De Noordwijker

24 april 2019

De Noordwijker 24 april 2019


Paasweekend breekt alle records

De bollenvelden waren afgelopen weekend een toeristische topattractie. | Foto: Wim Siemerink

Druk n Er was werkelijk een enorme drukte in de Bollenstreek en dus ook in Noordwijk. Het zonovergoten Paasweekend vernietigde bestaande toeristische records. En vanuit de buurlanden haastten zich de liefhebbers richting Bollenstreek om er te genieten van de bloemenpracht. En de, mede door de weersomstandigheden, indrukwekkende entourage.

De Bollengemeenten genoten allemaal volop belangstelling. Noordwijk was door de combinatie van zee, strand duinen en bloeiende bollenvelden naast Keukenhof, mogelijk een van de drukstbezochte plaatsen.
Natuurlijk zaten de hotels zoals gebruikelijk met dit soort speciale dagen al overvol. Maar de uitbundig bloeiende bollenvelden met als internationale attractie natuurlijk Keukenhof zorgden voor een enorm surplus aan dagtoeristen. Vele tienduizenden bleken een tochtje langs de velden op hun programma te hebben gezet. Met als gevolg dat de Keukenhof op de Paasdagen kort na de openingstijden het bordje 'vol' al moest ophangen. Via radio en tv werden toeristen zelfs opgeroepen om de Bollenstreek voorlopig te mijden en pas na de Paasdagen een bezoekje te brengen aan de uitbundig bloeiende Bollenstreek. Speciaal in de oostelijke entree van Noordwijk lieten vooral veel enthousiaste Aziaten zich gelden, maar ook mensen uit delen van Nederland, Europa en het Midden-Oosten.

De oproep van kwekers om vooral respect te tonen voor de bloeiende gewassen en beschadiging door ondoordacht poseren en springen voor selfies en andere foto's te voorkomen, bleek wel degelijk effect te sorteren. De ingezette ambassadeurs, die vriendelijk uitleg verschaften maar daarbij toch een dringend beroep deden om de gewassen te sparen, kregen voornamelijk te maken met begripvolle mensen.
Sommigen lieten zich duidelijk niet tegenhouden door de aangebrachte smeekbedes, banners en ambassadeurs. Waarschijnlijk staat de enorme PR die hier vanuit zal stralen in de juiste verhouding met mogelijk toch nog toegebrachte schades. Want vele duizenden foto's zullen een jaar lang wereldwijd hun werk doen en hopelijk nog meer mensen enthousiast maken voor een toekomstig bezoek aan onze streek.

Zeevogels op de Noordzee

Natuur n Op vrijdag 26 april om 20.00 uur vindt er een lezing plaats over zeevogels op de Noordzee in het Jan Verweij Natuurcentrum, Zilverschoon 20.

In zijn lezing schetst Steve Geelhoed een beeld van het voorkomen en de ecologie van vogels op de Noordzee. Net als op land hebben zeevogels soortspecifieke verspreidingspatronen en seizoenspatronen. Steve Geelhoed werkt bij Wageningen Marine Research. Sinds de jaren tachtig bestudeert hij al zeevogels.

Op de Noordzee komt een breed spectrum voor, variërend van kust gebonden soorten tot min of meer kust mijdende soorten. Zo zijn duikers kust gebonden en is hun voorkomen beperkt tot het winterhalfjaar. Papegaaiduikers daarentegen kunnen bijna het gehele jaar op het Nederlands deel van de Noordzee gevonden worden. Ze komen echter verder uit de kust voor. Andere soorten trekken alleen door. Nieuwsgierig naar het voorkomen van deze soorten? Dan is deze lezing van harte aanbevolen.

Ontspannen mediteren

Palliam n Op zondag 28 april start om 19.30 uur bij Palliam de meditatieworkshop 'Tijd voor jezelf'.

Deze avond is voor zowel beginners als voor de wat meer gevorderden. De gedachte is dat je kunt leren om overal en tussen van alles door te mediteren.
In deze cursus krijg je allerlei praktische meditatie oefeningen. Door bewust te zijn van je ademhaling ontstaat er niet alleen stilte maar ook ruimte in je hoofd en verbondenheid met een groter geheel. Mediteren leert je relativeren en negatieve gedachten vervangen door positieve. Je zult meteen merken wat dat met je doet. Makkelijk zittende kleding en warme sokken zijn handig om mee te nemen.
Inschrijven kan via www.palliam.nl

Inzamelavond najaarsmarkt

ichthus n Dit jaar houdt de wijkgemeente Ichthus weer een najaarsmarkt. Vrijdagavond 26 april van 19.00-20.00 is er de mogelijkheid om spullen voor de rommelmarkt in te leveren. Bent u aan het opruimen en heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan bent u welkom om dit in te leveren op Houtkrocht 2.

Rubriek n Van Dam tot Wurft

Route langs oorlogsmonumenten

Jan Janson melde nadrukkelijk moeite te hebben om niet cynisch te worden. Foto: Picasa

Raad is niet juichend over 100 dagen

'College toont te weinig ambitie'

Koeienstal geopend tijdens Boerenmarkt

Draagvlakmeting over invoeren van Ondernemersfonds

Gerben van Duin: 'Het eerder geschreven coalitieakkoord is kennelijk in beton gegotení. Foto: Picasa

meten n Nogmaals was het Ondernemersfonds onderwerp van politieke discussie. Onderwerp was het in een coalitieakkoord geschreven afspraak dat er geen Ondernemersfonds kon komen zonder dat er een draagvlakmeting zou zijn. Raadslid De Moor (NZL) verwoorde het wel erg simpel: 'De ondernemers mogen het zeggen en we zien wel wat er uit komt'.

De discussie kwam er na het collegevoorstel om als gemeenteraad in te stemmen met het houden van een draagvlakmeting onder ondernemers. Alsmede fiat te geven aan een brief waarin ondernemers worden gevraagd om zich vóór 19 mei uit te spreken 'voor', 'tegen' of 'niet voor of tegen' de vorming van een gemeentebreed Ondernemersfonds.

In de raadsvergadering bleken voormalig wethouder Gerben van Duin (PUUR) en VVD-fractievoorzitter Van Dormolen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Van Duin pleitte hartstochtelijk om het ondernemersfonds in te voeren en wees op het aanvankelijk omarmd compromisvoorstel. Wel invoeren maar dan ondernemers de mogelijkheid aanbieden om actief restitutie van het geldbedrag aan te vragen.

Van Duin sprak van polderen en van steun vanuit belangrijke groeperingen. Met name het Economic Board Bollenstreek had zich even als de georganiseerde ondernemers zeer positief getoond tijdens het overleg met de politiek. Hij hield de raad ook voor, dat het in deze tijd niet meer vol te houden is, dat door in verleden gemaakte en kennelijk in beton gegoten coalitieafspraken, nieuwe en steekhoudende argumenten zomaar ter zijde worden geschoven. PUUR wilde samen D66 en Groen Links een amendering op het collegevoorstel indienen.

Michel van Dormolen zei direct al dat hij Van Duin ging teleurstellen en dat hij het compromis niet zag zitten omdat de Vrije Ondernemers inmiddels dit compromis toch weer hadden afgewezen. Hij vond, samen met een meerderheid in de raad, dat het voor het mogelijk invoeren van een belastingheffing, de enige goede manier is om dat via een strikt anonieme meting te doen. Met slechts de mogelijkheid om voor of tegen te zijn, via het One man, one vote-principe. Hij eiste daarbij ook nog dat de respons 30 % moet zijn en daarbij ook nog eens een tweederde meerderheid beslissend is. Uiteindelijk bleek het coalitieakkoord leidend en werd het compromis dus door de raad afgewezen.

Leidraad voor bouw Nes

Nes n Het is al een jarenlange wens van de eigenaren van De Nes om, op de oorspronkelijk agrarische bestemming, woningbouw toe te staan. Deze week bleek dat de politiek bereid is om hieraan medewerking te verlenen. Ter discussie was een beeldkwaliteitsplan, wat de basis moet vormen voor een mooi geheel van de toekomstige woningen in een stadspark.

Omwonenden hebben inmiddels geprotesteerd tegen de mogelijkheid tot hoogbouw op het terrein van de Rollygolf, waarvoor overigens op nu geen plannen zijn. Peter van Bockhove (LSN) hield de raad voor dat de exploitatie van dit recreatiepark niet meer mogelijk is wanneer de huidige 75-jarige eigenaar niet meer in staat is het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. 'Dat wordt of subsidie verstrekken of oplossingsgericht meedenken'. Hij suggereerde om de midgetgolfbaan met een 'zwembadachtige subsidie' in leven te houden. Over de bebouwing terrein waarschuwde wethouder De Jong dat de eigenaar wel de kans moet worden gegeven geven er iets van te maken. Van vele tientallen meters hoogbouw kan volgens hem geen sprake zijn, maar passend binnen de schaal van het gebied wel 3 of 4 lagen hoog, wat de raad in een eerder stadium ook al wilde toestaan. Bewoners van de Duinweg verlangen het handhaven van uitzicht. Volgens De Jong is het voorliggende beeldkwaliteitsplan in dit opzicht weloverwogen en zal mogelijke nieuwbouw slechts 3 à 4 meter boven het wegdek uitsteken.

Hij benadrukte nog eens dat het hier geen bestemmingsplan betreft. Dat komt in een later stadium compleet met inspraakmogelijkheden aan de orde.

Nee

De eerste 100 dagen na de fusie zijn voorbij. Politiek Noordwijk heeft een tussenbalans opgemaakt en heeft zich uitgesproken over de concrete eerste resultaten. Uitspraken die in mijn beleving vooral emotie als basis hebben. Terwijl we voorlopig nog even vooral heel nuchter naar de zaak moeten kijken.

Een fusie, ook die van Noordwijk en Noordwijkerhout, is nu eenmaal een ingrijpende verandering voor bestuurders van de gemeente. Natuurlijk ook voor inwoners, bedrijven en instellingen. Maar eerst moeten we bestuurlijk de zaak goed organiseren. En dat is in de eerste 100 dagen bepaald nog geen succes. In de gemeentehuizen heerst nog chaos, zijn de ambtenaren zich nog aan het oriënteren op de nieuwe werkplekken en zijn de takenpakketten, ondanks alle mooie voorspellingen, toch weer omvattender geworden.

Of de fusie een echt succes zal blijken gaat de tijd leren. Voorlopig is dat succes er nog niet.
Ook al omdat door de politieke partijen en het voorlopige management, onvoldoende is onderkent dat succes in grote mate afhangt van een juiste en goed georganiseerde samenvoeging van zaken.
Waarbij vooral de menselijke relaties (niet alleen met inwoners) van het allergrootste belang zijn. Toch een puntje wat de eerste 100 dagen, zoals ik het heb kunnen waarnemen, veel te weinig aandacht heeft gekregen.

Belangrijk argument bij een fusie is dat de bestuurskracht erdoor zou verbeteren en dat de kosten voor de inwoners, de kwaliteit van de dienstverlening, het klantgericht handelen en de kwetsbare onderdelen in de organisatie de basis zouden moeten vormen om te komen tot het gewenste succes.
Daadkracht, kwaliteit, empathie en goede wil zijn belangrijke sleutelwoorden in een proces van samengaan. Goed management kan de organisatie tot een succes te maken. Maar daarnaast is er het belangrijke principe dat je als fusiepartners een gezamenlijk doel moet hebben. Dat je samen naar dezelfde stip op de horizon toe wil. Daarbij moet er door iedereen ambitie worden getoond en moet de wil er zijn om, niet theoretisch maar juist in de praktijk, echt samen te werken.
De gevolgen van de verkiezingen met (te) veel lokale partijen in de gemeenteraad heeft de bestuurkracht natuurlijk negatief beïnvloed. De keus voor een zo breed mogelijke coalitie brengt zeker ook gevaren met zich mee. Voorlopig heeft de bestuurskracht van zowel college als gemeenteraad nauwelijks iets extra's gebracht. In de praktijk gaat het helemaal niet om een fusiegemeente met een gezamenlijke toekomst voor alle bewoners. In de praktijk blijkt het gewoon te gaan om Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Om de vertegenwoordiging in raad en college, die de belangen van hun eigen oorspronkelijke leefomgeving centraal stellen.
Die belangrijke vraag waar het allemaal om draait, of de bewoners van de fusiegemeente Noordwijk er beter van zijn geworden, kan helaas na de eerste 100 dagen, heel simpel met 'nee' worden beantwoord.

Raad is niet juichend over honderd dagen

Jan Janson melde nadrukkelijk moeite te hebben om niet cynisch te worden. Foto: Picasa

inwerkperiode n Op basis van de speerpunten uit het coalitieakkoord werd door het college van B&W, een tijdelijk en actiegericht programma opgezet. Met de aankondiging om na 100 dagen de behaalde resultaten aan de raad te presenteren.

De 100 dagen zijn inmiddels voorbij en tijdens de raadsvergadering werd besproken wat er tot nu toe werd bereikt. Op basis van de brief van het college aan de gemeenteraad, waarin staat dat het college bijzonder trots is op de nu al zeer concreet bereikte resultaten. Zo zou Noordwijk nu gecertificeerd zijn als 100% Hartveilig, dankzij 7 extra AED's. Verder genoemd als concreet resultaat is het aanstellen van extra BOA's. Naast het structureel wekelijks overleg van politie met jeugd- en jongerenwerker, de straatcontactwerker, de jeugd-BOA's en de gemeente. Bovendien heeft het college inmiddels al de nodige kaders vastgesteld die een basis vormen voor een nog te schrijven Kadernota Parkeren. B&W blijken zeer tevreden, maar kritiek was er ook. Vanuit de coalitie kwamen VVD en CDA met kritische opmerkingen, o.a. over de aanpak onveilige verkeerssituatie, het deltaplan woningbouw en de reparatie van de bestemmingsplannen in voormalig gemeente Noordwijk. Vanuit de oppositie was er eveneens kritiek. Dick Gutlich (D66) noemde het ontbreken van initiatief op het gebied van de woningbouw. Louis Koppel (GL) uitte zich teleurgesteld en was kritisch in brede zin: 'Er zijn verwachtingen gewekt die niet zijn waar gemaakt'. Ook hij noemde de sociale woningbouw en energietransitie. Jan Janson (PvdA) was kort maar krachtig: 'Ik ben er gauw mee klaar. Dit college toont te weinig ambitie. Het lukt me bijna niet om niet cynisch te zijn. Maar ik wil dit niet zijn. Ik laat deze brief dan ook maar ver achter me'.

Mogelijk nog explosieven onder Thomassiesbrug

Bom n De bestaande brug op de hoek Nachtegaalslaantje/Schiestraat, in de volksmond de Thomassiesbrug, is volgens het college in bijzonder slechte staat. Zo erg zelfs dat dit op korte termijn groot gevaar voor verkeersdeelnemers inhoudt. Daarom dient de brug op korte termijn vervangen te worden en aangepast aan de eisen van deze tijd.

De politiek vond de kosten van €250.000,- bepaald geen bezwaar en drong aan op een snelle uitvoering. Nog voor het eind van het kalenderjaar moet dit zijn beslag krijgen. Daarbij wordt nog gekeken of de maatvoering kan worden aangepast aan de wensen van de gebruikers, waaronder Rederij van der Hulst, die al eerder ook aandrong op het verder uitbaggeren van een groter deel van het Schie. Mogelijk worden er tijdens het werk archeologische vondsten gedaan. Een ander risico is dat er nog explosieven worden aangetroffen. Ter plekke was in 1944 een Duits mitrailleursnest. De brug zal 75 jaar dienst moeten kunnen doen waardoor er jaarlijks € 4500,- aan kapitaalslasten wordt gereserveerd.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 25 april

Workshop vrij schilderen met diverse materialen. Meedoen kost € 2,50.

Dinsdag 30 april

12.30 uur: Maaltijd: Sambal boontjes.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,-

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Te voet en per fiets langs oorlogsmonumenten

Aan het Westeinde komt wellicht een monument ter gedachtenis aan het neerstorten van een bommenwerper. | Foto: PR

oranje n John Asselbergs, voorzitter van de Oranjevereniging Noordwijk, presenteert het programma rond Koningsdag en 4-5 mei. Het programma op Koningsdag heeft de vertrouwde elementen zoals de Aubade in de Hoofdstraat en de Kindervrijmarkt op de Grent. Nieuw dit jaar is de Kidz-dj. Kinderen worden uitgenodigd om mee te dansen en wellicht zelf een plaatje te draaien op het Grentpoppodium. Vanaf 14.00 uur treden daar tal van artiesten op en is de Grent dé ontmoetingsplek voor velen.


Door Ina Verblaauw

Anita en Dirk op hun laatste dag in De Zilk. | Foto: Piet de Boer

Nieuw dit jaar is de wandel- en fietsroute in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk langs bekende en minder bekende oorlogsmonumenten. De opening van deze route vindt plaats op 5 mei in Hotels van Oranje. Engelandvaarder Eddy Jonker zal samen met wethouder Roberto ter Hark het startsein geven. Dertig monumenten kunnen worden bezocht: de bekende monumenten; ook plekken die onbekend zijn maar wel van betekenis waren gedurende WOII. Zoals het huis in de Voorstraat waar biermagnaat Freddy Heineken was ondergedoken. Bij Foto van Kampen is een foto-expositie over de Atlantikwall. De totale fiets/wandelroute is ongeveer 35 kilometer en bevat 30 munumenten/plekken met een verhaal. Starten kan op elk moment op elke plek.

De Oranjevereniging heeft versterking en bestaat momenteel uit zeven leden. De ambitie is de fiets/wandelroute uit te breiden naar de hele Bollenstreek. Ook is er contact met het landelijk comité 4-5 mei om een dergelijke route groter aan te pakken.

Op www.5meiroute.nl zijn alle historische plaatsen terug te vinden. Er is een routekaart, die verkrijgbaar is bij hotels, musea en langs de route verkrijgbaar is. Ook kan de gratis app Beleef Routes worden gedownload met de 5 mei route. Uiteraard kan de route het gehele jaar worden gefietst of gewandeld. Deelnemers aan de 5 mei route worden uitgedaagd om een mooie/leuke foto te plaatsen op facebook of instragram #5meiroute.nl. Hierbij zijn leuke geldprijzen te verdienen.

De Zilk verder zonder verse kibbeling

afscheid n Zijn viskar was inmiddels een vaste waarde op de vrijdag. Wie dan vis wilde eten wachtte tot de kraam open ging. Voorbijgangers plaatsten hun auto dicht bij de kraam op de Zilkerduinweg. Vishandelaar Dirk van der Plas had een groeiend aantal vaste klanten in het dorp. Maar hij vertrekt.


Door Piet de Boer

Op donderdagavond reed vishandelaar Dirk van der Plas altijd een rondje over de Zikkerduinweg. Een vooraankondiging dat hij vrijdag weer open ging. De stroom werd afgenomen van achterbuurman Akerboom. Op vrijdag stonden er altijd wel een paar Zilkers een haring te happen of gewoon wat te kletsen. Twee jaar voorzag Van der Plas De Zilk van vis. Nu vertrekt hij.

Augurken snijden

Aan de klandizie ligt het niet en van de Zilkers hoefde hij niet weg. Hij was een graag geziene leverancier van smakelijke vis. De vis wordt ter plekke gebakken. Wat wil je nog meer. Het favoriete product van Dirk is voor de Zilkers de kibbeling. Diana uit het Hoekgat staat bij de kraam en knikt bevestigend. De eigenaar is bescheiden. Vis bakken kan iedereen. Hij denkt dat niet alleen de vis, maar ook zijn sauzen bijzonder zijn. Niet uit een flesje, niet van de groothandel, maar eigenhandig gemaakt. ''Ik snijd de augurkjes zelf.'' De ravigotesaus of eigenlijk kibbelingsaus-Dirk is zijn trots.

Oude standplaats

Het tweetal vader Dirk en dochter Anita van der Plas vinden het jammer De Zilk als klant te verliezen. Maar één dag is te kort voor de vishandelaar. Hij had graag in de Bollenstreek willen blijven om vis te verkopen. Helaas kon hij geen tweede plek krijgen. Hij keert terug naar zijn oude standplaats in Muiden waar hij al 35 jaar vis verkocht heeft. Het zijn wel meer kilometers rijden vanuit Katwijk, maar het zij zo.

"Er komt wel een nieuwe viskar", voorspelt hij. Voorlopig blijft de plek aan de Zilkerduinweg echter leeg en moet De Zilk het zonder verse kibbeling en Dirk's ravigotesaus doen.

Help, een scherm!

Webinar n Op 9 mei houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een gratis webinar over hoe om te gaan met kinderen en schermen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 18 jaar.

Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel mogelijkheden en verleidingen. Het valt lang niet mee om onze kinderen zo goed, veilig en verantwoord mogelijk mee om te leren gaan.

Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd achter schermen? Wat kun je doen om niet al te veel gedoe te hebben over dit lastige onderwerp? Hoe maak je afspraken rondom schermen, gamen en social media? En wanneer moet je je zorgen maken?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je hoe je mediaopvoeding goed kunt voorbereiden!

Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei, 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

Stroopwafelactie scouting

Bosgeest n Op woensdag 24 april gaan de leden van Scouting Bosgeest langs de deur om stroopwafels te verkopen. De stroopwafels zijn super vers en de kwaliteit is altijd goed. Zorg dat u thuis bent, zodat u die avond al kunt genieten van deze heerlijke stroopwafels.

De jeugdleden komen dinsdag tussen 17.00 en 20.00 uur langs om de pakjes à €2,50 te verkopen. Men kan alleen met contant geld afrekenen. Wie zeker wil zijn van een pakje stroopwafels mag deze ook tussen 17.00 en 19.00 uur kopen in het clubhuis aan de Van der Weijdenlaan 2b.

Koningsdag

Op zaterdag 27 april vindt de grote jaarlijkse Koningsmarkt plaats rondom de Witte Kerk. Tussen 8.30 uur en 15.30 uur is men welkom. Dit jaar heeft de Scouting onder andere tweedehands artikelen, bloemen en planten, wafels en de euro-loterij. Ook het Kinderparadijs is weer aanwezig.
De opbrengst van zowel de stroopwafelverkoop als de Koningsmarkt wordt gebruikt om het clubhuis te onderhouden, de contributie laag te houden en leuke dingen te doen tijdens het kamp.

Zonnige laatste tocht voor scootmobielen

Het dameskoor 'Geen gehoor' uit Noordwijk verzorgt een optreden aan de Zilkerbinnenweg | Foto: Piet de Boer

n Jaap en Jan leggen hun kindje te vondeling

bollenrit n Het was mooi fris ochtendweer toen de stoet vertrok vanaf de Munnekeweij. Bloemenslingers van narcissen en tulpen kleurden de wagens. Het is voorlopig de laatste gezelligheidstocht voor coureurs van scootmobielen in de regio.

Wethouder Salman gaf het startsein voor de sponsorloop. | Foto: Ina Verblaauw

Door Piet de Boer

"Er zijn 66 scootmobielen geteld." De besnorde nepagent in een echte scootmobiel voorziet de coureurs van informatie. Hij steekt zijn treinconducteursbord omhoog en geeft daarmee ook de richting aan.

De tocht verloopt voorspoedig. Motorpech, lekke banden of leeggelopen batterijen zijn er nauwelijks. Het uithoudingsvermogen van de batterijen is tijdens deze tiende tocht beter dan dan tien jaar geleden. Een deelnemer uit Lisse zit bij halteplaats aan de Zilkerbinnenweg wat achteraf. "Dan word ik niet overreden", lacht hij droogjes. Hij is opgetogen over de actieradius van zijn scootmobiel. "Ik heb pas één lichtje gebruikt". Hij kan na de tocht zelfstandig naar Lisse terugrijden. Bij de tocht is overigens voor pechgevallen een reserve mobiel beschikbaar of een plekje in de bezemwagen.

De tiende tocht eindigde waar die begon, bij de Munnekeweij. Jaap Walen vindt de tocht zijn kindje dat hij met de stichting de Bloemenslinger samen met Jan Janson op de kaart heeft gezet. Het wordt tijd om afscheid te nemen vindt de organisatie.

Het kindje van Jaap Walen en Jan Janson, de initiatoren en grote 'trekkers' van de scootmobielentocht, is te vondeling gelegd. Voor de elfde editie moet men op zoek naar nieuwe organisatoren.

Sponsorloop voor plein Witte School

Actie n Op donderdag 18 april hield De Witte School een sponsorloop op het nabij gelegen hockeyveld met als doel het schoolplein groener maken en hier en daar een beetje opknappen. "Er moet echt wel iets gebeuren", aldus Tia Vogelaar, directeur van de school. "De wilgentunnel moet opgeknapt worden, we zouden een insectenhotel willen plaatsen en het gras en de houtsnippers zijn aan vervanging toe. De verbeteringen zijn allemaal door de leerlingenraad aangedragen. Vandaar deze sponsorloop".

Door Ina Verblaauw

Wethouder Dennis Salman kwam naar het hockeyveld om het startsein te geven. Maar niet voordat de 330 kinderen zich per kleurgroep hadden verplaats over het veld. Voor de onderbouwleerlingen was een parcours rond het middenveld; de bovenbouw moest echt aan de slag. Een ronde betrof de omtrek van het hele veld. Voorafgaand was er een pittige warming-up.

De wethouder had nog een leuke verrassing voor de school. "Jullie schoolplein heeft buiten schooltijd ook een buurtfunctie. Ook kinderen die niet op jullie school zitten, spelen veel op het plein. Daarom heeft de gemeente Noordwijk besloten om, nadat de opbrengst van deze sponsorloop is geteld, het benodigde bedrag bij te leggen om al jullie schoolpleinplannen te verwezenlijken".

De loop was onder de warme temperatuur best zwaar. Menige leerling greep tijdens het rennen naar de zij. De vijftien minuten die de loop duurde werd door iedereen volbracht. Hoeveel geld dat heeft opgeleverd is nog niet bekend.

De kinderen hebben vooraf sponsoren gevonden, die per afgelegde ronde een bedrag betalen. Brigitte uit groep 6: "mijn sponsoren heb ik gevonden bij mij in de straat". Loïs ook uit groep 6: "mijn vader geeft 1 euro per rondje". De meeste kinderen hadden rode koppies van de inspanning. Zo ook Vinn van 11 jaar: "maar ik heb wel 10 rondjes gelopen en ik zit op rugby". Een geslaagd evenement met als doel een groener en leuker speelplein.

Gezocht: opvarenden uit de Vlaardingse visserij

vissers n De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen is op zoek naar voormalig medewerkers en medewerksters uit de Vlaardingse visserij.

De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen houdt ieder jaar een reünie voor voormalig medewerkers en medewerksters uit de Vlaardingse visserij. Een gezellig samenzijn waarbij volop herinneringen worden opgehaald uit de tijd dat de Vlaardingse visserij nog een hoofdrol speelde. Dit alles onder het genot van een drankje en natuurlijk een haring.

De bijeenkomsten worden altijd druk bezocht. Tijdens de gesprekken werd vernomen dat nog niet iedereen die actief is geweest in de Vlaardingse visserij op de genodigdenlijst staat. Daar wil men graag verandering in brengen.

Wie ooit actief was in de Vlaardingse visserij kan dit kenbaar te maken via een e-mailberichtje naar vrienden@museumvlaardingen.nl onder vermelding van Reünie 2019. Men ontvangt dan alle gegevens over deze reünie die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli in Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen.

Bomenwandeling

Natuur n Kennismaken met bekende, minder bekende, en zeldzame bomen, dat kan op donderdag 9 mei. Er is een wandeltocht uitgezet in het centrum van Noordwijkerhout.

De wandeling duurt ruim een uur en start om 19.15 uur op de Brink. De kosten bedragen € 2.50 p.p. en de opbrengst is voor een goed doel wat met de natuur te maken heeft. Ideeën zijn welkom.
Opgeven kan bij Carolinda, tel. 0252-376815 of carolinda@xs4all.nl

De wonderlijke kruidendokter

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is vanaf 2 februari t/m 7 september de tentoonstelling '1+1+1+1=één' te zien, over de fusie van de vier dorpskernen. Verder is hiernaast een expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

In Noordwijk hebben verschillende professoren gewoond en gewerkt, zoals bijvoorbeeld Albert Verwey, P.J. Blok en de heren Drewes, Nagel en de Jonghe. Professor De Haas zal waarschijnlijk onder de Noordwijkers wat minder bekend zijn. Wie was deze hooggeleerde heer, die in 1835 werd geboren?

Abraham De Haas was een zoon van veldwachter De Haas, werkzaam in Katwijk en Rijnsburg. In 1842 verhuisde het gezin naar Voorschoten, waar de vader een bakkerij inrichtte. Abraham krijgt een opleiding als schoenmaker en begint in Voorschoten met een winkeltje en een schoenmakerij. Daarnaast krijgt hij steeds meer belangstelling voor geneeskrachtige kruiden. Enige tijd later begint hij ook kruiden te verkopen. Naar mate hij steeds meer betrokken raakt bij de verkoop van kruiden, verdwijnt ook steeds meer zijn belangstelling voor de schoenmakerij. Zijn handel in kruiden had zo veel succes, dat hij zich kan vestigen in landhuis Habis Perkara in de buurt van de uitspanning De Groote Vink tegen Leiden. Daar vestigde hij zich officieel als kruidendokter. Dit landhuis telde verscheidene kamers, keukens, kelders, stallen en een grote broeikas. Daar omheen lag nog een grote tuin. Hij kreeg daar steeds meer succes en er stroomden tal van patiënten naar hem toe. Op een gegeven moment moest hij nog twee extra wachtkamers er bij laten bouwen. Via deze wachtkamers maakte hij onderscheid tussen degenen, die het niet zo breed hadden en slechts een gulden hoefden te betalen, en degenen die wat beter bij kas zaten. Zo hadden beide groepen ieder hun eigen wachtkamer. De patiënten kwamen overal vandaan en het steeg hem daardoor zo in zijn bol, dat hij zich officieel professor liet noemen. Een verslaggever beschreef hem als een bijzonder karakteristieke verschijning. Hij droeg lang golvend grijs haar, dat hem een bepaalde waardigheid verschafte. Verder had hij een scherpe arendsneus, maar desondanks kwam hij toch vriendelijk over. Na een kort onderzoek stelde hij de diagnose op en daarna gaf hij de verslaggever een pakket toepasselijke kruiden. Naast zijn praktijk aan huis bezocht hij ook mensen thuis, vooral in en rond Den Haag. Zijn clientèle bestond voornamelijk uit mensen uit de hogere klasse. Zijn succes liep zo langzamerhand behoorlijk in de gaten en hij ondervond steeds meer weerstand van reguliere artsen. Op een gegeven moment moest hij zich voor de rechter verantwoorden wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Later werd hij nog enkele malen voor het gerecht gedaagd, maar hij kwam er steeds met een boete van af. In 1911 werd hij zelfs een keer vrijgesproken. Dankbare patiënten boden hem na deze uitspraak van de rechter in de rechtszaal bloemen aan en vervolgens maakte hij in een open landauer een zegetocht door Leiden. Al dit succes was op den duur niet bevorderlijk voor zijn huwelijk. Zo trok hij op een bepaald moment alleen naar Noordwijk en nam zijn intrek in het huis van de familie Riemvis in de Schäfferstraat, (nu Paralel Boulevard). Hier zette hij met groot succes zijn praktijk voort. De patiënten kwamen vooral met de tram. De tram van kwart voor negen uit Leiden werd wel spottend de Haastram genoemd vanwege het grote aantal patiënten, dat op dat moment in die tram zat. Op 21 augustus 1917 overleed hij,

en werd onder grote belangstelling in Voorschoten begraven.

Diamanten voor echtpaar van der Luyt

Gerrie en Kees van der Luyt kregen namens de gemeente de felicitaties van wethouder Van den Berg. | Foto: IV

zestig n Op 16 april 1959 trouwden zij. Kees van der Luyt en Gerrie Schuurman. Loco-burgemeester Sjaak van den Berg kwam het echtpaar donderdag 18 april feliciteren. In hun mooie woning ontspon al snel een amusant gesprek, waarbij vooral de 81-jarige Kees voor de nodige humor zorgde. Gerrie is geboren en opgegroeid in Aarlanderveen en kwam met haar ouders op zestienjarige leeftijd in Noordwijk wonen, waar haar ouders Pension Centraal aan de Hoofdstraat gingen runnen. Kees is een echte zeeër, maar met een lichte spijt: "geboren in het ziekenhuis in Leiden".


Door Ina Verblaauw

Kees was huisschilder en Gerrie kamermeisje in het chique grand hotel Huis ter Duin. Zoals gebruikelijk in die tijd, werd er veel gewandeld op de boulevard. Kees met een vriend en Gerrie met haar zus. Kees had haar al eerder gezien, maar wist niet hoe haar te benaderen. De stoute schoenen aangetrokken, sprak hij haar aan: "koud weertje he?" Hij stuurde zijn vriend en haar zus een andere kant op en liep samen met Gerrie de duinen in. En zo begon de verkering.

'Mooie meid'

"Gerrie was en is nog steeds een mooie meid, die genoeg jongens kon krijgen, maar haar moeder vond mij wel een goede partij voor haar. Ik was nieuwbouwschilder en verdiende voor die tijd goed geld".

En zo geschiedde. Ze trouwden op het gemeentehuis van Noordwijk en in de Nederlands Hervormde kerk in de Hoofdstraat. Het werd een trouwstoet met zes paardenkoetsen, waarmee ze een rondrit door het gebied maakten, voordat ze hun feest vierden bij Centraal aan de Hoofdstraat.

Het stel ging wonen in de Henriëtta Roland Holststraat. Grotendeels in het zomerhuis, zodat de woning zelf aan Duitse toeristen werd verhuurd. In 1974 kon het echtpaar een kavel kopen aan het Prins Willem Alexanderpark. De woning, waar het echtpaar nog steeds woont, werd grotendeels door Kees zelf gebouwd. Het echtpaar kreeg drie kinderen en heeft acht kleinkinderen.

Op de dag zelf werden zij al vroeg verrast met een champagneontbijt en kwam het shantykoor De Zeekanters hen toezingen. Kees zong jarenlang in het koor, waarvan Gerrie nog steeds penningmeester is.

Vervelen doen zij zich geen moment. Kees is elke woensdag te vinden in Museum Oud Noordwijk en doet daar de foto herkenning en Gerrie onderhoudt het huis en de prachtige tuin. Vakanties komen er niet meer van.

"De kinderen en kleinkinderen wonen verspreid door het land, dus bezoekjes aan hen is al een soort vakantie en Noordwijk is prachtig".

Bermen

Bollen die niet in kassen in bloei worden getrokken, werden tot voor kort alleen in aangeharkte tuintjes geplant. Soort bij soort, kleur bij kleur en alles van gelijke lengte. Dat kon ook bijna niet anders omdat de smaak toen eenmaal zo was. We noemen het nu stijfjes.

De ontwerpers van Keukenhof hebben een trend gezet: alles door elkaar. De consument lijkt ervan te smullen. Je moet er wel heel voorzichtig mee zijn dat de latere bloeiers, vaak kleintjes, niet onder het dode blad van de vroegelingen stikken. Dan is er ook de trend om zoveel mogelijk ´in het wild´ te planten. Dat was voorheen een echt monnikenwerk. Met een klein spitje door het gras prikken en er een bolletje in laten vallen; gaatje weer dichten. Daar is wat op gevonden: een speciale plantmachine achter een klein tractortje ploegt de graszode open, laat de bollen vallen en dekt het geheel weer toe. Talloze mengsels kun je zo planten. De narcissen die op deze manier het langste geleden geplant zijn, zo'n 15 jaar terug, staan bij Haarlem, op weg naar Velsen. Doen het nog puik. Nu de bermen: talloze gemeentes willen hun straten en bermen met voorjaarsbollen opsieren, vooral de entrees. Er is nu ook een machine die onder een schuine hoek kan planten: laatste probleem opgelost. Wat zit er in al die mengsels? Om te beginnen crocussen, dan ander bijgoed zoals pushkinia en chionodoxa, dan de vroege narcissen als Jetfire en February Gold. Als je nu kijkt, bloeien de mini-tulpjes waaronder de heel oude clusiana. Als laatste de witte narcis Thalia, is oersterk en komt bijna altijd het volgend jaar weer terug. Hopelijk nemen al die toeristen de beelden van bloeiende bermen mee naar huis, al moet ik zeggen dat de Bollenstreek-gemeenten aan menige stad in het buitenland een voorbeeld kunnen nemen.                                 Aad van Ruiten

Buitengewone Belevenis in het duinbos

Kinderen tot 12 jaar kunnen op 29 april met de boswachter mee op avontuur. | Foto: PR

Natuur n Staatsbosbeheer organiseert dit jaar 12 Buitengewone Belevenissen: elke maand zetten we een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen uit te dagen de natuur in te gaan. Die fenomenen wil iedereen namelijk ooit in zijn of haar leven meegemaakt hebben, én ze zijn gewoon om de hoek te beleven.

De Buitengewone Belevenis van 29 april is in Hollands Duin in Noordwijk: hier dompelen we kinderen van 6-12 jaar een ochtend onder in de leefwereld van de dieren. De boswachters nemen hen mee naar het duinbos: hoe zou het zijn om zelf een wild dier te zijn? Volg je je prooi met je ogen, je oren of je neus? En waar slaap je eigenlijk? Onderweg krijgen de kinderen iets lekkers en gezonds te eten en te drinken, na afloop een klein aandenken om mee te nemen naar hun echte huis.


Meedoen kost € 10,00. Start op de Parkeerplaats aan de Duindamse Slag. Tijd: van 10.00-12.00 uur. Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/hollands-duin
Nieuwsgierig naar de andere 12 Buitengewone Belevenissen bij jou in de buurt? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/gewoonbuiten

Koeienstal geopend tijdens Boerenmarkt

De Klederdrachtgroep deed ook mee tijdens de Boerenmarkt op Veldzicht. | Foto: Ina Verblaauw

Veldzicht n Op de zonovergoten paaszaterdag werd de inmiddels traditionele Boerenmarkt gehouden in en rond Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk.

Door Ina Verblaauw

Johan van Marle: 'Koken doen we op ambachtelijke wijze'. | Foto: PR

Er viel weer van alles te beleven, te luisteren en te proeven. Veel kraampjes met honing en jam, keramiek en aardewerk, boeken, houtsnijwerk, huiden en snuisterijen. Er waren bloemen, een hoek was ingericht voor konijnen, kippen en duiven. Ook de inwendige mens werd goed verzorgd met zoveel mogelijk producten uit de streek.

De muziek werd verzorgd door de Schuurzangers en het Kleynkoor. De Klederdrachtgroep liep langs de bezoekers en verstrekte informatie over onder andere de kruidentuin.

Wethouder Sjaak van den Berg bracht ook een bezoek aan de Boerenmarkt en opende de trotse nieuwe aanwinst van het museum. De koeienstal, waar voorheen de Blaarkoppen stonden, is opgeknapt en doet vanaf nu dienst als educatief museum. In de stal is te zien wat er zoal voor activiteiten in en rond de boerderij plaatsvonden.

Demonstraties werden gegeven van spinnen, weven en touwslaan. Later die middag volgde een demonstratie boter maken. Belangrijk element is de informatie over de voedselketen. Vroeger was het maken, gebruiken, weggooien. Langzaam verandert dit in maken, gebruiken en hergebruiken. Ook worden het fruit en de granen van het seizoen getoond.
"De stal is bedoeld als educatieruimte voor scholen", aldus Monica van Egmond, nauw betrokken bij de inrichting van de ruimte. "We hebben een aantrekkelijke speurtocht opgesteld voor kinderen vanaf 10 jaar met vragen als: van welke houtsoort worden klompen gemaakt of hoe heet het waar touw wordt gemaakt".

Ook voor volwassenen is er een speurtocht, met vragen als "waarom breiden de vissersvrouwen in elk dorp volgens een eigen patroon de truien voor de vissers". De antwoorden zijn allemaal te vinden in en rond de boerderij. Een leuk idee voor een verjaardagsfeestje.
Museum Veldzicht is elke zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op www.streekmuseumveldzicht.nl

Lekker en gezond eten met Uitgekookt

maaltijdservice n De afgelopen tijd zijn vooral de gezondere varianten van de kant en-klaarmaaltijden heel populair. Dit zijn maaltijden die met verse ingrediënten op een ambachtelijke manier worden bereid zonder kunstmatige toevoegingen en conserveringsmiddelen.

'De consument wordt steeds bewuster als het op voeding aankomt', zegt Johan van Marle, eigenaar van Uitgekookt. 'Verder zien we twee trends samenkomen. Enerzijds wil de consument steeds gezonder eten en anderzijds is het niet mogelijk om veel tijd in de keuken door te brengen om daadwerkelijk een gezonde maaltijd op tafel te zetten.'

Van Marle ziet verschillende groepen consumenten maaltijden afnemen bij Uitgekookt. Dit zijn senioren die niet zelf meer kunnen koken maar bijvoorbeeld ook werkenden die onregelmatige uren draaien, laat thuis zijn of een eenpersoonshuishouden voeren. De maaltijden hoeven alleen nog maar worden verwarmd in de oven of magnetron. 'Met een team van professionele koks bereiden we met veel passie en deskundigheid elke week 20 verschillende gerechten met zowel Hollandse, Oosterse en Mediterrane invloeden', vertelt Johan van Marle. 'Koken doen we op ambachtelijke wijze met verse en kwaliteitsproducten, dit proeft de consument gelijk.'

'Onze bezorgers hebben altijd even tijd voor een gezellig praatje en dat is vooral voor onze oudere klanten erg prettig. Elke keer een bekend gezicht aan de deur.' Om de groeiende vraag naar de gezonde maaltijden aan te kunnen is Uitgekookt verhuist naar een nieuw onderkomen. 'Dit geeft ons de mogelijkheid om steeds meer mensen in Nederland blij te maken met een heerlijke maaltijd', sluit Johan van Marle af.

Bestellen kan via www.uitgekookt.nl of door te bellen naar (085) 040 60 65

Broodfonds van start

streek n Op 17 april hebben bestuur en leden de start van het nieuwe Broodfonds Van Stad tot Zee officieel bekrachtigd. In het Trefpunt in Warmond, hebben 29 van de 35 aangesloten ondernemers zich akkoord verklaard met de voorwaarden, waaronder dit nieuwe Broodfonds gaat draaien.

Dit Broodfonds heeft eveneens een zusje gekregen, dat ook op 17 april van start is gegaan. Deze succesvolle start van 2 Broodfondsen is het resultaat van een initiatief van lokale ondernemers Karin Heppener en Marlies Nieuwmeijer, die streefden naar de oprichting van 1 Broodfonds, maar zoveel animo troffen onder ondernemers, dat er gelijktijdig maar liefst 2 Broodfondsen in de Duin- en Bollenstreek opgericht konden worden.

Duin- en Bollenstreek als proeftuin voor Nationaal Park Hollandse Duinen

Een artist impression van het pop-up bezoekerscentrum Nationaal Park Hollandse Duinen. | Afb. PR

streek n De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) ziet kansen voor de regio in het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen. Op initiatief van de EBDB hebben Koninklijke Horeca, Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, ondernemers en gemeentes uit de regio afgelopen periode de mogelijkheden verkend. Doel was te onderzoeken op welke wijze zij de ontwikkeling van het nationaal park kunnen ondersteunen. Conclusie is dat er veel kansen liggen voor de Duin- en Bollenstreek. Deze kansen wil de EBDB ondersteunen en stimuleren. Ook past het nationaal park bij de branding en marketing voor de regio en wordt gedacht aan een pop-up bezoekerscentrum.

Hollandse Duinen is een Nationaal Park 'nieuwe stijl' en wil een sterke verbinding maken tussen stad, natuur, cultuur en landschap. Het park beslaat de lange en brede kuststrook die loopt van Hoek van Holland tot Hillegom. In het gebied liggen veertien gemeenten, waar ongeveer een miljoen mensen wonen en werken. Georgette Leltz is programmamanager van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Leltz: "Dit park is anders dan de meeste mensen wellicht denken bij de naam nationaal park. Dit wordt geen omhekt natuurreservaat. Het park bestaat uit zee, strand en duinen, maar ook uit de meer landinwaarts gelegen oude strandwallen en strandvlakten. Hollandse Duinen kenmerkt zich door de sterke verbinding tussen stad, natuur en landschap. Ook diverse dorpen in de Bollenstreek, Keukenhof, het Oosterduinse Meer, bossen en bloembollenvelden zijn onderdeel. Dit in combinatie met de hoge biodiversiteit geeft het nationaal park een eigen identiteit en dat verdient bescherming. Het park wil komende jaren naast het versterken van de natuur, verbinding maken met bezoekers, bewoners en ondernemers. Wij zijn daarom blij met dit initiatief vanuit de economische hoek, het past heel goed bij onze ambities."

Kansen

De Economic Board wil voor de Duin- en Bollenstreek graag een 'proeftuin' stimuleren waar bewoners, bezoekers en ondernemers met elkaar samenwerken aan een economisch sterk nationaal park. De EBDB wil daarom het nationaal park verbinden aan andere partijen en andere projecten binnen de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Want de plannen van het park sluiten goed aan bij de ambitie om de streek te profileren als een gezonde en energieke regio met een kuuroordstatus. Doelstelling van de EBDB is om één kloppend verhaal te maken van de diverse ambities en projecten in de regio, zodat ze elkaar gaan versterken. De Economic Board is hierin geen uitvoerende partij, maar functioneert als aanjager, verbinder en versneller. Lars Flinkerbusch, directeur van de EBDB verwacht dat dit zal leiden tot meer werkgelegenheid in de sectoren gezondheid en toerisme.

Pop-up bezoekerscentrum

Edwin de Beukelaar is met zijn evenementenlocatie Nederzandt middenin het nationaal park gevestigd. De Beukelaar: "Geweldig toch, een park zonder hek, zonder toegangspasje, waar steden in liggen en waar dingen anders worden aangepakt. Wij zijn al jaren betrokken bij de ontwikkelingen. Nederzandt is samen met Noordvoort in feite de noordelijke toegangspoort van het park. Je komt ons als eerste tegen. Wij realiseren hier daarom dolgraag een pop-up bezoekerscentrum. En dan niet zo'n klassiek centrum, maar eentje dat aansluit bij deze tijd. Het moet geen museum worden, we dagen liever mensen uit en laten ze op een leuke wijze kennis maken met de natuur. In onze speeltuin staan bijvoorbeeld tafels met afbeeldingen van duindieren. Ideeën genoeg!"

Wethouder Sjaak van den Berg, voorzitter van de Landschapstafel bij de uitvoering van het Gebiedsprogramma 'B(l)oeiende Bollenstreek' waarin de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aan landschap, recreatie en natuur, is ook enthousiast over de Duin- en Bollenstreek als proeftuin voor het nationaal park: "Ik ben overtuigd van een gezamenlijke aanpak. Het nationaal park denkt niet in gemeentegrenzen en zo moeten wij er in de regio ook mee om gaan. Dus een prima initiatief om onze streek hiermee verder op de kaart te zetten."

Nieuwe mensen ontmoeten

contacten n Welzijn Noordwijk is gestart met een nieuwe campagne: Nieuwe mensen ontmoeten.

In het leven ontmoet men veel mensen. We vinden het leuk om interesses met ze te delen. Je hebt niet het altijd het geluk om iemand tegen het lijf te lopen die dezelfde interesses deelt. Dit kan omdat je het moeilijk vindt om contact te maken of simpelweg omdat je niet weet waar je die mensen kan ontmoeten. Misschien ben je onlangs verhuisd en vind je het lastig om contact te maken met je buren of weet je niet waar je nieuwe mensen kan ontmoeten. Of je denkt terug aan dat leuke gesprek wat je in de winkel had over een gedeelde interesse en hoe leuk het zou zijn om daar iets mee te doen.

In je eentje contact maken vinden mensen vaak wat lastiger dan in een groep of op een evenement. Welzijn Noordwijk vindt het leuk en belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen. Gemerkt wordt dat mensen het fijn vinden om elkaar te ontmoeten. Soms om een interesse te delen of een vriendschap op te bouwen. Met plezier wil Welzijn verschillende mogelijkheden bieden om mensen elkaar te laten ontmoeten. Dit kan in de vorm van een lunch of een borrel om mensen te ontmoeten die dezelfde interesses delen, een evenement of door een berichtje te plaatsen op een soort relatieplanet voor vriendschappen via de website.

Heb je zin om nieuwe mensen te ontmoeten? Of wil je graag je interesse delen? Neem dan contact op met Nikki van der Ven, nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl, 06-40567077 of kijk op welzijnnoordwijk.nl

Lezing over de jonge Rembrandt

bieb n Op donderdag 2 mei om 10:30 uur is er weer een Koffie+ in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijkerhout. Matthias Rozemond vertelt over het jonge leven van schilder Rembrandt. Hij gaat ook in op verschillende facetten van zijn roman 'Het spel van licht en donker'.

Hoe vond Rembrandt als molenaarszoon zijn weg in de schildermilieu? Welke invloed hadden zijn familie en zijn Leidse vriendenkring? Rozemond geeft daarin inzicht tijdens zijn lezing. Hierbij doet hij waarnemingen aan de hand van zijn eigen werk, maar ook van dat van tijdgenoten. Een bijzondere rol is weggelegd voor 'de anatomische les', het indrukwekkende doek waarmee de 25-jarige schilder zichzelf definitief op de kaart zette. En dat terwijl hij er eigenlijk iets heel anders mee beoogde.

Bij Koffie+ is iedereen welkom. Tijdens een gezellige koffieochtend in de bibliotheek ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. Inloop 10.15 uur. Start 10.30 uur tot 12.00 uur

Iona-viering

vrijheid n Op zondag 5 mei verzorgt de Iona Cantorij om 10.00 uur een viering in de Maria ter Zee kerk. We herdenken dan dat we in Nederland in vrijheid leven. Dat we in 1945 zijn bevrijd van de Duitse bezetting.

Daarnaast is 5 mei ook een dag om te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapend geweld en de schending van mensenrechten. Op veel plaatsen moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 5 mei is daarom ook de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld. In deze Ionaviering zal hier met veel zang en een passend gebed aandacht aan worden geschonken. Mensen die betrokken voelen bij Iona willen zich onderling verbinden met alle mensen van goede wil over de hele wereld. Dit om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. De Maria ter Zee kerk ligt aan Nieuwe Zeeweg 73 en de bijdrage is vrijwillig.

Munnekeweij viert feest

Jubileum n Donderdagmiddag 25 april viert Topaz Munnekeweij het veertig jarig bestaan. Oud-medewerkers of iedereen die nog enige verbintenis heeft met Munnekeweij is welkom op deze feestmiddag. De officiële opening vindt plaats om 13.00 uur. Onder muzikale begeleiding kan men een bloemworkshop volgen. Tevens zijn er foto's van de afgelopen 40 jaar en kan men onder het genot van een hapje en drankje oude verhalen ophalen. De consumpties kosten deze middag € 1,00. Tot 16.00 uur hoopt de organisatie velen te mogen ontmoeten.

Brons- en IJzertijd in ondergrond Van Nispen

Archeologe Iris Briels bij de vitrinekast met enkele vondsten van de archeologische opgraving op het Van Nispen-terrein. | Foto: Piet de Boer

archeologie n In 2013 werd de aanleg van het nieuwe Van Nispen terrein tijdelijk stopgezet vanwege archeologisch onderzoek. Voordat het nieuwe A-veld met gras en het B-veld met kunstgras en kurk werden aangelegd, staken archeologen de spaden in de grond.

Dit is noodzakelijk sinds het akkoord van Malta. Als de grond verstoord wordt en de archeologische resten verloren dreigen te gaan, moet er eerst onderzoek plaatsvinden.

Foto: Cor de Mooy

Een van de verbazingwekkende kenmerken was dat deze plek voor het grootste deel niet verstoord was. De diverse historische perioden lagen netjes boven op elkaar, steeds gescheiden door lagen zand en veen. Dat vergemakkelijkte de datering en levert goed vergelijkingsmateriaal voor toekomstige opgravingen. Nee er zijn geen waardevolle schatten gevonden, geen goud en ook nauwelijks metalen voorwerpen. Het gaat met name om bewoningssporen.

Een plek van ongeveer een hectare groot werd laag voor laag verwijderd vertelde RAAP-onderzoekster Iris Briels. Het gehele oppervlakte werd vier keer afgeschraapt. De opgravingsplek bevindt zich op een oude strandwal. Een hoger en droger gelegen stuk grond. Geschikt om te leven en wonen. Op de flanken van deze strandwal werd 'geakkerd'. Het gebied waar nu het hoofdveld ligt was begroeid met gras, struiken, maar verder kaal. Geen bomen op de strandwal.


Bewoningssporen

De vroegste en diepst liggende sporen van bewoning dateren uit de periode rond 1500 voor Christus (midden Bronstijd). Het is niet veel dat de archeologen aantroffen. Een paar strepen van een ploeg (eergetouw), die gebruikt werd om handmatig krassen en gleufjes in de grond te trekken. Door het volstuiven met licht gekleurd duinzand zijn deze eergetouwsporen nog steeds zichtbaar.

Waarschijnlijk aten de bewoners toen iets van gerst en de bessen van duindoorns. Het gebiedje werd na een onbekend aantal jaren verlaten. Tussen 1240 en 1000 voor Christus echter kwamen er opnieuw bewoners op de strandwal wonen en werken. Uit deze periode zijn sporen van palen en waterkuilen gevonden. Misschien ook palen van huizen, maar zeker is dat allerminst. Uit paalpatronen van andere sites bleek dat dit onwaarschijnlijk is.


Veenvorming

Het klimaat werd in die tijd steeds natter. Er werd veen gevormd en daarmee stopte de akkerbouw. De bewoners zijn toen opnieuw uit het zicht verdwenen. Hebben ze een hogere locatie opgezocht of zijn ze simpelweg vertrokken? Het blijft tot nu toe een raadsel voor Iris en haar archeologen. In de late Bronstijd en vroege IJzertijd komen opnieuw sporen van bewoning boven de grond. Twee boerderijen en een 'spieker' (opslaghok op palen).

Het is voor niet-deskundigen lastig een beeld te vormen van de bouwsels. Er zijn zwarte cirkels getekend op wit papier. Dat zijn de paalresten in de grond. De vorm van de daken is bijvoorbeeld onbekend. Dat materiaal vergaat, verbrand of verwaaid. Er blijft niets over. Dikke palen diep in de grond verteren wel, maar blijven zichtbaar als donkere cirkels. Maar meer ook niet. Archeologen zijn daarom voorzichtig met conclusies. Vaak weten ze ook gewoon niet wat de patronen met dunne, dikke en massieve paalresten betekenen. Een huis, een hok of een afrastering van een akker?

Puzzelen

Iris puzzelde voortdurend tijdens de opgravingen. Lopend over de site trok zij, kijkend naar de patronen, de gebouwtjes bij wijze van spreken uit de grond. Archeologie in de Zilk is een puzzel oplossen met een paar vondsten en sporen van houten palen. Dat frustreert soms. ''Ik heb er ook weleens slapeloze nachten van gehad'', bekent ze.

Uit deze periode van de IJzertijd vond ze veel aardewerk, maar ook een slijpsteen, een maalsteen en een bronzen beiteltje. Er werd geleefd in De Zilk, zou je kunnen zeggen. Het perceel wordt dan toch weer verlaten. Uit de midden en late IJzertijd duikt dan een groot greppelsysteem op. Greppels bakenden akkertjes af.

Boerderijen uit deze periode zijn echter niet gevonden. Waarschijnlijk heeft het graven van een kuil voor het opruimen van asfalt van de N206 alle boerderijsporen verwoest. Misschien had dat toch een aantal 'schatten' opgeleverd, we zullen het nooit weten. Het onderzoeksrapport wordt op termijn openbaar. De vondsten worden opgeborgen in een depot.

Korenfestival Noordwijk

koorzang n Het Korenfestival vindt plaats op de eerste dag van de Tuinmarkt, die jaarlijks tijdens het tweede weekend van juni in de dorpskern van Noordwijk-Binnen wordt gehouden. Dit jaar is dat op zaterdag 8 juni. De officiële opening door Sjaak van den Berg, wethouder cultuur, is om 10.15 uur. De afsluiting is om 17.00 uur.

De gehele dag is in de RK St. Jeroenskerk gezang door 12 koren uit verschillende categorieën te horen. Een afwisselend programma. Heel bijzonder is het optreden van het Nederlands Gebaren Koor, waarvan mensen met een gehoorbeperking lid zijn. Kom kijken hoe ondanks deze beperking het toch lukt op verrassende wijze een koor te vormen.

Vrij toegang. Er is wel deurcollecte, waarvan de opbrengst deels voor het Nederlands Gebaren Koor bestemd is.

Aan de slag met typisch tienergedrag

cjg n De workshop 'Aan de slag met typisch tienergedrag' is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 11 en 18 jaar.

Weigert of negeert je tiener jou vaak als je hem/haar iets vraagt? Wisselt je tiener ook vaak van humeur? Loopt elk gesprek met je tiener uit op ruzie? Spijbelt je tiener of heeft hij/zij verkeerde vrienden? En ben je benieuwd hoe je kunt reageren als je tiener onredelijk reageert?

Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je informatie volgens de Triple P-methodiek over de mogelijke oorzaken van typisch tienergedrag. Je leert valkuilen te herkennen en het gedrag te volgen. Op de tweede avond (28 mei) kies je één onderwerp waarmee je aan de slag wilt gaan.
Tijdens deze tweedaagse workshop is er ruimschoots ruimte om met andere ouders ervaringen en ideeën uit te wisselen over ouderschap en hoe om te gaan met ongewenst gedrag.

De workshop start op 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur in CJG Noordwijkerhout bestaat uit twee avonden van twee uur en kost € 10,00 p.p. (ouderparen 10% korting) (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).

Aanmelden of meer informatie via www.cjgcursus.nl

Lunchconcerten weer van start

Jeroen n Op dinsdag 30 april staat in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk het eerste van een serie van zes opeenvolgende concerten op dinsdagen op het programma. De serie Lunchconcerten van Muziek in Jeroen is sinds vorig jaar uitgebreid van vijf naar zes concerten. Dat omdat de bezoekers het zo jammer vonden dat de reeks al weer was afgelopen.

In het eerste concert van dit jaar treden Maaike Peters (cello) en Isabelle van Dooren (piano) op. Beide jonge vrouwen zijn afgestudeerd aan het conservatorium en spelen al vijf jaar als duo op allerlei locaties en bij diverse gelegenheden. Dinsdag 30 april spelen zij de zeer goed in het gehoor liggende sonate no. 3 van Bohuslav Martinu.

De dinsdagen daarna zijn er optredens van diverse ensembles, sommige daarvan met aanstormende talenten, andere met ervaren musici of een combinatie daarvan.

Het volledige programma van de Lunchconcerten 2019: dinsdag 7 mei Gerrieke Verheij (blokfluit en cello) en Ilil Danin (orgel); dinsdag 14 mei Pieter de Mast (saxofoon/dwarsfluit) en Sebastiaan van Delft (orgel); d 14 mei Valeria Mignaco (sopraan) en Elly van Munster (Weense gitaar); dinsdag 28 mei Lourens Kuijper (hobo) en Jaco van Leeuwen (orgel); dinsdag 4 juni Anton Weeren (trompet) en Jaco van Leeuwen (orgel)

De concerten beginnen om 12.30 uur en de toegang is gratis. Na afloop is er een open schaal collecte.

Omloop van Noordwijkerhout

Hardlopen n Op zondag 29 april houdt atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers de jaarlijkse Omloop van Noordwijkerhout. Dit is de laatste wedstrijd van het Zorg & Zekerheid Circuit. Tevens een bijzondere loop, want de NSL viert haar gouden jubileum.

Er is een GeZZinsloop voor de kinderen. Daarna volgen de 5, 10 en 21,1 kilometer met als startpunt Sporthal De Schelft aan de Maandagsewetering. Er is voor iedereen de mogelijkheid om sportief te genieten van de geweldige bollenvelden.

Ook dit jaar is er speciale aandacht voor de jeugd. Om 10.30 start de geZZinsloop waar kinderen tot 12 jaar gratis de 1 kilometer kunnen lopen.
De 5 kilometer of 10 kilometer worden gelopen op een mooi en snel parcours. Het parcours voert door Noordwijkerhout en langs de bollenvelden die in bloei staan.
De Omloop van Noordwijkerhout kenmerkt zich met name door de fraaie omgeving waar gelopen wordt. Deze halve marathon voert je door de duinen, het bos en langs de bollenvelden.

Na het startschot van Fa Adda kan de start niet anders zijn dan snel. Fa Adda is bekend gezicht in de Nederlandse hardloopwereld. Ze is een fanatieke loopster waar plezier voorop staat.
Dit jaar is het een jubileumjaar voor de NSL. Een bijzondere loop want de NSL bestaat 50 jaar. Voor iedere 50e finisher is er taart.

Starttijden: 10:15 uur: GeZZinsloop 6 t/m 9 jaar, gratis deelname; 10:30 uur: GeZZinsloop voor kinderen tot 12 jaar, gratis; 11:00 uur: 21,1 kilometer; 11:10 uur: 5 kilometer; 11:20 uur: 10,1 kilometer.
Deelname kost € 7,00 bij voorinschrijving via www.av-nsl.nl. Online inschrijven kan tot zaterdag 28 april tot 18:00 uur. Na-inschrijving is mogelijk in de Schelft vanaf 9:30 tot 10:45 uur. Naast het prijzengeld voor de allersnelsten, krijgt elke loper na afloop een plantje mee naar huis.

Er is voldoende parkeerplaats op het industrieterrein 's Gravendam. Hier vandaan vertrekken gratis pendelbusjes naar de 2 kilometer verderop gelegen sporthal en start-/finishlocatie. Op locatie zijn kleedkamers met douche en toilet aanwezig en een bewaakte tassenberging.

De finishtijden zijn na afloop op www.zorgenzekerheidcircuit.nl te zien.

SJC kan Eemdijk niet van zich afhouden

Duel in de 16 van Eemdijk Tom Duindam (9) Klaas de Graaf (5). | Foto: Johanna Wever

voetbal n Het werd uiteindelijk een beschamende nederlaag. Waarover door de supporters en de diverse deskundigen het op een aantal punten volkomen eens konden zijn. Deze nederlaag was volkomen terecht, de tactiek bleek naïef en de ploeg straalde niet de nodige onverzettelijkheid uit.

SJC begon aan de wedstrijd met de wetenschap dat Jong Groningen de voetbalpiramide verlaat en dat dit mogelijk een extra kans zal zijn om, als de 15e plaats kan worden bemachtigd, PD-wedstrijden te ontlopen. Want hieromtrent staat namelijk nog niets vast. Dus moest een gelijkspel of mogelijk een overwinning worden afgedwongen. Wel is waar met de ploeg waarin de steunpilaren Levi Berends en Tom Broekhuizen nog steeds ontbraken. Maar wel met de vertrouwde steunpilaren Tom Duindam, Rick van Dijk, Stef van der Zalm en doelman Haggerty.


Zomers

Onder zomerse omstandigheden begon SJC direct al matig. De ploeg straalde nauwelijks enig zelfvertrouwen uit, creativiteit ontbrak en plichtmatig en traag ging de bal rond. Eemdijk liet het initiatief aan SJC, leunde aanvankelijk ver naar achteren maar loerde duidelijk op een pijlsnelle counter. Mogelijkheden kwamen er daardoor aanvankelijk echter niet. Ook al omdat Jelle van Went samen met zijn secondanten Mike van Toor en Melvin van Stijn steeds de angel uit zo'n beginnende counter vandaan wist te halen door de diepe ballen te onderscheppen.
SJC forceerde in de aanval ook nauwelijks echte kansen. Men kwam in de eerste 20 minuten niet verder dan een 4tal corners en een vrije trap op de rand van de 16. SJC wilde natuurlijk wel maar kon de juiste draai niet vinden. De slimme Bunschotense trainer Ruud van der Geest liet SJC in de door hem opgezette val lopen.

Het voetballend vermogen van Rick van Dijk, Stef van der Zalm en Youssef el Baouchi elimineerde zijn ploeg door de as gesloten te houden. Waardoor de opkomende backs Jordi Groot en Demir Strojil steeds gedwongen werden tot het in de 16 pompen van de bal. Waar de stevige Eemdijk-verdedigers, gesteund door een uitstekende doelman Ruizendaal, wel raad mee wisten. Men liet SJC ver komen en zodoende werden de ruimtes klein. Bovendien schuwde men de nuttige overtreding niet.
Met regelmaat kwamen er daarna voor Eemdijk mogelijkheden maar SJC kon aanvankelijk nog wel erger voorkomen. Tot dat in de slotfase van de eerste helft de verdediging misgreep en de 0-1 op het overigens denkbeeldige scorebord verscheen.


'Toon durf'

Na rust bleek dat Polak kennelijk ontevreden was over de prestatie van zijn aanvoerder. Want Stef van der Zalm kon douchen en de talentvolle Chris Hoogervorst werd ingezet om de aanval te versterken. En de speelwijze oogde misschien aanvallender, tot oogstrelende acties bleek SJC niet in staat. Het team werkte keihard maar straalde onzekerheid en moedeloosheid uit.
De aanwijzingen die vanaf de bank kwamen luidden voor iedereen hoorbaar: toon durf en zet druk naar voren'. Dit zal Eemdijk-trainer van der Geest als muziek in de oren hebben geklonken. Want dat gaf zijn ploeg dus nog meer de gelegenheid om scherpe counters te plaatsen. De gevolgen werden in de eindstand duidelijk gemaakt. Allereerst viel de 0-2 nadat een verdedigende fout meedogenloos werd afgestraft. Een machteloos SJC moest daarna toestaan dat het ook 0-3, 0-4 en zelfs 0-5 werd.

Met nog 4 wedstrijden te gaan lijkt SJC nu zeker veroordeeld tot strijd tegen degradatie. Op zaterdag 4 mei krijgt SJC DVS'33 op bezoek. De ploeg uit Ermelo zit in een wat mindere fase en kan een kampioenschap uit het hoofd zetten. Misschien dat dit toch mogelijkheden biedt voor SJC . Maar dan moet het team zich,zowel tactisch als technisch, willen revancheren voor het debacle van deze week.


Quick Boys zet de achtervolging in met winst op Noordwijk

Tjeerd Westdijk probeert langs Joey Ravensbergen en Tim Bloemendaal te komen. | Foto: OrangePictures Foto: Wim Wobbes

Voetbal n De nuchtere nabeschouwing van Kees Zethof voor de camera van TV West mag als kenmerkend worden betiteld. De oefenmeester blijft ten alle tijden een realist en concludeerde terecht dat Noordwijk nog altijd lijstaanvoerder is en dat dus de laatste 4 potjes noch steeds ergens om gaan. Maar dat kon niet verbloemen dat een groot aantal supporters zwaar teleurgesteld richting Noordwijk fietsten, denkend 'Het had zo mooi kunnen zijn'.

Noordwijk begon op de vertrouwde manier en zag al heel snel, hoe een vroege voorsprong er deze keer net niet kwam omdat Wendt, na een perfecte vrije trap van Reynaers ,tegen de paal kopte. Duidelijk was al direct dat Quick Boys het initiatief aan Noordwijk liet en vanuit de snelle omschakeling Noordwijk pijn wilde doen. Vanuit zo'n counter kreeg Quick Boys een 100% kans op een treffer maar De Kruijs verzuimde om eenvoudig raak te schieten.

Na een kwartier had Westdijk na een schot van Achefay ogenschijnlijk een voorsprong kunnen afdwingen maar de spits gleed weg bij de rebound. Vanuit de uitrap van de keeper, de klok stond toen op 16 minuten, sloeg Quick Boys direct toe. Waarbij De Kruijs nu wel trefzeker was: 1-0.
Quick Boys leunde hierna nog iets verder achterover maar bleef razend gevaarlijk in de omschakeling. Noordwijk kwam nog goed weg toen, na een overtreding van Smith, de bal door de scheids net buiten de 16 werd gelegd. In de toegevoegde tijd van de eerste helft ging het helaas voor Noordwijk weer mis. De levensgevaarlijke topscorer Tejan mocht volkomen vrij opkomen en maakte geen fout: 2-0.


Opportunistisch

In de tweede helft zagen we een aandringend Noordwijk dat direct al via Van Staveren en Achefay een grote kans creëerde. Noordwijk startte met gedegen opbouw en vond tegenover zich opnieuw een voornamelijk counterend Quick Boys. Ook al daardoor werd het spel van de rood-witten steeds vaker opportunistisch van aard En dat resulteerde niet al te vaak in mogelijkheden. Nadat, met nog een kwartier te gaan, van Nieuwkerk geen kans zag gebruik te maken van het uitglijden van Overvliet en de 100% kans om zeep hielp, waren de echte hoogtepunten voorbij. Kees Zethof probeerde met het inbrengen van Rietveld voor Smith en Bosma voor Achefay nog wat. Maar veel effect sorteerde dit ook niet.


Nog vier wedstrijden

Zo kwam het eind aan de klassieker waarbij deze keer de Katwijkers zegevierend de eindstreep haalden. Noordwijk begint op 4 mei aan het slot van deze competitie, in Harderwijk tegen VVOG. Daarna volgen respectievelijk DOVO, Hoek en tot slot op 25 mei, Eemdijk. Quick Boys moet nog uit naar FC Lisse en Odin '59 en ontvangt op Nieuw Zuid nog VVOG en ONS Sneek. De beide ploegen kunnen zich nu zeker geen misstap meer permitteren. Daarom blijft het voorlopig nog even spannend wie van de twee uiteindelijk de kampioensschaal krijgt uitgereikt.

VVSB verliest op het laatst van Jong Sparta

Richelo Fecunda in duel met Marc Ripmeester van Jong Sparta. | Foto: OrangePictures Foto: Wessel Dekker

Voetbal n VVSB heeft aan de uitwedstrijd op 'Het Kasteel' geen resultaat weten mee te nemen richting Noordwijkerhout. Na een half uur voetbal zorgde Frank Tervoert nog wel voor de openingstreffer, maar in de tweede helft was het Jong Sparta wat de klok sloeg. Al snel na de thee zorgde Jaimy Brute voor de gelijkmaker, waarna in de slotminuut invaller Abdulsamed Abdullahi met een schitterende krul voor de overwinning voor de jonge Rotterdammers zorgde.

Door Stefan van den Burg

In een open eerste helft hadden beide ploegen enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. Zo vloog het schot van Mohammed Tahiri net over het doel van Ruben Valk. Even later ging de vrije trap van Danny Bakker via de vuisten van doelman Michael Fabrie net naast.

Na een half uur voetbal kwamen de grotere mogelijkheden en hield Valk VVSB op de been met een katachtige redding op de poging van Sven Mijnans. Aan de andere kant hield ook Fabrie zijn ploeg op de been met een katachtige redding, maar was hij een minuut later wel geklopt.

Een voorzet van Danny Bakker werd door Frank Tervoert het doel binnen gerommeld. VVSB bleef de betere ploeg in de eerste helft, maar vergat de trekker verder over te halen. Na de rust bracht trainer Jeroen Rijsdijk, Ayoub Boukhari (die te laat was en daardoor op de bank moest beginnen) die direct meer lijn in het spel van Jong Sparta bracht.

Binnen tien minuten zorgde de Rotterdammers ervoor dat de stand weer op gelijke hoogte werd gebracht. Jaimy Brute schoot de bal met een lage schuiver achter doelman Valk. De thuisploeg hield het heft in handen en zorgde ervoor dat VVSB geen kans meer creëerde in de tweede helft. Jong Sparta probeerde het veelal van afstand, maar had echter het vizier niet op scherp staan. Op de momenten dat het vizier wel op scherp stond, was daar vaak Ruben Valk die redding kon brengen.

In de slotfase bleef Jong Sparta aandringen en was het Abdulsamed Abdullahi die voor de overwinning zorgde. De invaller aan Rotterdamse kant kapte vanaf links naar binnen en krulde de bal fraai achter Valk.

Al 50 jaar hardlopend van start naar finish

Atletiek n Dit jaar gaan ze het meemaken dat zij maar liefst 50 jaar geleden zijn begonnen met hardlopen. Jan Koot uit Lisse liep in februari 1969 zijn eerste wedstrijd tijdens de AVRO Cross in Hilversum en Aad Anthonissen uit Noordwijkerhout deed in maart 1969 voor het eerst mee aan een strandloop georganiseerd door De Spartaan en IJsclub Noordwijkerhout aan de Langevelderslag in Noordwijk.

Ze hadden direct de smaak te pakken want zij zijn daarna nog vele malen aan de start verschenen van ontzettend veel wedstrijden. Jan heeft het allemaal bijgehouden en zijn teller staat al boven de 1500 deelnames waaronder 275 halve en 6 hele marathons.
Het staat allemaal beschreven met daarbij vermeld de afstand, organisatie, locatie en gelopen eindtijd. De kilometerteller staat inmiddels op circa 50.000. Aad hield het ook bij in zijn eerste jaren maar is daarmee gestopt. Achteraf heeft hij daar wel wat spijt van maar de herinnering aan al die lopen is er niet minder om. Hij liep alle Marathons van de Bollenstreek mee die in de jaren zeventig en tachtig in zijn woonplaats met groot succes werden georganiseerd.

Ook in wegwedstrijden zoals de Zilveren Molenloop in Leiden, de CPC van Den Haag, hele en halve marathons in Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam etc. scoorden beide atleten uitstekende eindtijden. In totaal kwam Aad tot een aantal van 11 marathons met een snelste tijd van 3.20.13 uur. Dat gebeurde op 4 februari 1978 in Apeldoorn. Jan zijn snelste tijd op deze afstand staat op 3.42.00 uur gelopen op het circuit van Zandvoort in 1975. Maar liefst 10 rondjes moest hij daarvoor afleggen.

In de jaren '70 en '80 was het strandlopen bijzonder populair en in vrijwel elke badplaats werden de lopen georganiseerd waarin zij beide vele malen van start zijn gegaan. In Noordwijk wordt al sinds 1971 een strandloopcompetitie georganiseerd door StarBalm strandlopen waaraan Aad nog steeds met veel plezier aan mee doet. Jan was deelnemer aan de legendarische strandloop over maar liefst 50 km van IJmuiden naar Noordwijk en terug.

Ook bij de 35 kilometer lange strandloop van Scheveningen naar Hoek van Holland v.v. was hij van de partij. Gezamenlijk stonden Jan en Aad aan de start van de eerste halve marathon van Nederland. Jan kan zich feilloos herinneren dat de datum van deze spectaculaire wedstrijd plaatsvond op 18 maart 1972 op het strand en in de duinen van Scheveningen. Als de dag van gisteren weet Jan zich nog te herinneren dat hij met de NSL in 1973 in een stampvolle bus naar Egmond aan zee is gegaan om daar mee te doen aan de plaatselijke strandloop. I.v.m. met de oliecrisis mochten er op zondag geen auto's rijden maar de bus was een uitstekend alternatief.

Op 6, 7 en 8 augustus 1981 werd door de NSL in Noordwijkerhout i.v.m. het 750 jaar bestaan van de gemeente een non-stop estafette over maar liefst 750 km georganiseerd. Het spektakel duurde 48 uur en beide atleten droegen ook hier hun steentje aan bij.
Ook aan regiowedstrijden werd veelvuldig deelgenomen maar het kwam geregeld voor dat Aad niet voorkwam op de deelnemerslijst omdat hij was betrokken bij de organisatie of actief was als speaker. In 2013 is hij daarmee gestopt om zich alleen nog maar bezig te houden met hardlopen. Prijzen werden er nooit gewonnen maar het meedoen stond altijd voorop.

Als herinnering werden ontelbare medailles, kleine bekers en standaards in de wacht gesleept die een vooraanstaand plekje in huis kreeg. Ook vele hardloopshirts en van alles en nog wat werd dankbaar in ontvangst genomen. Als toenmalig lid van de NSL deden zij altijd mee met de clubkampioenschappen en werden mooie prestaties behaald. Nog steeds zijn beiden actief in o.a. het Zorg en Zekerheid circuit en Jan houdt ook nog steeds vol om jaarlijks met het SPOC, een hardloopcompetitie in de bollenstreek, mee te doen.

Op 20 juni hoopt Aad de leeftijd van 80 jaar te bereiken. Daartegenover is Aad nog een jonkie met zijn 65 jaar. Op 28 april willen zij samen tijdens de Omloop van Noordwijkerhout in gesponsorde shirts van Melman Herenmode Sassenheim en L.J. Sport de 10 kilometer te volbrengen. Een prachtig jubileum zal dan behaald gaan worden. Een gouden tijdperk waar Jan en Aad bijzonder trots op zijn.

Veel interesse voor plannen Boekhorst

Noordwijkerhout n Ruim 100 belangstellenden kwamen woensdag af op informatieavond over de herinrichting van Sportpark Boekhorst.

Zeven jaar na de eerste plannen krijgen VVSB en Northa gezamenlijk een nieuw multifunctioneel gebouw en kunstgrasvelden. Het gebouw komt aan de rand van het nieuwe hoofdveld. Komende zomer starten de werkzaamheden bij VVSB/Northa.

Het werk bij tennisvereniging De Boekhorst start pas in 2020. Ook de tennissers krijgen een nieuw gebouw. Er komt betere bewegwijzering om het parkeren op de Brink te stimuleren. Daardoor moet de parkeerdruk en -overlast in de woonwijk afnemen. Eind 2021 moet het complete nieuwe sportcomplex klaar zijn. | Bron: BO.

Tip de redactie

Nieuwtje n Heeft u iets leuks voor De Noordwijker of het Noorwijkerhouts Weekblad? Laat dit dan weten via redactie@denoordwijker.nl en redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl of tel. 071-4022901.

Noordwijk

24 april
• Schrijfcafé – Schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Deelname € 10,00.
• Medisch Centrum Best – Theater van de Klucht; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 22,50.


25 april
• Edsilia Rombley – The Piano Ballads & More; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 23,00.


26 april
• Zeevogels op de Noordzee; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.

27 april
• Koningsdag Noordwijk; diverse activiteiten op de Grent e.o. Tijd: vanaf 9.00 uur. Entree gratis.
• Grentpop; De Grent. Tijd: 14.00 – 21.00 uur. Entree gratis.

28 april
• Omloop van Noordwijkerhout; start: vanaf De Schelft, Maandagsewetering 202. Tijd: 10.30 uur. Deelname € 7,00.

30 april
• Lunchconcert - Maaike Peters (cello) en Isabelle van Dooren (piano) - Muziek in Jeroen; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.30 uur. Entree gratis.


1 mei
• Voorjaarsmarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.


2 mei
• P-class Minder Stress – meer leven; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 10,00.


3 mei
• Coastal Care Noordwijk; Strandplaats Nederzandt, Langevelderslag 36-56. Tijd: 10.30 - 13.00 uur. Deelname gratis.

erhout / De Zilk

t/m 30 april
• Gezinswandeling "Kabouterpad", vertrek vanaf restaurant Langs Berg en Dal.
• Gezinswandeling "Konijnenroute", door het Leeuwenhorstbos, ingang Gooweg.
• Pluktuin Noordwijkerhout, aan de Leeweg van 10.00 tot 20.00 uur.
• Varen Bloemenstreek, vertrek vanaf aanlegsteiger t.o. NH Leeuwenhorst om 13.00 uur, reserveren via VVV Noordwijkerhout, tel. 0252 372096.

25 april

• Lezing NoVaTo, "Noordwijkerhout in de 2e wereldoorlog", om 19.30 uur in 't museum, Zeestraat 3a, entree € 2.00.Pubquiz, kennisquiz in café van der Geest om 21.00 uur. Aanmelden aan de bar.

26 april

• Junior Kingsnight, Oranjedisco in "Wapenstaete", voor jeugd vanaf 9 jaar, vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis!

• Knutselclub Stoffig Stel, workshop van 19.00 tot 21.00 uur i de winkel, Dorpstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com • Koningsnacht, Oranjefeest bij café van der Geest, met Jelle B en Delight, vanaf 21.00 uur. Entree € 10.00

• Koningsnacht met Oldschool Gangsters in feestcafé Madero vanaf 22.00 uur. De toegang is vrij!

27 april

• Koningsdag Noordwijkerhout; diverse activiteiten rondom de Witte Kerk, Dorpstraat Noordwijkerhout. Tijd: vanaf 9.00 uur. Entree gratis.
• Koningsdag De Zilk; diverse activiteiten rondom De Egelantier, Hafkenscheidtlaan en De Duinpan, Sportlaan De Zilk. Tijd: vanaf 9.00 uur. Entree gratis.
• Juniorboer, kinderen vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve. Aanmelden via Erika.

28 april

• Omloop van Noordwijkerhout, halve marathon, tevens gezinsloop. Start vanaf de Schelft om 10.30 uur. Inschrijven via www.av-nsl.nl
• Film in bioscoop Munnekeweij om 14.00 uur. De toegang is vrij, reserveren bij de receptie

4 mei
• 10.000-stappen Wandeling; start vanaf VVV Noordwijkerhout, Dorpstraat 8. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 april samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. We lopen iets achter met nasturen van de prijzen; deze zijn in aantocht! De oplossing van week 15: vingerafdrruk. De winnaar: J. van Duin

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 26 april

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr, J. van Duin

Zondag 28 april

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg, HA

Buurtkerk

10.00 uur: ds, W. Biesheuvel

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. W.J. Westland

17.00 uur: ds. J. Westland

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. P. van Dijk

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 28 april

10.00 uur: ds. J. Maliepaard, viering H.A.

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 1 mei

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 26 april

WZC Jeroen

18.30 uur: Viering


Zaterdag 27 april

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: geen viering

Zondag 28 april

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 30 april
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 28 april

10.00 uur: dhr, W. van Beusekom

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT

Witte Kerk

Zondag 28 april

10.00 uur: drs. R. Schultheiss, Sassenheim

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zondag 28 april
10.00 uur: Eucharistievering, pastoor Goumans m.m.v. kinderkoor De Schalmei

St. Victorkerk

Zaterdag 27 april

19.00 uur: geen viering
Zondag 28 april

10.00 uur: geen viering

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Donderdag 25 april
9.00 uur: Pastor R. Francken

Zondag 28 april

9.30 uur: geen opgave