De Noordwijker

5 november 2019

De Noordwijker 5 november 2019


Prijzen ter inspiratie

Wethouder Ter Hark vestigde de aandacht op Noordwijk als lucht- en ruimtevaartgemeente. | Foto: WS

spaceprijs n Vrijdagavond werden, tijdens een gala in de Hotels van Oranje, door het Nederlands Luchtvaart Fonds de prestigieuze NLF-Prijzen 2019 uitgereikt. Studenten van MBO-, HBO- en WO-opleidingen kunnen jaarlijks na inschrijving meedingen naar een totaal van €15000,- aan prijzen.

Studenten tonen altijd veel belangstelling voor het NLF-initiatief. Hun inzendingen van bijzondere projecten of innovatieve ontwikkelingen moeten voldoen aan criteria die de ruimtevaart verder helpen ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid jongeren wil aanzetten om te kiezen voor een opleiding in de lucht- en ruimtevaart.

De gemeente Noordwijk wil graag worden gezien als de belangrijkste ruimtevaartgemeente in Nederland en steunt dit initiatief inmiddels al enkele jaren door 'de Noordwijkse ruimtevaartprijs' beschikbaar te stellen. De cheque van € 2500,- was dit jaar voor DSE Group 08 Spring 2019 van de TU Delft. Zij imponeerde de jury met hun inzending RAMSES: RAM Satellite for Earth Sensing. Tijdens de prijsuitreiking klonk vanuit het bedrijfsleven een smeekbede richting de politiek om voldoende aandacht te schenken aan de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van lucht- en ruimtevaart.

De Noordwijkse wethouder Roberto ter Hark speelde daar maar al te graag op in. Als uitreiker van Noordwijkse cheque maakte hij aan de toehoorders, bestaande uit het internationale bedrijfsleven, studenten duidelijk, dat Noordwijk veel aandacht geeft aan lucht- en ruimtevaart. Hij vestigde daarmee heel slim juist hun aandacht op Noordwijk. Ter Hark maakte met zijn in perfect Engels uitgesproken rede veel indruk. 'De gemeente Noordwijk kent 3 economische doelen, het toerisme, de bloemen en de ruimtevaart. Wij ontwikkelen inmiddels een Space Campus en hopen daarmee het bedrijfsleven maar vooral ook studenten te inspireren en te stimuleren', hield hij de aanwezigen voor. Of dit snel tot concrete resultaten en nieuwe vestigingen leidt is nog wel even afwachten. De reacties vanuit het bedrijfsleven op zijn inbreng waren in ieder geval positief te noemen.

Oude Dorpskern Erfgoedprijs 2019

primeur n Op vrijdag 8 november, voorafgaand aan de Najaarslezing wordt voor de eerste keer De Oude Dorpskern Erfgoedprijs uitgereikt.

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van erfgoed. Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen is door de vereniging de DOD Erfgoedprijs ingesteld. De Erfgoedprijs zal één keer in de twee jaar uitgereikt worden.

De genomineerden van 2019 zijn: Pickestraat 13, de renovatie boerderij/woning tot woning, familie Janson; Douzastraat 42, de renovatie van bollenschuur tot woning/bedrijfsruimte, dhr. Van Houten; Voorstraat 1, de herbouw woning/winkel tot woning, dhr. Van der Wiel, Van der Wiel bouw bv; Lindenplein 2/Voorstraat 54, de renovatie woning/winkel tot bedrijfsruimte/appartementen, dhr. Van der Deijl.

Op vrijdagavond 8 november wordt om 20.00 uur bekendgemaak, wie de Erfgoedprijs 2019 heeft gewonnen. Aan een nominatie is een oorkonde verbonden, die na afloop van de nominatie-bekendmaking aan elk van de geselecteerde initiatiefnemers wordt uitgereikt. De bekroonde initiatiefnemer ontvangt het erfgoedschild.

Strijdend SJC pakt winst in de slotfase

Rubriek n Van Dam tot Wurft

Wethouder Roberto ter Hark verduidelijkt dat de begroting toch een positief resultaat oplevert.

Kritiek op gemeentelijke begroting

11 miljoen door het afvoerputje'

Koetshuis Calorama geopend

Lijst Salman zeer kritisch over de gemeentelijke begroting

Wethouder Roberto ter Hark verduidelijkt dat de begroting toch een positief resultaat oplevert. | Foto: Wim Siemerink

Begroting n De fractie van Lijst Salman meent dat het college de financiële stand van zaken veel mooier voor schildert dan de werkelijkheid is. Ze stelt dat het administratieve saldo van uiteindelijk 2 miljoen euro verhult dat er in werkelijkheid over de komende periode een verlies van ongeveer 15 miljoen euro wordt geleden.

Deze week is het financiële beleid van de gemeente Noordwijk onder verantwoordelijkheid van wethouder Roberto ter Hark hét onderwerp op de politieke agenda. Voorafgaande aan de algemene beschouwingen van dinsdag 5 november was er een presentatie die de fracties meer duidelijkheid moest verschaffen.


Structureel sluitend

Via de pers had het college naar buiten gebracht dat de programmabegroting structureel sluitend is en dat de komende jaren met een positief saldo kunnen worden afgesloten. Heel optimistisch werd aangekondigd dat er hierdoor extra ruimte werd gevonden voor het gewenste nieuw beleid. Dat werd nog eens opnieuw duidelijk gemaakt in de presentatie. De bedoeling was dat het college in gesprek zou gaan met de raads- en commissieleden over de begroting. Belangstellenden die zouden hebben verwacht dat er een politieke discussie zou komen konden echter onverrichterzake huiswaarts keren. Zo'n debat kwam er nog niet.

De politieke partijen bleken hun kruid droog te willen houden om in de openbare raadsvergadering die kritiek, die in de wandelgangen wel werd gehoord, openlijk te uiten. Een debat voor het oog van de camera in de Duinpan is aantrekkelijker dan het enigszins anonieme optreden tijdens een rondetafelgesprek. Daardoor bleef het slechts met enige formele vragen. Karin Meiland (NZL) pleitte voor systematische groei van De Zilk omdat het van groot belang is voor de bewoners dat het voorzieningenniveau op aanvaardbaar peil komt. Zij drong aan op zichtbare initiatieven. De PvdA miste voldoende financiering voor een maatschappelijke agenda. Daarnaast ging het even over de toekomst van de Schelft waarbij Jaap de Moor (NZL) met nadruk aandrong op behoud van de huidige functies. Cinthya Maan (GL) kwam opnieuw met opmerkingen over aandacht voor duurzaamheid.


Flinke kritiek

Van de kant van Lijst Salman kwam er dus wel een behoorlijk schot voor de boeg. Wat doet vermoeden dat er op dinsdag 5 november flink wat meer kritiek zal komen. Commissielid Eric Berg bleek zich behoorlijk te hebben verdiept in de materie. Eerder al had hij namens de partij schriftelijke vragen gesteld. Tijdens de bijeenkomst liet hij nog even een aantal vraagstukken de revue passeren. Met name het al genoemde rooskleurig presenteren van een positief resultaat in de meerjarenbegroting. Eric Berg noemde de huidige opzet van resultaatmeting en vooral de via de pers naar buiten gebrachte resultaten, niet transparant. Hij stelde vast dat dit gewoon niet duidelijk is en op zijn minst verwarrend voor de gemiddelde inwoner van Noordwijk.
Hij vroeg zich hardop af: 'Bent u het met LSN eens dat de hoogte van het saldobedrag dat de gemeente toevoegt of onttrekt aan de reserves het resultaat bepaald?' Daarmee doelde hij op de € 11.380.142 die gaat worden onttrokken aan de reserves. Wat nodig is om het niet bouwen in Bronsgeest administratief te compenseren.


Opvallend stil

Bij elkaar genoeg om aan te nemen dat er tijdens de raadsvergadering nog een heftig debat kan volgen. Opvallend stil hielden zich de vertegenwoordigers van PUUR. Ook D66 ging nog niet erg inhoudelijk in op de gepresenteerde resultaten. Van beide partijen mag harde kritiek worden verwacht op het grond- en bouwbeleid in Bronsgeest. 'Er gaat 11 miljoen door het afvoerputje', klonk het met een wrange ondertoon vanuit Puur in de wandelgangen. Het is dan ook te verwachten dat dit standpunt in de debatten bij herhaling zal worden aangehaald. Wethouder Roberto ter Hark lijkt de borst te kunnen nat maken.

Politiek botst met natuur- en cultuurliefhebbers

strand n De vrienden van de natuur schreven opnieuw een brief aan de gemeenteraad. De vogelaars, natuurbeschermers en wandelaars uiten hun verbazing over het recent aannemen van moties die andere recreanten beperkt toegang willen verschaffen op het Noordwijkse strand.

Het voornemen van de Noordwijkse politiek om de liefhebbers op paarden en fietsen beperkt toe te staan om ook van zon, duin, zee en strand te genieten vindt in hun ogen geen genade. Men vreest escalatie zoals een overmatige belangstelling en mogelijke toekomstige recreatieve evenementen. Men neemt aan dat fietsers geen oog zullen hebben voor de dieren en wijzen vooral richting de op rust uit zijnde zeehonden en diverse vogelsoorten. En wijzen op de doelstelling van de vereniging dat de belangen van de natuur en de rust op het strand voor de zeehonden en de vogels voorop moeten staan. De verenigde natuurliefhebbers houden opnieuw een warm pleidooi om van het voorgenomen plan,om het strand ook open te stellen voor andere recreanten dan de natuurliefhebbers, af te zien.

Even verderop zorgt het gewenste zonneveld op het terrein van Landgoed Leeuwenhorst eveneens tot een behoorlijk verschil van inzicht. Het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek liet tijdens een rondetafelgesprek weten zich niet te kunnen vinden in de plannen tot het aanleggen van een zonneveld in de Bollenstreek. De inmiddels toch afgegeven verklaring van geen bedenkingen was aanleiding om een stap verder te gaan. Via het College van gedeputeerde Staten van Zuid Holland probeert men alsnog het als pilot bedoelde initiatief te elimineren.
In de Noordwijkse politiek leeft de overtuiging dat er onvoldoende ruimte is op beschikbare daken om in de noodzakelijke energietransitie de doelstellingen te halen. En wil daarom de kans benutten om op een alternatieve manier de zonne-energie te benutten. De Provincie Zuid Holland is bij dit soort initiatieven voorlopig zeer terughoudend. En dat beloofd voor het Noordwijkse initiatief niet veel goeds.

Kabeltje

Het was voor mij een warm bad. Ik genoot ervan. De vriendschap, strijd en passie die ik deze week opnieuw bij mijn voetbalcluppie mocht ervaren. De in de slotseconden veroverde winst was een gevolg van technisch inzicht van de coach, van strijdlust bij de voetballers en van nuchter maar gedreven beleid van een vereniging die uitdraagt te willen verenigen.

Voor even werd mijn aandacht afgeleid van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die voor iedereen waarneembaar wordt geëtaleerd bij de oostelijke entree van prestigieus Noordwijk. In die etalage liggen stuivende zandvlakten, staan schots en scheef de hekken en vragen roestende containers de aandacht. En daarmee houdt het niet op. Want in een inmiddels uitzichtloze situatie is er geen uitzicht op het realiseren van nieuwbouw en renovatie. En het blijft maar stil. Vanuit de gemeente Noordwijk hoort men gewoon niets. Terwijl inmiddels bekend is dat er voldaan kan worden aan de vereiste voorwaarden van stikstofemissie en natuurbescherming houdt het gemeentehuis de lippen stijf op elkaar. Bestuurlijke passiviteit blijkt troef.
Het is met het hele project net zoals met het scorebord. Al vele maanden is dit noodzakelijke hulpmiddel buitendienst. Toch is de oplossing niet zo moeilijk. Er moet even een stroomvoorziening worden aangebracht om de rode letters weer hun voorlichtingswerk te laten uitvoeren. Dat lijkt toch niet zo moeilijk. Zou het gaan om gebrek aan deskundigheid? Welnee, het is gebrek aan inlevingsvermogen, aan strijdbaarheid, aan bestuurlijke passie. Want in 2019 kan het aanbrengen van een simpel kabeltje toch niet als onmogelijk worden bestempeld.
De worst die de voetbalclub is voorgehouden, om bij de strijd om de politieke macht in de gemeente Noordwijk vooral maar een groot deel van die 600 zwart-witte stemmen te vergaren, blijkt een fopspeen te zijn geweest. De op goedvertrouwen verleende medewerking heeft vanuit het gemeentebestuur toezeggingen, een zogenaamde uitvoeringstijdlijn en mooie praatjes opgeleverd. Inmiddels is het een tragedie aan het worden waarbij de tijdlijn niets waard bleek, de gedane toezeggingen geen waarde meer blijken te hebben, de communicatie nul is en de meest simpele zaken zoals het aanbrengen van een stroomvoorziening als niet zo noodzakelijk worden beoordeeld. Als het Noordwijkse college en naast hen de Noordwijkse politieke partijen maar iets van passie, vriendschap en strijd ten toon zouden spreiden, dan zouden veel zaken in dit dorp veel beter lopen.
Maar er zijn geen verkiezingen dus politici en bestuurders tonen geen belangstelling. Recentelijk moest de pers ingeschakeld worden om de bestuurders de handen uit de mouwen te laten steken met herstellen van grondwaterproblemen aan de Herenweg. De vereniging wil slechts verenigen zoekt vriendschap en geen conflicten. Ook niet met college en politiek. Maar als je niet eens een scorebord aan de praat krijgt? Kom op zeg, een kabeltje.

Auto uit winkelgebied van Noordwijkerhout

autovrij n In de snel veranderende retailmarkt zijn ondernemers in winkelgebieden steeds weer bezig om knelpunten te benoemen en maatregelen te vragen. Daarbij zijn het autoverkeer, het parkeren en de inrichting van de openbare ruimte inmiddels vaste onderwerpen.

Willen we de consument de kans bieden snel even een boodschap te doen of moet een winkelgebied worden ingericht voor recreatief winkelen? Dat was de vraag naar aanleiding leegstand en achterblijvende omzetten in het centrum in Noordwijkerhout. Een proef met een autovrij winkelgebied is inmiddels aanleiding om het dorpshart nu definitief autoluw te maken. B&W stellen aan de raad voor om dit officieel vast te leggen. Nadrukkelijk moet er meer aandacht komen voor de aanrijroute en de stalling van tweewielers. Maar men wil vooral dat er meer 'beleving' komt.

De eigentijdse ontwikkelingen in de retail zorgen echter voor problemen die niet zomaar door een raadsbesluit zijn op te lossen. Voor een florerend winkelgebied is naast de openbare ruimte vooral de diversiteit in het winkelaanbod van groot belang. En daarbij spelen weer branchebelangen, huisvestingskosten en openingstijden een rol. De Noordwijkerhoutse consument geeft hun winkelgebied nu nog een mager zesje. Een autoluw centrum zou vooralsnog daar een ruime voldoende van moeten maken.

Koetshuis op landgoed Calorama geopend

Wethouder van den Berg en mevrouw De Zoete verrichten de opening bij de tuinpoort. | Foto: Ina Verblaauw

renovatie n In 2018 werd het startsein gegeven voor de restauratie van Landgoed Calorama. Het meerjarenplan met einddatum 2021 omvat meerdere projecten, waarvan er zaterdag 2 november twee werden afgerond: de herinrichting van het monumentale Koetshuis en de restauratie van de historische tuinmuur.

Sicco de Jong, voorzitter van de Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen en gastheer tijdens de opening, gaf een toelichting op het project en sprak zijn dank uit aan de vele vakmensen en vrijwilligers die de realisatie mogelijk hebben gemaakt. Bestuurslid Ronald van Immerseel deed op opgewekte wijze verslag van alle tegenslagen die tijdens de verbouwing van het Koetshuis en de Tuinmuur op het pad kwam. Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, Mevrouw de Zoete, bleek in haar toespraak goed op de hoogte van de historie van het landgoed en de kruidenteelt.

Christiaan van Arkel. | Foto: Ina Verblaauw

De openingshandeling van het Koetshuis was het onthullen door mevrouw de Zoete en De Jong van een foto van het Koetshuis in de dagen van weleer. Daarna vertrok een select gezelschap met een oldtimer via de openbare weg naar de achterzijde van het landgoed, waar de historische tuinmuur werd geopend door mevrouw de Zoete en wethouder Sjaak van den Berg.

Door de restauratie van het Koetshuis is de stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen in staat groepen bezoekers kennis te laten maken met de geschiedenis van Buitenplaats Calorama. Vanwege de kwetsbaarheid van het park met zijn bijzondere vegetatie en hoge ecologische waarde is permanente openstelling niet wenselijk. De stichting kiest daarom voor een beperktere, maar kwalitatief hoogwaardige, openstelling. Dit gebeurt tijdens wandelingen met gidsen van De Oude Dorpskern, de jaarlijkse Jeroensommegang en Open Monumentendag. Maar ook tijdens culturele evenementen op het landgoed, zoals op 22 december tijdens de KinderKerstwandeling.

'We blijven streven naar kwaliteit'

wissel n Per 1 december heeft Theater De Muze een nieuwe directeur. De 26-jarige Christiaan van Arkel neemt dan het stokje over van Natasja Heemskerk. Een grote uitdaging en een droom die werkelijkheid is geworden.

Door Ina Verblaauw

De enthousiaste Van Arkel weerlegt meteen de scepsis over zijn leeftijd. "Ik ben nog jong, maar ken het bedrijf en de meeste bezoekers omdat ik er negen jaar met plezier heb gewerkt. Daardoor kan ik mij qua inwerktijd meer richten op bijvoorbeeld managementaspecten".

Van Arkel is recent afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, met de masteropleiding Book and Digital Media Studies. Zijn bachelor behaalde hij in de richting van Film- en Literatuurwetenschap. Naast zijn ervaring in De Muze heeft Van Arkel onder andere gewerkt voor Stage Entertainment, Kunstklank en de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Na zijn aantreden zullen er niet meteen veranderingen komen. "Het theaterprogramma aanbod is goed en we blijven streven naar elk jaar weer een hoge kwaliteit en divers aanbod, waarbij de samenwerking met de vaste programmeur wordt voorgezet.
Wat potentie heeft tot uitbreiding is het aanbod films. "We hebben de Art House Select één keer per maand. Dat zouden we kunnen uitbouwen naar meerdere keuzefilms per maand". Ook de Ladies Night is een groot succes, waar door velen naar uit wordt gekeken. Een Men's Night zou een logische toevoeging zijn voor een avondje uit met vrienden. Daarnaast wil ik kijken naar de mogelijkheid tot het verbinden van kunstdisciplines zoals muziek, toneel en dans. Hoe mooi zou het zijn als er daardoor culturele samenwerkingen kunnen ontstaan".

"Als kind werd ik door mijn ouders vaak meegenomen naar het theater, maar er zijn veel jongeren voor wie de gang naar De Muze een hoge drempel heeft. Ik wil in samenspraak met scholen een programma voor jongeren gaan maken met bijvoorbeeld een voorstelling, gecombineerd met een kijkje achter de schermen. Hoe werkt de techniek, wat komt er allemaal bij kijken om een voorstelling te realiseren".

Met de vrijwilligers en de werknemers van De Muze gaat Van Arkel in gesprek om eventuele veranderingen en de nieuwe rolverdeling bespreekbaar te maken. "Als we erover in gesprek blijven, is het makkelijker om te accepteren. Daarbij is het mijn taak om de jonge mensen te mixen met de ervaren werknemers en vrijwilligers. Dit heb ik zelf ook altijd als meerwaarde ervaren in de verschillende rollen die ik in De Muze heb vervuld".

Noordwijk en de Eerste Wereldoorlog

lezing n Volgend jaar vieren we in Nederland 75 jaar Bevrijding. Er zijn vele oorzaken voor de Tweede Wereldoorlog aan te wijzen, maar dat deze voortkomt uit de Eerste Wereldoorlog kunnen we wel stellen.

Die Eerste Wereldoorlog, die meer dan 100 jaar geleden uitgevochten werd, is voor veel Nederlanders een onbekende oorlog gebleken. Dit terwijl landen als het Groot-Brittannië en Frankrijk het nog steeds de 'Great War' en 'La Grande Guerre' noemen en elk jaar nog intensief stil staan bij de slachtoffers. Ook Nederland werd hard door de oorlog getroffen. Ook in Noordwijk kwam het uitbreken van de oorlog hard aan. Badgasten vertrokken halsoverkop naar hun thuisland om daar de Europese spanningen af te wachten.

Op zondag 10 november geeft Koen Marijt een historische lezing over Noordwijk en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Onderwerpen die onder andere de revue passeren: mobilisatie 1914, uitbreken van de oorlog en de gevolgen voor de badplaats Noordwijk, gelegerde soldaten en soldatentehuizen, de komst van Belgische vluchtelingen, het gevaar van aangespoelde zeemijnen, distributie, de Noordwijkse visserij in oorlogstijd, de Noordwijkse soepcommissie en de Spaanse griep. Kortom: een boeiende lezing vol informatie over deze periode.

De lezing duurt van 14.15 tot 16.15 inclusief pauze (15-20 minuten) en wordt gehouden in De Muze aan het Wantveld. De kosten zijn 5 euro per persoon. Kaarten kunnen besteld worden via De Muze.

Exoten

Voor velen zal mijn verhaaltje deze keer onder de noemer "ver van mijn bed-show" vallen. Toch heeft het wel degelijk raakvlak met de bollen. Exoten zijn planten die niet van nature in Nederland voorkomen, maar hier toch zijn gaan woekeren.

In het duin zijn we met man en macht de vogelkers aan het bestrijden. Die voelt zich er thuis en wordt nu met grof geweld omgeploegd. In de wegbermen staat s'zomers de berenklauw te gloriëren. Als die al zaad gemaakt heeft is maaien te laat. De Japanse duizendknoop is een heel ander verhaal, woekert onder de grond en groeit daar per jaar fors. Idioten willen hem met stroomstoten bestrijden, terwijl het, door velen verfoeide, Round Up het beste bestrijdingsmiddel is.

Dan de waternavel in de sloot. Waarschijnlijk ooit uit een aquarium geloosd, is het nu een geduchte pest. Maakt zoveel blad op het wateroppervlak dat het de doorstroming stagneert. Alleen een pittige ijswinter biedt soelaas. Rijnland heeft in de zomer een speciaal team op pad om, na melding, de sloot schoon te maken.

Nu mijn punt. In veel bollenpercelen komt een heel klein onkruid voor: de knolcyperus, lijkt op onkruid wat in de slootkant staat. Maakt heel kleine knolletjes die gemakkelijk meegerooid worden en vooral in gladiolen een ramp zijn. Ook bij lelies blijven ze tussen de schubben zitten en reizen zo mee over de wereld. Zelfs de grond onder water zetten helpt niet. In veel landen wordt het gezien als gras, dus wat maak je je druk! De Egyptenaren aten de knolletjes al.
Een andere exoot is een bacterie, die in Zuid-Italië in de olijfbomen huishoudt. Inspecteurs die daar rondlopen knepen, onder druk gezet, een oogje dicht. Nu is het een regelrechte ramp. In Italië en Sicilië worden veel sierplanten voor alle landen in Europa geteeld. Het is er lekker warm en het groeit er goed. Een exporteur die bollen naar Nieuw-Zeeland wil versturen en aangeeft ook handel met planten uit Italië te doen, kan het wel vergeten. Daar willen ze de exotische bacterie, Xilella, niet hebben. Zo ver gaat het!

Aad van Ruiten

Breischool ontvangt cheque van Rabobank

Vanuit het Rabo coöperatiefonds kreeg de Breischool 1500 euro. | Foto: Ina Verblaauw

breien n De breischool in Noordwijk is inmiddels een begrip geworden. Onder leiding van initiatiefneemster Corrie Kuster wordt er op een aantal plaatsen met elkaar gebreid. Op maandagochtend in het Windkrachthuis, op woensdagmiddag bij Boekhandel van der Meer en sinds kort voor kinderen op vrijdagmiddag in de Bibliotheek.

Door Ina Verblaauw

De Rabobank heeft een coöperatiefonds, van waaruit maatschappelijke projecten worden ondersteund. Zo ook de breischool vanwege het sociaal maatschappelijke aspect van samen breien of haken en daarin laagdrempelig te zijn voor geïnteresseerden. Ook het goede doel achter het initiatief wordt ondersteund zoals de gemaakte handwerken als chemomutsen en en knitted knockers voor mensen die ernstig ziek zijn. Vrijdag 1 november werd door de bank een cheque van € 1.500,00 aan Corrie Kuster uitgereikt.


Een activiteit die enorm in de lift zit mede door de gemeente Noordwijk met de actie Sjors Sportief & Creatief is de mogelijkheid voor kinderen om te gaan breien of haken. Ongeveer 50 kinderen meldden zich aan voor de Breischool. "Een onverwacht groot succes", aldus Corrie Kuster. "Daardoor komen we wel wat vrijwilligers tekort om de vooral gevallen steken van de breiwerkjes op te halen".

De meeste kinderen, veelal meisjes, vinden breien niet moeilijk en heel erg leuk. Er wordt snel resultaat behaald door het breien van een rechte lap, wat omgetoverd wordt in een schattig konijntje. Pompoen erbij als staartje en het resultaat is daar. Meer informatie voor vrijwilligerswerk of deelname op www.debreischool.nl

Jarige Duinpan viert uitbundig feest

n Oud-wethouder Hans Knapp krijgt 'eigen' zaal

DeZilk n De Duinpan viert dit jaar haar 40ste verjaardag. En dit heugelijke feit werd dit weekend uitgebreid gevierd.

In 1974 ontstonden de eerste ideeën voor een dorpshuis in De Zilk. Pas in 1977 kregen die plannen vastere vormen, maar het duurde toch nog tot begin 1979 voor de grond was aangekocht en de eerste paal voor het dorpshuis de grond in ging.

Zaterdag 2 november, precies 40 jaar geleden werd De Duinpan geopend. Weliswaar nog wel in afgeslankte vorm. Afgelopen zaterdag werd dit feit gevierd met een receptie, die druk werd bezocht. De voorzitter van stichting Wassenaar, Guus Kil, hield een korte speech, waarin hij onder meer alle mensen die de Duinpan hebben gemaakt tot wat het nu is even in het zonnetje zette.

Metamorfose in 2013 voor De Pan

Een speciaal dankwoord was er voor de beheerder van de Duinpan, Kees Klein, die ook al zo'n 40 jaar aan de Duinpan verbonden is. Mede door de inzet van Kees, samen met zijn echtgenoot, is de Duinpan een locatie waarvan verenigingen en heel veel particulieren graag gebruik maken.

In de loop er jaren onderging de Duinpan verschillende aanpassingen. Zo werd de keuken uitgebreid, kwam er een biljartzaal en een toneel met kleedkamer. Maar de grootste verbouwing vond plaats in 2013: nog steeds gebaseerd op de oude basis onderging het gebouw een ware gedaantewisseling en werd 'De Pan' aangepast aan de huidige tijd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Heel wat vergaderingen met de gemeente Noordwijkerhout zijn er aan vooraf gegaan voordat het sein op groen ging.

Grote zaal heeft nieuwe naam

De wethouder die zich met hart en ziel inzette voor de modernisering van het pand was Hans Knapp. Reden genoeg om hem tijdens de receptie in het zonnetje. Groot was zijn verrassing toen hem werd gevraagd een kleine plaquette te onthullen: de grote zaal in De Duinpan, heet voortaan 'De Hans Knapp zaal'.

Alle inwoners van De Zilk konden zaterdagavond genieten van een jubileum feestavond met medewerking van de Nederlandse AbbA Tribute band.

Voor de meer dan 500 bezoekers was dit een feest van herkenning met al die oude songs.

Zondagmiddag 3 november werd het feest voorgezet met gezellige optredens en een familiefietstocht door het Zilkse.

Aan het begin van de middag trad Muzikaal Theater Aan Huis op, een klein gezelschap dat veel meezingers uit oude tijden liet horen. Na de prijsuitreiking van de fietstocht liet de Amsterdamse zanger Ruud Bos de bezoekers nog genieten van zijn Amsterdamse repertoire. (Tekst: Stichting Wassenaar)

Corsobestuursleden planten hyacinten

De bollen gaan de grond weer in. 25 april 2020 rijdt het corso door de streek. | Foto: pr

n 'Bloemencorso is uniek lentefeest'

STREEK n Het najaar is dé tijd om bloembollen te planten. Het Bloemencorso Bollenstreek kan dan natuurlijk niet achterblijven en dus hebben een aantal corsobestuursleden afgelopen week de eerste hyacinten geplant voor het komende corso.

Oud wethouder Hans Knapp onthult het naambordje. | Foto: BON

Het planten van de hyacintenbollen vond plaats op het land van kweker Wed. A. van Haaster en Zonen. Ted Kortekaas, die als bestuurslid verantwoordelijk is voor de bloemen, stelt dat kwekers zoals Wed. A. van Haaster en Zonen ontzettend belangrijk zijn voor het corso. "Ieder jaar weer stellen zij hun prachtige hyacinten en andere bolbloemen zoals dubbele tulpen en narcissen beschikbaar, zodat wij de praalwagens hier kleurrijk mee kunnen overdekken.

Verlicht corso op vrijdagavond 24 april

Dit maakt van het Bloemencorso Bollenstreek uniek en bovendien tot een Lentefeest waarvan iedereen mag genieten."

De 73ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft het thema Freedom. De praalwagens zijn hierop geïnspireerd. Het verlichte corso rijdt op vrijdagavond 24 april in Noordwijkerhout.

Op corsozaterdag 25 april rijdt het corso zijn meer dan 40 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem.

Zondag 26 april zijn de praalwagens nog de hele dag in het stadscentrum van Haarlem te bezichtigen.

Zelfrijdende shuttlebus op terrein ESA ESTEC

De Noordwijkse burgemeester Jon Hermans en wethouder Roberto ter Hark nemen ook een kijkje in de bus. | Foto: Ina Verblaauw Foto: Ina Verblaauw

n Door te rijden ontrafelt shuttle geheimen van de weg

onbemand n Op het terrein van ruimtevaartcentrum ESA ESTEC was afgelopen dinsdag de presentatie van een zelfrijdende bus. Aan de ontwikkeling daarvan is vanaf 2017 door diverse partijen hard gewerkt met onder andere financiële steun van de provincie Zuid-Holland..

Door Ina Verblaauw

De bus zonder bestuurder rijdt voorlopig alleen over het terrein van ESA-ESTEC om mensen te vervoeren naar de verschillende gebouwen. In de shuttle is plaats voor zeven passagiers en een steward. Bovendien is de shuttle toegankelijk gemaakt voor mensen in een rolstoel. De bus rijdt rond met een maximale snelheid van circa 20 kilometer per uur.

Na de testperiode op het terrein gaat de bus ook rijden op de openbare weg, vanaf de bushalte bij de Schorpioen in Katwijk naar het ruimtevaartcentrum om personeel en bezoekers te vervoeren.

Directeur Franco Ungaro is daar blij mee: 'Vanaf de bushalte naar het Estec terrein is nog een pittige wandeling. Kun je heel erg nat van worden'. Het testgebied wordt later uitgebreid tot en met het tegenoverliggende Campus terrein van ESA-ESTEC.

Steward

Naar verwachting blijft er tot eind 2020 een steward aan boord van de shuttle. De openbare weg is een moeilijk parcours: zebra's, rotondes en fietsers maken het tamelijk ingewikkeld. De shuttlebus slaat alle gegevens die het tegenkomt op in het geheugen. Zo worden voor de bus de geheimen van de weg langzaam ontrafeld. Ook alle objecten die de bus tegenkomt worden opgeslagen.

De bus wordt aangestuurd door het Galileo Navigatie Systeem, waarvan het testcentrum ook in Noordwijk is gehuisvest. De bus kan, afhankelijk van de omstandigheden, ongeveer negen uur onafgebroken rijden. Dit wordt iets minder als bijvoorbeeld de airco aanstaat of er een stevige storm is. Op de momenten dat de bus niet wordt ingezet, wordt die opgeladen.

Orbiter

Voordat de aanwezigen werden uitgenodigd voor een testrit, werd de naam van de bus onthuld: 'Orbiter', dat zoiets betekent als 'baan rond de aarde'. Hoofdmotto tijdens de presentatie was 'Learning bij Doing'. Dat is wat er de komende tijd wordt gedaan: lering trekken uit de testritten en van daaruit aanpassingen toevoegen.

Naar verwachting is over ongeveer vijf jaar de zelfrijdende bus in het normale straatbeeld te zien.

Twee panden met geschiedenis

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is van 12 oktober t/m 26 apr 2020 de tentoonstelling "Nieuwe Meesters " , het werk van enige hedendaagse Noordwijkse kunstenaars te zien. Verder is de expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Enige tijd geleden verscheen er een indrukwekkend geschiedenisboek over de Voorstraat, bij de meesten bekend als een straat met een belangwekkende geschiedenis. Het unieke van dit boek is dat ieder pand apart wordt beschreven. Hiervoor moest heel wat zoekwerk worden verricht zoals het doorspitten van allerlei oude archieven, publicaties e.d.

Dat twee panden in de Voorstraat, die nu speciale aandacht krijgen, heeft te maken met het feit, dat ik nog niet zolang geleden op een ansichtkaartenbeurs een foto aantrof van een stukje Voorstraat van zo'n 100 jaar geleden. Het had ook gemakkelijk een ander stukje van de Voorstraat kunnen zijn. Het is maar net wat je toevallig in handen krijgt, want ook oude foto's van de Voorstraat zijn bepaald niet algemeen. Het leuke van deze foto is, dat het pand aan de linkerzijde nagenoeg ongewijzigd is gebleven, maar dat het pand aan de rechterzijde nog nauwelijks te herkennen is. Het maakt je nieuwsgierig en je vraagt je direct af, wat daarmee gebeurd is. In bovengenoemd boek is het antwoord voor een deel te vinden.
De nummers 49 en 49b dateren oorspronkelijk uit de 17e eeuw en vormden destijds één geheel. Daarvan is op de oude foto nog iets terug te vinden. Aan de voorkant is geen toegang, wat toch wel gebruikelijk was. In beide panden was aan het begin van de 17e eeuw een schoenmakerij gevestigd onder leiding van Jan Jeroenszoon. Men volstond met de vermelding van wie men de zoon of dochter was. Dit gold ook voor enkele personen, die zich vervolgens eigenaar van dit pand mochten noemen zoals Jan Claeszoon en Gerrit Jonaszoon. In 1698 wordt dit pand in twee wooneenheden gesplitst, waarbij het huidige pand Voorstraat 49 wordt verkocht aan Cornelis van Langevelt, die werd omschreven als 'regerend burgemeester'. Na zijn overlijden wordt perceel met paardenstal, wagenschuur en verdere getimmerten in 1718 verkocht aan Anna Caterina van Zanen. In 1731 verkoopt erfgename Margaretha, gehuwd met de chirurgijn Adam de Leeuw het pand aan Willem van Schilperhoek. Wat er verder in de 18e eeuw is gebeurd is onbekend, maar in 1806 aan het begin van de 19e eeuw wordt het pand voor f 3500,- verkocht aan Arie de Groot, een voor die tijd toch wel een vorstelijk bedrag. Dan vindt er weer een splitsing van dit perceel met nevengebouwen plaats. In 1820 wordt een deel verkocht aan Pieter Romijn, grutter van beroep. Via jonkheer Jan H. Gevers komt het pand Voorstraat 49 in 1911 in handen van Graaf van Limburg Stirum, die dit pand daarna verhuurt aan de voormalige boekhandel en drukkerij Dorsman. Pas tegen deze tijd komt het pand 49b in beeld. Kennelijk was hij reeds in bezit van Voorstraat 49b, want dit pand werd verhuurd aan de Nationale Bankvereniging, die dit pand later in eigendom wist te verkrijgen. Opmerkelijk hierbij is, dat in de koopakte werd vastgelegd, dat het de koper verboden is in het gekochte perceel een schelpenmaalderij, een asfaltbedrijf of pekkokerij te vestigen op straffe van een boete van f 500,- per overtreding. Na diverse transacties komen beide panden in handen van de N.V. Amsterdam-Rotterdambank. In 1996 verhuist deze bank naar het Lindenplein, waar zij nog steeds is gevestigd. Na deze verhuizing werden beide panden gerestaureerd en tot woonhuis ingericht.

VVSB declasseert ONS Sneek: 1-7

Xavi Noltenius onderschept de bal. | Foto: Trudy van den Berg.

Noordwijkerhout n VVSB heeft zichzelf een grote dienst bewezen door met 1-7 te winnen bij ONS Sneek.

Door Stefan van den Burg

Loyd van der Wilden (DOVO, 31-8). Tegen ONS Sneek scoorde hij het 6de doelpunt. | Foto: archief OP, Marcel vd Bos Foto: Marcel van den Bos

De hekkensluiter van de Derde Divisie had niets in te brengen tegen de Noordwijkerhouters. VVSB freewheelde naar de overwinning en deed direct goede zaken voor het doelsaldo. Yannick Bouw was met 3 treffers de grote man. Felitciano Zschusschen (2), Loyd van der Wilden en invaller Wout Heemskerk deelden ook mee in de feestvreugde.

Dat het een stuk beter moest ten opzichte van vorige week tegen SteDoCo was voor iedereen wel duidelijk. Vanaf de eerste minuut werd ONS Sneek compleet overrompeld door de Noordwijkerhouters.

Het hielp de thuisploeg dan ook niet dat aanvoerder en ervaren kracht Nick Kuipers al snel het veld moest verlaten met een liesblessure. In de tijd dat Kuipers al van het veld was en er nog geen vervanger binnen de lijnen stond, sloeg VVSB toe. Tim de Rijk speelde Felitciano Zschusschen in, de spits draaide om zijn as heen en haalde van ruim 20 meter vernietigend hard uit.

In de eerste helft deed ONS Sneek bij vlagen nog mee met aanvallen, maar echt gevaarlijke mogelijkheden leverde dit niet op. VVSB daarentegen kreeg diverse goede kansen om de score al snel te vergroten. In de 29e minuut had de doelman van ONS Sneek het nakijken op een pegel van Yannick Bouw, maar bood de lat nog uitkomst.

Even later was het wel raak voor Bouw. In de counter speelde Zschusschen, de volledig vrijstaande Bouw aan die net op tijd de bal in kon tikken. Nog voor rust werd het ook 0-3. Een gigantische fout achterin bij ONS werd afgerond door Zschusschen.

Hattrick door Yannick Bouw

In de tweede helft opende ONS Sneek nog sterk en ging het schot van Oege Sietse van Lingen nog net over het doel van Ruben Valk. Toch trok VVSB de wedstrijd weer naar zich toe en ging het rustig verder met scoren. Loyd van der Wilden bediende Bouw die van dichtbij voor de 0-4 kon zorgen. Tien minuten later werd dit recept nogmaals uitgevoerd en complementeerde Bouw zijn hattrick.

Dit was ook direct het sein om wat wissels toe te passen waardoor ook Wout Heemskerk, Tijs Knapp en Mo el Osrouti weer wat minuten konden maken. De invallers waren gretig en zorgde ervoor dat Van der Wilden al snel de 0-6 kon binnen schieten. En ook Heemskerk kwam op het scoreformulier door met een schuiver doelman Van der Dam te passeren.

De enige smet op de wedstrijd kwam in de 80e minuut. Van Lingen zorgde ervoor dat ONS Sneek nog een doelpunt kon maken en VVSB dus niet met de spreekwoordelijke '0' naar huis kon rijden.

Scoreverloop en opstelling

ONS Sneek – VVSB 1-7: 8. Zschusschen 0-1, 32. Bouw 0-2, 39. Zschusschen 0-3, 54. Bouw 0-4, 64. Bouw 0-5, 72. Van der Wilden 0-6, 74. Heemskerk 0-7, 80. Van Lingen 1-7.

VVSB: Ruben Valk; Tom Kok, Peter Verhoeve, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen, Jelmer Vijlbrief; Ties Evers, Tim de Rijk (67. Tijs Knapp), Yannick Bouw; Felitciano Zschusschen (67. Wout Heemskerk), Loyd van der Wilden (76. Mo el Osrouti).

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 7 november

Bingo met mooie prijzen. € 0,50 per ronde.

Dinsdag 12 november

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Hadeel kookt,
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 7 november van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: macaroni.

Het Trefpunt

Dinsdag 12 november van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: chili con carne.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 11 november

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: pimp je vaas. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 12 november

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: pimp je vaas. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Crossen door de bossen

Bij het Piet Florisdal start zondag de Boscross. | Foto: PR

hardlopen n De NSL Boscross is traditiegetrouw de eerste wedstrijd van de NSL na de zomerperiode. Op zondag 10 november geeft de NSL het startsein van alweer een mooi en pittig parcours. Deze hardloopwedstrijd start vanaf het Piet Florisdal, Duindamseslag, Randweg 25 te Noordwijk. Wedstrijdloper of recreant, iedereen is welkom.

Het parcours voert over de prachtige bospaden en kent mooie geaccidenteerde gedeelten. Heb je de boscross nog nooit gelopen? Houdt dan rekening met een geweldig mooi parcours, gezelligheid en een paar pittige heuveltjes tussendoor. Deelnemers kunnen kiezen uit 5 of 10 km, respectievelijk 2 of 4 ronden.
Voorinschrijving is €7,00 via de website av-nsl.nl t/m 8 november. De kosten bij na-inschrijving ter plaatste zijn € 10,00. Betalen met pinpas is mogelijk. Inschrijven en ophalen van startnummers kan voor de wedstrijd vanaf 9:30 uur bij het Piet Florisdal. De start is om 11.00 uur.

Op de wedstrijdlocatie is gelegenheid tot omkleden. Er is geen bewaakte tassenberging. Parkeren van fietsen kan in de directe omgeving van de inschrijflocatie. Parkeren langs de kant van de weg en bij uitritten niet is toegestaan. Er wordt streng gecontroleerd.
De finishtijden zijn na afloop op www.av-nsl.nl te zien.

Filmhuis in Vinkenhof

film n Op woensdag 6 november is de eerste filmhuisavond van dit seizoen in zalencentrum De Vinkenhof aan de Achterzeeweg. Op het programma staat de film Ensemble, c'est tout.

Deze film van Claude Berri (2007, 93 minuten) is de winnaar van een César Award. Camille, die 's nachts werkt als schoonmaakster, woont op een koud en tochtig kamertje boven het luxe appartement van Philibert en zijn humeurige huisgenoot Franck. Ieder heeft zo zijn problemen en problematische levensgeschiedenis, maar zij blijken met vallen en opstaan goede buren voor elkaar te kunnen zijn. De liefde wint van de vervreemding.

Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20.00 uur start de film. Na de film is er gelegenheid tot napraten bij een glaasje wijn of sap. De entree is vrij, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.


Aanmelding vooraf is altijd handig. Dat kan bij Gert Gooris, tel. 3612740 ggooris@gmail.com

Van Nispen speelt goed tegen koploper

Dezilk n In de eerste helft voetbalt Van Nispen lekker mee met de Kennemers. De gasten uit Beverwijk hebben wel overwicht en zijn gevaarlijk voor het doel, maar ook Van Nispen is een aantal keer dreigend. Zo schiet Jelle Vleugel een vrije trap prachting op de paal en kan er een voorzet twee keer net niet worden ingelopen.

Door Ruud de Klerk

Maar de Kennemers hebben een heel goed team. Vorig seizoen net de promotie naar de tweede klasse gemist en ze staan nu fier bovenaan in de 3e klasse. Technische begaafde spelers, goed positiespel en snelle spitsen. Het was dus niet verwonderlijk dat het na 45 minuten toch 0-3 was voor de koploper.

Na de rust begint de Kennemers ook weer sterk, maar Van Nispen pakt langzaam het overwicht.

Er wordt gestreden om elke bal en steeds vaker worden de duels gewonnen. Jelle Vleugel steekt Dorus van der Voort weg maar de keeper weet de goede inzet net te pareren.

Na 75 minuten weer een snelle aanval van Van Nispen wordt uitstekend afgerond door Cody Zonneveld.

Kort daarna loopt Stan Damen dwars door de verdediging heen en rondt heel goed af. Van Nispen zet nog een tandje bij en de 3-3 ligt voor het grijpen. Maar de tijd blijkt te kort en er wordt, ondanks een hele goede wedstrijd, verloren van de koploper.

Volgende week zondag 9 november om 14.00 uur tegen een oude bekende uit West 2: Nicolaas Boys in De Zilk.

Rentree voor De Vetten bij NOVO

volleybal n Afgelopen week kwam Limes uit De Meern de Noordwijkers verassen op een verloren wedstrijd. Limes kent oude toppers en wisten met ervaring te winnen van het gekwetste NOVO.

NOVO begon goed tegen de heren uit de Meern en wist met servicedruk op een ruime voorsprong te komen. Limes kwam langzaam op gang en NOVO bleek niet scherp te zijn in haar spel. NOVO verloor uiteindelijk de eerste set om vervolgens zich niet meer weten te herpakken. Pas in de derde set kwamen de Noordwijkers weer langszij. In de derde set mocht NOVO de rentree van de oud vedette Frank de Vetten ervaren. De mastodont Vetten speelde voorheen circa 30 jaar voor NOVO en was de afgelopen jaren bij Leython te vinden.

Sinds dit jaar speelt De Vetten weer bij NOVO in het tweede team en mocht zijn rentree in het eerste team maken. De opstand van NOVO kwam te laat, want de derde set ging toch naar Limes met 23-25. Uiteindelijk mocht NOVO met veel krachtmeting de vierde set naar zich toe trekken. De krachtmeting leverde nog een lange set op met 29-27 winst voor NOVO.

Het 1-3 verlies brengt NOVO nog niet naar de bovenste regionen in de stand. Zaterdag 9 november mogen de Noordwijkers op bezoek bij Shot in Culemborg, wat vorig jaar mooie wedstrijden opleverde.

Demowedstrijd wandelvoetbal

voetbal n Op zaterdag 9 november houdt stichting Dunity in samenwerking met VVSB van 16.30 tot 17.15 uur een demonstratiewedstrijd wandelvoetbal tussen het Bollenstreek combi wf-team tegen de MOS 1.

Wie het ook leuk lijkt om mee te gaan doen met het RABO wandelvoetbal, is welkom om één of twee keer per maand op zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tussen verschillende teams uit de streek. Senioren vanaf 60+ kunnen na de wedstrijd informatie krijgen of via www.DunityNoordwijk.nl

De wedstrijd van VVSB 1 tegen DVS'33 Ermelo begint om 18.00 uur. Het adres is sportpark de Boekhorst in Noordwijkerhout.

Strijdend SJC pakt winst in de slotfase

Wesley Haasnoot kopt voor SJC de gelijkmakende 2-2 binnen. | Foto: Johanna Oskam

Voetbal n SJC speelde in de thuiswedstrijd tegen Be Quick 1887 zoals supporters het graag zien. Heel veel passie en inzet, hard werkend voor elkaar en uiteindelijk in de slotfase succesvol jagend op de overwinning.

Het Groningse Be Quick bleek een tegenstander met veel voetballend vermogen. Na een van beide kanten aftastend begin veroverde ze daarmee in de eerste helft een overwicht. Bij SJC ontbraken de geblesseerde Tom Broekhuizen en de geschorste aanvoerder Jordy Groot. Timo Ruigrok droeg de aanvoerdersband en samen met Abbas el Tamimy en alleskunner Demer Strojil zette hij op het middenveld de lijnen uit.
Aanvankelijk ging het dus nog wel gelijk op met aan beide kanten wat speldenprikjes uit spelhervattingen. Maar na een half uur spelen viel er na een snelle omschakeling de pijnlijke 0-1. Vanuit een scherpe tegenaanval, opgezet door de snelle Abbas el Tamimy kreeg Wesley Haasnoot bij de eerste paal een uitstekende kopkans. Helaas viel de bal net naast de verkeerde kant van de paal.

Na de rust kwam Levi van Nispen in de spits en bleef Mustava Frederik in de kleedkamer. SJC koos wat meer via de lange bal waarbij van de bonkige spits verwacht werd de bal daar te controleren. Zichtbaar resultaat gaf dit aanvankelijk niet. Wel wisselde Be Quick in de verdediging en terwijl nog naar de juiste posities werd gezocht lag de bal al achter Haggerty in het net: 0-2.
SJC leek opnieuw op een nederlaag af te stevenen. Maar toen verdediger Dario van Breukelen met een fraaie kopbal vanuit een corner de 2-1 liet aantekenen was er plots een ander SJC te zien. De passie straalde er meteen vanaf en de strijdlust was plots weer terug. Onder leiding van een groeiende Timo Ruigrok ging men op jacht naar de gelijkmaker. Waarbij overigens het jeugdige Be Quick steeds bleef loeren op de snelle omschakeling.
Coach Florian Wolf bracht de snelle Billy Tavares voor Nigel Hardenberg en SJC kreeg hiermee iets meer venijn in de aanval. Vooral Wesley Haasnoot onderscheidde zich in deze fase. Een kopbal trof eerst nog geen doel maar niet veel later was het wel raak. De geplaatste kopstoot was keeper Smit te machtig en de gelijkmaker was een feit: 2-2.

In zijn voorbeschouwing had trainer Wolf al gemeld dat Be Quick de best voetballende ploeg in de competitie is maar dat het bij hen nog ontbreekt aan de nodige ervaring. En dat leidde bij SJC kennelijk tot geloof in de overwinning. Ze drongen het wankelende Be Quick lange tijd terug te dringen in eigenstrafschopgebied. En in de toegevoegde tijd werd die druk de Groningers te machtig en verdediger Ashraf Hezam werkte de bal in eigen doel: 3-2.
De ontlading van spelers,staf en supporters moet tot in de verre omtrek zijn gehoord. Toch bleef het nog spannend omdat de overigens opvallend sterk opererende scheidsrechter Robin Vereijken nog wat tijd op de stopwatch bleek te hebben. Be Quick zette nog even aan,zorgde voor verwarring bij SJC en de |Noordwijkers kwamen goed weg toen Nick Lim een zeker lijkend doelpunt op de lijn wist te voorkomen. Het verlossende eindsignaal zorgde uiteindelijk voor een feestje in het clubhuis.
Mede doordat JOS verloor is SJC weer medekoploper in de hoofdklasse A. Ze moeten deze eerste plaats nog delen met Hollandia en Hoogeveen die beiden ook wisten te winnen. Over een maand zal duidelijk zijn waar SJC zich werkelijk bevindt.

De 3 topclubs zijn de komende weken de tegenstanders. Want zondag is er eerst de strijd in Hoorn tegen Hollandia. De op 24 november de thuiswedstrijd tegen Hoogeveen gevolgd door de uitwedstrijd op 1 december in de Watergraafsmeer tegen JOS.

Derby eindigt in een teleurstellende 3-2

Sabir Achefay zette de 1-2 op het scorebord. | Foto: OrangePictures Foto: WJ Dijkdrent

Voetbal n De derby op de Krom werd een wedstrijd die alles in zich. Een emotioneel begin omdat de Katwijkers hun verzorger Frans Albers, die zeer ernstig ziek is,met een speciaal bedrukt shirt een hart onder de riem wilden steken. En ook rondom het veld stond de sfeer in het teken van de duidelijk geëmotioneerde verzorger.

Van de kant van Noordwijk kwam vooraf het nieuws dat trainer Kees Zethof zich ook voor volgend seizoen aan Noordwijk heeft verbonden. Na het beginsignaal ging het echt weer om de burenruzie. V.v. Katwijk zette hoge druk en bracht de Noordwijk-defensie daarmee al gauw in verwarring. Een overtreding van keeper van Vliet, nadat in de 4e minuut de naar IJsselmeervogels vertrekkende Oversloot opzichtig in de fout ging, werd bestraft met een strafschop, die door Robert Susan uitstekend werd benut: 1-0.

Noordwijk reageerde met aanvalsgolven en een minuut of tien later al veerden de supporters op. Westdijk reageerde goed op een uitstekende dieptepass van Achefay, mocht doorkomen richting keeper Kieboom en kon in tweede instantie raak schieten: 1-1. Hierna werd het een open wedstrijd met 2 voetballende ploegen. Met kleine kansjes voor onder andere de nog nadrukkelijk naar zijn topvorm zoekende van Staveren liet Noordwijk zien nog steeds ambitieus te zijn. En dat resulteerde zo'n 5 minuten voor rust in een geweldige 1-2 via Sabir Achefay.
Helaas kon Noordwijk niet lang genieten van de voorsprong want een zondagsschot van opnieuw Susan bleek onhoudbaar voor van Vliet: 2-2. Na de rust was het echter al gauw, opnieuw via een afstandsschot, 3-2.


Goede wil

Katwijk kwam wel erg goed weg toen een vertwijfelde omhaal van Nick van Staveren op de lat belandde. Noordwijk wilde wel maar slaagde niet omdat de Katwijkers de druk hoog wisten te houden. Zethof bracht daarom eerst Le Congé voor Oversloot en even later James voor Westdijk om in het laatste half uur minimaal de gelijkmaker te laten noteren. Maar de goede wil bleek niet voldoende om de Oranjehemden echt pijn te doen. Verdedigend reageerde Noordwijk niet altijd even goed op de afvallende bal en de aanval liep steeds stuk een zeer geconcentreerde Katwijkse verdediging.
Met in het laatste kwartier Waandels voor Achefay en Bröckerin een aanvallendere rol probeerde Zethof nog wat. Maar zijn ploeg zag geen kans meer om de Katwijkers in verlegenheid te brengen. Zodat er opnieuw een nederlaag moest worden geïncasseerd.


Komende zaterdag ontvangt Noordwijk het Amsterdamse AFC, één van de koplopers die nadrukkelijk mee wil doen om de eindprijs. Zij wonnen gemakkelijk met 3-1 van Maassluis. Gezien de verhoudingen zal Noordwijk tevreden kunnen zijn met een puntendeling.

Fluks komt langs de deuren met amaryllisbollen

bollenactie n Zaterdag 9 november komen de leden van Fluks korfbal tussen 10.00 en 15.00 uur langs de Noordwijkse deuren om mooie amaryllisbollen op pot te verkopen.

De actie, die de clubkas een welkome impuls geeft, wordt al ruim 40 jaar georganiseerd en is voor veel Noordwijkse inwoners een begrip. De bollen, die met de juiste verzorging rond de kerstdagen tot bloei komen, kosten € 3,50 per stuk. Per set van 3 betaalt u €10,00.

Geprobeerd wordt heel Noordwijk te bezoeken. Mochten de bollen voor het afronden van de wijken op zijn dan wordt de actie eerder afgesloten. Verzekerd zijn van bollen? Reserveer dan op www.fluks.nl via het formulier. De bollen worden dan op maandag 11 november thuisgebracht.

NOORDWIJK

6 november
• Vrijdag en Sandifort - Voorlopig en voor Altijd: Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 21,50.
• Filmhuisavond Ensemble c'est tout, De Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur koffie). Entree gratis (vrijwillige bijdrage is welkom)

7 november
• The Bootleg Eighties - Featuring The Wild Boys; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 28,00.

8 november
• Najaarslezing: De Keuken in de Gouden Eeuw; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur). Entree gratis.
• Pepijn Gunneweg - The Great Wonder; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 24,00.
• Vrijdagmiddagborrel met Jacobine van den Hoek; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.00 uur. Entree gratis (wel graag aanmelden).

10 november
• Beach Duathlon; start vanaf Strandplaats Nederzandt, Langevelderslag 56. Tijd: 9.30 - 13.00 uur. Deelname € 20,00.
• NSL Boscross; start Piet Florisdal, Strandopgang Duindamseslag Randweg. Tijd: 11.00 uur. Deelname € 7,00 (voorinschrijving) € 10,00 (na-inschrijving).
• Najaarswijnproeverij; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 13.30 - 17.00 uur. Entree gratis.
• Van Hoorne: Peppa Pig - Verrassingsfeest (reprise); Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur.
• Concert 'Idyllen' - Oukje den Hollander en Marijn Korff de Gidts; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis (wel graag aanmelden).

14 november
• ABBA GOLD - The tribute band to ABBA;Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 20,50.
• Adele Project Live; Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 19,00.


ERHOUT / DE ZILK

6 november
• Zeemeermin zwemmen, i zwembad de Schelft o 14.00 uur, aanmelden bij de receptie.
• Voorlezen, aan kinderen van 4 tot 7 jaar, van 14.30 tot uur in de bibliotheek, Herenweg 2, de toegang is vrij!

7 november
• Pubquiz, speel mee en test je kennis om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden aan de bar.

8 november
• Keezen, typisch winters gezelschapspel, om 20.30 uur in café de Ruigenhoek, Herenweg 444, deelname € 5.00 per koppel, aanmelden via tel. nr. 0252 372435.
• Apres Ski Party, om 22.00 uur in Feestcafé Madéro, Zeestraat 10, entree € 7.50

9 november
• Dag van de Witte Kerk, foto-expositie "Weg van de Witte Kerk" van 10.30 tot 16.00 uur uiteraard in de Witte Kerk, de toegang is vrij!
• VVSB – DVS'33 Ermelo, voetbalwedstrijd 3e divisie om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 2.
• Prinsverkiezing Duinknijnen, carnavalsavond vanaf 19.00 uur in de Duinpan, de Zilk.

10 november
• Beach-duathlon, Run-Bike-Run wedstrijd over meerdere afstanden,vanaf 9.30 uur bij St(r)andplaats Nederzandt, Langevelderslag, inschrijven via website.
• Bos Cross, NSL loop over 5 of 10 km., start om 11.00 uur vanaf Piet Florisdal, Duindamseslag, inschrijven via www.av-nsl.nl

11 november
• Carnaval " 11e van de 11e ", opening van het seizoen, met Prinsverkiezing en o.a. Tino Martin, om 20.11 uur in de Schelft, kaarten via website.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 8 november

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. J.A.J. Pater

WZC Jeroen

16.00 uur: dhr. D. Barnhoorn

Zondag 10 november

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. ds. P. van der Burg
19.00 uur: ds. ds. P. van der Burg, Vesper

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. H. Russcher, Veenendaal

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. J. Nijboer

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 10 november

10.00 uur: ds J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 6 november

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Woord en communieviering, Th. Blokland

Vrijdag 8 november

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 9 november

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Geen viering

Zondag 10 november

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Sint Maartenviering. Pastoraal team

Dinsdag 12 november
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 10 november

10.00 uur: dhr. H. Tieleman

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 10 november

10.00 uur: ds. E, Mandemaker

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zondag 10 november
10.00 uur: Geen viering, zie St. Jeroenskerk

St. Victorkerk

Zondag 10 november
10.00 uur: Geen viering, zie St. Jeroenskerk

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 10 november
11.00 uur: geen opgave

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 9 november samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 44:

WERKNEMER

De winnaar: P. HOOGERVORST