De Noordwijker

16 juli 2019

De Noordwijker 16 juli 2019


Geen risico's rond Bollenvelden

Geen reden tot vrees dat de concentratie van de gebruikte middelen de scherpe risicogrenzen overschrijden.

Milieu n De ambitie is er om in overleg met Rijk en de sector het gebruik van landbouwgif in onze omgeving nog verder te beperken. Geen reden om in paniek te raken en grote zorgen te hebben over gezondheidsrisico's voor de direct omwonenden. Dat is ongeveer de reactie van het college van Noordwijk op indringende vragen van de fractie van GroenLinks.

Aanleiding tot vragen was de publicatie van een landelijk onderzoek naar effecten van bestrijdingsmiddelen. Door de sector liever aangeduid als gewasbeschermingsmiddelen en door tegenstanders nadrukkelijk landbouwgif genoemd.

Omwonenden van de bollenvelden hoeven niet te vrezen dat de concentratie van de gebruikte middelen de scherpe risicogrenzen overschrijden. B&W zijn echter van mening dat het terugdringen van het gebruik zeker geen kwaad kan en vooral kansen biedt om de het lokale natuurbeleid met als speerpunt de biodiversiteit positief te beïnvloeden.
Het college is op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek 'Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu'. Waarbij werd vastgesteld dat van de onderzochte gewasbeschermingsmiddelen, de gemeten gehalten in de lucht en in de urine van mensen, geen risicogrenzen overschrijden.


Duurzaamheid

Het Noordwijkse college stelt dat dit onderwerp inmiddels nadrukkelijk de aandacht heeft in de diverse beleidsnota's. In de antwoorden op de vragen wordt daarover onder meer opgemerkt: 'Duurzaamheid, waar ook het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder valt, is één van de opgaven die in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport wordt genoemd. Voorts is de gemeente Noordwijk als lid van de Landschapstafel Duin- en Bollenstreek partner geworden van Groene Cirkel Bijenlandschap. Het college wil graag in gesprek blijven met de landbouwsector ondanks het feit dat er geen wettelijke bevoegdheden zijn om lokaal het gebruik terug te dringen.'
De mogelijkheid die wordt geopperd om spuitvrije zones aan te wijzen vindt nergens een basis waarmee dit zou kunnen worden onderbouwd.
De suggesties van GroenLinks om nu de omwonenden ook nog eens extra te informeren of bij het ministerie aan te kloppen en extra maatregelen af te dwingen, wijst het college gemotiveerd af.

Brandweer tevreden na controle bij horeca en sportscholen

veiligheid n Toezichthouders van Brandweer Hollands Midden zijn donderdag 11 juli gestart met de eerste 100 onaangekondigde brandveiligheidscontroles bij sportscholen, cafés en restaurants binnen de regio Hollands Midden.

Tijdens de zogeheten flitsbezoeken werd vooral gekeken naar de vluchtwegen, aanwezigheid van en vrijhouden van blusmiddelen en de brandveiligheid in het algemeen.

Naast aandacht voor het naleven van de voorschriften besteden de toezichthouders ook aandacht aan het geven van adviezen. Deze adviezen zijn er op gericht om de bewustwording onder de exploitanten omtrent hun verantwoordelijkheid over naleven van de voorschriften en brandveilig gedrag te stimuleren. De toezichthouders voerden controles uit in de Duin- en Bollenstreek en in Gouda en omgeving.

Dit jaar worden naast de reguliere controles, nog 300 doelcontroles bij verschillende doelgroepen uitgevoerd binnen diverse gemeenten in de regio Hollands Midden.

Resultaten

Het is over het algemeen goed gesteld met de gecontroleerde horeca en sportscholen. Bij twee objecten was het echter onder de maat en hierop werd gelijk gehandhaafd. Bij het overgrote deel van gecontroleerde panden werden de voorschriften goed nageleefd, op een enkele niet gekeurde brandblusser of noodverlichtingarmatuur na.

"We zijn als brandweer redelijk tevreden met deze uitkomsten. Een stijgende lijn is te zien in het brandveiligheidsbewustzijn bij ondernemers. Steeds vaker nemen zij hun verantwoordelijkheid", aldus een woordvoerder.

Er is reeds gecontroleerd in Noordwijk, Katwijk, Warmond, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Gouda en Krimpenerwaard.

Verhalentafel in Bibliotheek

vertellen n Op de maandagochtenden 29 juli en 12 en 26 augustus van 10.00 tot 11.30 uur is iedereen die het leuk vindt om zijn of haar verhalen met anderen te delen, van harte welkom bij de Verhalentafel in de bibliotheek van Noordwijk aan de Akkerwinde 1A.

Tijdens de Verhalentafel vertellen de deelnemers elkaar verhalen over het alledaagse leven van vroeger, of wat hen nu bezig houdt. Janneko Giezen en Joop Beenakker leiden de bijeenkomsten en maken na afloop een mooi verslag. Zo blijven de mooie verhalen van toen bewaard.
De onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn bijvoorbeeld: feest, favoriet vakantieland, hobby of liefhebberij, jeugdherinneringen of zomaar een onderwerp dat ter tafel komt. Tijdens de bijeenkomst op 29 juli gaan het hebben over 'mijn hobby/mijn liefhebberij'.
Meedoen is gratis. Men hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. Wie foto's of voorwerpen heeft die het verhaal kunnen verduidelijken kan die dan gerust meenemen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Rubriek n Van Dam tot Wurft

Verbeter de Oost-Westverbinding'

Raad in tijdnood om zonnepark

'Fanfare' op zijn Noortuks

Streekvervoer aanpassen met inbreng lokale wensen

Arno van Kempen, hier naast wethouder Ter Hark, benadrukte dat hij in Noordwijk vooral suggesties kwam ophalen. | Foto: WS Foto: Picasa

ov n Aan het eind van 2022 moet de provincie Zuid-Holland een nieuwe overeenkomst aangaan met een vervoersbedrijf. Want dan loopt de huidige overeenkomst met Arriva af. Het is de provincie die de verschillende concessiegebieden, op grond van de wet personenvervoer, periodiek moet aanbesteden.

De voorbereiding op deze openbare aanbesteding van de OV-concessie is inmiddels al in volle gang. De 13 gemeenten van Holland Rijnland en 5 gemeenten van Midden Holland, met daarin de steden Leiden, Alphen aan de Rijn en Gouda, krijgen ruim de gelegenheid om nieuwe wensen in te dienen en aanbevelingen te doen. Een grote uitdaging voor regionale en lokale bestuurders. Helaas,de invloed van gemeenten en regio blijkt uiteindelijk beperkt. Het Rijk, de provincie, de NS, concessiehouders, Schiphol en de G4 zijn vooral de bepalende partijen. Maar indien mogelijk wordt met lokale wensen wel rekening gehouden.


Holland Rijnland

Deze week kreeg de Noordwijkse politiek de gelegenheid om de lijstjes aan te bieden aan Arno van Kempen. De wethouder in Teylingen maar op nu bezoek als de portefeuillehouder OV van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Die benadrukte dat hij vooral suggesties kwam ophalen en bepaald nog geen toezeggingen kon doen dat de wensen ook ingewilligd gaan worden.
Hij riep de politiek op om in ieder geval ook een schriftelijke samenvatting aan hem toe te zenden met daarin de opvattingen en wensen van de gemeenteraad van Noordwijk. Hij maakte duidelijk dat er ook van andere gemeenten al veel input is geleverd. Hij stelde inmiddels vast dat er gezamenlijke ambities bestaan op het gebied van verduurzaming, de bereikbaarheid en ook betreffende de versterking van de economische structuur. Met inachtneming van, naast het belang van 19 miljoen reizigers per jaar, natuurlijk ook het belang van inwoners. Hij benadrukte dat er gedurende de 10 jaar zo nodig gewenste of noodzakelijke aanpassingen komen omdat een concessiehouder wel degelijk een ontwikkelplicht heeft.


Lokale wensen

Vanuit de politieke partijen kwamen er vragen en suggesties. De belangrijkste voor Noordwijk blijkt de beperkte maar zo noodzakelijke oost-westverbinding. Maar toch ook nog voor de verbinding in Noordelijke richting werd nadrukkelijk aandacht gevraagd. Van Tol (PUUR) schetste nog eens de niet geweldige verbindingen vanuit Noordwijkerhout en De Zilk. En vroeg om wat intensiever overleg over details op gemeentelijke niveau.
Bas Knapp (VVD) merkte op dat er vooral naar gestreefd dient te worden dat er korte en dus snelle busverbindingen komen richting de diverse NS-stations. Vanuit D66 pleitte Karel van Herwaarde voor aandacht voor bestaande studies. Andere wensen waren aandacht voor elektrisch vervoer en om rekening te houden met Noordwijkse lokale nota 'vervoersbehoefte'.

Natuurlijk kwamen eigentijdse voorzieningen voor passagiers, zoals wifi ter sprake. Ook opperde men de mogelijkheid van 'leenfietsen bij bushaltes'. Wethouder Roberto ter Hark wees erop dat zeker nog rekening wordt gehouden met de inbreng van inwoners op de kernavonden. Waarbij vooral vanuit Noordwijkerhout een belangrijk wensenlijstje kwam.

Van Kempen zei verheugd te zijn met de aandacht voor OV in Noordwijk. Hij was blij dat de lokale kennis van de raadsleden kon worden opgehaald om als input te gebruiken bij het proces.

De wens van snelle aansluiting op de NS-stations wordt volgens hem wel een haalbaar punt, De aansluiting van vertrek- en aankomsttijden van busvervoer op het NS-spoorboekje gaf hij minder kans. De wensen om vanuit de verschillende kernen ook na 22.00 uur frequent busvervoer te gaan verlangen kon hij zich heel goed voorstellen. Maar hij voorzag dat dit niet zo eenvoudig zal kunnen worden aangepast. Omdat door het beperkte gebruik in die daluren, de kosten en de baten teveel uit elkaar zouden liggen.

Positief

Helaas! n Het blijft in de mailbox van deze columnist klachten regenen. Als ik de stapeltjes klachten bekijk dan wint die van de ODWH het glansrijk. De klachten zijn 'niet willen luisteren' en 'maandenlang wachten'.

Deze week nog werd bekend dat een initiatiefnemer zijn plannen in duigen ziet vallen door de absolute knulligheid die deze dienst kenmerkt. Onwetendheid doet de dienst besluiten om moeilijke vergunningaanvragen iedere maandagochtend opnieuw onder de groeiende stapel te schuiven. Als de aanvrager niet reageert dan reageert de ODWH ook gewoon niet meer, zo is mijn indruk. Zelfs niet bij zo'n eigentijds en belangrijke onderwerp als duurzaamheid. Iemand wil zonnepanelen plaatsen. Niet op zijn schuurtje, maar een heel veld van maar liefst 2 hectare. Na acht maanden gewacht te hebben is er nu reactie. Mogelijk voor de initiatiefnemer te laat om de noodzakelijke subsidie te verkrijgen. Jawel, acht maanden!

Recentelijk kwam de ODWH met een schuldbekentenis en probeerde de Noordwijkse politiek te overtuigen dat een verbeterplan soelaas biedt. Ik geef de politiek een advies, niet tegen het uurtarief van de ODWH, maar gratis. Regionale samenwerking is OK. Lokale belangen moet je door lokale deskundige ambtenaren laten behartigen.

Maar er zijn meer klachten. Wegafsluitingen zijn aan de orde van de dag. Nieuwe rioleringen, grote rotonden, asfaltering en herbestratingen. Allemaal oorzaken van ergernis en bijkomende klachtenregen. Daarnaast de verkeersveiligheid en het rijgedrag van weggebruikers in brede zin. Telefonerende en appende fietsers, te hard rijdende automobilisten, overmatig gasgevende motorrijders. En niet te vergeten de snelfietsende maffia in te strakke broekjes compleet met valhelm en noodzakelijke zonnebril. Allemaal reden voor vriendelijke dorpsgenoten om mij te vragen of ik daar niet eens aandacht aan kan besteden. Tussendoor nog het handelen van ambtenaren. Want men verwacht ook mijn hulp bij kritiek op deze categorie brave burgers. Ambtelijk optreden bij OZB, het snippergroen, vergunningverlening evenementen, bouwontwikkelingen, handhaving en wat al niet, zijn oorzaken van soms grensoverschrijdende ergernis bij veel inwoners. Ik besef dat de meldingen aan mijn adres mogelijk een topje van de ijsberg zijn. Ik besef ook dat sommige mensen zich pas gelukkig voelen als ze wat te klagen hebben. Ik ga dan ook zeker zelf niet klagen dat lezers slechts bij me komen met klachten. Want dat is gelukkig niet zo. Er zijn er ook volop die mij de positiviteit melden.

Zoals bijvoorbeeld Schiestraatbewoners, die mij enthousiast melden zich gehoord te voelen door de gemeente bij de SJC-plannen. De Kerkstraatwinkeliers die blij zijn met de markt in de nabijheid. De stralende bewoners van het dit jaar door de NWS opgeleverde 'Paleis de Rederijker'. Allemaal tevredenheid. Allemaal positief. Hé mensen, het valt mij nu wel op dit het allemaal 'Binders' zijn.

Meer aandacht voor bomen in de dorpskern

Groen n De gemeente Noordwijk toont ook ambitie als het gaat om de taken in groen en natuur. Want Noordwijk wil meer met de aanwezigheid van een enorme lokale biodiversiteit ten opzichte vele andere gemeenten.

Een van de Noordwijkse ambities is om deze biodiversiteit langzaam maar zeker te laten doordringen tot in de dorpskernen.
Tijdens een rondetafelbijeenkomst wilde het college van B&W de context het groen- en natuurbeleid, omschreven in het Uitvoeringsprogramma Natuur en groen, nader toelichten. Volgens de deskundigen worden op dit moment de juiste focus, een haalbaar uitvoeringsprogramma en de uitvoeringskracht, gemist. Daardoor is de programmering vooral gericht op projectdoelen. Een daarvan is, overigens net als in het provinciaal beleid, ecologische verbinding tussen de landgoederen.


Ontstenen

Maar ook moet energie worden gestoken in het ontstenen van de particuliere eigendommen. Bewoners animeren om mee te doen en heel duidelijk te laten aansluiten bij de doelstellingen van het natuurbeleid. De gemeente beoogt vooral de bermen bloemrijk in te richten, insectenhotels te installeren, zogenaamde bijenlinten te introduceren en zelfs daarbij rekening te houden de aanvliegroutes van vleermuizen.

Volgens de deskundigen moeten we ook anders gaan kijken naar bestaande gewoontes. Mooie geraniumbakken hebben nauwelijks aantrekkingskracht op bijen. Ingezaaide cocktails van diverse zomerbloeiers verdienen in deze tijd de voorkeur boven gladgeschoren gazons. Vanuit de politiek werd gevraagd om vooral steun te verlenen aan particuliere initiatieven zoals die van de Noordwijkse 'Moedertje Groen'. Jaap de Moor( NZL) zei met jaloerse blikken te kijken naar de eeuwenoude lindebomen Noordwijkse Voorstraat. Hij vroeg met veel nadruk of de in Noordwijkerhoutse Dorpsstraat en directe omgeving ook meer aandacht kan worden besteed aan een meer imponerend bomenarsenaal.

Terugkoppeling parkeervarianten uitgesteld

parkeren n Wethouder Roberto ter Hark (VVD) kwam deze week met de mededeling dat het parkeerverwijssysteem nog niet volledig is aangesloten.

Het heeft er inmiddels al wel voor gezorgd dat het langdurig zoeken naar vrije parkeerplaatsen minder is geworden. De wethouder meldde ook dat er nu zichtbaar meer gebruik gemaakt wordt van de parkeerruimte bij de VOMAR. Over het vinden van de noodzakelijke oplossing voor extra parkeerruimte, die onder meer nodig is wanneer er wordt gestart met de ontwikkeling aan de Maarten Kruytstraat, zei hij dat die oplossing nog niet concreet is. Het college heeft het voornemen een demonteerbare gestapelde parkeervoorziening te realiseren op het Palaceplein. Een parkeerdek met 2 lagen moet 110 extra parkeerplekken opleveren. Het college overweegt bovendien om als tijdelijke oplossing dubbelzijdig parkeren op de K.W. Boulevard mogelijk te maken. Wat dan weer 75 extra parkeerplekken oplevert. De nu genoemde maatregelen zijn slechts van tijdelijke aard. De noodzakelijke uitbreiding van het aantal permanente parkeerterreinen is en blijft nog steeds een actueel vraagstuk, wat de politiek op korte termijn moet oplossen. Na het gehouden parkeeronderzoek selecteerde de raad een aantal haalbare parkeervarianten. De toegezegde terugkoppeling van het college over resultaten van de haalbaarheidsanalyse, is uitgesteld. Deze komt na het zomerreces.

Gemeenteraad komt mogelijk in tijdnood

Patrick Damen met vice-president Liesbeth Rodenburg. | Foto: PR

zonneveld n Noordwijk en Noordwijkerhout voerden voor de fusie gedeeltelijk hetzelfde duurzaamheidsbeleid. Maar er waren ook heel duidelijk andere accenten te zien. Na de fusie moest er natuurlijk één samenhangend duurzaamheidsbeleid komen.

Voor dit gebied ligt een verzoek om een verklaring van geen bezwaar voor 2 hectaren zonnepanelen. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

Daartoe was er recentelijk de oproep van het college, aan politiek, maatschappelijk middenveld en inwoners, om vooral mee te denken in het opstellen van een Duurzaamheidsstrategie voor de jaren 2020-2022. Daartoe werd een rondetafelgesprek op de agenda gezet. Waar niet alleen het duurzaamheidsprogramma van het college werd besproken. Maar bij aanvang van de bijeenkomst kwam Oldrik Verloop, eigenaar van landgoed Klein Leeuwenhorst, met plannen om een zonneveld tussen de N206 en het bos van het landgoed aan te gaan leggen. Hij noemde zijn initiatief een bescheiden zonneveld op 2 hectare grond, waarmee jaarlijks voor meer dan 700 huishoudens elektriciteit kan worden opgewekt.

De heer Verloop: 'We zijn nu de vijfde generatie die zorgt voor het landgoed. Zoals overgrootvader Gevers een stuk grond ter beschikking stelde aan de ijs- en tennisclub, de huidige zogenaamde Gevers-banen, de grootvader na de oorlog het bos overdroeg aan wat nu Zuid Hollands Landschap is, probeert ook mijn generatie een maatschappelijke rol in de Noordwijkse gemeenschap te vervullen. Zo is er bijvoorbeeld een veertigtal moestuinen, stellen we gereedschap ter beschikking aan gehandicapten voor hun dagbesteding in het bos, worden concerten en kerkdiensten in de tuin gegeven en organiseren we natuurspeurtochten en bijenworkshops voor schoolkinderen.'

Hij stelde daarnaast vast dat de komst van een zonneveld op 2 punten, namelijk energietransitie mogelijk maken en vergroten van biodiversiteit, een bijdrage levert aan de speerpunten in het duurzaamheidsprogramma van het Noordwijkse college. Het initiatief is tot stand gekomen met belangrijke bijdragen van Universiteit Wageningen, Groenleven, Zuid Hollands Landschap en de lokale vogel- en natuurvereniging.


Trage ODWH

De initiatiefnemers werd echter door de ODWH lange tijd, meer dan 8 maanden, in onzekerheid gelaten. Volgens de heer Verloop door gebrek aan kennis over de materie bij de omgevingsdienst.

Terwijl de vergunning aanvraag in oktober 2018 al werd ingediend kwam letterlijk 1 dag voor het rondetafelgesprek de mededeling dat er akkoord kon worden gegeven aan de plannen. En deze trage behandeling vereist nu dat de Noordwijkse politiek nu ineens wel snel moet handelen. Omdat de subsidieregels dit eisen omdat volgend jaar dit soort kleinere zonprojecten waarschijnlijk niet kunnen meedingen naar de noodzakelijke subsidie.

Om dit bijzondere inwonersinitiatief nog te realiseren dient in de raadsvergadering van 18 juli een verklaring van geen bezwaar dient te worden afgegeven. Het plan moet direct drie maanden ter inzage worden gelegd om vergunningverlening voor oktober mogelijk te maken. De politiek bleek wel bereid te zijn maar of het ambtelijk op zo'n korte termijn te realiseren is moet deze week blijken. Het zou echter jammer zijn als dit initiatief sneuvelt door het trage handelen bij de ODWH.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 18 juli

Plantenhanger maken. Meedoen kost € 1,50.
18.15 uur: Maaltijd in De Wieken: maaltijdsalade.

Maandag 22 juli

18.15 uur: Maaltijd in het Trefpunt: Zomerse soep

Dinsdag 23 juli

12.30 uur: Maaltijd: maaltijdsoep van Erik met broodjes.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,00

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Nieuwe president Lions Noordwijk

president n Begin juli vond de jaarlijkse presidentswissel plaats van de Lions. Komend jaar neemt Patrick Damen het voorzitterschap op zich. Lionsclub Noordwijk maakt deel uit van de grootste en meest actieve service-organisatie ter wereld, gericht op het motto We Serve, oftewel Wij Dienen. De club ondersteunde afgelopen jaren diverse doelen in Noordwijk.

Veel mensen hebben een vertekend beeld van de Lions en denken dat het lidmaatschap met name is bedoeld ter versterking van het eigen netwerk. Het ligt anders: het is juist de bedoeling dat het eigen netwerk wordt ingezet ter versterking van de wereldwijde Lionsgedachte 'We Serve'. Dat wil zeggen dat een Lion extra oog heeft voor de medemens en helpt door steun te bieden in gevallen van nood. Patrick benadrukte bij zijn aantreden deze We Serve-gedachte en deed een beroep op de vindingrijkheid, ervaring en gemeenschapszin van alle leden om dit doel te bereiken.
Patrick Damen is in het dagelijks leven eigenaar van Damen Makelaars. Hij volgt Mania Hoogendoorn, voorheen directeur van woonzorgcentrum Groot Hoogwaak op. Liesbeth Rodenburg, voormalig eigenaresse van Reisbureau de Haan is aangesteld als vice-president.

Dikke bollen

Jaarlijks rond deze tijd is een veelgestelde vraag: hoe zijn de bollen? Uit eigen waarneming en na een belrondje is het antwoord: dikke bollen!

Zoals succes vele vaders heeft, is deze goede oogst ook veroorzaakt door meerdere factoren. Het plantseizoen was heel gunstig, niet teveel nattigheid, een milde en droge winter, een heel vroeg voorjaar en dus, mede door de gematigde temperaturen, een lange groeiperiode. Dit alles gevolgd door een prima rooitijd. De bollen kwamen schoon uit de grond.
In het verleden liepen de kwekers niet te koop met een goede oogst. De exporteur zou gelijk wat minder voor zijn bollen bieden. De tijden zijn wel wat veranderd, de meeste kwekers hebben langdurige contracten met hun afnemers. Die bollen moeten dus eerst afgeleverd worden. Van het grootste belang is het dat aanvragen uit het buitenland niet afgehouden hoeven te worden. De handel kan nu doorgaan tot eind oktober.

Bij de grote broeiers, die voor de supermarkt broeien, ligt het iets anders. Die zijn niet ingericht op dikke tulpen. Er gaan 110 stuks in een kratje, bij minder wordt de kostprijs gelijk hoger. Van groter belang is dat er niet teveel ziek en zeer is. Het snot in hyacinten en zuur in de tulpen lijkt dit jaar veel minder.
Of de markt de dikke bollen dit jaar aankan, is afwachten. Een exporteur die ik belde, zei dat de afgelopen drie jaar heel moeilijk waren. Steeds tekorten bij levering en dus oplopende prijzen. De bollen waren in het buitenland al verkocht, dus zijn marge werd dunner. Bovendien waren dat ook echte zuurjaren.
Zijn in alle gebieden even goede oogsten? Feit is dat op de klei, in de Polders, de tulpen zo dik geplant zijn, dat er bijna geen "oppers" in zitten. Bij meer dan een half miljoen bollen per hectare kan dat ook niet.
Over het bijgoed en narcissen valt nog weinig te zeggen. Daar draait de handel vooral om de tetjes. Die lijken wat vroeg afgestorven te zijn. We zullen zien!

Aad van Ruiten

Repair Café Northgo

Zaterdag is er weer Repair Café Northgo, | Foto: Archief

duurzaam n Wat doe je met een tent die opeen klein plekje lekt maar verder nog wel goed is? Of met koffiezetapparaat die niet meer werkt? Of met een grasmaaier die niet goed meer maait? Weggooien? Mooi niet! Op zaterdag 20 juli is er weer een Repair Café Northgo.

In de Schietvereniging Blijf voor 't Land aan de Johanna van Hoornstraat 8 draait het op 20 juli weer allemaal om repareren. Vanaf 14:00 uur is men weer welkom bij het Repair Café Northgo.

Tussen 14.00 en 17.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaister, en andere technische deskundigen om te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en diverse materialen zijn aanwezig. Neem je kapotte spullen mee van thuis zoals broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, computers... alles wat het niet meer doet, is welkom. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Er wordt zo ontzettend veel weggegooid en dat is vaak helemaal niet nodig. Door repareren te promoten wil het Repair Café Northgo bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Ook voor de eigenaren van de spullen scheelt het geld als er geen nieuw apparaat aangeschaft hoeft te worden. Goed voor de portemonnee en het milieu.

Het Repair Café brengt ook buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact. "Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt."

Het Repair Café Northgo houdt iedere derde zaterdag van de maand een gezellige repareerbijeenkomst. Kijk ook op www.repaircafenorthgo of op Facebook.

Meer informatie via susan@repaircafenorthgo.nl

nieuws/uitgaan

Liefdadigheid

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is vanaf 2 februari t/m 7 september de tentoonstelling '1+1+1+1=één' te zien, over de fusie van de vier dorpskernen. Verder is hiernaast een expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Op bovenstaande foto ziet u een aantal mensen staan op een terrein aan de Pickéstraat. Wat zouden die mensen daar doen vraagt je je af. Is er een feestelijke bijeenkomst, een demonstratie of iets anders? Deze foto heb ik al een tijdje, maar wat er precies gaande is, was mij tot dusverre onbekend.

Soms blader ik oude afleveringen van de Blauwdotter door en op een gegeven moment zag ik deze foto staan met een kort bijschrift, dat ontleend was aan het weekblad De Noordwijker van begin maart 1911. Daar stond te lezen, dat de Ambachtsheer Leopold Graaf van Limburg Stirum op 27 februari 1911 in Cannes in het huwelijk was getreden en dat hij ter gelegenheid van dit heuglijke feit zijn grote weldadigheid op onbekrompen wijze heeft getoond. Niet minder dan 2000 pond rundvlees werd verdeeld onder 650 gezinnen van alle gezindten. De uitdeling vond plaats op 27 februari 1911 op het bedrijf van W.N. Alkemade, die zijn erf en schuren aan de Pickéstraat ter beschikking stelde, Nu staat er op deze plek een appartementencomplex.
Deze Graaf van Limburg Stirum deed op 4 april 1906 plechtig zijn intrede in de gemeente Noordwijk met een rondgang door beide dorpen, die o.a. versierd waren met verschillende erepoorten. Voor het toenmalige Huize Offem bracht de harmoniekapel "Crescendo" een serenade. Op 25 februari 1911 ging Leopold naar Cannes aan de Franse Rivièra om daar in het huwelijk te treden met Miss Johanna Ida Randebrock. Na de huwelijksreis werd het adellijk echtpaar op 9 mei 1911 wederom feestelijk onthaald met een intocht in Noordwijk. De burgerij gaf voor die gelegenheid zijn "ambachtsheer en vrouwe" een gedenkvaas van zandsteen op een hardstenen voet. De liefdadigheid zat al vroeg in het bloed van de familie Van Limburg Stirum, want op 30 november 1891 werd de Van Limburg Stirum-Geversstichting opgericht. Deze stichting zorgde ervoor, dat tot aan de Tweede Wereldoorlog soep werd gekookt voor arme en behoeftige mensen zonder onderscheid van godsdienst. De aanleiding tot het oprichten van deze stichting was het feit, dat de ambachtsheer van Noordwijk mr. Frederik Albert Govert Graaf van Limburg Stirum en zijn vrouw, jonkvrouw Susanna Geertruida Françoise Gevers van Kethel en Spaland op dat moment hun 40-jarig huwelijk herdachten. Om de soep te kunnen bereiden werd een speciaal pand aan de Offemweg ingericht, waarna vanaf januari 1892 de eerste porties soep werden uitgedeeld. Of men voor de uitreiking in aanmerking kwam, werd door de diaconieën beoordeeld.
In het Soephuis stond een ketel van 240 liter. Door het wegvallen van inkomsten uit de visserij kwamen er steeds meer armlastige Zeeërs, zodat er later nog een ketel werd aangeschaft met een inhoud van 400 liter. De eerder genoemde graaf Leopold liet bij zijn inhuldiging in 1906 in het Soephuis op uitgebreide schaal soep koken om uit te delen aan de bevolking van Noordwijk. Het bleef overigens niet bij soep, want op de verjaardag van de oprichter van de stichting werd op ruime schaal krentenbrood verstrekt. Deze geste werd zelfs tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw voortgezet. Misschien kunnen we bij de komende benoeming van een nieuwe burgemeester ook op soep en krentenbrood rekenen?

Atleten staan te trappelen voor de Tien van Noordwijk

hardlopen n Na de kidsrun van 1 kilometer en de 5 kilometer voor volwassenen, loste wethouder Sjaak van den Berg het startschot voor de zevende editie van de 10 van Noordwijk. Ruim 2.400 deelnemers, waaronder prominenten als Erben Wennemars en Naomi van As, stonden te trappelen van ongeduld om de 10 kilometer te voltooien. Het weer was perfect van de hardlopers.

Door Ina Verblaauw

Edwin van der Sar maakt foto´s van de atleten aan de start. | Foto: Ina Verblaauw

"Nieuw dit jaar was de business run. Collega's die onderling als team meeliepen", aldus Linda Welles van de Edwin van der Sar Foundation.

De opbrengst van de 10 van Noordwijk gaat naar de Foundation, die tot doel heeft het realiseren van projecten ter ondersteuning van mensen met een hersenletsel op het gebied van revalideren. Annemarie van der Sar liep de 5 kilometer; Edwin beloonde alle deelnemers bij de finish met een high five. Hekkensluiter van de run waren een aantal fietsmaatjes, ook onderdeel van het revalidatieproject. De 10 van Noordwijk is naast een sportief evenement, ook een familie gebeuren, getuige de vele toeschouwers langs de route.

Opnames film 'Cultuur & Vriendschap' zijn in volle gang

Op en rondom de Leidsevaart werden filmopnamen gemaakt. | Foto: Richard van Egmond

Fanfare n Naar aanleiding van het gemeentelijke themajaar 'Cultuur Verbindt' is er de afgelopen maanden al hard gewerkt aan het realiseren van een speelfilm in de sfeer van 'Fanfare' van Bert Haanstra.

Harmoniekapel Crescendo uit Noordwijk nam, door het winnen van de cultuurpijs, het initiatief om in samenwerking met de andere
muziekverenigingen uit de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk een eigen versie van deze film te maken. De samenwerking werd
onder andere ook gezocht en gevonden bij de diverse toneelverenigingen van de kernen.

Voor de film met als titel 'Cultuur & Vriendschap' hebben inmiddels vele muzikanten en figuranten van verschillende verenigingen hun
enthousiaste, bijzondere en creatieve bijdragen geleverd. De afdeling Multi Media van 's Heerenloo verzorgt het camerawerk en de montage.

Afgelopen week waren er opnames op en rondom de Leidsevaart en vanaf het water klonk de muziek van de 'Fanfare in Es'. Een
bijzondere gewaarwording voor de toevallige passanten.

In de komende periode worden nog enkele opnames gemaakt. Voor zaterdag 31 augustus worden alle inwoners uit de kernen van de
Gemeente Noordwijk uitgenodigd om als figurant in het publiek aanwezig te zijn bij de grote afsluitende scène op het Verkadeplein
bij de Katholieke Sint Jeroenskerk aan de Van Limburg Stirumstraat in Noordwijk Binnen. Deze opnames vinden plaats van 14.45-15.15 uur. Aansluitend zal het concert van de Play In plaatsvinden welke is georganiseerd door Excelsior.

Voor meer informatie over de film: www.filmfanfarenoordwijk.nl

De ontwerpen van de praalwagens

De praalwagen van Van Egmond Lisianthus is beslist een eyecather. | Foto: Treffend Beeld

Op 10 augustus rijdt Flower Parade Rijnsburg voor de 74e keer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Het thema van 2019 is ´Beroepen´.

In de vorige column werd al melding gemaakt van de totstandkoming van het ontwerp van een aantal praalwagens. Het creatieve team van Flower Parade Rijnsburg voelt zich vrij om ontwerpen te presenteren, maar is altijd blij als sponsors meedenken over het ontwerp. Zo is het bijna vanzelfsprekend dat de Rabobank een praalwagens laat rijden met het beroep ´Bankier´. Het ontwerp toont het oude en nieuwe bankieren.

Een deelnemer die vorig jaar voor het eerst in de parade mee reed was RVE, een bloemen- en plantengroothandel. Zij komen dit jaar met de praalwagen ´Retail Florist´. Het leuke is dat een van de directeuren van RVE zelf de schetsen hiervoor heeft aangeleverd. Een andere deelnemer Camping Koningshof zag in dit Rembrandtjaar wel iets in het beroep van ´Kunstschilder´. Een praalwagen met o.a. ´De Nachtwacht´ en een bloemrijk schilderspalet is het gevolg. Logisch dat Bloemenveiling Royal FloraHolland met een praalwagen voor de dag komt met het beroep ´Veilingmeester´. Nog zo´n vaste deelnemer is Grimbergen Installaties, al jaren sponsor van de muziekpraalwagen met het huisorkest van de Flower Parade: Casual Company. Deze heeft als titel ´Zorg´ gekregen. De andere muziekwagen, met daarop de blaaskapel, is geadopteerd door Bakker Van Maanen. Beroep: ´Bakker´ natuurlijk. Een altijd opvallende verschijning van de parade is de praalwagen van Van Egmond Lisianthus. Deze krijgt als titel ´Veredelaar´. Kijk op de website van het Rijnsburgs Bloemencorso voor de ontwerpen die onlangs zijn gepresenteerd.

Terwijl Jora Vision bouwt aan de praalwagens is hoofdarrangeur Astrid Lankhuizen bezig met het bedenken welke bloemarrangementen en welke kleuren elke praalwagen moet krijgen. Samen collega arrangeur Konni van Delft maakt zij een planning welke bloemen er besteld moeten worden en welke soorten er op elke praalwagen te zien zijn. Flower Parade Rijnsburg is en blijft tenslotte het bloemencorso met de meeste soorten en variëteiten. Het complete palet van (zomer)bloemen en planten komt op 10 augustus bij u langsrijden. Tip: bekijk het corso eens twee keer en wel eerst van de ene kant van de weg, daarna de andere. U zult de tweede keer plots een heel ander corso te zien krijgen. Dit komt niet alleen door de bloemarrangementen, maar het ontwerp van verschillende praalwagens is aan de linkerzijde anders dan aan de rechterzijde. Twee keer kijken loont dus de moeite. Kijk eerst in Rijnsburg en fiets hierna door naar Katwijk of Noordwijk.
In alle rust kijken: bezoek dan op vrijdag 9 augustus de Flower Parade Show in Bloemenveiling Royal FloraHolland. U bent dit jaar al vanaf 16.00 uur welkom. Toegang: gratis.

Sportieve school

Hardlopertjes n Zeventig kinderen van basisschool Hoffenne mee aan de kidsrun van de 10 van Noordwijk.

Wat hadden ze er naar uitgekeken om met zoveel in het fel groene Hoffenne t-shirt mee te doen aan deze prestatieloop op de Boulevard. Ze hadden een aantal keren getraind tijdens de gymles en dat kon je wel zien. Na de gezamenlijke warming up kwam het startschot van Edwin van der sar en gingen de kinderen van start. Alle kinderen konden bij de finish hun wel verdiende medaille in ontvangst nemen.

Bustocht door de Bollenstreek voor 55-plussers

Senioren n Welzijn Noordwijk organiseert in samenwerking met het KBO en ANSV uit Noordwijk in de zomer verschillende activiteiten voor ouderen van 55 jaar en ouder uit Noordwijk.

Op donderdag 31 juli wordt er voor Noordwijkers van 55+ een uitgebreide bustour georganiseerd door de Bollenstreek. De activiteit start om 12.30 uur met een gezamenlijke lunch op de mooie locatie bij de Maria ter Zee Kerk. Om 14.00 uur vertrekt de bus en de tour duurt tot 17.00 uur met terugkomst op dezelfde plek. De prijs van deelname is 5 euro, wat ter plaatse contant betaald dient te worden. Het is noodzakelijk om vooraf aan te melden, aangezien er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.
Aanmelden is mogelijk bij Welzijn Noordwijk via 071-7114334 of aanmelden@welzijnnoordwijk.nl

Bamboetheater verrijst

Vanaf woensdag speelt Kunstklank 'Alles is bedacht' in het Bamboetheater. | Foto: Kunstklank

theater n Met vrouw- en mankracht is de afgelopen weken het Bamboe Theater op het strand van Noordwijk opgebouwd. Tientallen vrijwilligers en professionals knoopten de tribunes, spanden de doeken en richtten de bamboepalen op, met mechanische hulp van Van der Putten.

Er wordt deze week intensief gerepeteerd door de cast en muzikanten voor de muziektheatervoorstelling 'Alles is bedacht', onder regie van Ilke Paddenburg en artistiek leider Herma van Piekeren.
'Alles is bedacht' is een kleurrijk pleidooi voor het in conditie houden van onze verbeeldingskracht en verhaalt over een jongen die zichzelf tegenkomt en een wethouder en kunstenaar in een dorp middenin een fusieproces.
Tickets en informatie via www.kunstklank.nl

Wonen in Sasbergen

Boerderij Sasbergen. | Foto: van schilderij, particulier bezit.

straten n In uitbreidingsplan Het Zilt in De Zilk ontstaan drie nieuwe straten. De straatnamen-commissie van de gemeente Noordwijk heeft ervoor gekozen de trend in de bestaande wijk Wassenaar door te trekken. In deze wijk zijn de straten voornamelijk genoemd naar boerderijen die in De Zilk hebben bestaan.

In het oude gedeelte van De Zilk waren al twee straten genoemd naar boerderijen, namelijk de Regenvlietweg en de Wassenaarseweg.

De nieuwe straatnamen zijn afgeleid van drie boerderijen die stonden in de Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Vogelenveld en Haasveld op Noordwijks grondgebied. Boerderij Sasbergen op Noordwijkerhouts grondgebied. Deze drie boerderijen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw afgebroken. In deze rubriek ditmaal de verklaring van de straatnaam Sasbergen.

Een echte verklaring voor de naam is niet gevonden. Een sas is een watersluis, mogelijk is in dit heuvelachtige gebied de waterhuishouding op deze manier op orde gehouden.

Verkoop en beschrijving boerderij in 1828

De voormalige boerderij stond op de plaats van het vroegere huis ter Wilt. In 1828 stond de boerderij te koop en werd in een advertentie in de Leydse Courant als volgt omschreven: "Een huismans-woning, met koestal voor negentien koeien, paardenstal, dorsvloer, zomerhuis en een vier roeden barg, genaamd Sasbergen, met erf, boomgaard en diversen partijen wei-, hooi- en teelland, gelegen binnen de gemeenten van Noordwijk en Noordwijkerhout. Tezamen groot 14 bunders en circa 15 roeden Nederlandse maat. Belend in het geheel ten Zuidoosten de weduwe Langeveld, ten Noordoosten de heer C.J. Temminck, ten Noordwesten de heer van Noordwijk en ten Zuidwesten denzelven. Voor de somme van Een duizend negenhonderd tien guldens. Koper was in 1828 mr. Coenraat Jacob Temminck. Tevens werd een partij weiland, groot 5 bunders en ruim 96 roeden Nederlandse maat, gelegen in de nabijheid van Sasbergen verkocht aan mr. Temminck voor 1385 guldens.

Familie Meiland laatste bewoners

In 1829 werd de boerderij verpacht aan 'duinmaaister' Ariaantje Opdam, weduwe van Adriaan van der Wiel, ze woonde op Sasbergen met haar zeven kinderen.

De laatste boer op Sasbergen was Jan Meiland (1850-1930), halfbroer van 'Ouwe Klaas, boer en jachtopziener. In het Leids Dagblad van 22 september 1923 was een advertentie geplaatst waarin wegens vertrek een boelhuis werd aangekondigd, op boerderij Sasbergen, gelegen nabij den Ruigenhoek onder Noordwijkerhout en bewoond door de heer Joh. Meiland.

Bij het boelhuis worden aangeboden: 2 paarden te weten: een zwarte merrie en een bruine ruin. 7 kalfdragende koeien, 3 vare koeien. Voorts; een rijtuigkoets, kaasbrik, dogcart, boerenwagen, 2 karrewagens, hark- en schudmachines, kruiwagens, kippen, bouwgereedschap, kaaskuipen, karns, ketels, emmers, koperen melkmouwen, kaasplanken en verdere melkerij- en zuivelbereidingsgereedschap, takkenbossen, palen, brandhout en enige meubilaire goederen enzovoorts.

Te bezichtigen op den verkoopdag vanaf 8 uur voormiddag. De boerderij is in 1924 gesloopt, de teelhoeken bleven in gebruik tot 1936.

17 juli
• Zomermarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

18 juli
• StarBalm Strandlopen; start Kon. Wilhelmina Boulevard, Strandafrit 10. Tijd: 19.30 uur (kaartverkoop start om 18.45 uur). Deelname € 3,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen). Inschrijven voor de klassementlopers kan ook online.
• Zomerserie Orgelconcerten - Geerten Liefting - Muziek in Jeroen; RK St Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat. Tijd: 20.15 uur. Entree € 7,00. Vrienden van Muziek in Jeroen € 5,00.

20 juli
• Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Deelname € 3,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar € 2,50).
• Op zoek naar de Grote Vijf - Staatsbosbeheer; start vanaf bezoekerslocatie, Duinweg 81. Tijd: 18.00 - 22.00 uur. Deelname € 37,00 pp (incl. soep en brood), kinderen t/m 12 jaar € 30,00. Leeftijd vanaf 7 jaar

21 juli
• Yoga op het strand - Yogabeach; Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, strandafrit 2. Tijd: 9.30 - 10.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl
• 50 jaar Maanlanding bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaann 3. Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Entree (online reserveren) € 11,50 (volwassenen) € 7,50 (kinderen).
• Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis..
• Bunkerrondleidingen Atlantikwall; Atlantikwall Museum, Bosweg (250 meter vanaf de Bosweg, linkerkant van het fietspad). Tijd: rondleidingen om 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00 en 16.15 uur en duren een uur. Entree: volwassenen € 7,50, kinderen ouder dan 12 jaar € 5,00, kinderen van 4 tot 12 jaar € 3,00.

23 juli
• Historische Rondwandelingen Noordwijk Binnen; start vanaf Voorstraat 44. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 4,50 p.p. (incl. consumptie).

NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

17 juli
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.
• Tocht met paard en wagen, excursie door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 17.00 uur vanaf ingang Joppeweg, De Zilk. Aanmelden via www.waternet.nl/AWD


18 juli
• Zomerbridge, bridgewedstrijd om13.30 uur voor jong en oud in de recreatiezaal van Puyckendam, Pilarenlaan, aanmelden via Sjaak Geerlings, tel. 0622559225.
• Pubquiz, kennisquiz voor teams om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden aan de bar.

19 juli
• Loungefest , muziekfeest met tal van activiteiten voor jong en oud vanaf 19.00 uur bij het Oosterduinse Meer, Boekhorsterweg 18. Kaarten via de VVV winkel, Dorpsstraat 8
• Workshop Stoffig Stel, creatieve workshop om 19.00 uur in de winkel aan de Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

20 juli
• Braderie, gezellige en grootse jaarmarkt met zo'n 200 kramen, van 10.00 tot 17.00 uur in het winkelcentrum van Noordwijkerhout.
• Waterbeestjes zoeken, van 10.00 tot 11.30 uur in het Nieuw Leeuwenhorstbos. Vertrek vanaf de parkeerplaats Gooweg 36. Aanmelden via www.zuidhollandslandschap.nl/activiteiten.
• Loungefest, groots en non-stop muziekspektakel, met activiteiten voor jong en oud, met hapjes/drankjes, van 13.00 tot 23.00 uur bij het Oosterduinse Meer, Boekhorsterweg 18. Kaarten verkrijgbaar in de VVV-winkel.
• Safari "de Grote Vijf", excursie met de boswachter door het Hollands Duin, vertrek om 19.00 uur vanaf de werkschuur, Duinweg 81. Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/hollandsduin/actviteiten

21 juli
• Kofferbak Rommelmarkt, populaire markt van 9.00 tot 16.00 uur op het voormalige Bavoterrein, Langevelderweg 27. De toegang is vrij!

22 juli
• Toeristenmarkt, sfeervolle en kleurige markt met groot terrassenplein, van 11.00 tot 16.00 uur rondom de Witte Kerk in het centrum van het dorp.

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente

Vrijdag 19 juli

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: mw. M. Baas

Zondag 21 juli

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: geen dienst

Buurtkerk

10.00 uur: ds. J. Nijboer

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: mevr. C. Rovers

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 21 juli

10.00 uur: dhr. K. de Lange

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 17 juli

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 19 juli

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering

Zaterdag 20 juli

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Mozesviering

Zondag 21 juli

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Mozesviering

Dinsdag 23 juli
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 21 juli

10.00 uur: dhr. K. de Jong

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 21 juli

10.00 uur: ds. R. Schultheiss

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zaterdag 20 juli
19.00 uur: A. Goumans

Zondag 21 juli
10.00 uur: A. Goumans

St. Victorkerk

Zaterdag 20 juli

19.00 uur: Em.Past. M. Kuipers met Herenkoor St. Caecilia

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 21 juli
9.30 uur: pastor T. van Eijk met samenzang

Hondenkar in Kerkstraat

Foto: Sylvia Steenbakkers

maquette n Noordwijkerhout van Toen wil de geschiedenis van Noordwijkerhout graag beeldend maken. In het verleden is daarom al een aantal maquettes gemaakt, bij voorbeeld van de Kortenbachstraat, de St. Victorkerk en kasteel Leeuwenhorst.

Verder zijn er een jager en een stroper en een oud schoolbankje te zien. Sinds kort staat bij NoVaTo in de Zeestraat een model van een hondenkar zien staan. Deze hondenkar is speciaal voor NoVaTo gemaakt en afgeleid van vergelijkbare hondenkarren zoals gebruikt werden in Noordwijkerhout en de Zilk in de 19de en 20ste eeuw. Vanuit de kar verkocht een venter zijn waren. Een hond was nu eenmaal goedkoper en makkelijker te onderhouden dan een paard en zo hoefde hij zelf niet te sjouwen.

De expositieruimte van NoVaTo is te bezoeken van woensdag tot en met zaterdag, van 13.00 tot 16.00 uur. Entree voor niet-sympathisanten ouder dan 12 jaar is 2 euro per persoon.

Meer informatie over NoVaTo: www.noordwijkerhoutvantoen.nl. | Op de foto: jongens met hondenkar in de Kerkstraat.

Geerten Liefting in tweede concert Zomerserie

Orgel n In het tweede concert van de Zomerserie van Muziek in Jeroen op donderdag 18 juli bespeelt Geerten Liefting het Knipscheer-orgel.

Geerten Liefting studeerde Orgel, Kerkmuziek en Improvisatie bij Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium en vervolgens Compositie en Koordirectie aan det Conservatoria van Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast studeerde hij Improvisatie bij Hayo Boerema en Cor Ardesch.
Geerten is dirigent-organist van de Heilige Bonaventurakerk te Woerden en tevens assistent-organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam en vesperorganist van de Domkerk te Utrecht.
Geerten Liefting is een veelzijdig organist. Hij won diverse prijzen, waaronder in 2015 de 1e prijs op het Internationaal Improvisatieconcours in Schwäbisch Gmünd.
Het concert op 18 juli begint om 20.15 uur. De entreeprijs bedraagt € 7,- (Vrienden € 5,-). Na afloop wordt in het koor van de kerk, onder genot van een drankje, gezellig nagepraat met de organist en andere orgelliefhebbers.

Foto met een vlaggetje van de Vrienden

Ik ga op vakantie en neem mee... | Foto: pr

Noordwijkerhout n Na ruim 700 jaar Noordwijkerhout en haar inwoners van alle kanten te hebben bekeken, wil de kerk wel eens verder kijken dan haar toren hoog is.

De Vrienden van de Witte Kerk willen haar daarbij van dienst zijn en zoeken daarom ieders hulp. Vandaar de: neem de kerk mee als je de dorpsgrenzen overgaat en zet haar op de foto. Het maakt niet uit waar: op het topje van een duin, op het strand, midden op de oceaan, op de Chinese muur, op de camping, op de Eiffeltoren, op de Noordpool, op de Mont Blanc of voor een collega-Witte Kerk.

Bij de Vrienden is een vlaggetje van de kerk te koop: neem dit mee op reis. Maak een foto van het vlaggetje met de kerk erop op een favoriete vakantieplek naar keuze. De Vrienden gaan al deze foto's verzamelen en tentoonstellen in de Witte Kerk tijdens de 'Dag van de Witte Kerk' op 9 november 2019. Ze brengen de wereld dan in beeld door de ogen van Noordwijkerhouters.

Op deze dag zal een vakjury en het publiek de mooiste/leukste/creatiefste foto's uitkiezen en aan het einde van de dag maken zij de drie prijswinnaars bekend.

Vlaggetjes en deelnameformulieren liggen zaterdag 20 juli op de braderie in de stand van De Vrienden tegenover de Witte Kerk in de Havenstraat. Voor meer informatie en de spelregels: www.vriendenvandewittekerk.nl.

TON draagt bij aan Oude Dorpskern en Kurt Carlsen

Noordwijk(erhout) n Ter bevordering van het toeristisch product Noordwijk heeft Stichting TON besloten om de aanvragen van Stichting De Oude Dorpskern, alsmede die van de Stichting Kurt Carlsen financieel te ondersteunen.

In beide gevallen is sprake van cofinanciering: één van de voorwaarden voor het toekennen van aanvragen vanuit TON. De Oude Dorpskern heeft de bijdrage benut voor de productie van een handzame publicatie over de geschiedenis van Noordwijk Binnen. De Stichting Kurt Carlsen krijgt een bijdrage om de voorbereiding te treffen die nodig zijn om een voorstel in te dienen tot vernieuwing van de permanente huisvesting van de reddingboot en aanpalende materialen zoals de bootwagen. TON bevordert de toeristische ontwikkeling van Noordwijk en financiert geen (eenmalige) evenementen. Het werkgebied betreft de gemeente Noordwijk, dus ook Noordwijkerhout en de Zilk. Aanvragen kunnen uitsluitend tussen 1 januari en 28 februari of tussen 1 augustus en 30 september ingediend worden via www.tonnoordwijk.nl, waarna het bestuur schriftelijk terugkoppelt. Het bestuur bestaat uit Henk Kok, Ewout Cassee, Jaap Visscher, Tom van Schie, Jeanette Kok en Monique Beuk.

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 juli samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 25:

RUPSVOERTUIG

De winnaar: Henk Borcharding

column/nieuws

19 / 20

17 juli
• Zomermarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

18 juli
• StarBalm Strandlopen; start Kon. Wilhelmina Boulevard, Strandafrit 10. Tijd: 19.30 uur (kaartverkoop start om 18.45 uur). Deelname € 3,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen). Inschrijven voor de klassementlopers kan ook online.
• Zomerserie Orgelconcerten - Geerten Liefting - Muziek in Jeroen; RK St Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat. Tijd: 20.15 uur. Entree € 7,00. Vrienden van Muziek in Jeroen € 5,00.

20 juli
• Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Deelname € 3,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar € 2,50).
• Op zoek naar de Grote Vijf - Staatsbosbeheer; start vanaf bezoekerslocatie, Duinweg 81. Tijd: 18.00 - 22.00 uur. Deelname € 37,00 pp (incl. soep en brood), kinderen t/m 12 jaar € 30,00. Leeftijd vanaf 7 jaar

21 juli
• Yoga op het strand - Yogabeach; Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, strandafrit 2. Tijd: 9.30 - 10.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl
• 50 jaar Maanlanding bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaann 3. Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Entree (online reserveren) € 11,50 (volwassenen) € 7,50 (kinderen).
• Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis..
• Bunkerrondleidingen Atlantikwall; Atlantikwall Museum, Bosweg (250 meter vanaf de Bosweg, linkerkant van het fietspad). Tijd: rondleidingen om 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00 en 16.15 uur en duren een uur. Entree: volwassenen € 7,50, kinderen ouder dan 12 jaar € 5,00, kinderen van 4 tot 12 jaar € 3,00.

23 juli
• Historische Rondwandelingen Noordwijk Binnen; start vanaf Voorstraat 44. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 4,50 p.p. (incl. consumptie).

NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

17 juli
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.
• Tocht met paard en wagen, excursie door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 17.00 uur vanaf ingang Joppeweg, De Zilk. Aanmelden via www.waternet.nl/AWD


18 juli
• Zomerbridge, bridgewedstrijd om13.30 uur voor jong en oud in de recreatiezaal van Puyckendam, Pilarenlaan, aanmelden via Sjaak Geerlings, tel. 0622559225.
• Pubquiz, kennisquiz voor teams om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden aan de bar.

19 juli
• Loungefest , muziekfeest met tal van activiteiten voor jong en oud vanaf 19.00 uur bij het Oosterduinse Meer, Boekhorsterweg 18. Kaarten via de VVV winkel, Dorpsstraat 8
• Workshop Stoffig Stel, creatieve workshop om 19.00 uur in de winkel aan de Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

20 juli
• Braderie, gezellige en grootse jaarmarkt met zo'n 200 kramen, van 10.00 tot 17.00 uur in het winkelcentrum van Noordwijkerhout.
• Waterbeestjes zoeken, van 10.00 tot 11.30 uur in het Nieuw Leeuwenhorstbos. Vertrek vanaf de parkeerplaats Gooweg 36. Aanmelden via www.zuidhollandslandschap.nl/activiteiten.
• Loungefest, groots en non-stop muziekspektakel, met activiteiten voor jong en oud, met hapjes/drankjes, van 13.00 tot 23.00 uur bij het Oosterduinse Meer, Boekhorsterweg 18. Kaarten verkrijgbaar in de VVV-winkel.
• Safari "de Grote Vijf", excursie met de boswachter door het Hollands Duin, vertrek om 19.00 uur vanaf de werkschuur, Duinweg 81. Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/hollandsduin/actviteiten

21 juli
• Kofferbak Rommelmarkt, populaire markt van 9.00 tot 16.00 uur op het voormalige Bavoterrein, Langevelderweg 27. De toegang is vrij!

22 juli
• Toeristenmarkt, sfeervolle en kleurige markt met groot terrassenplein, van 11.00 tot 16.00 uur rondom de Witte Kerk in het centrum van het dorp.