De Noordwijker

11 december 2018

De Noordwijker 11 december 2018


Raad en college nemen afscheid

Deze week is de laatste zitting van de Noordwijkse gemeenteraad oude stijl. | Foto: WS Foto: Picasa

laatste n Donderdag 13 december wordt daadwerkelijk de laatste raadsvergadering van de huidige gemeenteraad van Noordwijk waarmee een historische periode wordt afgesloten. Deze periode begon met de Gemeentewet van 1851, van de hand van Thorbecke, waarin de samenstelling van een gemeentebestuur werd geregeld.

Het bestuur van Noordwijk bestond vanaf toen uit een gemeenteraad, een college van burgemeester en wethouders en een door de koning benoemde burgemeester. Vooral in de laatste 50 jaar was Noordwijk nogal eens het middelpunt van spraakmakende politiek. Met soms verregaande politieke ruzies en publicaties waar de Noordwijkse burgers niet altijd trots op konden zijn.

Nu staan we aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis. De gemeentelijke herindeling die Noordwijk en Noordwijkerhout bijeen brengen als 'de gemeente Noordwijk', zou het aanzien van de gemeente in de regio snel moeten verbeteren. En daarbij de bestuurlijke daadkracht gaan bevorderen en bovendien kosten gaan besparen. Over dat laatste zijn de meningen nogal verdeeld. Want studies zouden hebben uitgewezen dat er bij fusiegemeenten voornamelijk sprake is van hogere lasten voor de inwoners. In de eerste raadsvergadering in 2019 treedt de nieuw gekozen gemeenteraad aan en zullen ook de waarnemend-burgemeester en de wethouders officieel gaan optreden.


De allerlaatste

Deze week is er de allerlaatste raadsvergadering van de huidige Noordwijkse gemeenteraad. Hierin wordt ook aan de gemeenteraad gevraagd de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november vast te stellen. Bovendien worden de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden beoordeeld. Dat er toch nog inhoudelijke politieke discussies komen lijkt niet waarschijnlijk. Het zal deze vergadering vooral gaan om de historie en goedgekozen woorden.

De agenda van donderdag 13 december vermeldt als allerlaatste punt, geduid als een bijzonder onderdeel, het afscheid van de gemeenteraad en van de burgemeester. Een laatste plechtigheid in het 'oude Noordwijk', waarbij de belangstelling wel bijzonder groot zal zijn.

Marie José Fles ziet af van raadszetel

afscheid n Marie José Fles, lijsttrekker van GroenLinks Noordwijk en momenteel wethouder bij de gemeente Noordwijk, ziet af van haar positie in de nieuwe gemeenteraad.

Dat heeft zij de burgemeester en de leden van de gemeenteraad laten weten in een brief, nu zicht is op een nieuwe samenstelling van het college van Noordwijk.

"Mijn kracht zit in het besturen van dit mooie dorp samen met vele anderen. Ik had mij dan ook graag opnieuw als wethouder ingezet, om zo mijn werk van de afgelopen jaren op duurzaamheid, cultuur, zorg en natuur verder te kunnen zetten", aldus Fles. "Maar, zoals het vaker gaat in de politiek, hebben de bewoners anders gekozen, en zal het college een nieuwe samenstelling krijgen. Ik wens de nieuwe wethouders en de raad een goede start bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente Noordwijk."

Louis Koppel en Siemen van Berkum, de nummer 2 en 3 van de kandidatenlijst, zullen namens GroenLinks zitting gaan nemen in de nieuwe gemeenteraad.

Winnaars Najaarsactie

NOV n De Najaarsactie bij de winkeliers is in volle gang De winnaars van de derde week van de Najaarsactie zijn bekend.

Het zijn: Mevrouw Jansen, Noordwijk; Mevrouw Belder, Noordwijk; Meneer Hendriks, Noordwijk; Mevrouw Immerzeel, Noordwijk; Mevrouw Otte, Noordwijk; Mevrouw Wehner, Noordwijk.

De prijswinnaars kunnen de € 100,00 shoptegoed 8 januari om 20.00 uur ophalen in Hotel Royal, waar zij daarnaast nog kans maken op een fiets.

Afscheidsreceptie Noordwijkerhout

fusie n Nog een keer een echte gezellige Noordwijkerhoutse bijeenkomst. Op donderdag 20 december ontvangt het college van burgemeester en wethouders de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk bij de afscheidsreceptie in Congrescentrum NH Leeuwenhorst (Langelaan 3).

In de Rotonde is van 18.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van de leden van het college en de gemeenteraad. Ook samenwerkingspartners zijn van harte welkom. Tijdens de receptie wordt ook vooruit gekeken naar de nieuwe gemeente Noordwijk.


Panelrubriek n Spraakmakend

Kerstwandeling nat maar geslaagd

SJC pakt zege op VVOG

Regels zijn niet overtreden'

Volgens Paul Brandjes heeft ieder gezin in Noordwijk onnodig 550,- moeten bijdragen aan een cadeautje aan Van Rhijn Bouw. | Foto: WS Foto: Picasa

B&W beantwoorden vragen oppositie

College antwoordt op vragen over bouwtransacties

Het College heeft een brief met antwoorden over de bouwtransacties aan de oppositie gestuurd. | Foto: WS

antwoorden n De fractie van Lijst Salman Noordwijk en die van VVD stelde in de raadsvergadering vragen over de veel besproken brief van De Raad Bouwontwikkeling B.V. Die aandacht vroeg voor de dossiers Rederijkersplein en Offem Zuid. Waarbij het college volgens het schrijven soms de waarheid geweld zou hebben aangedaan.

Het college heeft in een antwoordbrief aan alle vragenstellers over deze spraakmakende kwestie duidelijk willen maken dat alles volgens de regels van transparant en integer bestuur is gegaan. De dossiers waarin het gaat om 'sociale huur', 'aanbestedingsregels', 'collegebevoegdheden' en de 'integriteit' worden door het college als complexe dossiers betiteld. Een eerste belangrijke vraag was waarom er bij de overdracht van de grond aan Sedos niet direct werd afgerekend. Dat zou zijn gebeurd uit het oogpunt van de wijziging van het BTW tarief wat, zo blijkt bij navraag, financieel voordeel opleverde voor de koper.

Dat pas 2 jaar later mocht worden betaald vindt zijn oorzaak in de geschatte doorlooptijd om te komen tot een onherroepelijke bouwvergunning. Volgens het college wordt deze werkwijze weleens meer toegepast. Vragensteller Peter van Bockhove (LSN) zegt hierover dat hij de antwoorden met interesse heeft gelezen en nu nog even afwacht of er door Sedos voor of na Kerstmis betaald gaat worden. Zo niet dan ontstaat er naar zijn mening een nieuwe situatie en is te verwachten dat er dan opnieuw wordt getaxeerd. Omdat de waarde van deze grond inmiddels waarschijnlijk wel zal zijn gestegen.


Huurprijzen

Het college geeft ook een toelichting op de vastgelegde huurprijzen. Die zijn afgesproken op basis van het puntensysteem, een passend tarief voor de woningen waarmee de ontwikkelaar beoogt zijn exploitatie sluitend te krijgen. Het college noemt de bouwkosten voor deze speciale ontwikkeling relatief hoog vanwege o.a. enkele extra voorzieningen voor de bijzondere doelgroep die er gaat wonen.
Het college verzekert de partijen ervan dat, in tegenstelling van wat door de Raad Bouw werd beweerd , de sociale huurcomponent gedurende 10 jaar gegarandeerd is. Met wel een uitzonderingsclausule en dat is de ondenkbare situatie waarin de landelijke liberalisatiegrens gedurende deze 10 jaar naar beneden wordt bijgesteld en onder de onder de grens van € 710,68 komt.


Geldende wetgeving

Het college herinnert de politiek aan de conclusies in het Rekenkamerrapport waarin staat dat de verschillende grondtransacties hebben plaatsgevonden conform het vastgestelde beleid en binnen de daarvoor geldende wetgeving. Dit vindt zijn basis in juridische adviezen van advocatenkantoor Houthoff. Het college zegt nadrukkelijk dat het allemaal past binnen de Woonvisie en de Nieuwe Noordwijkse Woonagenda.
Op de vraag waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld werd over een 'nadere overeenkomst'is het antwoord dat dit een collegebevoegdheid betreft. Maar ook dat de gemeenteraad in januari 2017 het volledige dossier inclusief de nadere overeenkomst ter inzage heeft gekregen. Overigens gebeurde dit niet in de openbaarheid maar wel door het neer te leggen in Raadskamer in het gemeentehuis.


Zes miljoen

Het college zegt over de betaalde 6 miljoen aan van Rhijn Bouw dat dit zijn oorzaak vindt in de nieuwe afspraken die zijn gemaakt nadat in 2015 de overeenkomst met hen werd opengebroken. De openstaande grondprijs plus rente moest nog wel worden betaald plus ook nog eens een compensatie voor het tussentijds opnemen van de verplichting tot 30% sociale woningbouw.
Het college bevestigt dat wethouder Bakker voor zijn aantreden tot een zakelijke verhouding had met Van Rhijn Bouw. Maar ook dat hij dit overigens voor zijn aantreden kenbaar gemaakt. bovendien zouden gesprekken en onderhandelingen gevoerd zijn door de specialisten van Fakton, een extern bureau.

Wat vind jij?

Bij het politieke debat in NH Leeuwenhorst kwamen we elkaar voor de laatste keer tegen. Te midden van een aantal broers volgde hij de debatten. Wij hadden aan een paar simpele opmerkingen genoeg om elkaars standpunten over te brengen. Op onze bekende vriendschappelijke manier met wat Noordwijkse humor maar op basis van respect.

Deze week kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat Piet Steenvoorden plotseling was overleden. Een enorme klap natuurlijk voor zijn gezin, dat hopelijk de kracht kan vinden om dit enorme verlies aan te kunnen. Piet Steenvoorden is er plots niet meer en dat is een vreemde gedachte. Niet dat wij zo ontzettend dik bevriend waren, ook niet omdat wij beiden stammen uit het aloude geslacht 'Grafie'. Wel omdat hij in onze samenleving zijn plek innam.

Ik kende Piet al in mijn jeugd. Vader Adriaan, een hardwerkende, in mijn herinnering altijd glimlachende bollenkweker. En moeder Gré, een al even vriendelijke en zorgzame vrouw.
Natuurlijk was Piet als jongen uit Noordwijk Binnen lid van SJC. Hoewel zijn voetbalcarrière niet uitzonderlijk is geweest, leerde ik hem kennen als behoorlijk serieus sportman met de volle bereidheid om veel te doen voor een goed resultaat.

In mijn beleving benaderde hij later zijn rol binnen de Noordwijkse politiek op dezelfde manier. Daar leerde ik hem kennen als iemand zonder onzinnige verhalen. Met een zakelijk en deskundig aanpak. Vooral gebaseerd op zijn eigen ervaring. Nooit op zoek naar de hoofdrol of de schijnwerpers. Standvastig op basis van eigen argumenten. Maar altijd wel de vraag: Wat vind jij? Bij verschil van inzicht diezelfde mysterieuze glimlach die ook zijn vader kenmerkte.

Ooit waren we samen actief in de adviesraad 'Sportraad Noordwijk'. Piet had de portefeuille met de mooie naam 'politiek-bestuurlijke contacten'. Binnen die functie ontpopte hij zich als deskundig diplomaat. Maar hij schroomde niet om anderen ongevraagd te adviseren en ook niet om zelf de handen uit de mouwen te steken. Met name met de jaarlijkse sportverkiezingen was hij toen de onmisbare kracht op de achtergrond.

In Noordwijk werd zijn kennis over de bodem van Noordwijk en de grondwaterhuishouding nooit op de juiste waarde geschat. Heel precies voorspelde hij mij al de grote grondwaterproblemen die rond de K.W. Boulevard en in de Hoofdstraat zijn ontstaan.
De wethouder en de geleerde heren van provincie en waterschap schudden slechts hun hoofd toen de eenvoudige bloemenkweker zijn waarschuwingen afgaf. Die hen zei dat de KW-drainage niet zou werken. Schaamteloos voerde men later de geldverslindende herstelwerkzaamheden nog eens en nog eens uit. En nooit heeft men zijn adviezen over structurele oplossingen willen opvolgen. Helaas werd door hen aan hem nooit gevraagd: 'Wat vind jij?'

Piet Steenvoorden, ook al zo'n echte, is niet meer. Zeker zijn familie, maar veel meer Noordwijkers zullen hem gaan missen.

Onderzoek naar integriteit wordt gesloten

Vraagtekens n De fouten gemaakt bij het opstellen van de bestemmingsplannen komen deze week waarschijnlijk voor de laatste keer ter sprake in deze gemeenteraad.

In een brief aan de gemeenteraad meldt burgemeester Rijpstra namelijk dat hij een advies van Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft overgenomen om het lopende onderzoek naar mogelijke misstanden bij toekennen van bouwrechten, te sluiten.

Het recherchebureau werd door de burgemeester ingeschakeld naar aan leiding van kritiek op het zogenaamde BING-rapport. Hij wilde nader onderzoek laten doen, met het doel om vast te stellen of er wel of geen sprake was van integriteitschendingen bij het toekennen van de extra bouwrechten bij o.a. het Gat van Palace. Het sluiten van het lopende onderzoek gebeurt ondanks het feit dat Hoffmann geen kans zag om een afspraak te maken voor een ontmoeting met een belangrijke, niet met name genoemde, ontwikkelaar.


Vraagtekens

De rapportage van Hoffmann Bedrijfsrecherche was al eerder aanleiding tot het zetten van vraagtekens. Het rapport vermeldde nauwelijks meer dan het al in eerder genoemde BING-rapport, waarin de conclusies stonden dat er grove fouten werden gemaakt. Ook kon niet helemaal worden uitgesloten dat deze fouten bewust werden gemaakt. Hoffmann Bedrijfsrecherche komt feitelijk tot deze zelfde conclusie. Het rapport geeft ook geen antwoord op de prangende vragen wie feitelijk verantwoordelijk is.

Met het sluiten van dit onderzoek worden belangrijke vragen niet beantwoord en zullen de vraagtekens dus voorlopig blijven.

Nieuwe plannen voor oude postkantoor

Sedos n Deze week staat de herontwikkeling van het voormalig postkantoor aan de Boekerslootlaan opnieuw ter discussie in de gemeentelijke commissievergadering. Het kantoorgebouw moet worden omgevormd tot een appartementencomplex.

Het college wil kennelijk nog voor de jaarwisseling de verklaring van geen bedenkingen vrij geven voor de tervisielegging, betreffende de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 appartementen aan de Boekerslootlaan 22.
De bouw van een appartementencomplex ter plaatse was al eerder onderwerp van politieke discussie. In 2016 werd een eerste plan daartoe ter visie gelegd, waarop bijzonder heftig werd gereageerd en waarop tal van zienswijzen werden ingediend. De parkeerbehoefte en het bouwvolume waren toen o.a. reden voor de gemeenteraad om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.
De nieuwe aanvraag door Sedos voor 6 appartementen in de sociale huursector, 8 middeldure appartementen in de sector huur of koop en 6 duurdere koopappartementen, kan in de ogen van dit college wel genade vinden, ondanks dat het bestemmingsplan aan geeft ´bedrijf´ en ´verkeer´. Deze plek is dus eigenlijk niet bestemd voor woningbouw. Bovendien is ook de gewenste bouwhoogte in strijd met de maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan.
Het college wil echter wel de ruimte geven aan ontwikkelaar Sedos omdat de ontwikkeling goed zou passen in de huidige Woonvisie. Bij het raadsvoorstel noemt het college nog wel een zevental kanttekeningen en risico's. Als de commissie akkoord gaat met dit voorstel dan moeten de plannen gedurende 6 weken ter visie worden gelegd. Waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben hierop wederom zienswijzen in te dienen.

Omwonenden Groot Hoogwaak protesteren

Een delegatie van bezwaarmakers overhandigde aan burgemeester Rijpstra bijna 400 handtekeningen. | Foto: WS Foto: Picasa

n 'Van enige communicatie met ons was geen sprake

zorgen n Vorige maand ging de politiek akkoord met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan Groot Hoogwaak. De stemming was daarbij opvallend positief. Alle politieke partijen konden zich vinden in de antwoorden van het college op het groot aantal ingediende zienswijzen.

Zaterdag is bij SJC weer de traditionele Konijnenveiling. | Foto: Archief Foto: Cor de Mooy

Alle partijen erkenden openlijk de toename van het bouwvolume, realiseerden zich dat omwonenden daar niet blij van worden en maakten zich vooral zorgen over het lot van de huidige en de toekomstige bewoners van Groot Hoogwaak. Het vaststellen van de nota van beantwoording en het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan stond als hamerstuk op de raadsagenda. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels gepubliceerd en ter inzage gelegd gedurende een periode van 6 weken.'


Geen communicatie

VVD riep het college daarbij nadrukkelijk op om bezwaarmakers uit te nodigen voor een gesprek. Om de bezwaren te bespreken en uitleg te geven.

Deze week bezorgde een delegatie van de bezwaarmakers een groot aantal bezwaren bij burgemeester Rijpstra die kreeg uitgelegd dat er heel veel mensen zich niet kunnen vinden in de plannen. Daarbij werd veel kritiek geuit over het juist ontbreken van goede communicatie. En van goede gesprekken was volgens een van hen helemaal nooit sprake geweest.


Zestal bezwaarpunten

Een bewoner van de Oranje Nassaustraat diende mede namens 280 mede-ondertekenaars een Zienswijze in met daarin een zestal bezwaarpunten waarvan het natuurbehoud, de verkeersveiligheid de bouwhoogte alsmede de bouwstijl de belangrijkste aandachtspunten zijn. Het' Comité Tegen Groot Hoogwaak Woontorens' vertegenwoordigt 113 huishoudens van direct omwonenden. Ook zij dienden een Zienswijze in waarin zij hun belangrijkste bezwaren omschrijven. Het gaat daarbij om zichtlijnen, lichtinval, woongenot het aanzicht op natuur en Noordwijk en heel belangrijk, de verkeerssituatie.

Burgemeester Rijpstra nam de zienswijzen in ontvangst en zei dat de omwonenden het juiste tijdstip en de juiste procedure hadden gekozen om hun bezwaren kenbaar te maken. Hij deed dit begripvol maar zonder inhoudelijk op de zienswijzen in te gaan. De bezwaarmakers zullen pas in 2019 de reacties vanuit de nieuwe gemeenteraad kunnen vernemen.

SJC houdt 61e Konijnenveiling

veiling n De traditionele Konijnenveiling bij voetbalvereniging SJC is dit jaar op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur.

In een echt veilingparadijs op het sportcomplex van de vereniging aan de Lageweg komt weer een groot aantal kavels onder de hamer. Het is gelukt om ook nu weer een aantal bijzondere zaken te veilen. Een aantal voorbeelden: Culinaire lekkerbekken kunnen bieden op diners in diverse Noordwijkse hotels en restaurants. Of zelf koken in de uitgebreide keuken van het Teijlingen College (KTS).

Bieden kan ook op kaarten voor het Noordwijkse Nieuwsjaarsgala incl. een sponsordiner. Of aanzitten tijdens het diner aan de prinsentafel, samen met het prinselijk paar van carnavalsvereniging De Noortukkers. Enkele prachtige kavels voor echte voetballiefhebbers: Businesseats voor de wedstrijd Ajax-PEC Zwolle, een 3-daags arrangement (2 personen) voor de wedstrijd Tottenham-Arsenal (entreekaarten, vliegreis en hotel), een Arsenal-shirt + voetbalschoenen + keepershandschoenen (aangeboden door Edwin van der Sar), kaartjes voor de bekerwedstrijd Feyenoord-Utrecht, een geheel verzorgd Brabants uitje naar de wedstrijd Willem 2-NAC.

Sportievelingen kunnen bijvoorbeeld bieden op diverse golfarrangementen, businesskaarten voor ZZ Leiden Basketbal of een verzorgde dartavond. Race- en autoliefhebbers gaan ongetwijfeld bieden op kaartjes voor de Grandprix in Oostenrijk of een weekend cruisen in een cabrio. Met 8 personen naar een escaperoom incl. diner, voor de liefhebbers. Of met 20 personen een geheel verzorgde boottocht (aangeboden door Van der Plas Accountants).

Ook dit jaar draait het Rad en is er een enveloppenloterij met leuke prijzen Iedereen is welkom om dit SJC-spektakel mee te beleven

Jon Hermans is per 1 januari waarnemend burgemeester

Jon Hermans treedt op 1 januari aan als waarnemend burgemeester. | Foto: PR

nieuw n Zoals vorige week al op de website werd gemeld, heeft de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, laten weten dat met ingang van 1 januari Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) zal worden benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

De burgemeestersvacature in Noordwijk is ontstaan vanwege de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

De commissaris heeft, na overleg met de beoogd fractievoorzitters van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen. In de loop van 2019 zal de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester van start gaan.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris Hermans voorgesteld als kandidaat. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met haar gesproken.

De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris om Hermans als waarnemend burgemeester te benoemen.

Hermans is 64 jaar en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Sinds september 2016 is zij waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland, een gemeente die per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Daarvoor is ze onder meer burgemeester geweest van Almelo en Ridderkerk.

Acht fracties unaniem positief

De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming. Zij hebben donderdag 29 november kennis gemaakt met Hermans.

De indruk is unaniem positief. De fracties herkennen in de voordracht het profiel dat ze eerder aan de Commissaris hebben meegeven.

Lions verzamelen DE punten en vreemd geld

inzameling n Via inzameldozen in diverse winkels verzamelt de Lionsclub Noordwijk dit jaar, naast de Douwe Egberts waardepunten voor koffie voor de plaatselijke voedselbank, ook vreemd en oud en geld in voor oogoperaties in derdewereldlanden. Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen.

De Lions zijn via hun netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro's. Oud geld, dat niet meer door Nationale Banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.

De besteding van de opbrengst gaat volgens het 'Robin Hood' principe: rijken betalen
voor armen. Elke € 10,00 wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot € 15,00. Dat bedrag gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden waar een staaroperatie € 30,00 kost. Rijken betalen € 15 meer dan de kostprijs. Met de Lions-bijdrage van € 15,00 heeft de kliniek dan weer € 30,00 om een arme blinde gratis te opereren.

Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op
www.vreemdenoudgeld.nl

De inzamelbussen voor de DE-punten en voor het Vreemde en Oude geld staan de hele maand december geplaatst bij Dirk, Albert Heijn, het gemeentehuis van Noordwijk en in de Bibliotheek van Noordwijk.

Meer informatie via info@lionsnoordwijk.nl

Ad van Nieuwpoort spreekt in het Leerhuis

Job n Het thema voor donderdag 13 december 'Job, de mens bij uitstek' sluit mooi aan op de eerste avond. Toen ging het om "Jezus, een mensenleven".

Ad van Nieuwpoort verstaat de kunst om op een enthousiaste en gedreven wijze de deelnemers op sleeptouw te nemen en teksten te onderzoeken. Aan de hand van fragmenten uit het boek Job kunnen we stuiten op de grote actualiteitswaarde van dit boek.
Moderner dan we zouden verwachten, Godsbeelden zullen aan de orde komen.

Het Leerhuis vindt plaats in het gebouw van de basisischool Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22. Het programma duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Veel informatie is te vinden op http://jamheijb.home.xs4all/leerhuis/ Men kan ook een avond bezoeken voor € 7,00.

Kerstlunch en kerstbingo

Foto: Cor de Mooy

Senioren n Op donderdag 20 december houdt de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging, kortweg ANSV, een lunch voor haar leden.

Om 12.30 uur staan de tafels en stoelen klaar en gaan we genieten van een prima lunch. Vanaf 13.30 uur kunnen de overige leden een plaats zoeken voor een gezellige middag. Voor de bingobordjes betaalt men € 2,50 per bordje en dat voor een hele middag gezelligheid.
Het wil op deze dagen nog weleens later worden dan gewoonlijk dus bestel de taxi niet te vroeg. Het is lekker warm in de zaal en daar kan men op aangename wijze wachten tot de chauffeur komt.

Foto: Cor de Mooy

De donkere dagen voor Kerst zijn gekomen maar ook de schimmige dagen na de verkiezingen zijn begonnen. Wie gaat het met wie doen? Niet apart maar samen wordt het nieuwe motto van het nieuwe college. Het is duidelijk dat er 3 partijen samen willen werken, maar wie o wie zal de vierde partij worden? Vlak na de turbulente verkiezingen waarbij sommige partijen andere partijen zeer negatief behandelden en zelfs niet eens voor de belangen van iedere inwoner wilden gaan, maar louter en alleen voor het eigen belang. Die partij moet nu water bij de wijn gaan doen en terugkomen op eerdere verkiezingsbeloften. Het pluche lonkt, dus zullen er zeker beloftes sneuvelen ter meerdere eer en glorie van het eigen belang. Mijn toekomstwensen zijn heel simpel: "Een samenwerkend nieuw bestuur dat rekening gaat houden met iedereen, met al onze inwoners zonder dat ze elkaar de tent uitvechten. Ons mooie nieuwe dorp is het waard dat het eindelijk eens landelijk in een goed bestuurlijk daglicht komt te staan en met een nieuwe vrouwelijke tijdelijk burgemeester moet dat toch wel gaan lukken!

Foto: Cor de Mooy

Mijn politieke wensen en die van vele Noordwijkers: laat er nu alsjeblieft eindelijk een keer écht wat gebeuren met Manege Meeuwenoord, Vuurtorenplein en het Gat van Palace. Dat deze vete enkele jaren duurt is nog te begrijpen, maar 20 jaar! Daarnaast denk ik aan speerpunten als het verbeteren van voorzieningen voor ouderen, nieuwe sociale woningbouw en gratis parkeren voor alle Noordwijkers (en Noordwijkerhouters en Zilkers uiteraard :) Ook heb ik met verbazing gelezen dat een hoger beroepszaak tegen de vergunning voor een nieuw onderkomen voor een KNRM-boothuis, reddingsstation en museum aan de Bosweg is ingetrokken. Ze gaan zich nu beraden op een sober boothuis voor de KNRM zonder museum voor de stichting Kurt Carlsen. Dat mooie nieuwe onderkomen had er gewoon moeten komen! Ik heb van moeder Mien en vader Dirk geleerd om elkaar dingen te gunnen, leven en laten leven. Dit laatste miste ik onlangs ook nogal bij de politici onderling met alle afzeikflyers in de brievenbus en op FB. How low can you go. De eigen wensen zijn net als bij iedereen, gezondheid en geluk voor een ieder in je buurt. Proost!

Minderjarige jongeren voor drie avonden welkom op De Grent

Jongeren en ondernemers op gesprek bij burgemeester Rijpstra. | Foto: PR Foto: pr.

n Na petitie volgt uitgaanspilot voor 16- en 17-jarigen

uitgaan n De 17-jarige Vera Bouwmeester is een petitie gestart met als doel dat 16- en 17-jarigen weer op De Grent bij alle horecagelegenheden binnen mogen. Burgemeester Jan Rijpstra heeft dat nu verboden, omdat hij van de politie te horen kreeg dat veel jongeren in deze leeftijd ondanks het alcoholverbod toch dronken werden aangetroffen. Om te voorkomen dat deze leeftijdsgroep toch alcohol nuttigt is het verbod ingesteld. Vera is daarop een petitie gestart die ruim 1300 keer is ondertekend.

Naar aanleiding van het overhandigen van de petitie, een paar weken eerder aan burgemeester Rijpstra, werden jongeren uitgenodigd op het gemeentehuis. Met elkaar hebben ze van gedachten gewisseld over het problemen en oplossingen aangedragen hoe de controle op leeftijd en drankgebruik verbeterd kan worden. Gebruik van bandjes, gekleurde glazen en blazen bij binnenkomst zijn ideeën van de jongeren, die zo graag weer een avond willen uitgaan.

ondernemers schuiven aan

Op donderdag 6 december zijn de ondernemers van De Grent aangeschoven bij het gesprek met de jongeren en de burgemeester. Ze juichen het initiatief toe. Zowel de ondernemers als de jongeren maakten hun standpunten kenbaar en waar zij beiden tegen aan lopen met het toelaten van jongeren onder de 18 jaar.

Het werd een open gesprek, met onder andere voorbeelden over hoe ze omgaan met het uitgaanspubliek van dezelfde leeftijd in andere plaatsen in de Bollenstreek.

Scherpe controle

Het resultaat van de gesprekken is dat er toestemming is voor drie avonden waarbij de jongeren vanaf 16 jaar welkom zijn. Op donderdag 20, donderdag 27 december en donderdag 3 januari mogen de 16- en 17-jarigen weer uitgaan op De Grent. Dronken komen ze niet naar binnen en er zal door de ondernemers zeer scherp gecontroleerd worden op geldig ID en alcoholgebruik.

Evaluatie

Begin januari worden de drie uitgaansavonden geëvalueerd. Het doel van het gezamenlijk initiatief is om met passende maatregelen te zorgen dat het uitgaan weer ordelijk en veilig verloopt.

Bridgers uit Bollenstreek dragen bij aan recordbedrag voor Unicef

regio n Dankzij de inzet van bijna vijfduizend bridgespelers in heel Nederland, waaronder ook in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout, is in de maand november bijna 70.000 euro opgehaald voor Unicef. Met dit recordbedrag kan Unicef kinderen op de vlucht helpen. Wederom steunde de Nederlandse Bridgebond de Unicef Bridgedrive, waardoor nog meer bridgespelers meededen.

In de maand november, verspreid over meerdere weekenden, werd dit jaar voor de vijfde keer de 'Hartentroef voor UNICEF' bridgedrive georganiseerd. Bridgeclubs door het hele land zijn gaan bridgen om geld in te zamelen voor UNICEF, om zo meer kinderen onderwijs te bieden.

Op 18 november hielden UNICEF-vrijwilligers op verschillende plaatsen in de Bollenstreek de bridgedrives. Met bijna vijfduizend deelnemers was de jaarlijkse bridgedrive een groot succes door heel Nederland, en zelfs op Aruba.

De opbrengst van de bridgedrives gaat dit jaar naar kinderen op de vlucht, zowel in conflictregio's als in Europa en in Nederland. Kinderen vluchten met hun familie of alleen, voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen.

Onderzoek naar boekenwensen

leesonderzoek n Bibliotheek Bollenstreek gaat deze week met 90 basisschoolleerlingen in gesprek over wat hen drijft en belemmert bij het kiezen en vinden van een boek. Doel is uit te vinden hoe het leesplezier bij kinderen kan worden vergroot. Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijk grootschalig onderzoek uitvoert.

Tweederde van de Nederlandse leerlingen voelt zich niet erg betrokken bij de leesles en ruim drie kwart van de leerlingen vindt lezen niet leuk, zo meldde de Onderwijsinspectie eerder dit jaar. Naarmate een kind ouder wordt, verdwijnt het leesplezier steeds meer. "Dat is een zorgelijke ontwikkeling", vertelt Eline Geursen, onderwijsspecialist van de Bibliotheek Bollenstreek.

Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken is het belangrijk om te ontdekken wat kinderen wel aantrekt in een boek. Met het onderzoek krijgen medewerkers van Bibliotheek Bollenstreek antwoord op vragen als: 'Wat verleidt hen een boek wel te pakken?'

De uitkomsten worden gebruikt om kinderen op school en in de bibliotheek beter te kunnen helpen bij het kiezen en vinden van een boek en zo het leesplezier te vergroten.

De toekomst tegemoet

Recentelijk hebben we in ons dorp de herindelingsverkiezingen gehad. Een tijd waarin (weer) veel werd beloofd voor de toekomst door mensen die zich via allerlei wegen profileerden.

Een tijd waarin nauwelijks werd teruggekeken naar de perikelen van de afgelopen 4 jaar politiek bedrijven in ons dorp waar zoveel nog moet gebeuren. Een tijd waarin geregeld rollebollend over de straat werd gegaan door politici, belanghebbenden, (kritische) burgers, projectontwikkelaars en anderen die zich benadeeld voelen/voelden.
Schimmige praktijken volgens sommigen gezien de meer dan 1000 (voor de gemiddelde burger) onbekende besluiten die genomen werden. Onoorbaar handelen en bevoordelend te werk gaan volgens anderen. De nieuw gekozenen zijn volop in beraad welke wegen ze met wie in zullen slaan.

Beste panelleden: wat zijn jullie (politieke en eigen) wensen voor het komende jaar?

Sjaak van den Berg | Foto: Fred van der Bent Foto: Fred van der Bent

2019 wordt het jaar dat de nieuwe gemeente Noordwijk ook de dorpen De Zilk en Noordwijkerhout omvat. Met een nieuwe burgemeester, met nieuwe wethouders en een nieuwe gemeenteraad met 27 personen, waar vanaf 2 januari de besluiten voor de hele gemeente genomen gaan worden. Er is door de 'oude' raadsleden van Noordwijkerhout en Noordwijk goed nagedacht over hoe die nieuwe gemeente moet gaan functioneren. Dat is opgeschreven in de visie en moet nu in de praktijk gebracht worden.
Ik kijk uit naar een open uitwisseling van meningen, waarbij allen in de dorpen in het nieuwe Noordwijk volop mee gaan doen. Dat vraagt ook wel wat van de betrokkenheid van de inwoners, van ondernemers, instellingen en clubs.
Mijn hoop voor 2019 is dat we elkaar vooral proberen te vinden, ondanks verschillende uitgangspunten en doelen. Alleen wanneer we samenwerken komen de mooiste resultaten.
Een nieuw jaar in goede gezondheid voor allen en samen bouwen aan een mooi nieuw Noordwijk.

Kerst in oude kern

Een groot succes, ondanks de buien, waren de muzikale kerstwandeling en de braderie in de Kerkstraat. Op 28 locaties in en rond de Voorstraat werden muzikale optredens verzorgd, zowel in woonhuizen als bij de horeca en andere locaties. Ook drukte op de braderie in de Kerkstraat.

Kerstwandeling

Wie helpt er mee met de Kerstpakkettenactie?

kerstactie n Net als voorgaande jaren houden de gezamenlijke Noordwijkse kerken ook in december 2018 een kerstpakkettenactie. Er is nog steeds veel behoefte aan extra aandacht voor plaatsgenoten. Dat blijkt wel uit het groeiend aantal aanmeldingen voor een kerstpakket of voor een kerstattentie

Veel plaatsgenoten hebben het, om welke reden dan ook, moeilijk. Het zijn mensen die getroffen zijn door de economische crisis, of door andere vormen van tegenslag in hun persoonlijk leven. Voor de eerste levensbehoeften worden deze mensen wel ondersteund, maar iets extra's zit er voor hen niet in. Het zijn díe mensen die wij met Kerstmis extra aandacht willen geven door hen met een kerstpakket te verrassen. Daarnaast is er een groeiende groep mensen die blij zijn met een kerstattentie, waaruit blijkt dat er aan hen gedacht wordt tijdens deze feestdagen.

Men kan aan de actie bijdragen bij voorkeur door een financiële bijdrage of door het afstaan van (een deel van) het eigen kerstpakket. Dan kan de organisatie ervoor zorgen dat een feestelijk pakket wordt samengesteld en het de mensen bereikt die die aandacht het hardst nodig hebben.

De diaconieën beschikken over namen en adressen van plaatsgenoten bij wie een kerstattentie bijzonder welkom zou zijn. Hun namen zijn aangereikt door o.a. de plaatselijke diaconieën, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen, pastores, artsen en andere vertrouwenspersonen uit de Noordwijkse gemeenschap.

Als u iets aan te bieden hebt, laat het ons dan even weten. We komen het graag bij u ophalen. Het is ook mogelijk om uw bijdragen persoonlijk te bezorgen bij: Parochiecentrum Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 75 en parochiecentrum St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24, van maandag 17 t/m vrijdag 21 december van 10.00 tot 12.00 uur; buiten genoemde tijden bij de familie Oosting, Zilverschoon 3.

Financiële bijdragen zijn welkom op: NL11 INGB 0007 8725 36, t.n.v. Katholieke Diaconie Noordwijk of NL60 RABO 0346 8117 08, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Noordwijk onder vermelding van 'Kerstpakkettenactie'.

SJC wint van VVOG: 2-1

Youssef el Baouchi in duel met Desmond Sturing. | Foto's: Johanna Wever

Voetbal n Verscholen in de aloude tribune, beschermd tegen de gure omstandigheden, kregen de supporters van SJC en VVOG een spannende wedstrijd voorgeschoteld. Waarin twee bijna gelijkwaardig voetballende ploegen streden om de punten. Waarbij SJC uiteindelijk aan het langste eind trok.

SJC begon aan de wedstrijd zoals Sjaak Polak het zo graag ziet. Bij balbezit breed uitgewaaierd direct aanvallende bedoelingen. Bij balbezit van de tegenstander direct druk zetten. En deze keer niet slechts op eigen helft maar nu ook tot aan de 16 meterlijn van de tegenstander. En dat resulteerde al heel gauw in grote mogelijkheden. De eerste kans was voor Tom Duindam, een tweede voor Tom Broekhuizen na een fraaie vrije trap. In die eerste periode kwamen er voor SJC de meeste mogelijkheden. VVOG, in de combinatie goed spelend, kregen aanvankelijk slechts een enkele mogelijkheid. Maar direct werd ook duidelijk dat de mannen uit Harderwijk de winst niet zomaar in Noordwijk wilde laten. En bij de mogelijkheden die SJC kreeg toonde hun keeper Rijnvis een aantal keren zijn talent.

Na 35 minuten ontsnapte SJC toen Jordy Groot met een wanhopige maar perfecte sliding redding wist te brengen. Op het middenveld werd door SJC-ers Stef van der Zalm en Demir Strojil en Abbas al Tamimy met heel veel inzet gestreden voor iedere bal. Maar het echt in stelling brengen van spits Tom Duindam gelukte heel sporadisch. Ook al omdat VVOG gekozen had om extra verdedigers rondom de topscorer te posteren. SJC deed wat het kon, creëerde de meeste kansen maar doelpunten bleven uit.


Vrije trap

Na de rust kreeg SJC direct al een vrij trap te nemen net buiten het strafschopgebied. Jordi Groot nam plaats achter de bal en zijn schot zeilde perfect in de rechterbovenhoek: 1-0. De tribune ontplofte bijna en ook de staf en de spelers vierden de voorsprong uitbundig. VVOG-speler Rihairo Meulens ging kort hierna in de fout. Na een grove charge in de buurt van de middenlijn kreeg hij geel. Er ontstond ter plekke wat duw en trekwerk waarbij hij nogmaals geel en dus rood kreeg voorgeschoteld. SJC in overtal merkte dat VVOG er nog een schepje bovenop wil gooien. Toch kreeg in de 53e minuut Tom Duindam een grote kans maar een doelpunt werd het niet.


Uit het niets

En terwijl op de tribune werd gedacht dat de 2-0 in de lucht hing sloeg VVOG uit het niets toe. Een afstandsschot van Thomas Vossebelt van ruim 30 meter werd op het laatste moment door de wind van richting verandert: 1-1. Het was een streep maar doelman Haggerty ging hierbij toch niet vrij uit.
De wedstrijd werd hierna een echte strijd. SJC toonde veerkracht, nam het initiatief maar VVOG gaf zich niet zomaar gewonnen. Toch trok SJC uiteindelijk aan het langste eind. Nadat Polak de robuuste Trecy Kapata naast Tom Duindam in de spits had geposteerd kreeg de ook al ingevallen Dario Levechio wat meer ruimte. Zijn voorzet in de 85e minuut werd door verdediger Hop met de hand beroerd waarna Jordy Groot een penalty mocht nemen. De specialist deed wat van hem verwacht werd: 2-1.


Quick Boys

Dat de goed leidende scheidsrechter Kloeze nog wat extra tijd bij trok was voor niemand bij SJC een bezwaar. Want met veel zelfvertrouwen werd de wedstrijd uitgespeeld.
Zaterdag mag SJC zijn laatste wedstrijd voor de winterstop spelen in Katwijk op Nieuw Zuid, waar Quick Boys zich zeker zal willen revancheren na het gelijke spel tegen rode lantaarndrager de Dijk. Of SJC ook voor zo'n verrassing zal kunnen zorgen wordt betwijfeld. Maar Sjaak Polak ziet wel mogelijkheden. Vooral omdat zijn spelersgroep heel veel progressie lijkt te maken. Polak daarover: 'Het klopt maar belangrijk is ook dat we steeds meer een hecht team vormen. Niet een elftal maar de voltallige groep is nodig om wedstrijden te winnen'.


Noordwijk vaster aan kop na zege in Sneek

Martijn Le Congé zorgde voor het eerste Noordwijkse doelpunt. | Foto: OrangePictures Foto: Cor de Mooy

Voetbal n Noordwijk heeft na de winst op ONS Sneek nog duidelijker de koppositie in de derde divisie ingenomen. Dit omdat Quick Boys punten verspeelde tegen het laaggeplaatste De Dijk. En zaterdag zijn juist zij de tegenstander van Noordwijk in de laatste wedstrijd voor de winterstop.

Het werd in Sneek bepaald niet gemakkelijk voor Noordwijk. De wedstrijd was aanvankelijk nauwelijks het aankijken waard. Beide ploegen voelde zich kennelijk onbehaaglijk in de winderige omstandigheden. De wil om aan te vallen was er bij beiden ploegen wel maar kansen kwamen er niet. De spelhervattingen leken soms mogelijkheden te bieden maar de eerste echte mogelijkheid deed zich pas voor na ruim 20 minuten. Op aangeven van Le Congé mocht Emiel Wendt aanleggen maar zijn schot werd gekraakt. Even later kreeg dezelfde Wendt,na een soort schouderduw, een belachelijke gele kaart. Zo'n 10 minuten voor de rust kreeg Noordwijk welk een grote kans die echter door Achefay niet werd verzilverd. Ook een vrije trap van Reynaers leverde niet het gewenste doelpunt op.

In de tweede helft was het aanvankelijk hetzelfde spelbeeld. Na 10 minuten kreeg opnieuw Emiel Wendt de kans om te scoren. De uitstekende doelman Diteweg tikte het leer echter over de lat. Aan de andere kant was de lat ONS Sneek gunstiger gezind. Een schot van Ramos vanaf ruim 30 meter ging via de onderkant van het aluminium binnen: 1-0. De ogenschijnlijke gelijkmaker, die even later viel werd, helaas voor Noordwijk wegens buitenspel afgekeurd.


Rode kaart

Na ruim een uur leek Serge Fatima van ONS Sneek, zijn ploeg te redden door de doorgebroken Denzel James de toegang tot het strafschop gebied te ontzeggen. Zijn actie leverde hem echter een terechte rode kaart op. Met elf tegen tien werd Noordwijk de bovenliggende ploeg. Met nog een kwartier te gaan was het Le Congé die voor Noordwijk de trekker mocht overhalen: 1-1.
Kees Zethof deed wat we inmiddels van hem weten, hij spoorde zijn ploeg aan om ook op jacht te gaan naar de winnende treffer. En die viel, overigens met medewerking van de Friese keeper. Hij bokste de bal tegen Bröcker aan en de bal ging zomaar over de lijn: 1-2.


Welkome winst

De zeer welkome late winst zorgde voor een vrolijke thuisreis naar Noordwijk. Ook al omdat Quick Boys dus steken liet vallen. Zaterdag speelt Noordwijk thuis tegen ASV de Dijk. Na de stunt tegen Quick Boys zullen zij gebrand zijn om dit tegen Noordwijk te herhalen. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit sterke Noordwijk zich eveneens laat verrassen. En dus gaat Noordwijk overwinteren aan de kop van de ranglijst. Een positie die verrassend maar wel volkomen verdiend kan worden genoemd. Op 12 januari begint Noordwijk tegen Eemdijk aan de tweede helft van de competitie om opnieuw promotie na te jagen.

Levend kerstverhaal in Oude Jeroenstoren

Zaterdag is er voor de achtste keer een levende kerststal in de toren van de Oude Jeroen. | Foto: PR

Traditioneel komt het aloude kerstverhaal van Jozef en Maria tot leven op de derde zaterdag van de advent in de Oude Jeroenstoren.

Op zaterdag 15 december zullen vanaf 11.30 uur Romeinse soldaten hun kampement opslaan voor de ingang van de toren. In de toren zullen zo'n veertig figuranten op de verschillende verdiepingen in vijf scènes het oude kerstverhaal uitbeelden.

| Foto: Richard van Egmond

Allereerst wordt iedereen ontvangen in de herberg voor een glaasje glühwein, om vervolgens toegezongen te worden door een engelenschaar. Na bij Koning Herodes de weg gevraagd te hebben naar het pasgeboren kerstkind komt men uiteindelijk uit op de bovenste etage om oog in oog te staan met de drie koningen, die op bezoek zijn bij Maria en Jozef en het kerstkind.

Tot 17.20 uur zullen elke twintig minuten herders klaar staan om met groepen van maximaal 16 personen de toren te beklimmen. De entrée voor de kerstbeklimming is €4 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar. De beklimming is niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar.

De Oude Jeroenstoren aan de Heilige Geestweg is geopend van 11.30 tot 17.20 uur (laatste beklimming). De opbrengst van de achtste Levende Kerststal is weer bestemd voor de Voedselbank Noordwijk.

Wijk Ichthus houdt kerstmaaltijd

kerstmaaltijd n Ook dit jaar houdt de Wijk Ichthus een kerstmaaltijd voor hen die erg tegen de kerst opzien, of alleen zijn.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend de kerstdagen met elkaar samen door te brengen. Het gevoel van welkom zijn en zich thuis voelen is een uitdaging die we elk jaar weer willen aangaan. Bijzonder is dat iedereen met welke achtergrond ook dat ook zo mag ervaren.

Naast heerlijke gerechten wordt er gezorgd voor een warme sfeer door aankleding van muziek, zang, een prachtig kerstverhaal en de mooiste boodschap dat het Kind geboren wordt. Door hem weten we dat God de mens en de wereld liefheeft.

De kerstmaaltijd vindt plaats op eerste kerstdag in de Ichthuskerk, Houtkrocht 2, aanvang 13.00 uur en is ongeveer om 16.00 uur afgelopen. Aansluitend is het mogelijk om het kinderkerstfeest mee te beleven. De maaltijd is gratis. Voor wie moeilijk ter been is, is er de mogelijkheid van vervoer.

Informatie en aanmelding via tel. 3618756 of mail naar kerstmaaltijd@wijkichthus.nl

The Dance Complex sluit jubileumjaar af met 2 shows in de Muze

dans n Enkele weken geleden stond een groep met een geweldige Flashmob op de weekmarkt in Noordwijk binnen en nu met een complete show in theater de Muze. De dansschool The Dance Complex pakt uit komende zaterdag 15 december om 16.00 uur en 20.00 uur uit met 2 spetterende TEA-shows.

Een show met allerlei dans disciplines Ballet, Jazz / Modern, Breakdance, pop / show Hiphop, Afrikaans, peuterdans en natuurlijk de The Early Adopters & Friends zullen voor figuurlijk en letterlijk vuurwerk zorgen. De repetities voor de show zijn al in volle gang aan de dansstudio te Noordwijk. De leeftijden variëren van de peuters tot 20 jaar.
De kaartverkoop gaat heel snel en te verkrijgen bij de dansschool zelf via www.thedancecomplex.nl/

Try-out Raamwerk in TheaterHuis

Raamwerk n Accordeonist Wilco Oomkes is terug in het TheaterHuis met een try-out van een gloednieuw programma van ensemble 'But What About' in samenwerking met de professionals van het Misiconi Dance company o.l.v. choreograaf Joop Oonk.

Wilco is inmiddels een bijna vaste gast van het theaterhuis. Na zijn rol in Polska Nadzieja en het Wereldverhalenfestival van Martine Zeeman stond hij vorig jaar met accordeonspelers van het koninklijk conservatorium in het Theaterhuis met het theatrale muziekprogramma 'Koeien'.

Nu is hij dit jaar terug met 'Raamwerk' een hele bijzondere voorstelling voor iedereen die van dans of muziek houdt: een inkijk in de zoektocht naar een gemeenschappelijke taal tussen dans en muziek. Deze avond krijgt men een eerste try-out te zien, die bestaat uit verschillende gestructureerde improvisatieopdrachten waaraan gewerkt is in de studio.
Daaraan vooraf, en ter inspiratie, krijgt men een kijkje in de keuken van BWA met twee stukken: Plus 1 – J. Tiensuu en Les moutons de panurge – F. Rzewski.

Vrijdag 14 december, aanvang 19.15 uur. Tickets à € 10,00 incl. koffie/thee zijn online te bestellen via www.noordwijkticket.nl TheaterHuis Noordwijk, Voorstraat 14. Meer informatie via www.zeepaanzee.nl of tel. 06-23556910.

Elk woensdag - Breischool bij Van der Meer
Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur gezellig handwerken aan de leestafel in Het Cultuurcafé met De Breischool. Deelname is helemaal gratis, iedereen is welkom en kan aanschuiven met een eigen project of kan meedoen met de projecten die De Breischool organiseert.

Aanvang 14.00 uur, toegang vrij.

Elke donderdag - Mee(r) eten bij van der Meer
Op donderdagavond kun je aanschuiven in Het Cultuurcafé voor het MEE(R)eten bij van der MEER. Frank kookt een maaltijd uit een actueel kookboek en hoopt daarmee te inspireren en in ieder geval een gezellige avond te organiseren.
Aanvang 17.00 uur, we sluiten af om 19 Graag minimaal 24 uur van tevoren reserveren via info@boekhandelvandermeer.nl, 071-3613073 of 06-83835491

Zaterdag 15 december - Salsa Muziek
Salsa-muzikantes Carolien Schönfeld en Leticia Bal brengen Nederlandstalige salsa met een knipoog. Het zonnetje in huis deze winterse zaterdag.
Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, graag reserveren.

Zondag 16 december
Met een glas bubbels zit je altijd goed, toch? Maar welke fles leg je in het boodschappenkarretje, serveer je champagne rechtstreeks ui de koelkast. Hoeveel geef je uit aan een fles cava? In Bubbels wijzen Anne Wouters en Ron Meijer Boltjes je de weg langs het uitgebreide aanbod.
Aanvang 15.00 uur, tickets €7,50 incl. proeverij verkrijgbaar online of in de boekhandel.

Vrijdag 21 december - Fuse
Het gezelschap Fuse stond vorige maand in een volgepakte Jeroenskerk en is vaste gast in het populaire tv-programma Podium Witteman. Vandaag presenteren ze hun gloednieuwe album Studio 2 op het podium van het Cultuurcafé.
Aanvang 16.00 uur, toegang vrij, graag reserveren.

Zaterdag 22 december - muziek met Van Messing
Van Messing is echte pop maar toch in het Nederlands. Het volledig eigen repertoire van deze Leidse band varieert van catchy pop-liedjes,melancholische balades tot onvervalste rocksongs.
Aanvang 15.00 uur, graag reserveren

Zondag 30 december - Top 2000 met The Cozy's
Muzikanten Sjaak en Leander zijn samen The Cozy's, net als vorig jaar sluiten ze het jaar muzikaal af in Het Cultuurcafé.
Aanvang 15.00 uur, toegang vrij

Adventsconcert in Oude Jeroen

Vesperkoor n Op vrijdag 14 december is het Adventsconcert van het Vesperkoor Noordwijk, in samenwerking met het Voorburgs Vocaal Ensemble. De muzikale leiding is in handen van Jaco van Leeuwen en Marijke van Klaveren. Het orgel zal worden bespeeld door Arjan de Vos en Jaco van Leeuwen. Muzikale medewerking wordt verleend door hoboist Lourens Kuijper.

Er worden muziekstukken gezongen van o.a. Thomas Tallis, Brahms, Graziani en Willcocks, liederen die bij de advents- en kersttijd passen. Een aantal werken wordt door beide koren gezamenlijk gezongen.
Het concert is in de Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Aanvang is om 20.15 uur, de deuren gaan om 19.45 open. Kaarten à 12,50 zijn te koop op voorverkoopadressen: Cobie Dekker, Zwanensteeg 24 en Elly Reijerkerk, Quarles van Uffordstraat 45.

Sluit het jaar schrijvend af

palliam n Op woensdag 19 december is om 10.00 uur bij Palliam het laatste schrijfcafé van dit jaar. Het is een vorm van ontspannen schrijven, geïnspireerd door een opdracht en onder het genot van een kop koffie of thee. Met wisselende thema's en creatieve werkvormen zijn het laagdrempelige schrijfbijeenkomsten. Het schrijfcafé wordt van 10.00 tot 12.00 uur gehouden aan de Nieuwe Zeeweg 75 en de bijdrage is € 10,-. Inschrijven voor het schrijfcafé kan via www.palliam.nl

cultuur & uitgaan

Maandag t/m vrijdag

• Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin' Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnoordwijk.nl

Iedere eerste woensdag van de maand

• Voorlezen in de Bibliotheek; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.30 uur. Entree gratis.

Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag

• Kinderboerderij Noordwijk 't Schaapsherdertje, Oude Zeeweg 3. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 12.00-16.30 uur. Zaterdag 10.00-14.30 uur. Entree gratis Iedere donderdag Taalcafé voor anderstaligen in Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.30-12.00 uur. Entree gratis.

Iedere vrijdag

• Wekelijkse jut-schoonmaakactie op het strand. Verzamelen om 9.00 uur. Zie voor actuele locatie op Facebook Juttersnoordwijk

Iedere zaterdag en zondag

• Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen.Tijd: zaterdag 15.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl


t/m 27 januari
• Noordwijk Winter Wonderland; Koningin Astrid Boulevard 104. Tijd: maandag t/m dinsdag vanaf 12.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. Kerstvakantie 21 december t/m 6 januari: dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Maandag 24 en 31 december van 10.00 - 17.00 uur. Dinsdag 1 januari vanaf 11.00 uur. Entree ijsbaan € 6,00 (incl. schaatshuur).

21 en 22 december
• Carols bij Kaarslicht 2018; Kleynkoor Academy Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: vrijdag 21 december 21.00 uur, zaterdag 22 december 19.00 en 21.00 uur. Entree € 13,50.

21 t/m 23 december
• Kerstshoppen - Noordwijk Shopping Centre; Hoofdstraat e.o. Tijd: winkels open op vrijdag van 09.30 - 21.00 uur, zaterdag 09.30 - 17.00 uur en zondag 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis.

13 december
• Comedy Dinner Show; DYLANS, Oude Zeeweg 63. Tijd: 18.30 uur. Entree € 54,50 (comedyshow en diner).


14 december
• Ensemble But What About & Misiconi Dance Company; TheaterHuis, Voorstraat 14. Tijd: 19.15 uur. Entree € 10,00.
• Adventsconcert Vesperkoor & Voorburgs Vocaal Ensemble; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd 20.15 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Entree € 12,50.
• Sjors van de Panne - Theatertour; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 25,00.

15 december
• Hoogste Levende Muzikale Kerststal; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.30 uur. Entree € 4,00 (volwassenen) € 2,50 (kinderen).
• Yoga voor Ouder en Kind; Yoga Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 13.30 - 14.15 uur. Deelname € 13,00 (samen).
• Yoga voor Kinderen; Yoga Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 14.30 - 15.30 uur. Deelname € 8,50 per kind.
• Concert Christmas from the Heart; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.00 uur (kerk open vanaf 19.00 uur). Entree € 22,50.
• X-Mas Beat Club; Alexander Beach Club, Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 10 a/b. Tijd: 20.00 uur. Entree € 17,50 (online) € 20,00 (aan de deur indien nog beschikbaar).


16 december
• Solex Christmas Ride; start vanaf Strandplaats Nederzandt, Langevelderslag 36-56. Tijd: vanaf 11.30 uur. Deelname € 20,00.
• Singing & Swinging at Huis ter Duin; Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 14.00 - 17.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur). Entree € 19,50 (incl. drankje, parkeren en garderobe).
• Raponsel Skroets; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur en 16.00 uur. Entree € 8,00.
• Kerstconcert Cresendo; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 15.30 uur (kerk open vanaf 14.45 uur). Entree gratis.


19 december
• Kerstconcert koor Immanuel & Mannenkoor Eben-Haëzer; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd 20.00 uur. Entree € 12,50.
• Amsterdams Kleinkunst Festival Finalistentournee AKF – Sonneveldprijs 2018; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 15,50.


20 december
• 3JS - Acoustic Christmas; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 30,00.

21 december
• Ensemble Fuse; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.00 uur. Entree gratis.
• KinderKerstwandeling; Landgoed Calorama, Gooweg 21/Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 16.45 uur (start vanaf Landgoed Calorama) en 19.00 uur (start vanaf Oude Jeroenskerk). Entree € 3,00 (incl. lampion en chocolademeld voor de kinderen)

EXPOSITIES

t/m 31 december

• Expositie 60 jaar Ruimtevaart; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4.Tijd: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur/zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree € 5,00 (volwassenen) € 2,50 (kinderen).

Protestantse Gemeente

Vrijdag 14 december

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. P. van der Burg, HA

Zondag 16 december

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: mevr. P. Landweer, Hillegom

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg

Ichthuskerk         

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. R.W. van Mourik

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. P. van Dijk

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet)

Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 16 december

10.00 uur: ds J. Maliepaard


Rooms-Katholieke kerk

Kerkhofkapel
Dinsdag 18 december

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maria ter Zeekerk
Woensdag 12 december
09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
Zaterdag 15 december
19.00 uur: Viering, P. Owel

Zondag 16 december

10.00 uur: Iona Gebedsdienst en Sing-In

Sint Jeroenskerk

Zondag 16 december

10.00 uur: Viering, Th. Blokland

WZC Jeroen

Vrijdag 14 december

15.00 uur: Adventsviering, pastoor Th. Blokland en mevr. J.C. de Klerk

Centrum De Ark

Zondag 16 december

10.00 uur: Br. B. van den Bosch

Gevonden

20 november - Mea Vista: Gele parkiet.

Vermist

9 november Zoutmanstraat: 'Bram'. Grijs-cypers witte gecastreerde kater. Niet gechipt.
10 november Piet Heinstraat: 'Timo'. heilige Birmaan cream point. Is gechipt.
25 november, Zoutmanstraat: Cypers-witte gecastreerde kater. Geen chip.
5 december, Douzastraat: 'Lu Lu', kruising Noorse boskat-cypers. Is gechipt.

Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook onze site www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebook pagina en www.amivedi.nl

Tel. nummer Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13 tot 15 uur en vrijdag van 19 tot 20.30 uur

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 13 december

Workshop kerststuk maken. Kosten € 2,50. Geef je op!


Vrijdag 14 december

Creatief café en biljart. En: van 12.00-13.00 uur: sport en spel door de buurtsportcoach (gratis).

Dinsdag 18 december

12.30 uur: Groot-lichtjes-feest-maaltijd. Gratis! Maar wel aanmelden, want vol is vol!

Donderdag 20 december
De Wieken:
18.00 uur: Groot-lichtjes-feest-maaltijd. Gratis! Maar wel aanmelden, want vol is vol!

Elke dinsdag: Budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied.

Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring.

Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage of stoelyoga.

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.