdediging, al snel fataal.
Het was Westdijk die, met opnieuw een bijzonder fraaie goal, de Noordwijk-supporters liet juichen:1-0. En Noordwijk bleek hierna goed met de druk van het aanstaand kampioenschap om te kunnen gaan.


Publiekslieveling

Zowel verdedigers als aanvallers zorgden met fysiek stevig spel er voor, dat eigen middenvelders steeds opnieuw in balbezit konden komen. Vooral spits Tjeerd Westdijk lijkt onder Zethof aan kracht te hebben gewonnen. En publiekslieveling Emiel Wendt was niet alleen fysiek dominant, maar had vooral in de eerste helft , juist voetballend een belangrijke inbreng.
Mede daardoor had Raymond Manuputty Noordwijk al snel aan een grotere voorsprong kunnen helpen. Maar zijn inzet werd een prooi voor doelman Laszlo Sandor.
En ook een uitstekend schot van Le Congé trof geen doel maar slechts de onderkant van het aluminium.
Het leek wachten op de 2e treffer maar die kwam er vooralsnog niet. Heel kort voor het rustsignaal leek Ter Leede even wat terug te kunnen doen. Een aanval over rechts zorgde voor een niet te missen kopkans, maar Rondeltap was attent.
Net als voor de rust was in de 2e helft Noordwijk de ploeg die heerste. En een attente Emiel Wendt mocht na een perfect uitgevoerde aanval bij de 2e paal het laatste tikje geven: 2-0. Een tikje dat bij Ter Leede natuurlijk aankwam als een vuistslag. Waarna even later de lat opnieuw redding bracht en de Sassemers voor de definitieve knock-out behoedde.


Met wat speldenprikjes deed Ter Leede soms wat terug na een dubbele wissel door Wisman. Het bracht mogelijk even wat hoop terug , vooral bij hun inmiddels luid morrende supports. Maar het sterke Noordwijk liet er geen twijfel over bestaan wie er aanspraak mocht maken op de overwinning. En die overwinning werd na het eindsignaal met gejuich begroet. Een breed lachende en stralende Kees Zethof mocht met zijn ploeg de felicitatie via een klaterend applaus, in ontvangst nemen.

Het is niet meer de vraag of , maar slechts wanneer, Noordwijk kampioen wordt. Met 9 punten voorsprong en nog 9 wedstrijden te gaan kunnen de heel lang geleden opgeborgen slingers, alvast voorzichtig te voorschijn worden gehaald. Natuurlijk wachten er nog een aantal stevige duels en natuurlijk moet men de dag niet prijzen voor het avond is. Maar dit Noordwijk blijkt een solide geheel die zich dit buitenkansje niet meer laat afnemen. Het programma geeft aan dat Noordwijk nog uit speelt tegen Nootdorp, Jodan Boys, Hoek, Smitshoek en Achillus Veen. En thuis tegen Argon, 's Gravenzande, RVVH en Zwaluwen. Een aantal laag geplaatste ploegen met Achilles Veen, met 12 punten achterstand op Noordwijk, als enige hoog geklasseerde opponent.

Dames MSV Handbal winnen van Snelwiek

Handbal n De voorlaatste zaalwedstrijd van 2017/2018 voor de handbaldames van MSV was zondag tegen Snelwiek uit Rotterdam.

De eerste aanval van MSV resulteerde in een doelpunt voor de Noordwijkse dames. Emma Schepens trof het doel vanuit de hoek. Kort daarna maakte Snelwiek alweer 1-1. Het duurde ruim 8 minuten voordat Marloes Halvemaan er 2-1 van kon maken. Er werd weliswaar gericht geschoten op het doel van de tegenstander maar zonder resultaat.

Daarna waren de dames van MSV op dreef gekomen en kwamen de doelpunten van respectievelijk Rozi Prins en Karin van den Berg waardoor MSV kon uitlopen naar 7-2. Toch lukte het de dames van Snelwiek weer in de buurt te komen met zelfs 1 doelpunt verschil. Een blik op het scorebord was genoeg om daar iets aan te doen. In rap tempo werd het verschil weer groter mede door Anne Schepens en de al eerder scorende dames waardoor de ruststand werd 16-11 voor MSV.
De tweede helft begon met een speelster minder voor de tegenstander omdat zij nog 2 minuten straf had voor een overtreding op een tegenstander wat resulteerde in de extra tijd van de eerste helft in een penalty die door Emma benut werd.
Het was Rozi die de tweede helft met een fraai doelpunt opende. Het lukte Snelwiek in de tweede helft nog 8 keer tot scoren te komen maar MSV had de weg naar de overwinning duidelijk in geslagen en gaf dit niet meer uit handen. Al snel werd doelpunt nummer 20 door Rozi gescoord en trokken de dames nog even flink door. Fraaie doelpunten door de dames zorgden dat het publiek ook genoot van de wedstrijd. Hier en daar werd nog een penalty door MSV benut of door de tegenstander , maar het bleef een heel vriendelijke wedstrijd. Met nog een paar seconden te spelen was het topscoorster Emma die het 30e en tevens haar 10e doelpunt van de wedstrijd voor haar rekening naam.
De eindstand voor deze zondag werd 30-19 voor de Noordwijkse dames.
Volgende week spelen de dames hun laatste zaalwedstrijd in Zwijndrecht tegen Conventus om 9.50 uur.

Opnieuw verlies voor TOV

Tafeltennis n Dat TOV het moeilijk zou krijgen in Leidschendam tegen VVV was wel verwacht, maar er waren mogelijkheden genoeg om de uitslag er draaglijker uit te laten zien dan de 7-3 in het voordeel van de thuisclub.

Vooral Ingrid Hoek, die samen met Michiel van der Klugt en Jos de Kremer het TOV-team vormde, had met wat meer fortuin de score een ander aanzien kunnen geven. Het was haar niet gegeven en ze bleef in deze wedstrijd in haar drie enkelpartijen met lege handen. Wel won ze samen met Van der Klugt het dubbelspel.

In de andere enkelspelen scoorden zowel Van der Klugt als De Kremer één maal waarmee de drie punten voor TOV zijn verklaard. Toch was het zeker geen walk-over voor VVV, getuige het feit dat slechts drie wedstrijden in drie games werden beslist. In de overige zeven partijen waren dus meer games nodig om tot een uitslag te komen, waarvan vier die het maximum van vijf games kenden.

TOV blijft hiermee op de vierde plaats staan, net boven de degradatiestreep. In de komende vier weken met nog even zovele wedstrijden zal TOV zich veilig moeten stellen. Daarbij zijn de beide teams die onder TOV staan zodat er zeker mogelijkheden tot handhaving zijn.

Eerst echter zal komende vrijdag koploper Play Fair op bezoek komen. In de uitwedstrijd werd dat een 9-1 nederlaag. De verwachtingen voor deze ontmoeting zijn derhalve niet al te hoog gespannen.

Muzikale reis door de geschiedenis in De Muze

Lang geleden is een muzikale reis door de geschiedenis. | Foto: PR

geschiedenistheater n Op zaterdag 24 maart nemen de acteurs alle bezoekers van De Muze mee op een bijzondere muzikale tijdreis door enkele spraakmakende verhalen uit 'Lang geleden…', gebaseerd op het bekende kinderboek van Arend van Dam.

In het theateravontuur 'Lang geleden…' is het levensverhaal van Willem van Oranje te zien, verteld door een gezelschap van enthousiaste, hedendaagse theatermakers.

Foto: Cor de Mooy

Ook komen de bezoekers oog in oog te staan met Hugo de Groot en Jacoba van Beieren. Sommige verhalen klinken bijna te sprookjesachtig om waar te zijn, maar ze zijn allemaal echt gebeurd! Met échte pure livemuziek, onvervalste humor en prachtige kostuums geniet jong én oud van onze vaderlandse geschiedenis.

Geschiedenis Experience

Na afloop van de voorstelling kan iedereen met de acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet. Ook kunnen de jonge theaterbezoekers voor de voorstelling in de foyer deelnemen aan de Geschiedenis Experience die bestaat uit diverse activiteiten over de Nederlandse geschiedenis.

In samenwerking met Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum presenteert Van Hoorne Entertainment de educatieve voorstelling 'Lang geleden…', gebaseerd op het gelijknamige boek van Arend van Dam en Alex de Wolf. Het populaire boek, waarvan inmiddels ruim 200.000 exemplaren zijn verkocht, maakt de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis toegankelijk voor kinderen en is niet meer weg te denken uit het huidige basisonderwijs.

Zaterdag 24 maart om 14.00 uur in De Muze, Wantveld 2. Kaartprijs € 17,00, exclusief reserveringskosten. Reserveringen: www.demuzenoordwijk.nl of telefonisch via 3646226 Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/Langgeleden

Excelsior geeft concert in De Muze

Concert n Al sinds jaren trakteert Excelsior 2 weken voor Pasen de Noordwijkers op een mooie muzikale middag in De Muze.

De laatste jaren nodigen zij ook een bevriende vereniging uit om samen op te treden. Dit jaar zal het iets anders zijn! Sinds september vorig jaar, geeft Excelsior wekelijks een uur les aan groep 7 van de Bronckhorstschool.

Tijdens het concert laten de kinderen horen wat zij hebben geleerd tijdens de mini-musical 'Wieger wordt Wakker', samen met alle orkesten van Excelsior. Voor deze mini-musical is er ook samenwerking met het kinderkoor en de blokfluitgroep van De Bronckhorstschool. Het belooft een vrolijke middag te worden met zoveel kinderen op het podium.

Uiteraard zal Excelsior ook met haar orkesten laten horen wat ze in hun mars hebben. De middag begint met het Animando-orkest, dit zijn de beginnende leerlingen. Zij beginnen met een heuse flashmob. Daarna is het de beurt aan de Brugmuzikanten. Zij zullen de straatmarsen laten horen waaraan ze hard hebben gerepeteerd. Daarna neemt het Fanfareorkest plaats op het podium. Zij laten o.a. werken horen als Odilia, Concerto 'd Amore, Don't Stop Me Now, Celtic Gathering.

De middag staat geheel in het teken van de samenwerking, zo zal het Animando-orkest samen optreden met de Brugmuzikanten, de Brugmuzikanten met het Fanfareorkest, en het Fanfareorkest met De Bronckhorstschool.
De afsluiter blijft nog even een verrassing. Alle kinderen van de Bronckhorstschool, het Animando-orkest, de Brugmuzikanten en het Fanfareorkest staan dan allen tegelijk op het podium. Verder worden 2 jubilarissen gehuldigd: Arjan van Berkel, 25 jaar lid op de Bariton en Henriette van den Nieuwendijk, 50 jaar lid op de Bugel.

Reserveren kan via de website van de Muze of aan de kassa. Kaarten kosten € 5,00 per stuk. Wie deze middag donateur wordt krijgt de kaarten gratis. Men is al donateur vanaf € 20,00 per jaar. Hiervoor krijgt men het hele jaar 2 vrijkaarten voor elk optreden in Noordwijk.

Dinsdag 13 maart - Boekenweekquiz
De jaarlijkse Boekenweekquiz in samenwerking met Grimbergen Boeken in Lisse en Antiquariaat Moby Dick. Deelname €2,50 p.p. ter plekke te voldoen, schrijf je als team of individueel in per info@boekhandelvandermeer.nl ovv Boekenweekquiz. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.


Woensdag 14 maart - Natuurbingo met Moedertje Groen
NatuurBingo voor jong en oud met Moedertje Groen, Tessa Yanover. Wie is hier een echte natuurkenner?
Aanvang 14.00 uur, deelname €2,- ter plekke af te rekenen, graag reserveren.


Zaterdag 17 maart - Het bos in met van der Meer
Van der MEER/Het Cultuurcafé organiseert verrassende excursies naar geheime bestemmingen. Laat u verrassen door natuurgidsen Hein Verkade, Flip van Doorn en Willem Baalbergen. Vertrek om 10.00 uur vanuit Het Cultuurcafé naar de locaties. Kom zoveel mogelijk op de fiets! Inloop 9.30 uur, vertrek 10.00 uur, tickets €5,- (incl. sandwich bij terugkomst)verkrijgbaar in de boekhandel en online.


Maandag 19 maart - Marissa Meyer signeert
De populaire young adult auteur Marissa Meyer (van onder meer de Lunar Chronicles) brengt een bezoek aan boekhandel Van der Meer in Noordwijk! Er zal tijd zijn voor een korte Q&A, en daarna gaat ze signeren! Aanvang 19.00 uur, toegang vrij, via het Facebook event kun je aangeven of je aanwezig zult zijn.


Woensdag 21 maart - Mattheus Passion
De klassieke 'Mattheus Passion' van Johann Sebastian Bach wordt gespeeld in een eigentijdse setting door Tango Extremo. Als een mix tussen klassieke muziek en tango. De voorstelling is in het Nederlands, in de intussen befaamde hertaling van Jan Rot. Activiteit van Opera aan Zee.
Muzikale inleiding 19.00 uur, aanvang uitvoering 20.00 uur. Tickets €20,- verkrijgbaar online en in de boekhandel.


Donderdag 29 maart - Start filosofieleesclub
De filosofieleesclub onder leiding van Ad van Houwelingen leest en bespreekt Hersenbeest van Marjan Slob de komende vier donderdagochtenden (29 maart, 5, 12 en 19 april) aan de leestafel in Het Cultuurcafé ter voorbereiding op de komst van Marjan Slob tijdens de jaarlijkse filosofiebrunch op zondag 22 april.
Aanvang 9.30 uur, deelname €50,- (incl. boek en koffie/thee bij aanvang), tickets verkrijgbaar in de boekhandel en online

Het Plekje van de Week

Dit plekje van de week, gemaakt door door Lucas Mens, is te zien in de etalage van Galerie Atelier Kloosterplein. Kloosterplein 22.

Foto: Cor de Mooy

Wie deze locatie herkent, kan zich melden bij Galerie Atelier Kloosterplein en krijgt het werk gratis drie maanden in bruikleen. Tipje van de sluier: afterstrand.

Oplossing vorige week: Leeweg.

Primeur in Oude Jeroen

bach n Op zondag 18 maart zal in de morgendienst (aanvang 10.00 uur) in de Oude Jeroenskerk Bachcantate nr.127 (Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott) worden uitgevoerd door het Leids Cantate Consort, met solisten Angeliki Ploka (sopraan), David van Lith (tenor) en Hessel Vredeveldt (bas). Het geheel staat o.l.v. Johannes Gierl. Verdere muzikale medewerking door organist Jaco van Leeuwen. Nog niet eerder in de geschiedenis van de Oude Jeroenskerk klonk er tijdens een kerkdienst een complete Bachcantate.

Zingen naar de zondag

Zangavond n Op zaterdagavond 17 maart houdt de Gereformeerde Kerk Noordwijk vgz. dit seizoen haar vierde samenzangavond in het Trefpunt.

De uit 105 leden bestaande mannenzanggroep Sion uit Katwijk aan Zee verleent opnieuw haar medewerking en staat onder leiding van dirigent de heer Cor Varkevisser. De muzikale begeleiding van zowel koor als bezoekers berust bij Dirk van Duijvenbode op het orgel.
De samenzang voor deze avond bevat o.a. liederen van J. de Heer, psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Het thema op deze avond is 'Overwinning'. De meditatie wordt gehouden door de heer L. van den Bosse.
De zaal van het Trefpunt, Schoolstraat 2 gaat om 18.30 uur open. De samenzang duurt van 19.00 tot 20.15 uur, waarna de mogelijkheid bestaat om tot 21.00 uur gratis een kopje koffie of thee te drinken. Parkeerkaarten zijn in de zaal verkrijgbaar voor € 0,50 per 3 uur. De toegang is gratis.

cultuur & uitgaan

Iedere maandag
• Open Tafel; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 uur - 13.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl
• Stilte als golflengte van de ziel - Ellen Spaargaren; Palliam, Kerkhofkapel, Gooweg 37. Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl

Iedere derde maandag van de maand
• Arthouse Select; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Informatie over prijzen en films op www.demuzenoordwijk.nl

Dinsdag t/m zondag
• Bewonder de Soyuz-capsule André Kuipers bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens vakantieperiodes ook op maandag geopend). Entree prijzen zie www.space-expo.nl

Iedere dinsdag
• Digitaal spreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl

Iedere woensdag
• Breek in de Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. Entree gratis. www.palliam.nl
• De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl
• Voorleesmiddag kinderen 4 - 7 jaar; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl

Iedere donderdag
• Taalspreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl

Iedere zaterdag en zondag
• Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen. Tijd: zaterdag 15.00 -18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl

14 maart
• Holland Dance - Talent on the Move; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 16,50 (2e rang) /€ 18,50 (zaal).


16 maart
• Ali B. - Koorts; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 22,50 (2e rang) /€ 24,50 (zaal).


17 maart
• Space Gala; Radisson Blu Palace Hotel; Picképlein 8. Tijd: 17.00 uur. Reserveren via www.spacegala.eu


18 maart
• Marathon Scheveningen - Noordwijk - Zandvoort; Strand Noordwijk. Tijd: vanaf 10.00 uur. Deelname vanaf € 15,00.
• Excelsior Theaterconcert; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 - 17.00 uur (zaal open 13.30 uur). Entree € 5,00.
• Klanken die verbinden; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 15.00 - 16.30 uur. Deelname € 10,00.


19 maart
• The Lunar Chronicles - Marissa Meyer; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 19.00 uur. Entree gratis.


21 maart
• Mattheus Passie; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 20.00 uur (aanvang inleiding 19.00 uur). Entree € 20,00.


22 maart
• René van Kooten en Shifting Daylights; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 17,50/€ 19,50.


23 maart
• P-talk - Leren liefhebben; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Deelname € 5,00.
• Ashton Brothers - Enfants Terribles; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 26,00/€ 28,00.

24 maart
• Lang geleden….. - Van Hoorne; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur. Entree € 17,50.
• Duke of Kent School Choir; PKN Buurtkerk, Hoofdstraat 10. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis.

25 maart
• Iona-viering; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 uur. Entree gratis.

EXPOSITIES

• t/m 27 maart

Expositie Hoed je voor de vrouw; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Maandag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50.
• t/m 13 april
Expositie Eerst was er de Zee; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 9.30 - 11.30 uur (maandag t/m vrijdag). Entree gratis.


• t/m 13 mei
Escher in Glas - Joost Wijnberg; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 11.00 - 16.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50.

Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 16 maart

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: mw. J.C. de Klerk

Zondag 18 maart

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, Bachcantate

Buurtkerk

10.00 uur: ds. A.A. van Houwelingen

Ichthuskerk         

10.00 uur: ds. L.W. van der Sluijs

17.00 uur: ds. Jac. Westland

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M. van Delft

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 18 maart

10.00 uur: ds. B. Bloemendal


Rooms-Katholieke kerk

Kerkhofkapel
Dinsdag 20 maart

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maria ter Zeekerk

Woensdag 14 maart
19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 17 maart
19.00 uur: Eucharistieviering, P. Owel

Sint Jeroenskerk

Zondag 18 maart

10.00 uur: Woord- & Communieviering, M. Claassens

WZC Jeroen

Vrijdag 16 maart

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 18 maart

10.00 uur Br: H. Tieleman

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135.

Donderdag 15 maart: workshop voorjaarsraamhanger. Meedoen kost € 1,50

Vrijdag 16 maart:
10.00-12.00 uur: Creatief café
12.00-13.00 uur: Gratis sport & spel met en door de buurtcoach

Om 13.00 uur is er soep te koop voor € 2,00.

Dinsdag 20 maart
09.30 uur: Naar Merel van Mentaal Fit, start om 09.45 uur.

12.30 uur: Mari kookt tagliatelle met vis. Graag aanmelden via tel. 06-50610135. Aanschuiven kost € 1,00.

Elke dinsdag: budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied.

Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring.

Elke dinsdag en donderdag is er creatief café.

Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage van Massagepraktijk Heliodoor of Stoelyoga van Yoga-Puur.

Vermist

1 maart: De Ruiterstraat Noordwijk. Na inbraak ontsnapt 8 gele en bruine kanaries

Dier kwijt? Kijk dan op www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebookpagina en www.amivedi.nl. Tel. Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.