De Noordwijker

22 september 2020

De Noordwijker 22 september 2020


Bodycams voor BOA’s

Bij de voetbalwedstrijd van V.v. Noordwijk tegen V.v. Katwijk konden deze BOA’s rustig toezien. | Foto: Wim Siemerink

camera's n BOA’s in Noordwijk gaan mogelijk worden uitgerust met bodycams. Dat wordt duidelijk uit de antwoorden van het college op vragen die door Lijst Salman hierover werden ingediend.

Het betreft een proef die kan bevestigen dat bodycams nuttig zijn als bewijsmateriaal, bij de behandeling van klachten en bij de opsporing of vervolging van strafbare feiten. Opnames kunnen bovendien benut worden voor evaluatie over het eigen handelen van de betreffende BOA. Een interne controle of BOA’s bijvoorbeeld de regels juist hanteren en of er sprake is van klantvriendelijk zijn.


Persoonlijke veiligheid

Het college voegt, als eerste, meest essentiële en vitale punt, de persoonlijke veiligheid van de BOA toe. Men stelt daarbij vast dat BOA’s in Noordwijk nog nooit bij geweldsincidenten betrokken zijn geraakt. Maar ook dat agressieve bejegening zich regelmatig voor doet. Met de inzet van bodycams moeten geweldsincidenten en agressie tegenover hulpverleners zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Het college verduidelijkt in de beantwoording haar standpunt: ‘De Noordwijkse BOA's worden al jaren beticht van weinig klant- en servicegerichtheid en worden, bijvoorbeeld op social media, met regelmaat 'onder vuur' genomen én kunnen maar zelden op sympathie van inwoners of bezoekers rekenen. Soms terecht maar wellicht ook onterecht.’


Niet zo simpel

De brief vervolgt: ‘Behalve handhaver, is de BOA namelijk ook mens en medewerker van de gemeente. Een collega die samen met de politie optrekt om de openbare orde en veiligheid te bewaken.’ Inmiddels wordt er wel van diverse kanten gewaarschuwd er vooral niet te lichtvaardig mee om te gaan. Deskundigen uiten waarschuwingen en dringen er op aan om vooral ook extra gerichte trainingen voor BOA’s te faciliteren. Omdat bodycams geweld kunnen voorkomen maar in veel gevallen ook geweld lijken op te roepen. Bovendien vraagt het gebruik ervan ook om extra juridische kennis. Niet alleen bij de BOA’s maar ook bij hun leidinggevenden. Het introduceren van bodycams blijkt in de praktijk dus bepaald niet zo simpel als het in eerste instantie lijkt.

Rubriek n Van Dam tot Wurft

Hans van den Berg wil de Jeroensclub feliciteren en gaat 4 jubileumvlaggen op de toren van de Oude Jeroen laten wapperen. Foto: Wim Siemerink

De vlag in                top voor                100-jarig SJC

Sportief, Joviaal en Creatief'

Samen                Duurzaam        Veilig op weg

Noordwijk -                vv Katwijk                onbeslist

Stichting Burgerbelang bepleit uitstel bouwplannen Julianahofje

Ook de ontsluiting via het woonerf Ruigenhoeck stuit op veel bezwaren bij de bewoners. | Foto: WS

rtg n Deze week werd de Stichting Burgerbelang Julianahofje uitgenodigd deel te nemen aan een Rondetafelgesprek met de Noordwijkse politieke partijen. Dat daar gretig gebruik van werd gemaakt is wel duidelijk geworden. Niet minder dan 8 belanghebbenden lieten weten dat dit plan om diverse reden een te grote druk legt op de omgeving.

Het inmiddels beruchte bouwplan Julianahofje omvat o.a. een deel sociale woningbouw in een piepklein stukje Noordwijk tussen Pickéstraat. Ruigenhoeck, Kerkhofpad en Albertus van Velsenstraat. Het gaat om de realisatie van 13 sociale huurwoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen.

Hans van den Berg wil de Jeroensclub feliciteren en gaat 4 jubileumvlaggen op de toren van de Oude Jeroen laten wapperen. Foto: Wim Siemerink

In de digitale bijeenkomst probeerde de belanghebbenden vooral duidelijk te maken dat er zeer onzorgvuldig is gehandeld. Zowel de ontwikkelaar, de woningstichting als de gemeente oogstte voornamelijk kritiek. De zeer strenge orde van de vergadering had niets van gemoedelijk overleg met burgers in zich maar moest kennelijk voorkomen dat de politieke partijen elkaar verwijten konden maken. Maar verwijten kwamen er van de kant van de belanghebbenden. Richting de ontwikkelaars en richting de gemeentelijke organisatie en die waren niet mals. Het feit dat de verantwoordelijk ambtenaar nog nooit ter plekke was geweest om de situatie in ogenschouw te nemen was er slechts een.

Opvallend genoeg waren de insprekers het er wel over eens dat sociale woningbouw belangrijk is. Ook dat het bebouwen van dit stukje Noordwijk hier best een bijdrage aan kan leveren. Maar zeer ontevreden was men over het college van B&W en in het bijzonder het totaal negeren van de meerdere malen ingebrachte bezwaren. Die heel kort samengevat inhouden dat de verkeersveiligheid onvoldoende wordt gewaarborgd en de leefbaarheid van de omgeving veronachtzaamt. Bovendien zouden er in de procedure een aantal wettelijke regels zijn overtreden. Zoals het ontbreken van een Milieu Effect Rapportage, de gevolgen voor de grondwaterstand, de parkeernormen, de beperkte groenaanplant plus het niet respecteren van bestaande afspraken en het zorgvuldigheidsbeginsel.


Openlijk klonk het verwijt dat de gemeente de aandacht richt de belangen van de ontwikkelaar en NWS-Stek en daarbij de burgers volkomen in de kou laat staan. En dat dit plan er even door heen gedrukt dient te worden.


De verantwoordelijk wethouder Theo Alkemade merkte op dat het ging om een participatie initiatief van Van Rijn Bouw en STEK. En dat het uitwerken van dit plan met sociale woningbouw een duidelijke opdracht van de gemeenteraad aan het college betrof. Hij weerlegde met feiten de angst die er betreffende de verkeersveiligheid waren ingebracht. Zo zouden het aantal verkeersbewegingen geheel passen binnen de gestelde voorwaarden. De maatvoering zou voldoen aan de wettelijke normen waaraan ook de parkeernorm zou voldoen.

Van de kant van de politiek kwamen een aantal vragen en van diverse kanten kwam de suggestie om de beslissingen uit te stellen en de tijd te gebruiken om meer draagvlak voor de plannen te verwerven. Een veel gebruikte politieke handelswijze bij moeilijke dossiers. Of dit uiteindelijk gaat leiden tot het aanpassen van de huidige bouwplannen is nog maar de vraag. Want wanneer er sprake is van een slordige communicatie met belanghebbenden is uitstel gebruikelijk maar van afstel is meestal geen sprake. Wethouder Alkemade was tot slot heel duidelijk: ‘Het woord is nu aan de gemeenteraad’. Wat betekend dat het laatste woord hierover zeker nog niet is gezegd.

>De vlag in top voor jubilerend SJC

eeuwfeest n Op zaterdag 26 september viert SJC het feit dat precies honderd jaar geleden de club werd opgericht. Door alle omstandigheden kan er niet op de voor SJC traditionele wijze feest worden gevierd.

Het zit de club in de laatste jaren in enkele opzichten even niet helemaal mee. Maar men kan in ieder geval wel rekenen op veel support van uit de gemeenschap. Ook de vrijwilligers van het Torenklimmen van de Oude Jeroen gaan hun bijdrage leveren. Voormalig raadslid Hans van den Berg nam initiatief en besloot om op de feestelijke dag een feestelijk eerbetoon te brengen aan de Jeroensclub. Van den Berg, van oorsprong Voorhouter, zelf een verwoed voetballiefhebber, Sparta-fan en nog altijd lid van Foreholte, uit zich lovend over SJC. Hij heeft zijn eigen uitleg bij de afkorting. Hij houdt het op Sportief, Joviaal en Creatief.

Hij bekent vanuit Voorhout nog wel eens jaloers naar de prestaties van SJC te hebben gekeken. Hij bewaart wel hele goede herinneringen aan de tijd dat Foreholte en SJC op hetzelfde niveau acteerden. Daarom gaat zo mogelijk hijzelf of anders vriend Harry Beuk zaterdag in alle vroegte de toren in om 4 jubileumvlaggen op de torentrans te plaatsen. Die vragen dan al van verre aandacht voor de jubilerende club.

Bestuurslid Rob Hoogervorst verklapt dat de toren bepaald niet de enige plek is waar de jubileumvlaggen zullen wapperen. Hij ontvouwt een uitgebreid vlaggenplan met vele tientallen vlaggenmasten.

De feestelijke dag van SJC begint met het hijsen van de vaderlandse driekleur op de vuurtoren door voorzitter Herman Meijvogel. Waarna er om 11.00 uur het eerste exemplaar van een jubileumglossy wordt overhandigd aan burgemeester Wendy Verkleij. In de Sint Jeroenskerk, het coronaproof alternatief voor het clubhuis, waar een beperkt aantal gasten voor is uitgenodigd. Die zullen zeker even hun hoofd omhoog heffen om hun blik te werpen op de vrolijk wapperende jubileumvlaggen op de toren van de Oude Jeroen.

Samen Duurzaam Veilig op weg naar Vinkeveld

Vorige week werd de samenwerking getekend om het Vinkeveld verkeersveiliger te maken voor schoolkinderen. | Foto: Ina Verblaauw

Ondertekening n Veilig, duurzaam en samen zijn de sleutelwoorden voor de ondertekening van een plan om de wijk Vinkeveld nog veiliger te maken voor met name de schoolkinderen. Met alle betrokkenen is gekeken naar de diverse verkeerssituaties die voor verbetering in aanmerking komen. Zeven partijen ondertekenden de overeenkomst: de gemeente Noordwijk, basisscholen Hoffenne en De Jutter, wijkvereniging Vinkeveld, Politie, Veilig Verkeer Nederland en Holland-Rijnland.

Door Ina Verblaauw

Wethouder Roberto ter Hark gaf donderdag 17 september in een korte toelichting aan dat de aanbevelingen de komende tijd zullen worden uitgevoerd. “De onduidelijke verkeerssituaties worden aangepakt. Zo komen er o.a. aanpassingen aan de rotondes in de wijk. De voorrangsregel gaat voor fietsers gelden”.


Basisschool De Jutter nam de eerste stoeptegel in ontvangst, waarvan er diverse in de wijk worden geplaatst. Met de tekst “stoeprand….stop” of één van de andere gekleurde tegels worden de kinderen geleid naar de meest veilige route. De afbeeldingen worden in het lespakket opgenomen, zodat ze voor de kinderen herkenbaar zijn.


Basisschool De Hoffenne heeft inmiddels de ingang van de school verplaatst, zodanig dat die uitkomt op het voetpad in plaats van op de parkeerplaats. Met het doorknippen van een rood lint werd dit hek door de wethouder in gebruik gesteld. Het belang van verkeerslessen op school werd door iedereen ondersteund, met daarbij ook de oproep aan ouders om de kinderen vooral lopend of op de fiets van en naar school te begeleiden.

Aangepaste live kerkdiensten

De Witte Kerk in Noordwijkerhout. | Foto: Caroline Spaans

Noordwijkerhout n In De Witte Kerk zijn vanwege de coronamaatregelen aangepaste diensten. Er kunnen op dit moment slechts 47 kerkgangers toegelaten worden. Iedereen die wil komen moet zich vooraf aanmelden.

Dat kan bij Ans Korver, op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond via telefoonnummer 0252-520631.

| Foto: Caroline Spaans (archief) Foto: Caroline Spaans

Predikant: zondag 27 september ds. E. Mandemaker-Dieleman (eigen predikante)

>Inloopspreekuur voor verenigingen

DeZilk n CDA afdeling Noordwijk-Noordwijkerhout houdt maandagavond 19 oktober een inloopspreekuur voor de verenigingen in De Duinpan in De Zilk.

Voor het CDA is het belangrijk om te weten wat er leeft en speelt bij de verenigingen in de gemeente Noordwijk. Daarom willen zij graag in gesprek met verenigingen. In verband met de coronamaatregelen wil het CDA vragen of alle verenigingen die gebruik willen maken van dit spreekuur zicht van tevoren even aanmelden en met maximaal twee personen het spreekuur bezoeken. De verenigingen krijgen dan een uitnodiging met een tijdstip.

Aanmelden kan via de mail: s.duivenvoorde@raadnoordwijk.nl

>Kaninefaaten bezoeken donateurs

Noordwijkerhout n Traditiegetrouw bezoeken de Kaninefaaten hun donateurs in September. De donateurs worden elk jaar weer bedankt voor hun steun aan de vereniging en krijgen in ruil daarvoor voorrang bij de digitale kaartverkoop.

"We doen er alles aan om ook in 2021 het carnavalsgevoel vast te blijven houden. Op deze manier proberen wij met z'n allen mogelijkheden open te houden voor het organiseren van activiteiten."

>Geen extra maatregelen Bollenstreek

regio n De Veiligheidsregio Hollands Midden, waaronder de Bollenstreek valt, houdt het bij de regionale maatregelen die het kabinet in de persconferentie van vrijdag heeft aangekondigd.

Die treffen vooral de horeca. Om 24.00 uur mogen in de kroegen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten en om 1.00 uur moet de zaak gesloten zijn. Bovendien mogen niet meer dan 50 bezoekers tegelijkertijd ontvangen worden. Dat was 100. Daar bovenop legt de Veiligheidsregio Hollands Midden geen extra maatregelen op. Volgens Veiligheidsregio-voorzitter Lenferink vinden de meeste besmettingen plaats achter de voordeur, en daar kan niet worden ingegrepen. Hollands Midden wil wel gericht gaan communiceren naar groepen waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals jongeren. "We zijn allemaal een beetje slordig geworden. Het gaat om een gedragsverandering", aldus Lenferink.

>Gemeente kiest voor Meerlanden

Noordwijk(erhout) n De gemeente Noordwijk kiest waarschijnlijk definitief voor de organisatie Meerlanden NV voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Sinds de fusie met Noordwijkerhout waren er in Noordwijk twee verschillende inzamelorganisaties actief.

Dat waren NV MAN en Meerlanden. Dat is niet efficiënt en het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om te kiezen voor het alleen gebruik maken van de diensten van Meerlanden. Als de raad hier komende maand mee instemt, wordt het contract met de verliezende organisatie per 1 januari 2022 opgezegd.

12 / 18

Derby tegen Katwijk blijft onbeslist: 1-1

Emiel Wendt van V.v. Noordwijk knokt om balzbezit tegen Raoul Esseboom. | Foto: OrangePictures Foto: WJ Dijkdrent

Voetbal n Prachtige weersomstandigheden maar door het coronavirus helaas toch niet de entourage die bij de derby Noordwijk-Katwijk gerechtvaardigd is. Hoewel de voorwaarde van altijd anderhalve meter tussenruimte niet volledig werd nagekomen drukte de omstandigheden toch wel hun stempel. Met ogenschijnlijk de Katwijksupporters in de meerderheid floot scheidsrechter Frank van den Elzen af voor de derby waarbij Noordwijk vooraf als underdog werd afgeschilderd.


Foto: Cor de Mooy

Bij Noordwijk maakte Denzel James samen met Guy Smith zijn rentree. Terwijl Kees Zethof ook een plekje had vrijgemaakt voor zijn nieuwe aanwinst Luuk Slegt. Op het wedstrijdformulier prijkten voor Katwijk de namen van een groot aantal nieuwe aankopen. Die mogelijk in was gefluisterd dat Katwijk bij Noordwijk al jarenlang geen winst wist te behalen.

Noordwijks trouwe supporter Jaap van der Bent voorspelde desgevraagd een 1-1 uitslag. Waarbij verzuchtte: ‘En daar zal ik blij mee zijn’. Ook zag hij dat Katwijk direct al dominerend mocht zijn. Ook al omdat de roodwitten wel erg voorzichtig wilde beginnen. En die terughoudendheid zorgde bovendien voor een onzeker ogende verdediging. Na wat ongelukkig verdedigen mocht en resulteerde al na 6 minuten in een voorsprong voor Katwijk. Het was aanvoerder Robbert Susan die van dichtbij keeper Mike van Vliet kansloos liet.


Katwijk leek een periode de betere ploeg. Noordwijk liet de rechtervleugel ogenschijnlijk bewust onbezet en de tegenaanval werd dan ook steeds gezocht via de linkerkant waar Denzel James en Segun Owobowale ogenschijnlijk eenvoudig aan banden werden gelegd. Alleen Emiel Wendt kon het de Katwijk-verdedigers soms lastig maken.

Plots viel in de vijftiende minuut de gelijkmaker. Het ver vooruit verdedigen van Smith leidde tot balbezit, waarop Roshanali werd aangespeeld door Bosma. De spelverdeler bedacht zich geen moment en haalde uit: 1-1.

De opgeluchte Noordwijk-supporters zagen echter dat Katwijk opnieuw de betere ploeg werd. In de periode na een half uur spelen noteerden we een drietal corners, twee goed ingeschoten ballen die door Van Vliet uitstekend werden gepareerd en een gevaarlijk ogende lob die tot corner kon worden gewerkt. Aan de andere kant waren er minieme mogelijkheden voor Wendt en Bosma maar die leverden geen doelpunten op.


Na rust aanvankelijk het zelfde spelbeeld. Met een hoofdrol op het middenveld voor Luuk Slegt die een plaag bleek voor de Katwijkers. Hoewel Noordwijk wat meer aandrong kwam Katwijk nauwelijks in gevaar. Dat veranderde pas nadat Zethof had ingegrepen. Met Stef van der Zalm voor Denzel James werd Noordwijk gevaarlijker en deden zich een paar mogelijkheden voor. Allereerst was er via van der Zalm voor Bosma een mogelijkheid en even later was het Andries Went die met veel moeite van scoren kon worden afgehouden. De wedstrijd werd hierdoor veel aantrekkelijker en vooral voor de Noordwijkers erg spannend. Inmiddels was ook Mats van Kins ingebracht waardoor de druk nog meer naar voren werd gebracht.


In de laatste tien minuten ging het spel wat meer over en weer. Met gevaarlijk ogende mogelijkheden voor beide ploegen. Per saldo misschien meer voor Noordwijk maar nadat de uitstekend leidende scheidsrechter Van den Elzen had afgefloten was uiteindelijk een gelijkspel wel de juiste weergave van de kracht van beide ploegen.


Volgende week is Noordwijk te gast bij de Koninklijke HFC, een tegenstander van formaat. Zij verloren bij Quick Boys met 1-0. De volle winst zou voor de ploeg welkom zijn en wat meer ruimte geven. Want 3 punten op een veertiende plaats op de ranglijst is Noordwijk nog niet waar het wezen wil.

VVSB deelt de punten met Harkemase Boys

Ricardo de Vlugt in duel met Thomas Prinsen van Harkemase Boys. | Foto: OrangePictures Foto: Pieter van der Woude

Voetbal n Na een gelijkspel tegen Hoek en een overwinning tegen FC Lisse heeft VVSB de derde competitiewedstrijd opnieuw gelijkgespeeld. Tegenstander Harkemase Boys kwam na een uur voetbal op voorsprong door een kopbal van Berwout Beimers. Invaller Matthieu van den Assem was net als twee weken geleden het goudhaantje van de ‘Bavo’ door een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker te zorgen.


Door Stefan van den Burg

De selectie van VVSB wordt geteisterd door diverse blessuregevallen. Net als tegen FC Lisse waren er maar dertien veldspelers beschikbaar voor trainer Richard Plug.


In een gelijk opgaande eerste helft waren de eerste speldenprikjes van VVSB, maar de grootste mogelijkheid voor Harkemase Boys. Het schot van Berwout Beimers werd van de lijn gehaald door verdediger Jelmer Vijlbrief. Aan de andere kant onderschepte Bert Steltenpool het balletje terug van Arnaud Bentum, maar schoot rakelings langs het doel van Erick Jansema. Ook Mo el Osrouti werd gevaarlijk, maar kwam in de afronding niet tot een doelrijpe mogelijkheid. Vlak voor rust kregen Thomas Prinsen en opnieuw Beimers twee goede mogelijkheden, maar doelman Lars Jansen hield zijn doel op dat moment schoon.


Na de thee werd Wout Heemskerk gevaarlijk voor het doel van de Friezen. Zijn eerste poging werd met de voeten gekeerd door doelman Jansema. Even later ging poging 2 over het doel heen. Na een uur voetbal werd de openingstreffer genoteerd. Uit een corner van Mark Bruintjes kopte Berwout Beimers hard raak. Even later had Jesse Renken zijn ploeg op een 0-2 voorsprong kunnen zetten, maar doelman Jansen kon van dichtbij de bal keren.


Met nog ruim een kwartier op de klok werd aanvaller Matthieu van den Assem ingebracht. Na nog geen 15 seconden in het veld te hebben gestaan, werd de invaller op aangeven van Steltenpool alleen voor doelman Jansema gezet. Van dichtbij schoot Van den Assem VVSB opnieuw op gelijke hoogte. Vanaf dat moment leek VVSB weer even vleugels te krijgen en had het even later ook nog op voorsprong kunnen komen. Heemskerk schoot na een solo van ruim 40 meter op de voeten van Jansema.


De laatste mogelijkheid van de wedstrijd was voor invaller Jari Slort. Zijn schot richting de kruising werd getoucheerd door doelman Jansen waardoor de bal net over het doel heen ging.

>Struinen in de duinen

natuur n De Jeugdnatuurclub van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk houdt op zaterdag 26 september de excursie ‘Struinen in de duinen’.

Met een gids trekken we de Coepelduynen in en gaan we op zoek naar diersporen, planten, paddenstoelen en vogels. Het is buiten het broedseizoen en dus mogen we lekker dwarsdoor.

De excursie is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en start om 9.00 uur aan de Boerhaaveweg. De deelnemers kunnen daar om 10.30 uur weer opgehaald worden. Deel-name is gratis, maar kan uitsluitend door aanmelding via jeugd-natuurclub@strandloper.nl

>Koffie+ met edelsmid

bibliotheek n Tijdens de Koffie+ van 1 oktober van 10.30-12.00 uur komt edelsmid Bea Knijf vertellen over het ontwerpen en maken van sieraden in de bibliotheek van Noordwijkerhout.

Bea studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, en vertrok in 2005 naar Mexico. Daar begon ze met het ontwerpen en maken van sieraden en volgde er lessen edelsmeden. Na een verhuizing naar Houston, Texas, vervolgde ze daar de lessen edelsmeden. Ze startte in 2010 de opleiding goudsmeden in Schoonhoven. Een nieuw avontuur in Singapore gaf haar de mogelijkheid aan eigen ontwerpen te werken en met verschillende materialen te spelen. Terug in Nederland begon ze het Meester Edelsmid-traject dat ze in 2019 afrondde.


Bea gebruikt graag gerecyclede materialen en onverwachte elementen naast de onedel- en edelmetalen. Ze maakt draagbare kleine kunstwerken, waarbij vorm, kleur en materiaal van belang zijn voor het creëren van speelse, verhalende objecten die uitdagen tot een gesprek en tegelijkertijd de drager sieren.


Koffie+

Bij Koffie+ is iedereen welkom. Tijdens een gezellige koffieochtend in de Bibliotheek ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit.

Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht en kan via

www.bibliotheekbollenstreek.nl

>Van Nispen komt goed uit de startblokken

Voetbal n Van Nispen is uitstekend van start gegaan in het nieuwe seizoen. In de aanloop naar de competitie werd in de strijd om de districtsbeker alleen verloren van eersteklasser ROAC. De twee overige duels in de poule werden gewonnen van tweedeklassers Delta Sport en DONK. Daarmee werd het poulewinnaar en plaatste het zich voor de volgende ronde.

Afgelopen zaterdag werd de ouverture van het seizoen uit tegen het Rijswijkse Te Werve beklonken met een klinkklare 5-3 zege. Te Werve kwam er in het grootste gedeelte van het duel niet aan de pas.


De Zilkers combineerden uitstekend en wisten constant de driehoekjes te vinden. En dan te bedenken dat Van Nispen een complete gelegenheidsvoorhoede had staan. Lars Warmenhoven, normaliter spelend in de verdediging, liet zich gelden als spits door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. De eerste goal was een beauty. Zijn afronding in de kruising deed na 20 minuten de 0-1 op het scorebord zetten. Het betekende tevens de ruststand.


Te Werve wist in de eerste helft wel een paar mogelijkheden te creëren, maar scoren kon het niet. In het tweede bedrijf zette Van Nispen nog meer druk en dat resulteerde binnen een kwartier in twee doelpunten. De ijzersterk spelende Tim Koning en wederom Lars Warmenhoven waren verantwoordelijk voor de 0-3 op het scorebord. Te Werve deed iets terug en de 1-3 was een feit. Niet meer dan dat. Ivo van der Vlugt maakte na een lange blessureperiode zijn rentree in de competitie en was direct gevaarlijk. Zijn fraaie kopbal uit een corner sloeg als een granaatkogel in de touwen, 1-4. Een minuut later stond de paal in de weg voor zijn tweede treffer. Dat was nog eens binnenkomen.


Toen Jeremy Degger er in de 79e minuut de 1-5 liet aantekenen ging Van Nispen een versnelling lager spelen. In de laatste 5 minuten kostte de verslapping twee tegentreffers. De 3-5 einduitslag was in dat opzicht geflatteerd. De Rijswijkers worden niet als hoogvlieger ingeschat. De overwinning van Van Nispen zal vertrouwen geven. In vergelijking met het vorige seizoen is de selectie een stuk breder hetgeen het team ten goede komt.


Na deze goede start wacht zaterdag RCL in het eerste thuisduel. De ploeg uit Leiderdorp startte met een klinkende 4-0 zege. De aanvang van het duel in De Zilk is 15.00 uur.

>Fluks wint vechtwedstrijd tegen Purmer

Korfbal n Na de walk-over van vorige week wachtte Fluks nu een lastiger klus tegen het nog ongeslagen Purmer. Na 2 keer 30 minuten strijd bleek Fluks het sterkste in dit fysieke duel en blijft ongeslagen aan de leiding in de competitie.


Op het gezellig drukke sportpark aan de Nieuwe Zeeweg startte Fluks goed met een score van Marlou Passchier. Na deze eerste snelle score stokte de doelpuntenmachine van Fluks, en pas na 8 minuten in de wedstrijd, en na 2 scores van Purmer, was Wouter Westgeest de volgende succesvolle Flukser. Nadat Purmer opnieuw op voorsprong gekomen was, kwam Fluks op schot en liep uit naar 6-3. Vooral de directe tegenstanders van Maurits van der Vos en Joek Kwakernaak schuwden het fysieke contact niet. Fluks zette daar veel afwisseling in de aanval tegenover en probeerde op snelheid de tegenstander stuk te spelen. Helaas werden veel van de gecreëerde kansen niet verzilverd, waardoor Purmer in de buurt van Fluks kon blijven. Sanne Koch viel in voor de geblesseerd uitgevallen Minzi van Mackelenberg, en was direct trefzeker. In hun vak heersten Sebastiaan Mud en Demi van Duin in de rebound, mede waardoor Fluks met de rust met 10-7 aan de leiding ging.

In het tweede bedrijf kwam Fluks opnieuw goed uit de startblokken. Purmer had geen verweer tegen de snelle Noordwijkse aanvallen, en Fluks liep uit naar een voorsprong van 5 en later zelfs 6 punten. Purmer reageerde door er nog wat steviger tegenaan te gaan. Fluks liet zich meeslepen in de fysieke duels. Dit leverde soms onoverzichtelijke situaties op, die moeilijk te beoordelen waren voor de scheidsrechter. Fluks verloor de focus waardoor Purmer kort na elkaar enkele malen kon scoren. Voordat de overwinning in gevaar kon komen riep coach Enrico Mud zijn ploeg in een time-out tot de orde, waarna de wedstrijd professioneel uitgespeeld werd. Met een laatste score bepaalde Sebastiaan Mud de eindstand op 18-12. Smetjes op het goede resultaat zijn de gele kaart die hij in de slotfase ontving wegens herhaaldelijk commentaar op de scheidsrechter, en de voetblessure van Minzi van Mackelenberg. Met het oog daarop komt het goed uit dat Fluks aankomend weekend niet speelt zodat zij hopelijk op tijd kan herstellen voor de volgende wedstrijd.

Fluks speelde een degelijke wedstrijd waarin veel strijd geleverd werd (soms iets te letterlijk), met sterk verdedigend werk en veel uit mooie aanvallen gecreëerde kansen, die helaas niet altijd benut werden. Het siert de ploeg dat de spelers na afloop niet tevreden waren, en dat ze in de jacht op het kampioenschap altijd maar beter willen. Maar na 3 gewonnen wedstrijden staat Fluks bovenaan de ranglijst.
De volgende wedstrijd is op 3 oktober de topper tegen Stormvogels. Deze ploeg is het enige team dat net als Fluks nog ongeslagen is, dus op voorhand belooft dit een spannende strijd te worden.

Agenda Reuring

Lars Warmenhoven in actie. | Foto: Trudy van den Berg

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Meer informatie en aanmelden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Voor alle locaties gelden de RIVM-regels!

Sportcafé Duinwetering

Elke dinsdag

13.00-15.00 uur: Inloop. Budgetcoach aanwezig.
Donderdag 24 september
13.30-15.30 uur: Workshop boomstam met herfststukje. Kosten € 2,50.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.


De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk.

Maandag 28 september

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: Bloemenrekje afmaken.


Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21.

Dinsdag 29 september

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: Twee windlichten met schelpjes.

Kosten € 1,50.


Er is een gratis budgetcoach bij Reuring voor al uw financiële vragen.

Bel 06-50610135.

17 / 18

Dagelijks
• Strandyoga - Yogabeach; diverse locaties op het strand voor Nomade Beach House (strandafrit 12) en Bries Beach Club (strandafrit 2). Bij slecht weer in Yogabeach studio Schoolstraat 44. Tijd: diverse aanvangstijden. Kijk voor meer info en reserveren op www.yogabeach.nl


Maandag t/m zaterdag
• Buitenyoga - Yoga Puur; Yoga-Puur, strand (thv Beach Break, strandafrit 21) en Oosterduinsemeer, Duinschooten 14 Noordwijkerhout. Kijk voor meer informatie en reserveren op www.yoga-puur.nl


Iedere maandag
• Weekmarkt; Dorpsstraat rondom Witte Kerk Noordwijkerhout. Tijd: 8.00 - 17.00 uur.


Iedere eerste woensdag van de maand
• Voorlezen in de bibliotheek; Voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Bibliotheek Bollenstreek, Herenweg 2. Tijd: 14.30 uur. Deelname: gratis. Aanmelden is niet nodig.


Iedere donderdag
• Weekmarkt; Kloosterplein Noordwijk-Binnen. Tijd: 8.00 - 17.00 uur.


Iedere vrijdag van 25 september t/m 27 november
• Online: Mindful van start - Marije Groenewoud; P-eye Palliam online. Tijd: 9.00 - 9.30 uur. Deelname € 35,00.


Iedere eerste zaterdag van de maand
• 10.000-stappenwandeling; start vanaf Schouten Schoenen, Dorpstraat 13-15 Noordwijkerhout. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.


Iedere zaterdag t/m 26 september
• Buiten Yoga strand; Yoga Puur, locatie strand thv Beach Break, Zeereep 106, afrit 21. Tijd: 10.00 – 11.15 uur. Deelname € 12,50. Informatie en reserveren www.yoga-puur.nl


t/m 25 oktober
• Welkom in de Vuurtoren; Vuurtorenplein Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree € 3,00 p.p. Bezoek alleen mogelijk na reservering via info@vuurtorennoordwijk.nl


t/m 25 november
• Breek-de-Week; Palliam, netwerk voor zingeving & levenskunst, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 - 11.30 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage is welkom).


t/m 31 december
• Space Expo presenteert: Missie in het Museum; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks geopend 9.30 - 18.00 uur. Entree: € 13,50 (volwassenen vanaf 13 jaar) € 13,50 (kinderen 4 t/m 12 jaar, inclusief missie toolkit). Online tickets reserveren: www.space-expo.nl.


23 september
• P-eye Online: KathoContent; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 20.15 uur. Deelname € 3,50. Schrijf je en je ontvangt een link om thuis achter de PC of laptop deze P-eye te volgen.

26 september
• Film: Kom Hier Dat Ik U Kus; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 19.00 uur. Entree € 11,00 (ticket NFF-zaal).
• Kamerkoor Amsemble & saxofonist Paul van der Feen - Muziek in Jeroen; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.15 uur. Entree € 17,50 en € 12,50 (Vrienden en degenen die hen vergezellen). Kaarten zijn uitsluitend online te bestellen via www.muziekinjeroen.nl

27 september
• Film I.M.; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 15.00 uur. Entree € 11,00 (ticket NFF - zaal). Online bestellen via www.demuzenoordwijk.nl

28 september

• Film Buiten is het Feest; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 19.00 uur. Entree € 11,00 (ticket NFF - zaal). Online bestellen via www.demuzenoordwijk.nl

• P-eye Online: Woorden van wijsheid; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 20.15 uur. Deelname € 3,50. Schrijf je en je ontvangt een link om thuis achter de PC of laptop deze P-eye te volgen.


30 september

• Kinderboekenweek 2020 | VR Experience; Bibliotheek Noordwijkerhout, Herenweg 2. Tijd: 15.00 - 16.00 uur. Deelname gratis, aanmelden wel verplicht.2 oktober

• Heads and Tales - De Grootste Helft; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 19.00 uur en 21.15 uur. Entree € 25,00. Online bestellen via www.demuzenoordwijk.nl

• Concert Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal; Fletcher Hotel De Witte Raaf, uinweg 114. Tijd: 20.00 - 22.45 uur. Entree € 29,00.


3 oktober

• 10.000-stappenwandeling; start vanaf Schouten Schoenen, Dorpstraat 13-15 Noordwijkerhout. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.


4 oktober

• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 11.00 uur. Deelname: vrijwillige bijdrage welkom.

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 27 september, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De puzzelwinnaar van de puzzel uit week 38 is Riet van Dijk uit Sassenheim. De oplossing was: vlinderdas.