De Noordwijker

19 maart 2019

De Noordwijker 19 maart 2019


Commotie rond Strandrups

Volgens inspreker Thomas Steenvoorden heerst er grote verbazing en ongeloof bij heel veel Noordwijkers. | Foto: WS Foto: Picasa

vergunning n Niet alleen in Noordwijk kent de zogenaamde Strandrups grote bekendheid. Vanuit het hele land zijn er duizenden mensen met beperkingen die via een rit in dit voertuig een onvergetelijke dag is bezorgd. Dat was de strekking van de inspraak waarmee het bestuur van de Stichting Outdoor4Disabled zich deze week wanhopig tot de politiek wendde.

Volgens inspreker Thomas Steenvoorden heerste er grote verbazing en ongeloof bij heel veel Noordwijkers nadat bekend werd dat de succesvolle Strandrups van de stichting Outdoor4Disabled in de berging zou moeten blijven. Dat zou het gevolg zijn van angst die is ontstaan bij de verantwoordelijke instanties. Dit nadat er landelijke commotie ontstond als gevolg van een tragisch ongeval op een spoorwegovergang met een zogenaamde Stint. Net als na de incidenten in Volendam en Haaksbergen kwam er ook nu de bekende overtrokken reactie van de kant van de autoriteiten.


Geen vergunning

Het gevolg is dat de politie voor het rijden met de Strandrups de benodigde ontheffing niet wilde afgegeven. Er zou nu opeens sprake zijn van illegaliteit. Men concludeerde dat het onmogelijk was een vergunning of een ontheffing af te geven. De vele vrijwilligers kwamen in actie en klopten aan bij het bestuur van de stichting Outdoor4Disabled. Zij maakten zich ernstig zorgen. Duizenden invaliden en oudere mensen zouden naar aanleiding hiervan dus de dupe worden van bureaucratie.
Inmiddels kwamen er schriftelijke vragen over dit heikele onderwerp vanuit de lokale politiek. Met name Groen Links en PUUR. Men ziet hierin bepaald geen "effectieve, efficiënte, klantgerichte dienstverlening", zoals in het coalitieakkoord staat aangegeven.


Oplossing

Inmiddels lijkt het in de publiciteit treden te werken. Want er zijn nu toch berichten dat er een tussenoplossing zou zijn gevonden. Daaraan zijn dan wel een aantal praktische en voor de stichting zeer beperkende voorwaarden verbonden zoals de maximum snelheid en het aantal passagiers.

Indien de stichting aan die voorwaarden kan voldoen dan zouden de autoriteiten bereid zijn om alsnog een ontheffing te verlenen. Zodat er, nog voor het aflopen van de oude vergunning per 1 mei, zekerheid kan zijn voor de vele vrijwilligers. Toch blijft er voor het stichtingsbestuur en hun groep vrijwilligers nog een maar. Er dreigen in de nabije toekomst toch nog landelijke wetswijzigingen die dan opnieuw extra praktische problemen voor de stichting kunnen opleveren.

NWS, Stek en Vooruitgang werken fusievoornemen uit

fusie n Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen), Vooruitgang (Sassenheim) en de Noordwijkse Woningstichting. De bestuurders van deze 'Bollen-3' hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.

Bundeling van krachten is noodzakelijk om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De relatief kleine woningstichtingen als de NWS en Vooruitgang ervaren dat ze nu te kwetsbaar zijn om goed op alle ontwikkelingen in te spelen. Maar ook Stek, met een iets grotere omvang, loopt tegen grenzen aan.

"Voor wat er allemaal op ons afkomt, heb je een grotere, professionele organisatie nodig met mensen die denkkracht meebrengen en verbindingen zoeken tussen verschillende partijen", zegt directeur-bestuurder Hans Al van Stek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo'n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.

De uitkomsten van een onderzoek naar de volkshuisvestelijke opgave in de Bollenstreek ondersteunen de plannen van Stek, NWS en Vooruitgang om hun krachten te bundelen. De corporaties in de Bollenstreek hebben veel met elkaar gemeen, niet alleen in hun volkshuisvestelijke opgaven, maar ook als het gaat om beleid en doelstellingen.

"Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn", benadrukt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Hij denkt daarbij aan lokale herkenbaarheid, werkplezier, korte lijnen naar de klant en een management dat dicht bij de medewerkers staat.

Juridische fusie

Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie een juridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Deze laatste heeft verzocht voor de zomer te fuseren in verband met afspraken met de Autoriteit Woningcorporaties. "Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen", zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Vooruitgang.

De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek zal voor 1 juli afgerond zijn. De organisatorische fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden er besluiten genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal rond zijn.

Partners

Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de drie corporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen. Samen met de vakbonden wordt een sociaal plan voor de medewerkers opgesteld. De fusie zal naar verwachting leiden tot efficiencyvoordelen. In het ondernemingsplan van de fusiecorporatie wordt bezien hoe deze worden ingezet.

Noortukkers brengen weer een weekend feest

feestweekend n Op vrijdag 29 maart houden de Noortukkers een Glamour Bingo in het Nortgho College. Op deze avond mogen de hilarische presentatoren natuurlijk niet ontbreken.

Men wordt ontvangen met een welkomstbubbel, vijf bingokaarten en voor een hapje wordt gezorgd. De prijzen zijn niet mis; een reischeque van € 250,00, een overnachting in het Alexander Hotel met diner voor 2 personen of een heerlijke lunch op het strand. Natuurlijk zijn er nog veel meer grote prijzen te winnen! De deur gaat open om 19.30 uur. De bingo start om 20.00 uur. Kaarten à € 25,00 zijn te koop bij Keurslagerij Krijn van der Bent.
Op zaterdag 30 maart wordt het traditionele Feest van Noortuk gehouden Het gezelligste meezingcafé is dan geopend met de stamgasten van Live uit de Tap. Speciale gast is Frans Duijts. Kaarten zijn te koop bij Flitz for Kids en Keurslagerij Krijn van der Bent. Entree voor leden € 5,00 en voor niet-leden € 10,00.

Bezielende gedachten, poëzie en muziek

stilte n Het Leerhuis Noordwijk viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Reden temeer om op 22 maart bij Palliam een verstilde avond met bezielende gedachten, poëzie en muziek te houden. De bekende theoloog Martien Brinkman laat daarin horen hoe een aantal vooraanstaande Nederlandse dichters met hun eigen woorden het onzegbare benoemen. Kunst en religie stellen in zijn ogen dezelfde vragen naar het wezen van ons bestaan. In de kunst is dat dikwijls origineler dan in veel theologische boeken. Al het gesprokene wordt door de muziek van het duo In Verwondering aan elkaar verbonden. De avond start om 19.30 uur en er wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. www.palliam.nl

Panelrubriek n Spraakmakend

Weer zege voor heren NOVO

Noordwijk doet

| Foto: Wim Siemerink Foto: Cor de Mooy

Herstel van fouten in Zeewaardig

Schadebedrag nog onduidelijk

Herstel van fouten in het bestemmingsplan actueel

Voorzitter Koppel (L) stond geen politieke discussie en technische vragen toe. | Foto: WS Foto: Picasa

raad n Noordwijk werd vorige week bijgepraat over het parkeren in het toeristisch gebied. De politiek stelde in het verleden vast dat het parkeren verbetering behoeft. Inmiddels is er onderzoek verricht. Gezien de uitkomsten richt men zich vanaf nu vooral op het gebied tussen Groot Hoogwaak en Palaceplein.

Feit is dat er in het Oude Zeedorp behoefte is aan extra voorzieningen en rondom de Hoofdstraat een tekort is aan plekken. tijdens bouwontwikkelingen gaat oplopen tot wel 180 plekken. Er zijn nu 3 varianten geselecteerd die een oplossing bieden. De eerste variant is de beruchte garage in het duin voor Huis ter Duin samen met een garage onder het Vuurtorenplein. Variant 2 laat parkeergarages zien onder het Wantveld, het Vuurtorenplein en het Palaceplein. Plus een garage onder particulier eigendom in de Schoolstraat.


Vragen

De presentatie was voornamelijk oud nieuws. Kennelijk was de beschikbare informatie voor de raadsleden nog niet helder genoeg. Wethouder Roberto ter Hark maakte met nadruk duidelijk dat het ging om beleid van de vorige coalitie. Hij onderkende dat deze nieuwe gemeenteraad mogelijk meer ambitie heeft. Hijzelf wil op korte termijn de haalbaarheid van de diverse plannen toetsen en nog voor de zomer een definitief plan presenteren. Vanuit de politiek kwamen er natuurlijk vragen. Over de rol van Bever Holding, over het overleg met Hoogheemraadschap Rijnland, de kustbewaking en ook de termijn van realiseren.


Fietsparkeren

Jan Janson (PvdA) noemde de plannen fantastisch maar merkte op dat het fietsparkeren er geen onderdeel van uitmaakt. Hij vroeg de wethouder hierop in te gaan maar daarvoor gaf debuterend commissievoorzitter Louis Koppel geen gelegenheid. Hij meende dat dit geheel buiten de orde zou zijn. Janson protesteerde, in veler ogen terecht, tegen deze formele opstelling. Het had bovendien tot gevolg dat ook andere relevante vragen als technisch of als politiek werden aangemerkt. En dus niet beantwoord mochten worden. Nu is het aan de betreffende ambtenaar die vragen schriftelijke te beantwoorden. Deze ambtenaar noemde dit een zeer tijdrovende en dus kostbare formele aangelegenheid. Terwijl hij volgens zijn zeggen de vragen heel praktisch, simpel en afdoende ter plekke had kunnen beantwoorden.

Later deze week ging het in een andere presentatie alweer om het toeristisch gebied. Het bestemmingsplan Zeewaardig blijft de aandacht vragen. Het in juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan is nog steeds niet aangepast nadat er hele grove fouten in werden ontdekt. Het is nu aan nieuwkomer CDA-wethouder De Jong) om uiteindelijk orde op zaken te stellen met behulp van de ambtelijke deskundigen. Welke echter de smet meedragen dat ambtelijke falen werd genoemd als de ware oorzaak van alle fouten.


Opdracht

In de uiteenzetting werd duidelijk dat de ambtelijke organisatie de oorzaak compleet achter zich heeft gelaten en zich nu richt op de opdracht die de gemeenteraad heeft afgegeven. Dat is het Bestemmingsplan Zeewaardig zodanig wijzigen dat er, met zo min mogelijk schade, zoveel mogelijk van de oorspronkelijke besluiten in het nieuwe bestemmingsplan worden verwerkt. Duidelijk werd dat wat betreft het Gat van Palace en grondeigenaar Beverholding, er onherstelbare schade is veroorzaakt.

Hoe groot de financiële schade uiteindelijk zal zijn werd niet duidelijk. Bij de fouten bij Huis ter Duin ligt dit volgens de wethouder gunstiger. Daar zou planschade geen rol spelen. De gemaakte fout betrof het verschil tussen bouwhoogte en goothoogte op de plek van de parkeergarage. Feitelijk zou er een verdieping op de garage kunnen komen. Praktisch is dit ondenkbaar omdat dat de geldende parkeernorm niet kan worden gerealiseerd. Wat betreft Prominent Inn is herstellen in de oorspronkelijke bestemming onmogelijk omdat er reeds een bouwvergunning werd verleend.

Glimach

Als volger van de lokale politiek zeg ik met een glimlach dat politici best heel aardige mensen kunnen zijn. Die enthousiast hun intrede doen. Die denken in staat te zullen zijn om het allemaal anders en veel beter te doen.

Nu, na de fusie, zie ik opnieuw een aantal van dit soort lieve,enthousiaste, goedwillende maar tegelijkertijd soms naïeve mensen. Die denken dat juist zij de juiste persoon zijn om eigentijdse politiek vorm te geven. Zij geloven nog in de maakbaarheid van de politiek en zien kansen bij het oplossen van de lokale problemen. Iedere keer weer zijn er na verkiezingen nieuwe initiatieven. Iedere keer weer worden inwoners, die zich wel positief willen inzetten voor het realiseren van politieke ideeën, in eerste instantie warm welkom geheten. Om vervolgens, zo leert de ervaring, door dezelfde politiek weer keihard afgeserveerd te worden.
Om te beginnen is er dus de huisvesting. Ik zag deze week weer eens zo'n wanhopige jongeman die op een heel begrijpelijk manier de huidige situatie, de bijbehorende problemen, de eigentijdse behoeften en de oplossingen rond huisvesting, wist te verwoorden. Ik hoop dat hij de warme ontvangst, de begrijpend knikkende politici, de bemoedigende reacties en de nadrukkelijk gesuggereerde positieve behandeling vooral niet al te serieus neemt.
Want het is een vierjaarlijks fenomeen. In de vorige raadsperiode werd dit toebedacht aan een geliefd speeltje van de dorpspolitiek, het fenomeen de Jongerenraad. Ik zat naast deze jeugdige enthousiastelingen toen in bejaardentehuis Sint Jeroen (hoe kan je zo'n sombere locatie bedenken) de wethouder aanzet gaf tot een woonvisie. Zij geloofden erin dat zij serieus genomen werden. Zij geloofden erin dat hun kansrijke ideeën zouden leiden tot een snelle realisatie ervan.
Ik wilde het zo graag met hen geloven. Zoals ik er ook al in wilde geloven toen Ralph en Anouk in 2009 de eerste jongerenraad tot een succes wilden maken. Maar we weten inmiddels dat de politiek de jongeren hun succes simpelweg niet gunt. Geen serieuze aanpak, geen serieuze begeleiding en geen goede wil.
Het gaat in politiek slechts om macht, om individuele belangen. Ook in het sociale proces. En dat is volgens hun definities eerlijk en integer. Maar ik heb me in die 10 jaar kapot geërgerd. Zoals ik me nu ook weer kapot erger hoe zogenaamd eerlijk en integer er wordt omgegaan met insprekers bij rondetafelgesprekken. Zoals ik me heb geërgerd aan het niet serieus nemen van Alice van het OF en het niet serieus nemen van Hans en zijn groene cirkels.
Er zijn hierbij voorbeelden te over. Maar ik weet ook dat politici in meerderheid goedwillende amateurs zijn, die de grote problemen, van huisvesting, voedselbank, jongerenparticipatie, innovatie simpelweg niet aan kunnen. Maar die zichzelf daarbij wel erg serieus nemen. Zelfreflectie is voor eenieder belangrijk. Vandaar dat ik ook niet anders kan dan met een glimlach mijn stukkie afsluiten.

Woningbouw blijft voorlopig een zorgenkindje

woningnood n Het was een soort wanhoopskreet vanuit de vergeten groep Noordwijkers die al jaren op zoek zijn naar woonruimte. Een wanhoopskreet geuit tijdens de inspraakmogelijkheid bij de maandelijkse commissievergadering, die tegenwoordig 'rondetafelgesprek' heet. Maar wat overigens in werkelijkheid niets van een gemoedelijk gesprek rond de tafel had. Doch alles gewoon weer als vanouds, de insprekers aan de ene kant tegenover de politiek als gesloten eenheid aan de andere zijde.

De woningnood in Noordwijk zou bijzonder groot zijn. Met een duizendtal geregistreerde woningzoekenden op de wachtlijsten. Vraag is wel hoe het staat met actualiteit van de lijsten en de staat van urgentie van deze duizend mensen. Politieke partijen zien nu kansen in het realiseren van tijdelijke woningen. Een vaker gehanteerd middel waarbij echter de tijdelijkheid ervan op veel plaatsen ter discussie staat. Een jonge Noordwijker bracht het probleem deze week in een rondetafelgesprek nadrukkelijk aan de orde.


Wel robuuste villa's

'Het gaat in Noordwijk in veel gevallen vooral ook over de betaalbaarheid' was zijn ervaring. Want de zogenaamde sociale huurwoningen zijn, zonder de extra huursubsidie, voor velen niet bepaald betaalbaar. Zo bieden zij speciaal de jonge mensen met een goede baan en dus een iets beter salaris, geen soelaas.
De inspreker stelde vast in Noordwijk wel dure appartementen en robuuste villa's verschijnen maar dat hij al jaren tevergeefs op zoek is naar huisvesting ,die voor hem en jongeren in dezelfde situatie als waar hij in verkeerd, nog enigszins betaalbaar is. Hij pleitte niet voor tijdelijk bouwen maar wel voor betaalbare, eigentijdse, duurzame en op maat gebouwde jongerenhuisvesting.


Offem Zuid 2

Het op dezelfde avond door wethouder Henri de Jong gepresenteerde beeldkwaliteitsplan Offem Zuid 2 zal hem niet vrolijker gemaakt hebben. Prachtige plannen maar voornamelijk toch in een segment dat wel heel erg mooi maar uiteindelijk dus ook erg duur zal blijken te zijn. In Offem Zuid 1 kost een rijtjeshuis al snel € 350.000,- en een appartement minimaal 4 ton. In Offem Zuid 2, gelegen tussen de Achterweg en de N206 zijn de plannen zo mogelijk nog ambitieuzer. De kaders die door de gemeente werden aangegeven werden in overleg met de Welstandscommissie en de grondeigenaren vast gesteld. Over prijzen en betaalbaarheid is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Het op die plaat snel realiseren van sociale huurwoningen is nog niet aan de orde.
Al eerder werden naar aanleiding hiervan vragen gestelde door het CDA. Bekend werd toen dat de eerst geplande 40 sociale huurappartementen, pas in de laatste fase van de huidige planning in het jaar 2022 zullen zijn gerealiseerd.

Alternatief

Inmiddels blijkt dat NZLokaal met een mogelijk alternatief voor de nieuwe gemeente Noordwijk wil komen. De lokale partij, die tijdens de verkiezingen zich manifesteerde als belangbehartigers van Noordwijkerhouter en Zilkers, wil kansen benutten waarmee het voorzieningenniveau in het buurtschap de Zilk op peil blijft. Daarbij lijken er dan ook kansen om juist de jeugdige Noordwijkers op termijn in De Zilk te huisvesten. In voor hen zeer betaalbare woningen. Daartoe is deze week door NZLokaal een motie aangekondigd waarin het college wordt opgeroepen In te zetten op een forse uitbreiding van het aantal woningen in De Zilk. De lokale partij denkt aan een op de wat langere termijn na te streven woningvoorraad van niet minder dan 2000. Voor de korte termijn zit er daarom voor jonge Noordwijkers toch niets anders op dan geduldig af te wachten en zeer attent de spaarzame mogelijkheden die de politiek of de NWS aandraagt, accuraat te benutten.

Mantelzorgvriendelijke bedrijven krijgen erkenning

Tien bedrijven kregen het predikaat 'Mantelzorgvriendelijk'. | Foto: Ina Verblaauw

mantelzorgbeleid n De mantelzorger in Nederland is een groeiende groep. Velen hebben een baan en daarnaast mantelzorgtaken. Volgens cijfers van het Centraal Plan Bureau ervaart 71% van de mantelzorgers met een baan een hoge werkdruk. 33% van de ondervraagden heeft moeite om mantelzorg en werk goed te combineren. De landelijke stichting Werk & Mantelzorg is vanaf januari 2018 actief in de Bollenstreek. In die periode zijn 52 bedrijven en organisaties aangeschreven mee te doen aan het project mantelzorgvriendelijke werkgever. De werkdruk vermindert als er vanuit de werkgever begrip wordt geboden.

Door Ina Verblaauw

Wethouder Salman plantte een boom, samen met leerlingen van de Schapendel. | Foto: IV

Op maandag 11 maart werd in Grand Hotel Huis ter Duin aan 10 bedrijven het erkenningsbord "Mantelzorgvriendelijk" uitgereikt door de wethouders Ter Hark en Salman. De bedrijven hebben een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. In een kort interview met de bedrijven stelden de wethouders problemen aan de kaak en vroegen naar de oplossingen binnen de bedrijven.

Personeelsleden vertelden hoe knelpunten werden opgelost, door overplaatsing dichter bij degene die mantelzorg nodig heeft of het soepeler omgaan met het werkrooster. Belangrijk bleek dat het mantelzorger zijn, bespreekbaar wordt op de werkvloer. Als collega's en leidinggevenden op de hoogte zijn van de mantelzorgtaken van een personeelslid, is de bereidwilligheid groot samen naar een oplossing te zoeken.

Praktijkvoorbeelden kwamen aan de orde. Ook de vraag wie een mantelzorger is. Veel mensen vinden het normaal en logisch na het werk te zorgen voor echtgenoot, ouders of buren. Door het bespreekbaar te maken op de werkvloer, kan dat de druk verlichten.


De bedrijven die de erkenning ontvingen zijn: Azzurro, Broekhof, De Kindervilla Wereld, Supermarkt Dirk, Gezondheidscentrum Wantveld, WZC Groot Hoogwaak, 's-Heerenloo, Grand Hotel Huis ter Duin, Het Raamwerk en Zwembad Binnenzee.

De wethouders verklaarden dat het belangrijk is dat werkgevers meer en meer oog hebben voor het vitaal en inzetbaar houden van de werknemer. De gemeente en werkgevers moeten hier samen de schouders onder zetten. De erkenning is belangrijk omdat steeds meer werkenden privé te maken krijgen met mantelzorg.

Nationale Boomfeestdag ondanks harde maartse storm

bomen n Vanwege de stormachtige wind werd Dick Bruna's Nijntje-vlag niet gehesen bij Basisschool De Schapendel. Nijntje het symbool van de nationale boomfeestdag. Wethouder Dennis Salman kwam naar de school om de groepen 5, 6 en 8 een handje te helpen met het planten van een boom langs het Gruenepad. Maar eerst kregen de kinderen de vraag voorgelegd waarom bomen zo belangrijk zijn. Dat wisten ze wel: "zuurstof, vogels en insecten en als de zon schijnt ook schaduw".

Door Ina Verblaauw

Daarna nodigde Salman de kinderen uit voor een spel. Hij gaf een stelling en vroeg de kinderen om hun mening. "Mee eens, dan loop je naar het linker vak, niet mee eens dan ga je naar het rechter vak". Makkelijke vragen zoals: "Moeten er mee bomen komen?" waren eenvoudig voor de kinderen. Lastiger werd het toen hij vroeg: "meer bomen of meer speelplaatsen".


Daarna werd het hoog tijd om echt aan de klus te beginnen. De plantsoenendienst van de gemeente Noordwijk had al het nodige voorbereidende werk gedaan; inmiddels waren al tientallen nieuwe bomen geplant langs het Gruenepad: Italiaanse populieren en wilgen.


Voor het planten van de laatste boom, kreeg de wethouder hulp van de kinderen. Ze kregen allemaal een schep, waardoor de klus snel was geklaard. Toen moest het leukste – of vieste – nog komen. Er kwamen twee dozen tevoorschijn, met daarin tovergrond, die heel veel wormen bevatten. "Wormen gaan diep de grond in en maken daarbij een soort mini-tunneltjes, waardoor de bewatering van de bomen op een milieu vriendelijke manier tot stand komt".
De stoere kinderen namen een handje van het wormen/aarde mengsel om dat bij de boominplant te strooien. De wormen vinden daarna zelf hun weg.

Aan het eind van de klus ontvingen alle kinderen een appel en een bakje gele narcissen, de Tête-à-tête. Een beetje voorjaar voor thuis.

Veel activiteiten op Nationale Opschoondag

opruimen n Zaterdag 23 maart is het weer de Nationale Opschoondag. Traditioneel gaan dan tal van groepen vrijwilligers erop uit om wijk, natuur, parken, in- en uitvalswegen etc. te ontdoen van zwerfafval.

In Noordwijk zijn de Z-Ambassadeurs, waarbij de 'Z' natuurlijk staat voor Zwerfafval, permanent actief, maar op deze dag wordt altijd een speciale actie georganiseerd.

In het kader van de fusie met Noordwijkerhout gaan de Z-Ambassadeurs dit jaar het centrum van Noordwijkerhout 'schoonvegen', hetgeen tevens de start is van een uitbreiding van de Z-Ambassadeurs van Noordwijk naar Noordwijkerhout. Inmiddels hebben zich al zeven Noordwijkerhoutse Z-Ambassadeurs aangemeld.

De 'aftrap' is om 9.30 uur bij het Witte Kerkje en er wordt gelopen tot 11.00 uur waarna de deelnemers zijn uitgenodigd door Dirk supermarkt voor een kopje koffie, thee of frisdrank met wat lekkers.

Iedereen van jong (het is ook leuk voor kinderen) tot oud wordt aangemoedigd om mee te doen. Help je mee? Stuur dan even een mailtje naar: z-ambassadeursnoordwijk@hotmail.com

Daarnaast zijn er ook andere initiatieven, o.a. vanuit Welzijn Noordwijk, wijkverenigingen, Jutters Noordwijk en een groep bewoners rond de Langevelderweg (Sancta Maria en Sollasi).

D66 Statenlid Ton van Rijnberk: man van inhoud

Foto: Thomas Stnvrdn

Hij is een zittend Provinciaal Statenlid voor D66 uit de Duin- en Bollenstreek die hoog op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen staat. We zoomen in op Ton van Rijnberk

Door Jos Draijer

'Ik geniet van het samen op zoek gaan naar een nieuwe oplossing

We treffen elkaar bij hem thuis in Noordwijk-Binnen. De vriendelijke ontvangst, de geur van verse koffie en de stijlvolle inrichting zorgt voor een aangename sfeer. Hij oogt fit en is zichzelf gedurende het hele interview. Is rustig, luistert en spreekt bedachtzaam en duidelijk. Hij weet waar hij het over heeft, blijkt al gauw. Een man van de inhoud met oog voor kwaliteit. "Sturen op waarden" noemt hij dat. Zijn ruime ambtelijke en bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven heeft daar duidelijk aan bijgedragen. Een bekwaam en gedreven bestuurder met een technische achtergrond. Praktisch en oplossingsgericht.

Ton van Rijnberk is vlak na de oorlog (1948) in een 'noodwoninkje' geboren in Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, als oudste in een gezin van vier jongens. Zijn vader werkte daar als douanier. Als Ton 4 jaar is wordt zijn vader overgeplaatst naar Leiden en verhuist het gezin naar Noordwijkerhout. Daar scheurt zijn vader op de motor langs de bollenexportbedrijven om de douane papieren in orde te maken voor vertrek naar het buitenland.

Na de middelbare school gaat hij naar de HTS en studeert af in weg- en waterbouwkunde. Hij werkt voor de gemeenten Amsterdam en Den Haag (o.a. aan stadsvernieuwing) maar ook voor kleinere gemeenten, bijvoorbeeld Noordwijk. Hij is lang raadslid en daarna wethouder geweest in Noordwijk, Hillegom en Bloemendaal (NH). Begin 2018 werd hij Provinciaal Statenlid voor D66 en werd meteen woordvoerder infrastructuur, mobiliteit en energie. Hij kent de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek als geen ander. Een veelzijdig man, op weg naar de Statenverkiezingen in Zuid Holland van 20 maart aanstaande.

Je bent nu 70, waarom niet genieten van je vrije tijd in plaats van je weer kandidaat stellen voor de PS?

"Ik snap de vraag, maar ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de bestuurlijke kant van het openbaar bestuur. Vooral vanuit mijn verkeerskundige, en later ook door mijn stedenbouwkundige werkzaamheden raakte ik steeds meer gefascineerd door de communicatie tussen overheid en burger zoals bij verkeerscirculatieplannen en stedenbouwkundige planuitwerking. Gezamenlijk nieuwe praktische, werkbare oplossingen bedenken voor problemen, iets nieuws ontwikkelen, daar kan ik nog steeds van genieten. In mijn rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder kan ik mijzelf daarin kwijt. In een complex krachtenveld, wat het openbaar bestuur is, in staat zijn iets te laten lukken, dat vind ik nog steeds een uitdaging. En er komt nogal wat af op de provincies de komende periode, de energietransitie bijvoorbeeld. Daar werk ik graag aan mee".

Hoe zie jij de rol van de provincie Zuid Holland in dit verband?

"De provincie wordt steeds meer een intermediair tussen gemeenten, regio's en de doelstellingen van het Rijk op terreinen als energietransitie, circulaire economie en de grote woningbouwopgave. Als provincie een regierol oppakken en nieuwe oplossingen ontwikkelen. In die provinciale regierol ook alle relevante partijen uit de markt en de samenleving meenemen en gemeenten helpen transitieopgaven te realiseren. Samen werken aan de leefomgeving. Nieuwe plannen moeten op elkaar aansluiten, dus ook verbinden. Denk aan integrale gebiedsontwikkeling met de provincie als regievoerder".

Concreet, wat kunnen we verwachten van D66 t.a.v. de uitdagingen voor Leiden en de Leidse regio voor verbetering van de leefbaarheid?

"Dan kijk ik meteen naar de Leidse regio zelf waar al heel interessante ontwikkelingen zijn opgestart. In het kader nieuwe Omgevingswet heeft Leiden met 9 andere gemeenten (inclusief Noordwijk) de regionale agenda omgevingsvisie 2040 opgesteld, "Hart van Holland' genaamd. Daarin worden allerlei vragen gesteld zoals over woningbouw, leefomgeving, klimaatverandering, etc. Allemaal gericht op de kernvraag: hoe houden we onze omgeving leefbaar, goed bereikbaar en economisch krachtig? Die gemeenten delen de ambities voor de leefomgeving die bijdraagt aan de sterke duurzame economische positie van de regio in de Randstad en helpt gezond en veilig te blijven. Gezonde lucht, verstedelijking rond de Oude Rijn, open en onderling verbonden landschappen, voortreffelijke bereikbaarheid en een draagkrachtige bodem zijn 5 kernelementen. Die regionale agenda vormt de basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies maar dient ook betrokken worden bij de provinciale omgevingsvisie. Verbinding en afstemming zijn natuurlijk nodig. De provincie Zuid Holland moet dat initiatief verwelkomen en ondersteunen. Desgewenst regie voeren vanwege inpassing en afstemming. Noem het faciliteren van gebiedsontwikkeling, helpen integrale afwegingen te maken op basis van waarden als kwaliteit. Dat is een goed voorbeeld hoe de nieuwe rol van de provincie er uit zou kunnen zien. Ook al kan dat betekenen dat de organisatie en werkwijze van de provincie daarop moet worden aangepast.

Hoe ziet D66 de bestuurlijke dilemma's tussen woningbouwopgaven, behoud van het bollencomplex en verbetering van de bereikbaarheid in de Duin- en Bollenstreek?

"Ik heb aan de basis gestaan van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Daarbij gaat het om grote economische belangen. De keuze is toen gemaakt voor voldoende hectaren bollenareaal en de kwaliteit van het open landschap. Valkenburg is als grote locatie voor 5000 woningen aangemerkt, Bronsgeest in Noordwijk voor 600 en verder eerst binnen de dorpscontouren woningbouwcapaciteit benutten. En zo zit D66 er nog steeds in. Het is wel jammer dat de samenvoeging van de 5 bollengemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom niet is doorgegaan. Dat had de ontwikkeling van de Greenport kunnen versterken en bestuurlijke versnippering kunnen voorkomen. Een grotere en kwalitatief sterkere gemeente vanwege schaalvoordelen maar met behoud van de identiteit van de kleinere gemeenschappen (kernen), dat gaat best samen. Wat betreft de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek, daar zijn definitieve besluiten genomen over het tracé van de Duinpolderweg, maar dan verdiept aangelegd met een ondergrondse passage (aquaduct) onder de Ringvaart, én met aanvullende fietsverbindingen. Bovendien wordt in Lisse Zuid voor de verbinding naar de A44 een maatwerkoplossing gezocht om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners daar.

Slotwoord?

"Burger, ga stemmen, want het gaat om meer dan de Eerste Kamer, namelijk ook uw woonomgeving. Punt".

Sportfeest voor peuters op de Duinwetering

Peuters konden heerlijk rollen en dollen in de sporthal op de Duinwetering. | Foto: Ina Verblaauw

bewegen n Het krioelde van het kleine grut. Woensdagochtend 13 maart werd een peutersportfeest georganiseerd bij Sportpark Duinwetering. Heel veel deelnemertjes: peuterspeelzalen en individuele ouders met kinderen tot 4 jaar.

Door Ina Verblaauw

Spannend was het wel: via de blauwe gangen uitkomen in een zaal vol met veel spelletjes. Begonnen werd met een warming-up onder leiding van Juvat Westendorp. Hij is JOGG ambassadeur (Jongeren Op Gezond Gewicht) en bekend van dansprogramma's op televisie.

Voor de warming-up begon hij zoals een dag normaal begint: wakker worden, geeuwen, uitrekken, douchen, haren wassen, afdrogen en een dansje doen. De peuters deden enthousiast mee en deden zo spelenderwijs een warming-up van de spieren.

Daarna konden de kinderen naar hartenlust spelen bij het parcours dat was uitgezet. Belangrijk om te laten zien dat spelen en bewegen heel leuk is. Veel vaardigheden kwamen aan de orde: klimmen, mikken, hangen en zwaaien, boven- en onderhands balgooien, kracht, coördinatie en balanceren.

Beperkend

JOGG-regisseur bij Sportbedrijf Noordwijk Miranda Oedzes over het waarom van deze ochtend: "de motorische ontwikkeling van peuters loopt achter in vergelijking tot een aantal jaren geleden. Ze bewegen minder en spelen minder buiten. Daarbij komt dat ook de ouders voorzichtiger zijn geworden en hun kinderen beschermen tijdens het spelen wat beperkend kan werken".

'Peuters bewegen minder'

Terwijl de kinderen naar hartenlust konden dollen, was er in een bovenzaal een inspiratie bijeenkomst. Ouders, sportleerkrachten en een kinderfysiotherapeut konden met elkaar van gedachten wisselen.


Ook het belang van de gezonde sportkantine, wat Duinwetering is, werd benadrukt. Fruit eten en water drinken is belangrijk en net zo lekker als snoep. Al mag dat laatste natuurlijk ook. Er kwam een discussie op gang over het op jonge leeftijd lid worden van een sportclub, waarbij het wedstrijdelement al vroeg wordt bijgebracht. Algemeen werd gesteld dat het beter is het spelen belangrijker te vinden dan het winnen.

App

Jenneke van der Zon, projectleider speellocaties Noordwijk heeft de speelplekken in Noordwijk in kaart gebracht. "Het zijn er 70, maar we hebben er 27 in kaart gebracht. Alle speelplekken zijn terug te vinden op de Speeltuinen-app."

Energietransitie

Minister Ollongren heeft de provincies en gemeentes aangezegd dat het kabinet zelf plekken voor zonneweides en windparken gaat aanwijzen als ze dat zelf niet (gaan) doen. Deze "gestuurde aanpak kan de consequentie zijn van talmen door de lagere overheden", zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Ook zei de minister dat 'als gemeenten en provincies in conservatisme blijven steken, dan moet het rijk positie bepalen'.
Stevige teksten voor de beleidsbepalende ambtenaren en bewindsvoerders in de verschillende provincies en gemeenten.
"Uiteindelijk gaat het erom hoe je wil dat steden en dorpen eruit komen te zien. Als je met zoiets groots bezig bent als de energietransitie, moet je niet uit het oog verliezen wat het betekent voor de directe omgeving van mensen. Het beleid moet daarom zoveel mogelijk van onderop komen."
Ronald Prins, projectmanager Energietransitie Gebouwde Omgeving van de provincie Zuid-Holland: '...kleinere gemeenten weten vaak niet goed waar ze moeten beginnen. Dat heeft ook te maken met capaciteit: dan is er bijvoorbeeld maar één ambtenaar verantwoordelijk voor de warmteplannen van de gemeente. Het kennisniveau is soms vrij laag,'
Beste respondenten: wat vinden jullie dat er in (eindelijk) in Noordwijk moet gaan gebeuren met de energietransitie om ingrijpen van 'hogere machten' te voorkomen?

Foto: Cor de Mooy

De energietransitie is een zaak die ons allen bezig houdt. Ook al omdat die nauw samenhangt met het klimaatbeleid en de aardbevingen in Groningen.
Iedereen is ervan overtuigd er nieuwe energiebronnen moeten worden ontwikkeld. Krachten bundelen werkt dan beter dan het op eigen houtje een nieuw energiewiel uitvinden. De minister geeft een duidelijk signaal af.

Naar mijn idee is hier een schone taak weggelegd voor de provincies. Bij de provincies is veel know-how betreffende het landschap en energievormen aanwezig. De provinciale overheid moet daarom de leidende en sturende rol oppakken om de energietransitie in goede banen te leiden. Er zit ook een keerzijde aan die nieuwe energievormen: de aantasting van het landschap en uitzichten. In overleg met de gemeenten zal een goede balans moeten worden gevonden tussen het opwekken van nieuwe energie en de gevolgen daarvan voor het landschap. Daarbij moeten partijpolitieke verschillen ondergeschikt zijn aan het algemeen maatschappelijk belang.

Foto: Cor de Mooy

Tijdens de vorige verkiezingscampagne speelden wethouders, ondernemers en inwoners het energiespel: hoe maak je een dorp energieneutraal. Spelers konden zelf kiezen waar de zonnepanelen en windmolens geplaatst konden worden. Zonnepanelen op scholen en openbare gebouwen was niet zo moeilijk. Een zonnepanelen-overdekt parkeerterrein op de Langevelderslag en op parkeerhavens aan de weg werd ook omarmd, evenals zonnepanelen op de huizen van de NWS. De keuze voor windmolens in zee, tussen de bollenvelden, langs de snelwegen of op het bedrijventerrein leverde meer discussie op. Noordwijk energieneutraal is mooi streven, maar ook een unique selling point als bloemenbadplaats en kuuroord. Dan zullen zowel de gemeente als inwoners en ondernemers nú aan de slag moeten. Verduurzaam je huis. Gemeente, faciliteer zonnepanelen voor inwoners die geen geld op de bank hebben. Geen eigen dak? Doe dan mee in een coöperatie. Ondernemers pas je energieverbruik aan. College, maak een energieplan voor de komende 3 jaar! Wethouder Sjaak van den Berg hoeft geen bureau in te huren. Er zijn deskundige Noordwijkers die hem graag willen adviseren.

Handen uit de mouwen tijdens NL Doet

Het weer zat niet erg mee. Toch werden de mouwen opgestroopt om buitenklussen aan te pakken. | Foto: IV

vrijwillig n Het Oranje Fonds hield op 15 en 16 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in Noordwijk waren weer tal van activiteiten aangemeld en sloten vrijwilligers zich daarbij aan.


Door Ina Verblaauw

Op het schoolplein van de basisschool voor speciaal onderwijs De Duinpieper was het een drukte van belang. Het onkruid werd verwijderd, nieuw schoon speelzand werd aangebracht, de bankjes werden opnieuw in de verf gezet, plantjes gepoot en Van der Putten bracht aarde voor een nieuw aan te leggen moestuin.

Het hardwarebedrijf Seagate had er een teambuildingsdag van gemaakt. Eén van de personeelsleden heeft een dochter op de school. "Op ons bedrijf heb ik gevraagd of er mensen zijn die mee wilden helpen het schoolplein weer tiptop te maken. Spontaan meldden zich tien collega's", aldus moeder Patricia.

Bij dierenasiel Offem hadden zich veertien mensen aangemeld. Er werd hard gewerkt om alle binnen- en buitenhokken weer lekker fris te maken, het buitenplein schoon te spuiten en de ramen en gevels op te frissen. "Ik doe dit nu voor de derde keer", aldus een vrijwilligster. "Heerlijk een dagje met elkaar hard aan het werk, zo maak je ook je hoofd weer leeg".

Wandschildering

Op het terrein van woonzorgpark 's-Heerenloo kregen diverse ruimtes een frisse verflaag. Ook maakte een aantal bewoners een rondvaart. Bij Druivenhof 1 werd de hal voorzien wand wandschilderingen. Eén afbeelding van een raam met een kat knus op de vensterbank en bloembakken zorgt ervoor dat de bewoners thuiskomen in een gezellig uitziende hal.

"Wij zijn fan van NL Doet", aldus de voor cliënten werkzame Arenda. "Helaas was het weer te slecht om buiten iets te doen, dus hadden we het draaiorgel naar binnen gehaald en ook de slingers binnen opgehangen. Volgens jaar maar weer hopen op mooi weer".

Bij de scounting werden de sloepen opnieuw in de verf gezet en het CDA ging helpen bij de Kringloopwinkel Noordwijk. Zij sorteerden kleding en hielpen bij het repareren van elektrische artikelen en het innemen van goederen.

Nieuwe musical 'Stil in mij' in De Muze

nederpop n Met de cast, bestaande uit Ferry Doedens, Jeroen C. Molenaar, Zoï Duister en Dieuwke Tönissen en onder regie van William Spaaij, is 'Stil in mij' een voorstelling vol herkenning. Vanaf 16 maart is de musical te zien in meer dan 40 theaters door heel Nederland. In Noordwijk is de voorstelling te zien op woensdag 27 maart.

Vijf twintigers die op de middelbare school dikke vrienden waren, verliezen elkaar vervolgens uit het oog. Nu komen ze samen, alleen dit keer niet meer met zijn vijven... Hun leven is nog maar net begonnen. Ervaring hebben ze nauwelijks want wat weten ze nou helemaal van liefde of doodgaan, van toekomst of verleden, van ambitie en van teleurstelling? Ze doen hun best om zo volwassen mogelijk te zijn maar gisteren waren ze nog kinderen. Hoeveel heb je achter de rug en hoeveel heb je nog voor je?

Stil in mij is een nieuwe Nederlandse musical over vriendschap, verwachtingen en het zoeken naar je identiteit. Samengebald in een verhaal dat iedereen zal herkennen, simpelweg omdat we allemaal op zoek zijn. Een verhaal met een lach en een traan en vol bekende Nederlandse popmuziek, live gebracht.

Kaarten à € 24.50 (inclusief bewaakte garderobe en consumptie)zijn te reserveren via www.demuzenoordwijk.nl

Strandjutwandeling tijdens de Landelijke Opschoondag

jutten n Op zaterdag 23 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Grondstofjutters, Jutters Noordwijk en Welzijn Noordwijk organiseren op die dag een strandjutwandeling op het Noordwijkse strand.

De bedoeling is om die ochtend zoveel mogelijk afval te verzamelen. Er wordt gestart om 10:00 uur vanaf strandpaviljoen de Zeemeeuw op de Kon. Wilhelminaboulevard 108. Voor jutmaterialen zoals handschoenen en juttassen e.d. wordt gezorgd. Bij terugkomst rond de klok van 11:30 wordt het afval geïnventariseerd.

De verzamelde drankverpakkingen uit het gevonden afval zoals blikjes en plastic flesjes willen zij die dag 'Back to Sender' sturen. Hiermee proberen zij de drankproducenten op hun aandeel in het groeiende zwerfafvalprobleem te wijzen en tevens de noodzaak van statiegeld te benadrukken. Tevens zullen zij een pakket versturen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat die verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van statiegeld.

Kom ook gezellig mee jutten op zaterdag 23 maart.

Nieuwe basiscursus Windows 10

senioren n De ouderenbonden hebben het plan opgevat om weer een nieuwe cursus Windows 10 te starten. Daarom willen zij weten of daar voldoende belangstelling voor is. Is er voldoende belangstelling dan wordt begin oktober gestart.

Voor de Windows 10-basiscursus zal, afhankelijk van de wensen en vaardigheden van de cursisten, de Windows 10 basisbegrippen en ev. Voor de iets gevorderde gebruikers lesstof worden aangeboden.
De eerste avond zal voornamelijk bestaan uit kennismaken en het inventariseren van de vaardigheden van nu en de gewenste te leren vaardigheden voor de toekomst.

De cursus wordt gegeven door Mansja Sengers, een geroutineerde docent. In ongeveer zes lessen, wil de docent, de meest belangrijke feitenleren om zodoende het besturingssysteem van uw computer goed onder de knie te krijgen.
Tijdens de cursus neemt de eigen computer, voorzien van Windows 10 besturingssysteem, mee.

De cursus wordt gehouden op de woensdagavond in het Trefpunt, aanvang 19.30 uur. De cursus bestaat uit zes avonden van ca. anderhalf uur per avond. De prijs voor deelname is € 60,00. Wie wil deelnemen aan deze cursus kan zich alvast aanmelden bij Hennie Meeuwenberg, tel. 3614198 of henniemeeuwenberg@gmail.com

Woensdag 20 maart - Marnicktheater met Rupsje Nooitgenoeg
Rupsje Nooitgenoeg bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden! Marnicktheater speelt een voorstelling met muziek, spelletjes, appels, peren, taart en natuurlijk ook een hongerige rups. Aanvang 15.00 uur, toegang gratis
Ook leuk: Aansluitend kun je bij Séline Schaft van Afrit24 je eigen rups schilderen (deelname €7,50).

Donderdag 21 maart - Mee(r) eten
Op donderdag avond kun je aanschuiven in Het Cultuurcafé voor het MEE(R) eten bij Van der Meer. Deze week kookt Frank uit de Pizzabijbel van Simon Giaccotto.
Aanvang 17.00 uur, om 19.00 uur sluiten we af. Graag reserveren bij Van der Meer/Het Cultuurcafé en online

Zaterdag 23 maart - Opening Boekenweek 'De moeder, de vrouw'
Babyshower voor Orange Babies! Boekverkoper van het jaar Nadine, zelf hoogzwanger zet graag de hele dag Orange Babies in het zonnetje.
Workshop Zing! Met Babette Labeij. Een inspiratiesessie: Wil je zingen? Ga dan zingen!
Aanvang 11.00 uur, deelname 5 euro incl keelsmerende mocktail
Vera Marijt en Elke Viervijzer, twee muzikale toppers sluiten deze bijzondere dag af. Vanaf 16.00 uur, toegang vrij.

Zondag 24 maart - Peter Buwalda
Peter Buwalda bezoekt van der MEER tijdens zijn tour rond zijn boek Otmars zonen. Aanvang 13.00 uur, toegang vrij, graag reserveren online of in de boekhandel.

Zondag 24 maart - Casey Brooks & Deepstreet
Casey Brooks en Eric Diepstraten hebben de handen ineen geslagen en brengen een breed repertoire in het kader van moeders en liefde. Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, graag reserveren online of in de boekhandel.

Maandag 26 maart - Hugo Borst Signeersessie
Hugo Borst signeert zijn boeken maandagmiddag bij van der MEER, voor hij 's avonds voor een uitverkochte zaal in Katwijk vertelt over zijn moeder met Alzheimer. Van 17.00 tot 18.00 uur, toegang vrij, graag reserveren online of in de boekhandel.

Woensdag 27 maart - Boekenweekquiz 2019
De jaarlijkse Boekenweek Quiz, in samenwerking met Grimbergen boeken in Lisse. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, deelname 2,50 pp, inschrijven als team of individu per mail.

Interkerkelijke sing-in

ichthus n Op vrijdag 22 maart wordt de eerste interkerkelijke sing-in avond van de Bollenstreek gehouden. Deze Sing-in wordt georganiseerd door jongeren uit diverse kerkelijke gemeentes in de Bollenstreek. De Sing-in wordt begeleid door verschillende muzikanten en zangers en vindt plaats in de Ichtuskerk, Houtkrocht 2. De avond begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Deze avond is voor jong en oud. De entree is gratis.

Iona-viering over tweede kans

palliam n Op zaterdag 23 maart is om 19.00 uur een Iona-viering in de Maria ter Zee-kerk.

Het thema van de viering komt uit Lucas en gaat over 'de tweede kans'. Deze parabel gaat over een vijgenboom die al drie jaar geen vrucht meer geeft. In de gelijkenis staat de vijgenboom voor elk van ons. De eigenaar wil de boom omhakken, maar Jezus doet als knecht een goed woordje om de boom te laten staan en pleit voor één jaar uitstel. Deze dorre vijgenboom staat symbolisch voor ons mensen. Jezus bedoelt daarmee dat je iemand niet te snel moet afschrijven maar een tweede kans moet geven. Daarin zit de hoogspanning van het menselijk bestaan, schrijf iemand niet te snel af maar heb geduld. Soms komt iemand pas later tot bloei of is er een langere aanlooptijd nodig om zichzelf echt te ontdekken.
In deze Iona-viering zal hier met veel zang en passend gebed aandacht aan worden geschonken.

NOVO overwint weer tegen Leython

volleybal n Na een verloren vrijdagavond een week eerder met 4-0 verlies tegen de Delftste studenten van Punch, mochten de vrienden van Leython uit Leiderdorp op bezoek op Sportpark Duinwetering. Dit maal ging het om het tweede team van Leython, waar in Leiderdorp met een aangepaste selectie van 6 met 4-0 verloren werd kon nu gewonnen worden.

De winst was niet vanzelfsprekend. Leython verbleef met beide teams in de poule onderaan de lijst, maar herpakken zich de laatste paar weken om te strijden voor lijfsbehoud.

Waar bij NOVO aan het einde van het seizoen de beperkte selectie zichtbaar voor steken zorgt, moest zaterdag ook alles uit de kast getrokken worden.

De eerste set kwam NOVO heel sterk uit de startblokken en kwamen op 10-2 voorsprong, maar daarna wist Leython sterke service series neer te zetten. Ondanks dat NOVO met 23-19 de set winst in eigen hand had, gaf het de Leiderdorpers hoop door ze tot de 23 punten te laten komen. Met 25-23 winst liep NOVO in de tweede set uit en overrompelde het Leython met 25-16.

Daarna liet de cynische kreet "het zijn leuke jongens, maar we willen ze wel afslachten" met een glimlach vanaf de kant van Leython toch voor zich spreken. NOVO was ingekakt en kreeg dezelfde serviceseries als in de eerste set om hun oren. Leython liep uit en pas bij 11-20 kwam NOVO weer op stoom. Ondanks alle geweldige rally's belanden de prachtig hard geslagen ballen toch buiten het veld. Na de winst voor Leython met 18-25 pakte het de vierde set op een gelijke wijze met 17-25.

Daarna was Patrick Bunt aan zet in de vijfde set. Bij 0-2 kwam hij aan service en wist met een mooi geplaatste service 12 maal achter elkaar te serveren. Daarna probeerde Maurice Guiaux van Leython dit te evenaren, maar kwam maar tot een serie van 6 punten. NOVO wist de set daarmee eenvoudig met 15-8 te winnen en zo de wedstrijd met 3-2.

Met deze winst behoudt NOVO de derde positie in de poule en laat daarmee de strijd voor het kampioenschap en promotie aan RVV en Punch. Aanstaande vrijdag staat NOVO in De Meern tegenover het vijfde geplaatste Limes.

Noordwijk moet in Lisse zijn meerdere erkennen

Kopduel tussen David Verweij van FC Lisse en Emiel Wendt van V.v. Noordwijk. | Foto: OrangePictures Foto: Wim Wobbes

Voetbal n De wedstrijd tegen FC Lisse werd aanvankelijk vol vertrouwen tegemoet gezien. Want de ploeg van Robbert de Ruiter presteert niet naar verwachting. Noordwijk kenmerkte zich door de goede organisatie, een stevige verdediging en bleek tot nu toe bovendien makkelijk te scoren. Waardoor de rood-witten kampioenskandidaat zijn nadat ze vanaf dag 1 aan de kop van ranglijst staan.

Zoals overal in het land was er ook aan de Duinwetering de stormachtige, onvoorspelbare wind. Noordwijk begon zoals altijd heel voortvarend. Van meet af aan op zoek naar een treffer. En Nick van Staveren leek al vroeg succes te hebben maar zijn grote kans leverde, evenals de snel verkregen corners, toch niets op. En de zo vaak gemaakte snelle goal viel deze keer niet. Ook al omdat Emiel Wendt zijn inzet gestopt zag en Achefay zijn enorme kogel op de paal zag spatten. Hierna ontspon zich een gelijk opgaande strijd. Waarbij Rondeltap zich deze keer een bekwame en betrouwbare doelman toonde. Met twee uitstekende reddingen hield hij Noordwijk overeind.


In de fout

Maar daarmee was het niet klaar. Nadat Bröcker in een duel met Iliohan de fout ging mocht Rody van der Putten vanaf 11 meter aanleggen. De penalty werd nog gestopt door Rondeltap, de rebound trof echter toch doel: 0-1.
Plots straalde Noordwijk niet meer dat onoverwinnelijke uit. Ineens leek er wat ongerustheid. FC Lisse werd de dominante ploeg welke overigens ook heel slordig omsprong met de via counters verkregen kansen.

Noordwijk zocht het zoals gewoonlijk in de combinatie maar de gebruikelijke perfecte pass ontbrak,James was niet in zijn beste doen en ook viel de bal nauwelijks meer in een openruimte tussen verdediging en keeper. Zelfs de verwoestende vrije trap van Thomas Reynaers ontbrak deze middag. Zo'n mogelijkheid in de slotfase werd door hem niet verzilverd maar smoorde in schoonheid in de muur.


Handsbal

De Noordwijkse supporters richtte zich vervolgens op arbiter Vries. Die in hun ogen tot twee maal toe een duidelijke handsbal durfde wegwuiven. De Tv-beelden bewezen het, de penalty had gegeven kunnen worden. Maar dat gebeurde dus niet. En waardoor Noordwijk de gelijkmaker hen werd onthouden. De teleurstelling was daarom groot. Maar doordat concurrenten ook punten verspeelden blijft Noordwijk de ranglijst aanvoeren. Wel kwam Quick Boys tot een ruime overwinning zodat de Katwijkers weer mee doen voor de titel.

Voor zaterdag staat de wedstrijd tegen Achilles ´29 in Groesbeek op het programma. Normaal gesproken een zekere overwinning voor Noordwijk. Hoewel onderschatting een op de loer liggend gevaar kan zijn.

TOV stunt tegen koploper

Tafeltennis n Vooraf werden de kansen voor TOV tegen koploper Twenty-one Up uit Rotterdam niet hoog ingeschat. De uitwedstrijd werd enkele weken geleden met de grootst mogelijke cijfers verloren (5-0). Toch waren die cijfers toen niet een geheel juiste afspiegeling van de krachtsverhouding en de 3-2 winst van TOV afgelopen vrijdag vormden de bevestiging ervan.

De Rotterdammers spelen al jaren op tweede klas niveau terwijl het TOV-team nog maar pas komt kijken in deze klas. TOV speelde met Jos de Kremer en Ingrid Hoek, een samenstelling die de laatste wedstrijden vrij succesvol is. De opening partij van De Kremer tegen Marco de Jong werd door de laatste in 4 games gewonnen. Hoek echter trok de stand gelijk door haar partij tegen Martijn van den Akker eenvoudigweg in 3 games te winnen. De partij leverde Hoek enkele blauwe plekken op van de snoeiharde ballen van Van den Akker die, in plaats van op tafel, op het lichaam van Hoek belandden. De spaarzame keren dat die ballen wel de tafel raakten waren dat dan ook meteen punten voor de Rotterdammer.
Het dubbel verliep niet geheel naar wens. De stand in games was op een zeker moment 2-1 in het voordeel van TOV, maar toch ging de partij in 5 games verloren. Stand dus 1-2.
De Kremer trok in zijn partij tegen De Jong zijn eigen aanvallende spel en was daarmee succesvol. In 4 games bracht hij de stand op 2-2. Hoek zou dus in de laatste partij moeten winnen om de totaalwinst veilig te stellen. Ze won van v.d. Akker en daar had ze ook maar 3 games voor nodig.
Ondanks deze mooie winst is TOV nog lang niet veilig voor degradatie. De teams in de poule staan alle dicht bij elkaar. Op dit moment staat TOV vierde van de 6 deelnemende teams en het verschil met de onderste is slechts 2 punten. Vrijdag speelt TOV uit tegen de Repelaer in Spijkenisse.

Maandag t/m vrijdag

• Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin' Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnoordwijk.nl

Maandag t/m zaterdag

• Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Yoga-Puur, Hoogwakersbosstraat 12. www.yoga-puur.nl

Iedere maandag

• Open Tafel - Samen eten; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 - 13.00 uur. Deelname gratis (meer info op www.palliam.nl)

Iedere woensdag
• Schrijfcafé: schrijven is echt van mij; Palliam, netwerk voor zingeving & levenskunst, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00. Deelname € 10,00.
• De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Deelname gratis.

Iedere eerste woensdag van de maand

• Voorlezen in de Bibliotheek; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.30 uur. Entree gratis.

Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag

• Kinderboerderij Noordwijk 't Schaapsherdertje, Oude Zeeweg 3. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 12.00-16.30 uur. Zaterdag 10.00-14.30 uur. Entree gratis Iedere donderdag Taalcafé voor anderstaligen in Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.30-12.00 uur. Entree gratis.

Iedere vrijdag

• Wekelijkse jut-schoonmaakactie op het strand. Verzamelen om 9.00 uur. Zie voor actuele locatie op Facebook Juttersnoordwijk

Iedere zaterdag en zondag

• Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen.Tijd: zaterdag 15.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl

29 en 30 maart
• Voorjaarsvoorstelling "De erfenis van tante Bella" - ODI HTIOS; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Entree € 10,00.


20 maart
• Schrijftcafé: schrijven is echt van mij; Palliam, netwerk voor zingeving en levenskunst, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Entree € 10,00.


21 maart
• Herhaling lezing Hein Verkade – van Hut tot Huis; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.


22 maart
• Motel Westcoast – Back to the roots (staconcert); Theater de Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 – 23.15 uur. Entree € 27,50.
• Dichtbij het onuitsprekelijke; Palliam, netwerk voor zingeving en levenskunst, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Entree € 5,00.


23 maart
• Op sterk water – HOTEL; Theater de Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 – 23.15 uur. Entree € 20,00.
• St. Ignatius College Choir and Orchestra; Buurtkerk PKN, Hoofdstraat 10. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.
• In het ritme van Iona; Palliam, netwerk voor zingeving en levenskunst, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 – 11.00 uur. Entree gratis.
• Opening Boekenweek 2019 met diverse activiteiten; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree gratis.

24 maart
• Ontmoet Peter Buwalda; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 13.00 uur. Entree gratis (wel graag reserveren).
• Casey Brooks en Deepstreet over moeders en liefde; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis (wel graag reserveren).


25 maart
• Hugo Borst Signeert; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 17.00 - 18.00 uur. Entree gratis (wel graag reserveren).


27 maart
• Jaarlijkse Boekenweek Quiz 2019; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Deelname € 2,50 p.p.(inschrijven via info@boekhandelvandermeer.nl)
• Ferry Doedens, Jeroen C. Molenaar, Zoï Duitser, Dieuwke Tönissen – Stil in Mij- De Musical; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 24,50.


28 maart
• Literair Diner met Jaap Robben; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 19.00 uur. Deelname € 35,00 (graag vooraf reserveren).

Exposities

t/m 25 april

• Foto-expositie 'Een andere ik' - Henk Veldhuizen; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 9 maart 15.30 - 16.30 uur daarna dagelijks (op werkdagen) van 9.30 – 11.30 uur. Extra openingstijden op 24 maart, 6 en 13 april van 14.00 - 17.00 uur.

t/m 8 september
• Expositie 1+1+1+1 = één; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4.Tijd: tot 1 april: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Zondag 11.00 - 16.00 uur. Vanaf 1 april: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur. Zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree: € 5,00 (volwassenen) € 2,00 (kinderen).

Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 22 maart

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr. D. Barnhoorn

Zondag 24 maart

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. W. Hollart

Buurtkerk

10.00 uur: ds S.J. Dingemanse

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater, HA

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater, NHA

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M. van Delft

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 24 maart

10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 20 maart

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 22 maart

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering, J. Steenvoorden

Zaterdag 23 maart

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: ZAAZ: Iona viering

Zondag 24 maart

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Mozesviering, J. Steenvoorden

Dinsdag 26 maart
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 24 maart

10.00 uur: dhr. E. van der Plas

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 21 maart

Bingo met leuke prijzen. Meedoen kost € 0,50 per ronde.

Dinsdag 26 maart

12.30 uur: Maaltijd - spaghetti met balletjes.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,-

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Gevonden

21 februari: Prinsessenstraat Lisse. Zwart witte kater; niet gechipt

1 maart: Nachtegaalstraat Noordwijkerhout. Zwarte kater paar witte haren; geen chip

Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook onze site www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebook pagina en www.amivedi.nl.

Tel. Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698.

De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13 tot 15 uur en vrijdag van 19 tot 20.30 uur.