De Noordwijker

14 juli 2020

De Noordwijker 14 juli 2020


Nieuw wapen, nieuwe vlag

Zo gaat de nieuwe gemeentevlag eruit zien. | Foto: WS

vlagvertoon n Het had eerst nog wat voeten in de aarde. Het samenvoegen van voormalige gemeentewapens van Noordwijk en Noordwijkerhout werd niet zomaar nieuw gemeentewapen. De Hoge raad van de Adel had een laatste adviserende stem. Een nog juist op tijd ingebrachte correctie door een inwoner van Noordwijk bracht de Hoge Raad van Adel er zelfs toe een eerder advies te wijzigen.

Op deze voorspraak nam de gemeenteraad op 20 december 2019 het besluit om het nieuwe gemeentewapen officieel vast te stellen. Dat werd landelijk officieel na registratie bij diezelfde Hoge Raad van Adel. Die een nauwkeurige omschrijving gaf van het wapen: een zilveren leeuw van sabel, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. De fusiegemeente Noordwijk had hiermee het nieuwe gemeentewapen en de deed er zijn voordeel mee.

Maar bij een gemeentewapen hoort bovendien een bijpassende gemeentevlag. Ook hierbij werd de Hoge Raad van Adel gevraagd om een advies uit te brengen. Zij zijn namelijk de nationale specialist op gebied van heraldiek. Van hen kwam het voorspelbare advies om de vlag uit te brengen met het verleende wapen als uitgangspunt. Dus werd het een rechthoekige witte vlag met op éénderde van de vlaglengte de zwarte leeuw, rood getongd en genageld. De kroon van drie bladeren en de twee parels bleven bij dit ontwerp achterwege.

De deskundigen noemen de witte vlag een vlaggenkundige vertaling van het heraldische zilver in het bestaande wapenschild. De positie van de leeuw op éénderde van de vlaglengte is de gebruikelijke positie in de vlaggenkunde. De Raad van Adel beveelt deze vlag van harte aan. Het is nu aan de gemeenteraad om ook de nieuwe gemeentevlag vast te stellen. Na een officieel gemeenteraadsbesluit zal de definitieve afbeelding van de vlag heel officieel worden vastgesteld en geregistreerd. Nadat de gemeenteraad, zoals verwacht, zal instemmen met het ontwerp, zal de Hoge Raad van Adel een afschrift ontvangen van het gemeenteraadsbesluit waarna de vlag door hen wordt vastgesteld, alsmede de bijbehorende definitieve afbeelding van deze vlag.

>Corona gooit ook voor Open Monumentendag roet in het eten

OMD n Het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september staat Open Monumentendag landelijk weer op de agenda. Dit jaar voor de 34e keer, ware het niet dat covid-19 roet in het eten gooit.

Het Noordwijkse comité Open Monumentendag was al ver gevorderd met het uitwerken van het thema voor dit jaar, maar ziet zich genoodzaakt in Noordwijk dit jaar geen Open Monumentendag te organiseren. De noodverordening covid-19 legt terecht aan organisatie van evenementen vele beperkingen op en schrijft ingrijpende protocollen voor.


Het comité vindt echter dat deze regels een te grote belasting vormen voor de vele vrijwilligers die zo’n Open Monumentendag mogelijk moeten maken. Ook vindt zij dat van diezelfde vrijwilligers niet gevraagd kan worden om vanwege Open Monumentendag enig gezondheidsrisico te lopen, hoe gering dan ook. Daarom dus geen centraal georganiseerde OMD in Noordwijk dit jaar.


Het comité gaat ervan uit dat ze in 2021 de draad weer kan oppakken.

Column n Duinenpraat

De krant gaat een weekje op vakantie

redactie n De Noordwijker slaat een weekje over. De eerstvolgende krant rolt op dinsdag 27 juli weer bij u op de mat. De website, www.denoordwijker.nl, gaat natuurlijk wel gewoon door. Kopij, tips aankondigingen etc. kunt daarom blijven sturen naar redactie@denoordwijker.nl

Aangepast afscheid van groepen acht

Jaap de Moor vond de houding van wethouder Van den Berg ondermaats. | Foto: WS

Kritiek op dienstverlening

Zorgen om hoge personeelskosten'

Burgemeester vereeuwigd op doek

Grootstedelijke aanpak vraagt financiële offers

Achter de historische gevel zijn eigentijdse aanpassingen nodig om de dienstverlening aan inwoners verbeteren.

participatie n Een eerlijke, begripvolle en vooral benaderbare overheid. Dat is een van de kernwaarden die door de landelijke politiek belangrijk wordt geacht. De gemeente Noordwijk wil in navolging daarvan ook meer netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving.


In het coalitieakkoord en de collegeagenda is hier eerder al een aanzet toegegeven. Hierin werden de keuzes geformuleerd met trefwoorden zoals modern, proactief en dienstbaar. In het huidige Noordwijk zijn er al volop vernieuwingen in de organisatie en staat er ons nog een groot aantal te wachten.


Grootstedelijke aanpak

Want na de fusie koos het ambtelijke management voor een grootstedelijke aanpak. Dat heeft al en krijgt nog gevolgen voor de relatie tussen het openbaar bestuur en de inwoners.


De groei naar 40 000 inwoners zou volgens het college deze door het management voorgestelde, veel formelere aanpak, rechtvaardigen. Wat betekend dat de afstand tussen de leden van het college en de burgers, in de persoonlijke sfeer juist zou worden vergroot. Waardoor de burgers in de praktijk aangewezen zullen zijn op de ambtelijke organisatie. Voor de in kleinere gemeenten gebruikelijke persoonlijke gesprekken en adviezen, tussen inwoners en de collegeleden, is bij deze huidige grootstedelijk aanpak geen plaats meer. Dat blijkt voor heel veel mensen heel onwennig. Om in deze nieuwe situatie als een eerlijke, een begripvolle en vooral een benaderbare overheid over te komen is niet eenvoudig, zo is inmiddels gebleken.


Aanpassing

Daarom moet de dienstverlening nadrukkelijk worden aangepast wat wordt omschreven in een geheel nieuw programma. Het bedoelde programma dienstverlening 2020-2022 is een lijvig document met als eigentijds uitgangspunt: ‘Wij bieden onze diensten digitaal aan en we blinken uit in gastvrijheid.’ Een belangrijke nieuwe aanpak waar deze week over wordt gedebatteerd in de gemeenteraad.

Het college wil zich richten naar de landelijke ontwikkelingen. In het programma lezen we dan ook een groot aantal idealistische uitgangspunten. Zo staat er bijvoorbeeld: ’Wij willen gaan van organisatie naar organiseren’. Dus moet er een moderne programmaorganisatie worden opgezet met organisatiebrede en bestuurlijke betrokkenheid. Niet echt duidelijk wordt in het voorstel gemaakt wat de praktische gevolgen zullen zijn.


Omnichanel

In het programma is ook te lezen dat Noordwijk op weg wil naar een omnichannel dienstverlening. De gewenste contacten tussen bestuurders en inwoners gaan lopen via allerlei eigentijdse kanalen met daarbij het internet centraal. Geen vriendelijk lachende politicus of ambtenaar meer maar beeldschermen met icoontjes zoals duimpjes, smiley’s en stoplichtjes.


Nadruk ligt op de gelegenheid om digitaal een oordeel te geven over de dienstverlening, de hulpvaardigheid en betrouwbaarheid van de informatie. Bovendien komen er enquêtes waarbij vragen moeten worden beantwoord over de ervaringen met dienstverlening. Dit alles vanuit de samenhang tussen mensen, huisvesting en vooral eigentijdse technologie.


Kosten

In het programma staan projecten omschreven die gezamenlijk zouden zorgen voor verbeterde dienstverlening. Wat in de komende twee jaar dient te worden gerealiseerd. De ontwikkeling van die dienstverlening in deze grootstedelijke aanpak vraagt een budget van € 800.000.- Het totale programma vergt van de organisatie een inzet van bijna 16.000 uur over de komende twee jaar. Daarvan worden 7.750 uren uitgevoerd binnen de reguliere werkzaamheden. Voor de overige 8.000 uren is inhuur van derden à € 100,00 per uur noodzakelijk.


Ook voor de verbouwing van de centrale hal wil het college geld van de gemeenteraad. Een aanpassing waarvoor een bedrag niet minder dan € 792.500,- nodig zou zijn. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de nieuwe plannen en dan vooral ook de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen.

>Coronaregels houden gemoederen nog steeds bezig

protest n De geldende voorschriften omtrent het coronavirus zijn op veel plaatsen aanleiding tot protesten. Ook in Noordwijk worden steeds meer geluiden hoorbaar die de regels te streng vinden. Maar de regels zijn er wel en bij overtreding is de kans op grote boetes bepaald groot.


In het eerste weekend van juli zou volgens berichten vanuit de Horeca in Noordwijk het buitenproportioneel optreden van BOA’s opnieuw de gemoederen nadrukkelijk bezig hebben gehouden. Men spreekt van wederom een heel onevenwichtige handhaving en vooral over gebrek aan aandacht voor prioriteit.

Vanuit de gemeente kwam de mededeling dat het beleid wel degelijk gericht is op evenwichtig handhaven. Ook dat bij handhaving nadrukkelijk prioriteit wordt gegeven ondernemers die willens en wetens de regels overtreden.

Ook de ODWH kwam opnieuw negatief in het nieuws. Ondernemers die zelf de verlichting van de strandafrit hebben aangevuld om te komen tot een aanvaardbaar niveau werden door hen aangeschreven.

De KHN afdeling Noordwijk spreekt van ‘weinig tactvol’ om in het hoogseizoen hierover schriftelijk te communiceren terwijl het gebrek aan kwaliteit en service al tijden een rol speelt en in de regelmatige overleg bijeenkomsten met de gemeente aan de orde komt.

Het werd hen duidelijk gemaakt dat het geen initiatief was van de gemeente Noordwijk maar dat het om een zelfstandige actie van de zo omstreden Omgevingsdienst ging.

>Beddenspecialist Verkade steunt lokale restaurants

steunactie n Vanaf zaterdag 13 juni tot en met zaterdag 15 augustus start Beddenspecialist Verkade een klantenactie om lokale restaurants een steuntje in de rug te geven.


Luc Zwetsloot, eigenaar Beddenspecialist Verkade, hierover: ‘het is moeilijk om te zien dat door de Corona crisis zoveel lokale restaurants in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Het ziet er ook naar uit dat het nog een tijd gaat duren voordat zij weer volledig aan de slag kunnen gaan. Om ze een steuntje in de rug te geven zijn we de SamenSterk actie gestart. Dit houdt in dat als een consument een bed bij ons koopt, wij de klant per € 500,00 besteding een dinercheque van €25,00 geven die zij kunnen besteden bij eŽeŽn van de aangesloten lokale restaurants. Zo is de cirkel rond.

De klant ontvangt een perfecte ondersteuning in de vorm van een nieuw matras en/of bed en daarnaast een mooie dinercheque. Het restaurant ontvangt de klant, die ter plekke de ontvangen dinercheque kan besteden aan een lekkere lunch of diner. Het restaurant kan de dinercheque vervolgens verzilveren bij de Beddenspecialist.’

Voor meer informatie over de SamenSterk actie en voor lokale restaurants die ook willen deelnemen aan de actie kijk op www.beddenspecialist.nl/samensterk.


Op het moment van schrijven zijn er vier restaurants uit Noordwijk binnen aangesloten: Het Hof van Holland, Hotel Royal, Onder de Linden en ’t Lieverdje.

Basisscholen nemen afscheid van groepen 8

De traditionele afscheidsmusical kon op aangepaste wijze tòch doorgaan. | Foto: Ina Verblaauw

Jaarafsluiting n Alles gaat anders dit jaar. Zo ook het afscheid van groep 8 van de basisscholen. Het onderwijzend personeel heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat er toch op een feestelijke wijze afscheid kon worden genomen van de oudste leerlingen. De musical, als afsluiting van de basisschool, ging in alle gevallen gewoon door met inachtneming van de geldende regels.

Door Ina Verblaauw

Het grote witte zeil als middelpunt lijkt het virus. | Foto: Monica Stuurop

De meeste scholen hadden ervoor gekozen een uitvoering in theater De Muze te laten plaatsvinden met alleen de ouders van de leerlingen in de zaal. Een aantal scholen koos voor een uitvoering gespreid over twee avonden in de aula van de school, waarbij de ouders één avond konden kiezen.

Twee scholen kozen voor een alternatief in de vorm van een filmopname van de musical. Of te zien in De Muze of op de laatste schooldag als cadeau in de vorm van een USB-stick mee naar huis. “Verboden te voeren” is de titel van de musical dit jaar en speelt zich af in de dierentuin. Daar blijkt de bijzondere Argentijnse vogel De Oelewapper te zijn verdwenen net voordat Koningin Minima hem komt onthullen.

De groep 8 leerlingen worden ook nog uitgewuifd door alle andere leerlingen van de school. Ze worden toegezongen, moeten door een erehaag lopen en worden toegezonden.


Diverse scholen hadden een activiteit op het strand georganiseerd. Daarnaast ontving iedere groep 8-leerling thuis een aanmoedigende brief van minister Arie Slob.

Alles is anders dan anders, maar zeker een afscheid om nooit te vergeten.

>Zomerreis 1.5 op afstand

theater n Na Winterreis in maart stond Zomerreis op het programma van Kunstklank. Een uitvoering in het bamboetheater op Landgoed Leeuwenhorst. Door het corona virus konden deze voorstelling geen doorgang vinden. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om een kleinschalige Zomerreis 1.5 neer te zetten. Ditmaal op het besloten Landgoed Calorama, waar per voorstelling maximaal 30 toeschouwers aanwezig konden zijn.

De voorstelling begint met een wandeling over het landgoed vanaf het Koetshuis naar de rozentuin. Daar staan kunstwerken van Judith de Haas. Het meest indrukwekkend is een kunstwerk met 19 handen die op anderhalve meter van elkaar uit het grasveld verrijzen. Alle handen beelden een gebaar uit, zoals woede, hoop, afwijzing, uitnodiging, een vuist.

Op het open veld vindt een uitvoering plaats in kleine setting met vier mensen. Lotte Pierik, Job Greuter, Korneel Defrancq en Herma van Piekeren. Zij proberen de huidige Corona tijd te verwoorden in zang, muziek en dans. De wanhoop, de machteloosheid en de onzekerheid van de huidige tijd is voelbaar. Het grote witte zeil als middelpunt lijkt het virus. Zij kruipen eronder, doelloos zoekend naar een oplossing, een uitweg. Het gat in het midden van het zeil lijkt even lucht te geven in een tijd waarin we allemaal vast zitten. Even hunkeren naar vrijheid, het gewone leven.


Het publiek zit op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook echtparen, zodat iedereen het optreden “alleen” ervaart. De voorstelling is soms lastig te begrijpen en moet even neerdalen, maar dat doet het zeker als je thuisgekomen de Zomerreis 1.5 nogmaals ervaart.

>Carla wint 'Eén tegen 50'

quizwinnares n Carla uit Noordwijkerhout is de gelukkige winnaar in de ‘Postcode Loterij Eén tegen 50'.

Zondagavond was bij RTL 4 te zien hoe Carla het naast presentatrice Caroline Tensen opnam tegen vijftig tegenkandidaten. Carla wist de laatste vier kandidaten weg te spelen nadat zij haar laatste escape inzette. Zo ging Carla met een bedrag van 15.351 euro naar huis. Carla is blij verrast: "Het was heel spannend om mee te doen! Maar ook een hele leuke ervaring. We gaan verhuizen, dus daar komt het bedrag goed bij van pas."

Waterspeeltuin De Speelakker weer open

Eindelijk weer open! Er gelden wel extra regels, maar die mogen de waterpret niet drukken. | Foto: Caroline Spaans

jeugd n Het wachten duurde lang, maar eindelijk het is zover: waterspeeltuin De Speelakker ging vorige week open voor het nieuwe seizoen. De feestelijke opening in maart werd afblazen.

NL Doet kon niet doorgaan en de poort van De Speelakker bleef, ondanks uitstekend speelweer, tot dusver dicht. Natuurlijk is de speeltuin nu in iets aangepaste vorm open, maar wel op de gebruikelijke dagen en tijden. Komende zondag, 19 juli, is het feestelijke 20-jarige jubileum. "Dit seizoen hadden we ons wel even anders voorgesteld", laat de voorzitter Liesbeth van de Krol weten. "Maar gelukkig hadden wij de tijd om ons goed voor te bereiden.

Foto: Thea ter Heide - Vrolijk

Nu kunnen we op een veilige en verantwoorde manier open en hebben hier ook toestemming voor gekregen. Vanaf woensdag 8 juli staat de poort wijd open. Wel met wat aanpassingen. Zo is het tuinhuis zelf niet toegankelijk, maar worden de ijsjes vanaf een tafel in de deuropening verkocht. De toiletten zijn alleen buitenom bereikbaar.

We vragen van volwassen bezoekers om hun verantwoordelijkheid te nemen en onderling 1,5 meter afstand te houden. Kinderen hoeven dat niet en kunnen gelukkig als vanouds samen spelen met water en zand."


Vrijwilligers

De afgelopen periode hebben vrijwilligers hard gewerkt om de laatste reparaties aan de speeltoestellen af te ronden en de speeltuin nog eens helemaal schoon te maken. Er zijn bezoekersregels opgesteld en instructies voor de vrijwilligers.

De Speelakker is er helemaal klaar voor en zal weer de hele week, behalve dinsdag en donderdag, van 13.30 tot 17.00 uur geopend zijn. "Maar," onderstreept Van de Krol, "dan sterk afhankelijk van het vrijwilligersrooster. Dat lukt tot nu toe maar net. Dus iedereen die in de middag een paar uur de tijd heeft, al is het maar eens in de maand, is van harte welkom. Het zou zo jammer zijn als we wel open mogen, maar niet open kúnnen door gebrek aan vrijwilligers, toch?!"


De Speelakker 20 jaar

"We wilden dat natuurlijk uitgebreid vieren, maar stellen het grote feest uit naar volgend jaar. Op zondag 19 juli zijn we toch een beetje jarig, als we de speelinstrumenten feestelijk in gebruik nemen.

We zijn ontzettend blij dat het seizoen eindelijk van start gaat en de kinderen weer kunnen komen spelen.

Die gelegenheid willen we ook gaan bieden aan kinderen met een kwetsbare gezondheid. We houden iedereen op de hoogte via Facebook en op onze website: www.speelakker.nl."

>Basisschool Hoffenne rent alternatieve 10 van Noordwijk

hardlopen n Na het grote succes van vorig jaar wilden de kinderen van basisschool Hoffenne ook dit jaar weer meedoen met de 10 van Noordwijk voor de Edwin van der Sar Foundation.

Wegens corona werd het hardloopevenement helaas afgelast. Samen met de organisatie bedacht de gymjuf van Hoffenne een plan om de kinderen toch te laten rennen. En zo stonden op maandag 29 juni de kinderen met heel veel zin aan de start.


Iedere deelnemer kreeg een stempelkaartje en na het startschot van iemand van de organisatie van de 10 van Noordwijk renden ze de eerste ronde in.

Alle kinderen van de groepen 1 tot en met groep 8 hebben de 1,2 km volbracht. Sommige liepen zelfs de dubbele afstand. Voor ieder kind doneerde de ouderraad van Hoffenne 1 euro aan de organisatie.

Na afloop kreeg iedereen een mooie oorkonde en een bonnetje voor een lekker ijsje van Likkie.

11 / 18

Henco de Berg als tweede in Zomerserie Muziek in Jeroen

Henco de Berg neemt als tweede plaats achter de klavieren van het Knipscheer-orgel in de Oude Jeroen. | Foto: PR

orgel n Het eerste concert in de Zomerserie was zowel muzikaal als qua aantal bezoekers een groot succes. Voor zo’n 80 bezoekers toonde Willeke Smits haar virtuositeit, waarbij het voetenwerk in de Toccata in F. van J.S. Bach fascinerend was om te zien op het grote scherm.

In het tweede concert van de Zomerserie van Muziek in Jeroen op donderdag 16 juli bespeelt de blinde organist Henco de Berg het Knipscheer-orgel van de Oude Jeroen.

Henco de Berg heeft een zeer veelzijdige opleiding genoten bij tal van orgeldocenten waaronder Jan Welmers en Piet Kee. Als hoofdleraar orgel was De Berg van 2002 tot 2017 verbonden aan het Fontys-Conservatorium in Tilburg. Hij is de vaste organist van de ‘Église Wallonne’ in Breda, waar hij het König-orgel uit 1763 bespeelt. Tevens is hij actief als concerterend organist.

Henco de Berg is een bekend improvisator. Hij maakte diverse cd’s met een groot aantal compositorische vormen. O.a. op het Müller-orgel van de Grote of St. Bavokerk in Haarlem, het Bätz-orgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk te Den Haag en het Cavaillé-Coll-orgel van de Madeleine te Parijs. Daarnaast maakte hij twee cd’s in de Saint Martin te Dudelange met werken van Max Reger, Louis Vierne, Marcel Dupré en Olivier Messiaen.

Ten bewijze dat hij van alle markten thuis is, maakte hij een album aan het Gottfried Silbermann-orgel van de Stadtkirche te Oederan met werken van Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach en Johann Gottfried Walther.

Op het programma van donderdag staan werken van o.a. F. Couperin en Jean Langlais en natuurlijk een paar improvisaties.

Het concert begint om 20.15 uur. De entreeprijs bedraagt € 7,00 (Vrienden € 5,-). Kaarten moeten vooraf digitaal worden gekocht op www.muziekinjeroen.nl In de kerk worden de richtlijnen van het RIVM strikt gehanteerd.

>Nationaal MS Fonds zoekt collectanten

collecte n Van 16 t/m 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Noordwijk.

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Onderzoek hard nodig Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Met de krant op vakantie

krant n De Noordwijker heeft even vakantie. In week 30, 32 en 34 verschijnt er geen krant.

De redactie wenst haar lezers een fijne vakantie in binnen- of buitenland. Deel uw foto met de redactie met de krant in de hand op de locatie waar u verblijft via: redactie@denoordwijker.nl De origineelste inzendingen krijgen een mooi plekje in de krant!

15 / 18