De Noordwijker

21 januari 2020

De Noordwijker 21 januari 2020


B&W laten quickscan uitvoeren

Samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties vindt het college van belang. | Foto: WS

samenhang n 'Om als gemeente te kunnen groeien is de hulp van de inwoners onmisbaar', laat het college van B&W weten. Want samenwerken met inwoners, ondernemers verenigingen en maatschappelijke organisaties is voor het college van de fusiegemeente Noordwijk een belangrijke voorwaarde.

Vooraf iedereen nauw betrekken bij het maken van plannen en het komen tot bestuurlijke besluiten. Bijna alle politieke partijen achten dit een belangrijke voorwaarde bij functioneel en succesvol lokaal bestuur. Maar daar waar inspraak en medezeggenschap is, ligt niet alleen ruimte voor volle tevredenheid maar ook voor teleurstellingen. Het college is er alles aan gelegen om samen te werken bij het vaststellen van gewenst beleid. En mede daarom wil men weten wat raadsleden,medewerkers,collegeleden en inwoners nu werkelijk vinden van het huidige lokale samenspel.


Quickscan

Het college heeft daarom de gemeente aangemeld voor een onderzoek daartoe. Om de antwoorden te vinden op een drietal vragen:Hoe gaat het met de democratie in Noordwijk? Wat vinden de mensen van het lokale samenspel? En ten slotte: Hoe kan dit allemaal nog beter? Een landelijke organisatie biedt een zogenaamde 'Quickscan Lokale Democratie' aan. De gemeente Noordwijk heeft zich hiervoor aangemeld. Het begint met een extern begeleid startgesprek voor de diverse groepen. Dan volgt er in februari een vragenlijst. Met de antwoorden als basis volgt er dan een slotgesprek.


Mogelijk al perfect?

Mogelijk is de conclusie dat het in Noordwijk allemaal al perfect is geregeld. Maar het kan ook zijn dat de deelnemers of een deel daarvan aanleiding ziet om een verbeteringsslag te maken.
Met het participatietraject rond de totstandkoming van de Omgevingsvisie voor de deur komt dit initiatief op een juist moment. Want het gaat de gemeente Noordwijk er dus eenvoudigweg om dat inwoners, ondernemers,verenigingen en maatschappelijke organisaties zich mede verantwoordelijk durven voelen voor de toekomst van de samenleving.

Het beeld wat het genoemde onderzoekje geeft moet dan als startpunt dienen voor een eigentijdse versterking van de lokale democratie.

Ensemble Johann Strauss in Klamuze-concert

oostenrijks n Op zondag 2 februari vindt het derde Klamuze concert plaats in Grand Hotel Huis ter Duin. Dit keer wordt het Oostenrijkse Ensemble Johann Strauss speciaal uit Wenen ingevlogen om de muzikale invulling van de middag te verzorgen. Het ensemble speelt werken van de Strauss dynastie en de mooiste melodieën uit het gouden en zilveren tijdperk van de operette. Het wordt geheel in stijl van Johann Strauss door de "Stehgeiger" geleid.

Het Ensemble werd in 1985 opgericht door leden van het Bruckner Orchestre Linz. Al meer dan 35 jaar werken zij continu aan het verfijnen van hun geluid en stijl en het toevoegen van innovatieve nieuwe stukken aan hun standaardrepertoire. Het orkest heeft veel van zijn ontwikkeling te danken aan Russell McGregor. Sinds 2004 begeleidt hij het orkest en is hij bezig met de voortzetting van de traditie van Strauss-concerten.

Het concert in Huis ter Duin vangt aan om 15.00 uur, de zaal is open vanaf 14.00 uur. Kaarten kosten 35,00 euro (inclusief parkeren, garderobe en consumpties) en zijn verkrijgbaar en te reserveren bij de receptie van Grand Hotel Huis ter Duin, tel. 071-3651290. Online kaarten kopen kan via www.klamuze.nl

Het Ensemble Johann Strauss speelt op zaterdag 1 februari op het welbekende Wiener Ball in Grand Hotel Huis ter Duin. Een traditie die in een modern jasje wordt gestoken. Het van origine Oostenrijkse Bal is een feestelijke avond met een muzikaal scala van Strauss tot Swing en Disco. Gasten zijn gekleed in gala, wat zorgt voor een feestelijke sfeer.

Joodse verhalen en klezmermuziek

verhaal n Op vrijdagavond 24 januari kan iedereen 'op verhaal komen' in zalencentrum De Vinkenhof aan de Achterzeeweg.

De Noordwijkse klezmerband Lou Sjoege, die ondertussen al een cd op haar naam heeft staan, zal de toehoorders weten te boeien met vrolijke en melancholische joodse muziek. Daar tussendoor worden er geinige en goocheme verhalen uit de joodse traditie verteld door Simon Dingemanse. De verhalen hebben steeds een pointe om over na te denken en aan humor zal het ook niet ontbreken. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten bij een glaasje wijn of sap.

Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Aanmelding kan bij Simon Dingemanse, tel. 3645206, simondingemanse@gmail.com

Voorlezen in de bibliotheek

Leesplezier n In de Bibliotheek Bollenstreek, aan de Akkerwinde, wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar.

Iedere maand is er een ander thema bijvoorbeeld over het circus, broers en zussen of over dinosaurussen. Op de website van de Bibliotheek Bollenstreek vind je alle thema's. Na het voorlezen kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel.
Voorlezen prikkelt de fantasie, verruimt het taalgevoel en biedt kinderen en voorlezers een moment van ontspanning en plezier. Daarom lezen wij zo graag voor. Ouders en grootouders met kinderen zijn allemaal welkom. Meedoen is gratis.

SJC maakt indruk in Emmen en wint

Panelrubriek n Spraakmakend

Een art-impression maakt duidelijk dat omwonenden na de herontwikkeling met enorme hoogbouw worden geconfronteerd.

Jan Kroonsplein blijft heet hangijzer

College negeert beslissing van raad'

Speciale dertigste editie voor Mooiste File

Omwonenden: 'College negeert beslissing van gemeenteraad'

Een art-impression maakt duidelijk dat omwonenden met enorme hoogbouw worden geconfronteerd.

kroonsplein n Het college heeft al eerder besloten een bestemmingsplanprocedure te volgen op basis van het structuurontwerp centrumplan Jan Kroonsplein. Daarin wordt echter volgens de omwonenden een raadsbesluit gewoon genegeerd. De politiek werd deze week met een presentatie in kennis gesteld van iets gewijzigde plannen. Van echte aanpassingen bleek nauwelijks sprake.

Tijdens een rondetafelpresentatie bleek dat de plannen van de herontwikkeling van het Jan Kroonsplein opnieuw ietsje werden aangepast. De aanwezige direct belanghebbende omwonenden bleken hierover nog steeds erg ontevreden. Omwonenden verklaarden tijdens de inspraak dat zij zich niet serieus genomen voelen. Zij werden niet betrokken bij het maken van de gepresenteerde plannen die juist hun leefomgeving aangaan.

Een bewoonster van de Binnenweg maakte duidelijk dat haar woongenot en de bezonning van haar woning door de vele meters hoge bouw, ernstig in het geding is. Een andere bewoner stelde dat ondanks vele inspanningen het B&W geen gehoor gaven aan zijn roep om aan tafel te gaan en de ingang van de parkeergarage, de bouwhoogtes en de parkeerlasten ter discussie te stellen. 'Hoe kan het dan dat de drie ondernemers en de gemeente voor de vierde keer een plan presenteren waarin alle in november 2015 door de raad vastgelegde uitgangspunten volkomen worden genegeerd en maximaal overschreden? En: 'Voor wie doen we dit eigenlijk?'

De stedenbouwkundig adviseur van de gemeente legde ook uit dat de omgeving mogelijkheden biedt om tot grote hoogte en massaal te bouwen. Hij zei het persoonlijk interessant te vinden dat er eigenwijsheid zichtbaar is in een ontwikkeling: 'Het is in de omgeving eigenlijk een puinhoop maar ik adviseer dit ook in een nieuw plan mee te nemen.' Hij noemde de schaalcontrasten juist kenmerkend voor het Boulevardgebied.


In het vragenrondje werd door alle partijen vragen gesteld. Daaruit bleek dat nog lang niet alle problemen eenvoudig zijn op te lossen en bovendien dat het college nog steeds in de voorbereidende fase zit. Pas na het zomerreces zal er een definitief voorstel voor een voorontwerpbestemmingsplan in de gemeenteraad komen.

Directeur ODWH gaat door het stof

Ontevredenheid n Wethouder de Jong uitte zich bijzonder tevreden. Maar een groot deel van de Noordwijkse politiek is nog steeds ongerust over het functioneren van de ODWH. Dat bleek tijdens een rondetafelgesprek waar de directeur van de ODWH en toelichting gaf over de voortgang van een ingezette verbeteringsoperatie.

Opvallend genoeg begon Mevrouw Krul, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland met uitgebreid haar excuses aan te bieden. Dit omdat zij haar belofte om in het najaar met een kwartaalrapportage te komen niet heeft nageleefd. Mevrouw Krul: 'We zouden oktober de stand van zaken doornemen. Dat we dit niet hebben gedaan is een beetje dom.'

Ziekte en wisselingen in het personeelsbestand werden door de directeur aangevoerd als de oorzaken. Na ernstige klachten vanuit de gemeenteraad werd er inderhaast toch zo'n rapportage in elkaar gedraaid. Waaruit zou moeten blijken dat het allemaal heel veel beter gaat bij de ODWH.


'Kan ik niets mee'

Na de presentatie laaide de kritiek echter opnieuw hoog op. Bas Knapp (VVD): 'Ik heb ontzettend veel vragen want met wat u ons vanavond heeft gepresenteerd kan ik helemaal niets.' Het raadslid stelde dat hij cijfers en conclusies tevoren had willen ontvangen en dat hij bepaald meer toelichting wenst over de inhoud en van het verbeteringsprogramma. Vooral bij de kwalitatieve en de kwantitatieve gegevens miste hij de context. Waardoor hij geen oordeel kon vormen over de verbeteringen. Wethouder de Jong noemde de kritiek van Bas Knapp op mevrouw Krul niet fair. Hijzelf bleek uiterst tevreden over de ontwikkelingen bij de dienst. Vooral om dat de dienst te maken kreeg met een enorme toename van het aantal aanvragen.


Voortgangsverslag

Louis Koppel (GL) onderschreef de inbreng van Bas Knapp. Koppel: 'Ik verwacht heldere doelstellingen met in de rapportage uitleg over het realiseren daarvan. Ik herken geen verbeterplan maar een voortgangsverslag. Ik mis eveneens de context.'

Ook Lijst Salman uitte zich bij monde van Eric Berg uiterst kritisch. Hij stelde dat de beleving en de ervaringen die leven onder de burgers nauwelijks getuigen van enige verbetering. Naar aanleiding van een vraag van Karin Meiland(NZL) werd duidelijk dat door de ODWH gemaakte fouten in verreweg de meeste gevallen voor rekening komen van de Noordwijkse belastingbetaler.

Al met al bleek er voor politici weinig reden voor het optimisme dat bij wethouder Henri de Jong (CDA) wel leeft. De Jong 'We gaan natuurlijk door met verbeteren. Ik ben zeer tevreden over de ontwikkelingen, ik vind dat ze het bij de ODWH goed doen en ik stel vast dat vergunningverlening nu veel beter verloopt dan vier jaar geleden in Noordwijkerhout.

Plan Boekhorst als vingeroefening

Omgevingsplan Boekhorst voor de politiek de kans om te oefenen. | Foto: WS

pilot n Het opzetten van een omgevingsplan voor woonwijk plan Boekhorst is een oefenmodel voor de gemeenteraad. De aangekondigde omgevingswet verplicht omgevingsplannen waarbij een omgevingsvisie leidend is.

Doel van de omgevingswet is het toekomstig ontwikkelen te vereenvoudigen en te komen tot maatwerk op lokaal niveau. Waarbij een samenhangend strategisch plan de gewenste leefomgeving garandeert. Met naast ruimtelijke voorwaarden een aantal maatschappelijke doelen zoals veiligheid en gezondheid.
De politiek kreeg het omgevingsplan Boekhorst als een pilot te behandelen. Volgens wethouder Henri de Jong is juist dit kleine bestemmingsplan een mooi project om wegwijs te worden in de materie. Gerard van der Klugt (NZL) vroeg of het toch niet beter is om de invloeden van de omliggende gebieden in de Boekhorstplannen toch mee te nemen

Wethouder wilde echter met het plan Boekhorst bescheiden beginnen en daarom de sportontwikkeling nog buiten beschouwing laten. Hij noemde het vingeroefeningen om straks tot een gedegen aanpak te komen. De politiek plaatste toch wat vraagtekens.
Toon van Tol (PUUR) wees op de aangekondigde problemen betreffende het lokaal verwerken en presenteren van nieuwe plannen. Er ligt volgens de wethouder dan ook een flinke digitale opgave. Daar hoort aangepaste software bij en die dient te worden aangeschaft. Wat behoorlijke investeringen van de gemeente vraagt.
Karel van Herwaarde had de zorg dat de bewoners straks niet meer zonder het inhuren van kostbare deskundigheid de plankaarten kunnen inzien.

De pilot procedure kent nu nog geen uitgebreid participatietraject voor inwoners en belanghebbenden. Vooralsnog is daarom de politiek met omgevingsplan Boekhorst aan zet met een kleinschalig project om daarbij de juiste voorwaarden op te stellen.

Droomsessies

Dromen vond ik iets sprookjesachtigs en ik verzette me er altijd tegen wanneer dromen in verband werd gebracht met bedrog. Maar sinds de Noordwijkse politiek de zogenaamde 'droomsessies' als kansen lanceerde, zijn mijn dromen, zeker als het om de lokale toekomst gaat, taboe.

Ik verbaas me er steeds weer over hoe volwassen mannen en vrouwen in een droomwereld kunnen geloven terwijl ze de zorg hebben om de miljoenen belastinggeld verstandig uit te geven. En daarbij ook nog de opdracht hebben meegekregen om daadkrachtig te besturen. In de tweede klas van de lagere school al, werd ik door juffrouw Nijssen er op attent werd gemaakt dat je niet mocht zitten dromen als er daadkracht van je werd verwacht.
Deze week waren wij in de knusse voormalige raadzaal van de kern Noordwijkerhout weer getuige waartoe de dromen van een vorig college van B&W hebben geleid. We zagen de zoveelste presentatie door de gemeentelijke ambtelijke organisatie van ontwikkelingsplannen rondom het Jan Kroonsplein en we herkenden, naast de dromen van het vorig college en de betreffende grondeigenaren, de nachtmerries van de direct omwonenden. Heel ontnuchterend was bovendien dat de politiek, bij deze zoveelste presentatie Jan Kroonsplein, blijk gaf van het bijna volledig ontbreken van inhoudelijke kennis van de stukken. Voor de aanwezige pers was er echt niets nieuws te beluisteren. Voor de Noordwijkse politiek kennelijk wel. We hoorden slechts vragen waarop al vele malen antwoord werd gegeven. Voor mij was er dan ook volop de tijd om op de pittoreske perstribune zelf wel weg te dromen over daadkrachtig lokaal bestuur. Dromen over een deskundige gemeenteraad met historisch besef en de nodige dossierkennis. Een die zich volledig inleest in de belangrijke stukken.
Tijdens dit dromen kwam ik tot het besef dat onze lokale politiek straks met voortvarendheid en zonder weg te zinken in dromenland, de nieuwe omgevingsvisie moet vaststellen. Met naar ik hoop, deze keer geen kostenverslindende sessies in de dure vijfsterrenhotels. Niet geleid door duurbetaalde ondeskundigheid van op geldbeluste vriendjes die actief zijn bij adviesbureaus.
Want de aanloop naar de reeds bestaande omgevingsvisie en de sessies rondom het voorbereiden van de fusie heeft wat mij betreft voldoende bewezen dat dromen bedrog zijn.
Dit alles overdenkend zag ik de gemeentesecretaris en zijn ambtenaren al in de stress schieten bij mijn voorstel om de spreekwoordelijke zuinigheid van onze lokale bollenkwekers als basis te nemen bij het ambtelijk voorbereiden van de omgevingsvisie. Met de opdracht aan dromende ambtenaren om nuchter te blijven handelen in hun aangepaste nieuwe werkplek.
Dromen over de toekomst mag. Maar droomsessies lijken mij bepaald geen basis om tot realistisch politiek denken en doen te komen als het gaat om toekomstvisies. Inspraak van de bewoners is OK. Maar slechts op basis van realisme en uitvoerbaarheid.

Afhaalpunten voor De Noordwijker verdubbeld

Het aantal plekken waar De Noordwijker vanaf woensdagmiddag is af te halen is verdubbeld. | Foto: Ina Verblaauw

bereikbaar n Uitgeverij Verhagen heeft met ingang van januari de afhaalpunten van uw huis-aan-huisblad De Noordwijker verdubbeld. 'Naast de huis-aan-huis bezorging willen we op nog meer plekken bereikbaar zijn', verduidelijkt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen zijn keuze. 'Daarom zijn wij ertoe overgaan om meer mensen de gelegenheid te bieden ons nieuwsblad De Noordwijker te lezen.'

'De uitgeverij leeft in een tijd van een snel veranderende markt die meer dan ooit vraagt om ondernemersgeest', merkt Bouman op. 'Social en online worden steeds belangrijker, terwijl aan de andere kant print nog breed gewaardeerd en ingezet wordt door gemeenten en ondernemers. Om de redactionele- en commerciële boodschap nog beter onder de lezers te brengen, hebben wij een groot aantal extra afhaalpunten gerealiseerd.

De cast van Winterreis. | Foto: Ina Verblaauw

'Door heel Nederland hebben verspreiders van huis-aan-huisbladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen', vervolgt Bouman, 'en dat zal door diverse andere ontwikkelingen alleen nog maar moeilijker worden. Door het plaatsen van meerdere afhaalrekken bereiken wij ons doel dat iedere inwoner binnen vijf minuten vanaf zijn of haar woning onze krant moet kunnen bemachtigen. Uitgeverij Verhagen doet er alles aan om te realiseren dat onze inwoners een kwalitatief goed huis-aan-huisblad in de brievenbus krijgen. Tevens richten wij ons de komende tijd nog meer via speciale campagnes op nieuwe bezorgers.'

Online

'Uitgeverij Verhagen blijft ook in 2020 de 'Oren en ogen van de samenleving'. Door onze lokale krant regelmatig te lezen weet u precies wat er in uw gemeente reilt en zeilt. Dat is het mooie van het maken van een lokale krant. Ons redactieteam bedient u wekelijks met een compilatie aan gebeurtenissen waardoor u bij blijft. Dat geldt ook voor online. Alle kranten hebben een eigen website, waarop ook de krant wekelijks staat en waar 24/7 te lezen is wat er in het dorp gebeurt. Dat geldt ook voor de eigen website van Uitgeverij Verhagen.'
Naast de gemeenteberichten in onze krant zijn de digitale versies ook wekelijks te vinden op de website van de gemeente, op alle websites van de lokale kranten en de site van Uitgeverij Verhagen. Bij het melden van een bezorgklacht bestaat ook de mogelijkheid de krant digitaal toegezonden te krijgen.

Afhaalpunten

Op de voorpagina staan de adressen van alle afhaalpunten. De krant is daar vanaf woensdagmiddag verkrijgbaar.

KunstKlank ontvouwt plannen

theater n Het is altijd weer een verrassing: de presentatie van het nieuwe KunstKlank-seizoen. Dit jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. In maart start het project Winterreis. Een theatraal concert over de laatste winter van het verzet, waarin het verzet in het geheim kranten uitgaf met teksten van hoop in duistere tijden. Niet verwonderlijk dat als locatie van het project gekozen is voor Drukkerij Buijze Pers, waar vanaf 1943 de eerste verzetskrant van de persen rolde.

Door Ina Verblaauw

Rens Tienstra liep al langer met het idee rond om van de Winterreise van Schubert een bewerking te maken. Eric Went schreef een script waarin een Duitse soldaat worstelt tussen zijn plicht te vechten voor zijn vaderland en zijn gevoel sympathie te hebben voor de Noordwijkers in hun strijd. Onder leiding van Koen Marijt, Koen van Toen, is het Northgo College bezig met het maken van een Verzetskrant 2.0.

De voorstellingen van Winterreis zijn op 6-7-8 en 13-14-15 maart in de drukkerij van Buijze Pers.
Deze zomer, van 9 t/m 19 juli start de Zomerreis. Het bamboetheater heeft een plek gevonden in het Zuid-Hollands Landschap, nabij het Leeuwenhorstbos. Lotte Pierik en Job Greuter zijn bezig met het maken van een script. "We willen nieuwe vormen laten ontdekken. Bestaande en oude muziek combineren met ontmoeten. Ontmoeten gebeurt ook door samen te eten gebaseerd op duurzaamheid en natuur.

Een klein tipje van de sluiter later in de tijd: in voorbereiding voor 2021 een musical op Landgoed Calorama, de Geheime Tuin. "Maar na dit jaar zijn de centjes op en stopt het bamboetheater te bestaan, tenzij er mensen zijn die het theater een warm hart toedragen en net als wij zouden willen dat in 2021 het Bamboetheater eindigt, waar het ooit is gestart", aldus Herma van Piekeren.
Via www.kunstklant zijn kaarten te verkrijgen, is er meer informatie over de programma's deze zomer en over het behoud van het Bamboetheater.

Workshop social media voor ondernemers

wijkjutter n Wijkvereniging Vinkeveld in Noordwijk houdt op woensdagmiddag 12 februari een workshop social media voor kleine ondernemers, ZZP'ers en freelancers uit Noordwijk. De workshop is het vervolg op het Ondernemerscafé Vinkeveld dat begin 2019 plaatsvond.

Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met de mogelijkheden van verschillende social media zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. De focus ligt daarbij op het inzetten van social media om daarmee zakelijke doelstellingen te bereiken. De workshop wordt geleid door Rimke de Groot van 'Ik help jou online', een online platform voor ondernemers. Ze is expert op het gebied van (online) marketing en social media.

De workshop social media vindt woensdag 12 februari van 13.30 tot 17.00 uur plaats in De Wijkjutter, Uitvaltij 2. De workshop staat open voor kleine ondernemers, ZZP'ers en freelancers uit Noordwijk. Leden van de Wijkvereniging Vinkeveld doen gratis mee, niet-leden betalen €10,00 (inclusief koffie/thee).

De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 25.

Meer informatie is te lezen op www.wijkverenigingvinkeveld.nl. Aanmelden voor het Ondernemerscafé Vinkeveld kan per mail: sybyllekroon@gmail.com

Kees

Een van de meest gebruikte woorden van deze tijd is innovatie. Het klinkt heel deftig, maar het is soms maar een kleine verandering in een proces of teelt met toch grote impact.

Ik herinner mij het verhaal van mijn vader dat er een nieuwe narcis op de markt kwam, Golden Harvest. Huize Wassergeest in Lisse is er mee verdiend. Wie kent niet de kleine Tête-à-têtjes die door een heel toevallige kruising tot stand kwamen en nu het gezicht van de potjes in huis vormen.

Bij de tulpen is de innovatie veel sneller gegaan. Waren het eerst vooral de bloemgrootte en de kleur, nu bepaalt vooral de gebruikswaarde in de broeierij de levensvatbaarheid. Bijna altijd wordt dit veredelingswerk (mooi woord) gedaan door liefhebbers die er hun hele ziel-en-zaligheid en al hun vrije tijd in stoppen.

Kees van der Salm was er zo een. Een bevlogen bollenman met veel kennis en uithoudingsvermogen. Zowel in narcissen, hyacinten en tulpen was hij altijd op zoek naar wat nieuws. De narcissen moesten langer houdbaar en minder ziektegevoelig zijn. Bij de hyacinten ging het om bijzondere vormen en dubbelbloemigen. In oude catalogi vond hij veel dubbelen, die allen verloren zijn gegaan. Dat moest toch weer te vinden zijn! Bij de tulpen was hij op zoek naar, wat voor velen de "Heilige Graal" is: een tulp, nog zwarter dan zwart. Die heeft hij, naar mijn smaak, zeker gevonden. Nu nog optelen.

Ook bij de gladiolen heeft hij gezocht naar verbeteringen in het kleinbloemige sortiment. Er zijn soorten die rondom de steel bloeien. De laatste kruisingen heeft hij niet meer gezien. Kees is ook een van de vinders van de gevlamde tulp Washington. Die staat op alle bagagewagentjes op Schiphol. Dat de St. Maartentulp ook uit zijn stal komt, weet u al wel.

Op 13 januari j.l. Is Kees van der Salm gestorven. Ik ben in hem een bevlogen vakgenoot en heel goede vriend verloren!

Aad van Ruiten

Jong talent schittert in musical Annie

Thomas Koekoek (10) speelt mee in de musicalproductie Annie. | Foto: Ina Verblaauw

musicaltalent n Hij is tien jaar en staat op de planken in een grote musical. Thomas Koekkoek uit Noordwijkerhout speelt dit seizoen één van de weeshuiskinderen in de musical Annie. De vrolijkheid straalt van zijn gezicht als hij vertelt hoe dit allemaal tot stand is gekomen.

Door Ina Verblaauw

Al jong speelt hij tennis en wordt hij lid van het Kinder Kleijnkoor. Als zevenjarige werd hij lid van Jeugdtheatergroep Tïkkie en speelt mee in de musical 'Torenhoog'. "Toen wist ik al dat dit is wat ik wil: zingen en acteren". Vorig jaar deed Thomas auditie voor het nieuwe seizoen "Kinderen voor Kinderen" en haalde het tot aan de finale. "Ook aan The Voice Kids zou ik graag mee willen doen".

Er kwam iets anders tussen. Via Herma van Piekeren werden de kinderen van het Kinder Kleijnkoor op de hoogte gebracht van audities voor de musical Annie. Thomas gaf zich op en een week later werd hij uitgenodigd, samen met nog wel 100 andere kinderen. Een week later weer met net zoveel kinderen. Daarna werd groep steeds kleiner en uiteindelijk bleven er 30 kinderen over.

"Een droom die uitkomt", aldus Thomas. "Het was wel eng dat ik niemand kende; gelukkig was Herma er ook". Inmiddels zijn de 30 kinderen opgesplitst in vijf groepen van zes kinderen. Steeds een vaste groep, zodat ze elkaar goed leren kennen. De arbeidsinspectie ziet er streng op toe dat de kinderen maximaal 24 speelbeurten hebben. Als de kinderen tijdens de voorstelling even niet op het podium actief zijn, wordt er met de kinderbegeleiding spelletjes gedaan.

Thomas speelde al zes voorstellingen mee en is woensdag 22 januari op televisie te zien tijdens het Musical Award Gala. "De reacties uit de zaal vind ik het mooist; er gaat een rilling door me heen als ik zie dat we de mensen blij maken. Dat is het aller-, allerleukste.

BoBizzNizz beleeft bijzondere honderdste uitzending

STREEK n In het Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk is woensdag 22 januari de 100ste uitzending van BoBizzNizz: hét zakenradioprogramma voor de Duin- en Bollenstreek.

BoBizzNizz heeft tijdens al die uitzendingen op Bollenstreek Omroep gezorgd voor baanbrekende radio-uitzendingen. Niet alleen worden ondernemers uit deze regio uitgenodigd om te praten over nieuwe uitvindingen, ontwikkelingen en persoonlijke zaken. Ook maakt BoBizzNizz furore met haar locatie-uitzendingen. Tijdens deze evenementen werden toplijsten gelanceerd, waren er live verslagen van 'De Slag om de Bollenstreek', Bizzgolf en recent nog de marathonuitzending waarin de winnaars van de Duurzaamheidsprijs bekend werden gemaakt. Mede dankzij BoBizzNizz is de naamsbekendheid van Bollenstreek Omroep enorm gestegen.

Het team van BoBizzNizz bestaat uit regisseur John van der Tol, presentatoren Dennis van der Voort, Joep Derksen, Esther den Hertog en technicus Peter Kapel. Voor de honderdste aflevering vindt woensdag 22 januari tussen 20:00 uur en 22:00 uur een jubilieumuitzending plaats, waarbij tientallen bekende en minder bekende ondernemers en bestuurders geïnterviewd worden. Voor en na de uitzending kunnen de gasten waardevol netwerken met elkaar.

General Manager van het Palace Hotel, André Aaij, was regelmatig te gast in BoBizzNizz. Hij heeft het team en hun gasten enthousiast uitgenodigd om het jubileum in het Radisson Blu Palace Hotel te vieren.

De uitzending is te beluisteren via www.bollenstreekomroep.nl/live_radio/, op Ziggo-kanaal 43 of na afloop online via www.soundcloud.com/bobizznizz. Voor meer informatie: www.bobizznizz.nl

Egelantier naar jarige kerk

Samen met Diaken Iwan Osseweijer bezoeken de basisschoolleerlingen de tentoonstelling. Foto: pr

dezilk n Leerlingen van De Egelantier bezochten vorige week de Heilig Hartkerk. Zij bekeken de tentoonstelling van kunstwerkjes die alle groepen maakten naar aanleiding van de verhalen die de glas in lood ramen van de kerk vertellen.

Ze konden hun eigen werkjes dus zien, maar ook die van de andere groepen.Diaken Iwan Osseweijer leidde ze door de kerk. Voor de groepen 1/2 was het thema Kerstmis en geboorte. Verschillende thema's (Kerstmis, Hof van Eden, Schepping) en knutsels die hier bij hoorden (levensbomen, vlinders en baby's). Na afloop kregen ze een cadeautje van de jarige kerk: een geurkaarsje in een blikje en een boekenlegger.

Het Juiste Bod houdt open kampioenschap

Noordwijkerhout n Bridgeclub Het Juist Bod houdt weer een open kampioenschap. Dit keer worden de kaarten geschud in de grote zaal van het SOP aan de Pilarenlaan 4 op zondag 2 februari.

Het paar met de hoogste score wordt vermeld op de 'Hart van de Bollenstreekplaquette'. Prijzen voor de eerste vijf paren en voor elk tiendepaar.

Meekaarten kost 15 euro per paar en aanmelden kan vanaf 13.00 uur. De drive begint om 14.00 uur en de prijsuitreiking volgt om ongeveer 17.30 uur.

Spelsoort: 24 spellen Topintegraal, maximaal: 68 paren

Meer informatie: Coby Caspers 06-51669055 of 0252-376488. Inschrijven via de mal: caspersjhcaspers@kpnmail.nl. Inschrijving is definitief na opgave en overboeking inleggeld op uiterlijk 1 februari.

Jubileumversie 'Mooiste file' krijgt speciaal programma

De dertigste Mooiste File wordt extra feestelijk. | Foto: Archief

n Feestelijk entertainment en vuurwerkshow

oranjeparty n Dit jaar wordt in Noordwijk alweer voor de dertigste keer 'de Mooiste file van Nederland' georganiseerd. Een traditioneel evenement tijdens het bloemenweekend dat volledig aansluit bij de vele promotieactiviteiten in de Bollenstreek en een extra bijdrage levert aan de totale beleving van de voorjaarstoeristen in de streek en in Noordwijk in het bijzonder.

Dertig jaar geleden was het toenmalig college financieel niet bij machte om het Bloemencorso van de Bollenstreek ook op de zondag op de K.W. Boulevard in Noordwijk te exposeren. Bloemenarrangeur Wim Siemerink nam samen met VVV-directeur Hans Broekmeulen het initiatief om te komen tot een alternatief. De combinatie van bloemen en auto's lag voor handen om dat Noordwijk ook een belangrijke plaats in nam in de rallyrijdende autowereld. In de loop der jaren werd 'de file' zoals het doorgaans wordt betiteld meer dan een bloemenevenement met in het uitvoeringsprogramma een aantal aansprekende onderdelen voor toeristen en regionale belangstellenden.

Inmiddels staat er geheel aangepaste organisatie. Zowel bestuurlijk als in de uitvoering zijn aanpassingen nodig gebleken. Maar de basis, auto's met bloemen en op de zondag de nodige onderdelen voor de jongste jeugd, is altijd overeind gebleven.

Het werven van deelnemers vraagt altijd wat extra energie van het bestuur. Ook voor deze editie is er nog ruimte om deel te nemen en gebruik te maken van de bijzondere mogelijkheden tot bedrijfspromotie.


Oranje Party

Dit jaar is er vooral gekozen voor een speciaal thema: Oranje Party. Op vrijdagavond 24 april wordt de jubileumversie geopend . Dan presenteert de organisatie op de Oranje Promenade een bijzondere parade van de 30e Mooiste file van Nederland. Met 3 kleurrijke praalwagens en een 40tal bijzonder fraaie automobielen die door toparrangeur Jessica Keet worden gecombineerd met passende bloemenarrangementen.


Deelname

Op zaterdag is er dan de expositie op de K.W. Boulevard en rond het grote podium diverse optredens, vooral in de middag voor de jeugd. In de avond is er een Streetparade met een drietal muziekkorpsen. Dit alles wordt afgesloten met een vuurwerkshow. Op zondag 26 april komende speciale historische automobielen naar de K.W. Boulevard, is er op en rond het podium opnieuw kinderentertainment en wordt de dertigste editie van 'de Mooiste file van Nederland' rond 18.00 uur officieel afgesloten.

Aanmelden om deel te nemen kan via tel. 06-22508614. Meer info op www.bloemenzeenoordwijk.com

Foto: Cor de Mooy

Het tegengaan van eenzaamheid is een van de grote uitdagingen in deze tijd. Goed dat het gemeentebestuur daar ook aandacht aan besteedt. Soms is het moeilijk te begrijpen dat er nog veel eenzaamheid is als je bedenkt dat er erg veel wordt georganiseerd voor allerlei groepen mensen. Heel veel vrijwilligers spanne zich dagelijks in om mensen en activiteiten te begeleiden. Je zou denken dat eenzaamheid niet hoeft te bestaan. Kennelijk is het erg moeilijk om een bepaalde groep eenzamen te bereiken. Ik herinner mij dat er begin deze eeuw een initiatief was om ouderen door vrijwilligers te laten bezoeken en een praatje te maken over hun wensen. Deze gesprekken werden zeer goed ontvangen door betrokkenen. Verder zou de gemeente naar elk adres een brief kunnen sturen met de vraag of men zich eenzaam voelt en of men een gesprek op prijs zou stellen. Vervolgens in een persoonlijk gesprek de wensen inventariseren en aan de slag. Ik zie niet in waarom zulke acties zouden mislukken. Bij elke actie is er een kans op mislukken, maar om dat vooraf al te zeggen lijkt mij slecht. Dan kun je beter helemaal niet beginnen. Bovendien kosten bovenstaande acties een fractie van € 183.500 lijkt mij.

Foto: Cor de Mooy

Ach, er zijn diverse (dure) projecten half tot geheel mislukt in Noordwijk, die achteraf als leerervaring hebben gediend (denk o.a. aan Bronsgeest). Ik vind alleen dat er in Noordwijk zo enorm veel onderzocht moet worden. Als je nu optelt hoeveel de gemeente Noordwijk uitgeeft aan onderzoeken, dan schrikken we ons allemaal rot. Natuurlijk moet je uitgaven ook baseren op feiten, maar als ik lees dat een onderzoeksbureau moet onderzoeken of er inderdaad te weinig betaalbare koop- en huurwoningen zijn voor starters en ouderen, dan weet elke Noordwijker dat het antwoord op voorhand al bekend is. In bovenstaande specifieke geval vind ik de investering te billijken. Mensen die eenzaam zijn of een beperkte bewegingsvrijheid of een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking hebben, zoeken over het algemeen nou eenmaal niet snel zelf andere mensen op. Als dit gefaciliteerd wordt, dan zal dat zeker zijn vruchten afwerpen. Kijk inderdaad maar naar bv. Reuring, een topinitiatief! De mensen die Reuring bezoeken hadden elkaar anders waarschijnlijk nooit opgezocht, ook omdat je niet met je eenzaamheid of beperking te koop loopt.

Foto: Cor de Mooy

Of de goede oplossing is, om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, daar ben ik nog niet uit. Ik denk dat alleenstaande ouderen in veel gevallen eenzaam zijn.
Gelukkig is er in Noordwijk: Reuring, Welzijn Noordwijk, de ouderenbonden e.a. De gemeente moet deze initiatieven vooral goed blijven ondersteunen.
Is eenzaamheid verminderen 183.500 euro waard? ik zeg volmondig JA. Maar ga als gemeente niet opnieuw het wiel uitvinden door allerlei onderzoeken waar van vooraf niet zeker is dat dit effect heeft.
Ondersteun als gemeente de al bestaande activiteiten, die bewezen hebben dat het werkt! Maar wat nog belangrijker is, laten we als Noordwijkers meer naar elkaar omkijken. De eenzaamheid is vaak om de hoek. Niet alleen maar samen!

13 / 26

Waardering van Gault&Millau voor chef-kok Gijs Verbeek van Restaurant Dutch!

n Friso Bouwmeester en Gijs Verbeek - Van Hollandse signatuur

erkenning n Aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee ligt Restaurant Dutch! Een 'parel' aan de Noordzeekust met gezellige ambiance, live cooking met open keuken en verwarmd buitenterras. Een prachtig restaurant met zicht op de branding en het gevoel van de warme beleving van het restaurant. Hier komen smaak en gastvrijheid samen in een team van gepassioneerde mensen, aangevoerd door restaurantmanager en gastheer Friso Bouwmeester èn chef-kok Gijs Verbeek.

Gijs Verbeek kent een rijke culinaire ervaring bij sterrenrestaurants in de Randstad. Jaap Liethof, algemeen directeur van de Hotels van Oranje wist dit gastronomische talent voor Restaurant Dutch! te winnen en haalde hem naar Noordwijk.


Dit werd al snel eind 2019 beloond door de toonaangevende restaurantgids Gault&Millau met een lovende recensie en eerste koksmuts als waardering voor de hoogstaande culinaire kwaliteiten van de chef-kok. Restaurantmanager Friso Bouwmeester en chef-kok Gijs Verbeek zorgen er met hun teams voor dat gasten optimaal genieten. Friso heeft al veertien jaar ervaring in meerdere Restaurants van Oranje opgebouwd en voelt zich als de spreekwoordelijke vis in het water op de locatie waar hij al vijf jaar als gastheer en manager de scepter zwaait.

Kwaliteitsproducten

Vele vaste gasten hebben de weg naar Restaurant Dutch! gevonden en keren er met zekere regelmaat terug. Het restaurant staat bekend om eerlijke dagverse streekproducten waar de chef-kok en zijn team tijdens het bereiden een speelse 'Touch of Dutch!' aan de gerechten toevoegt. Leveranciers zijn onder andere keurslager Krijn van der Bent met bijvoorbeeld weiderund uit de regio en kaasspecialist Peter den Elzen. Gijs is liefhebber van mooie kwaliteitsproducten. "Ik houd van de duurzame keuken. Gerechten met een prachtige saus die de smaak van vis en vlees benadrukken. We willen graag onze signatuur gerechten laten zien en proeven zoals bijvoorbeeld een combinatie met een Hollands accent als een boterbabbelaar of echte stroop."


Spectaculaire beleving

Friso Bouwmeester is voor velen het gezicht van Restaurant Dutch!. Als gastheer zorgt hij ervoor dat iedereen zich thuis voelt. Hij weet wat zijn vaste gasten willen, kent hun wensen en weet nieuwe gasten met zijn vakmanschap voor zich te winnen.

"Samenwerken met Gijs is heel inspirerend", zegt hij enthousiast. "Gijs creëert de mooiste gerechten nadat wij samen de grote lijnen hebben uitgezet. Bij ons gaat het om de totale beleving; life cooking, warme gastvrijheid, optimale service, smaakvolle gerechten en heerlijke wijnen. Mensen moeten zich thuis voelen. De entourage moet kloppen. Kwaliteit en service van hoog niveau in een prettige, informele sfeer. Spannende gerechten tegen een aantrekkelijke prijs. Een groot deel van onze gerechten wordt aan tafel bereid en dat zorgt voor het 'wow-effect. Zoals het flamberen en het bereiden van Stroganoffsaus aan tafel. Dat geeft extra dimensie.''


Zeetong

Speciaal voor de liefhebbers van de klassieke keuken heeft Dutch! de woensdagavond uitgeroepen tot 'Zeetong-avond'. 'Wij merkten dat onze gasten naast onze specialiteiten nog steeds genieten van vertrouwde en klassieke producten', vertelt Gijs. 'Van een mooie zeetong op klassieke wijze bereid. Natuurlijk staat deze op de kaart, maar om onze gasten te plezieren staat de Noordzeetong op woensdag extra in de aandacht en serveren wij 'Tong à la meunière' voor een hele aantrekkelijke prijs à € 29,50 – normaal à € 42,50.


Verrassingsmenu

Zowel Friso als Gijs willen nog meer gasten van Restaurant Dutch! laten genieten en hen laten kennismaken met een keur aan producten. "Daarom introduceren we speciaal voor de zondagavond het 'Surprise diner', vertelt Friso met trots. "Dit 'Surprise diner' wordt vanwege het 35-jarige bestaan van de Hotels van Oranje dit jaar, aangeboden voor een jubileum prijs vanaf € 35,00. Gasten die iets bijzonders willen eten, mogen per tafel hun wensen kenbaar maken voor een drie-, vier- of vijfgangenmenu en Gijs en zijn team creëren dan een verrassingsmenu".

Chef-kok Gijs Verbeek vult hem lachend aan. "Dat wordt een echte verrassing. Elke week kopen we prachtige ingrediënten van Hollandse bodem. Iedere week ook zeer gevarieerd. Op die manier kunnen we iets speciaals aanbieden. Aangevuld met klassieke wijnen èn wijnen uit de nieuwe wereld maken we er iets moois van. Wij weten dat onze vaste gasten dat zeker waarderen, maar ook nieuwe gasten zijn welkom om zich op deze bijzondere culinaire manier te laten verrassen.'


Restaurant Dutch!
Koningin Wilhelmina Boulevard 31
2202 GV Noordwijk
Open woensdag t/m zondag vanaf 18.00 uur
Reserveringen via dutchnoordwijk.nl, resengo.nl of 071-367 6854

Dit jaar drie Duurzaamheidsprijzen Duin- & Bollenstreek

streek n Soms zijn ondernemers goed in het één, soms in het ander. Daarom reiken de gemeenten van de Duin- & Bollenstreek dit jaar drie Duurzaamheidsprijzen uit: één voor iedere categorie Mens, Milieu en Maatschappij. "Vanaf nu hoef je dus niet meer op álle terreinen uit te blinken," vertelt jurylid Sebastiaan Bos, "Een goede werkwijze of een mooi project op één van die gebieden vinden wij al de moeite waard."

Sebastiaan Bos won de prijs in 2018 met zijn bedrijf Kievit en is als oud-winnaar sinds vorig jaar lid van de jury.

"Duurzaam ondernemen is gericht op winstgevendheid terwijl je rekening houdt met Mens, Milieu en Maatschappij. Ondernemers zijn soms een beetje beter in het één, soms in het ander. Dat zien wij ieder jaar bij de kandidaten voor de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek. Een bedrijf kan heel actief zijn met energiebesparing, een andere heeft goede voorzieningen voor de medewerkers en weer een ander is juist bijzonder actief met buren en betrokkenen. Dat is allemaal bewonderenswaardig. En als wij voor iedere categorie een prijs uitreiken bespaart ons dat meteen dat wij appelen met peren vergelijken."

Dit is het tiende jaar van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek en al honderden bedrijven hebben hun duurzame werk met de streek gedeeld. "Op de website hebben wij een overzicht gemaakt van alle goede ideeën en projecten die wij in tien jaar voorbij hebben zien komen. Daaraan zie je dat ondernemers 'duurzaamheid' heel concreet maken. Er zijn vriendelijke ideeën, slimme projecten en mooie uitvindingen. Als je niet aan de competitie deelneemt dan kun je daar al heel wat inspiratie opdoen."
Vorige week ontvingen ruim 6.000 ondernemers van Katwijk tot Hillegom een uitnodiging voor de nieuwe competitie. Tot half maart kunnen zij zichzelf aanmelden op www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl. "Als je vindt dat een bedrijf de prijs verdient, dan kun je die ook voordragen." De eerste vier hebben zich al gemeld.

"Wij zijn er nog niet helemaal uit, maar wij misschien gaan wij toch nog één extra prijs uitreiken. Daarvoor hebben wij drie mogelijkheden. Bijvoorbeeld als Aanmoediging voor een mooi idee dat nog niet af is. Voor een onderneming die een speciale bijdrage aan de Duin- & Bollenstreek brengt. Of voor een bedrijf dat de meeste indruk maakt bij bewoners en publiek."

De gemeentebesturen nodigen hoe dan ook ieder bedrijf – groot, klein, innovatief of traditioneel – uit om deel te nemen. "Dat is waar de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek om draait."

Agenda Reuring

| Foto: PR

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 23 januari

Winterse sjoelmiddag.

Dinsdag 28 januari

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: skihutfeest met kaasfondue .
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 27 januari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: maak je plantenhanger af.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 28 januari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: maak je plantenhanger af.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Mozaiek start met repetities 'Maske In Blau'

operette n Na het succes van de operette 'Der Graf von Luxemburg' begin november vorig jaar richt het Noordwijkse Operettegezelschap zich op een operette van de Oostenrijkse componist Fred Raymond 'Maske in Blau'. Deze operette zal in het najaar van 2020 worden uitgevoerd in Theater De Muze in Noordwijk.

'Maske in Blau' (1937) is de bekendste operette van Raymond. 'Maske in Blau' is een vlotte, vrolijke en een naar musical neigende operette. Het verhaal speelt zich af in San Remo en Argentinië vóór de Tweede Wereldoorlog. Een Italiaanse kunstschilder, Armando Cellini, wordt verliefd op een model, dat hij gemaskerd heeft geschilderd. Het schilderij dat in San Remo de eerste prijs wint op een tentoonstelling weet bij andere mannen de aandacht op het model Evelyne Valera te vestigen. Zoals in elke operette zorgt dat voor allerlei intriges die de operette ook naar Argentinië brengt. De operette bevat een bonte mengeling van vlotte nummers, zoals de csárdás 'Die Juliska aus Budapest', de tango 'Am Rio Negro en de opzwepende 'maxixe', ofwel mexicaanse dans 'Sassa, sassa '.

Mozaiek Operette is inmiddels de repetities gestart op de woensdagavond onder leiding van een nieuwe dirigent/repetitor Miroslav Dimitrov. Iedereen die eens met operette wil kennismaken en eventueel meespelen en zingen in deze operette, is welkom om vrijblijvend kennis te komen maken in De Muze aan het Wantveld in Noordwijk aan Zee. Ook op projectbasis kunnen zangers en zangeressen zich aansluiten. De repetities zijn elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur.

Meer informatie staat op www.mozaiek-operette.nl of Facebook mozaïekoperette.

Muzikaal vertelling bij Muziek in Jeroen

De muzikale vertelling ‘De Rode Vogel’ voor het hele gezin luidt de serie Muziek in Jeroen in. | Foto: PR

vertelling n Op zondag 16 februari, aanvang 15.00 uur, vindt het eerste concert in 2020 van Muziek in Jeroen in de Oude Jeroenskerk plaats. 'De Rode Vogel', een klassiek kinderboek van de bekende Zweedse schrijfster Astrid Lindgren komt die middag tot leven in een muzikale vertelling,

Mattias en Anna zijn twee weeskinderen die in armoede leven. Ze zijn door een boer in huis genomen en moeten keihard werken. Meer dan koude aardappelen krijgen ze niet te eten. Alleen in de winter ontsnappen ze even aan hun grauwe leven, want dan mogen ze naar school. Maar op een dag, als het ijskoud is en Mattias en Anna door de sneeuwhopen naar huis lopen, zien ze een vogel. Hun hele leven verandert...

Het verhaal en de muziek spreekt alle generaties aan. De eerste laag wordt gevormd door de kinderen die helemaal worden meegesleept door het verhaal en onvermijdelijk gaan meeleven met hoofdrolspelers Anna en Mattias.
De tweede laag, de ouders, vergelijken hun levenservaringen met de gebeurtenissen in het muzikale verhaal en grootouders (de derde laag) ervaren vooral de dimensie van de prachtige muziek, die niet zelden ontroert.

Herma van Piekeren is verantwoordelijk voor de vertaling van het boek in teksten en muziek en fungeert zelf tevens als vertelster. Zij brengt samen met het kamermuziekensemble NASKA het verhaal tot leven.

De toegangsprijs voor het concert is € 15,00. Vrienden en hun introducés betalen € 10,00 en kinderen tot 12 jaar slechts € 5,00. Na afloop wordt onder genot van fris/wijn en limonade nagepraat in het koor van de kerk.

'Er was eens een gezin...'

Kindertheater n Op woensdag 5 februari vindt de gratis kindertheatervoorstelling 'Er was eens een gezin' plaats in de Bibliotheek van Noordwijk, van 15.00 tot 16.00 uur.


Deze humoristische familievoorstelling over scheiding en verlies is voor kinderen van 6 t/m 9 jaar en vaders, moeders, opa's en oma's.

Kinderen krijgen informatie over wat het voor hen kan betekenen als ouders scheiden. Het gaat op een luchtige manier over: houden van, verlaten worden, bang zijn alleen achter te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf. Ouders worden zich bewust van de gevolgen van een scheiding voor de kinderen. Ondanks het thema valt er voor jong en oud ook genoeg te lachen.

De toegang is gratis. Aanmelden kan via www.cjgnoordwijk.nl/agenda

Supportersbus naar ASWH

bus n Op 25 januari speelt V.v. Noordwijk de uitwedstrijd tegen ASWH.

De supportersbus vertrekt om 13.15 uur vanaf de Duinwetering. De kosten bedragen €8,- Inschrijven is verplicht via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl

Steile hellingen bij Trailrun met snert

hardlopen n De atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL) organiseerde voor het vijfde jaar op rij een trailrun door het mooie Hollands Duin. De inschrijving met een maximum van 300 deelnemers verliep vlot. Met 7 graden en een zonnetje was het uitstekend loopweer voor een trailrun. Koud werden de deelnemers niet door de vele heuvels en hellingen.

De opkomst van de trailrun is na de jaarwisseling een mooi begin voor de NSL. Vijf jaar geleden begon zij met het organiseren van deze nieuwe discipline. De populariteit hiervan laat zich zien in het feit dat voor de sluiting van de voorinschrijving het maximaal aantal deelnemers van 300 was bereikt, dit tot teleurstelling van velen. De relatief nieuwe trailrun werd afgelopen zondag voor de vijfde keer gelopen.

In tegenstelling tot wegwedstrijden gaat het bij een trail meer om het genieten onderweg en minder om een snelle tijd. Het voert over smalle bospaden, met zo nu en dan een obstakel onderweg in de vorm van een omgevallen boom en de vele uit de grond stekende boomwortels. Tevens dient men zeer attent te lopen om de goede richting te kiezen. Posters ontbreken. Men dient zich te oriënteren op de gele NSL bordjes onderweg. Ook kan tevoren een zogenoemd gpx-bestand worden geladen op een sporthorloge of een app op de smartphone.

De start en finish waren zoals ieder jaar in het Piet Floris dal. Nieuw in deze editie was de splitsing in starttijden. Nadat de 16 km lopers waren vertrokken, startten ook de lopers op de 8 km door het Hollands Duin.
De Technische Commissie had een verrassend parcours uitgezet. Dit liep niet alleen door de 'hertenpaadjes' in duin en bos, maar ook een stuk over het strand en kende veel variatie in ondergrond en hoogtes. Met de nodige trappen, duinen en strand op- en afgangen werd de loop afwisselend als zeer pittig ervaren. Bij de finish was er voor alle lopers verse snert, verzorgd door Stayokay.

Bij de korte afstand van 8 km ging de overwinning bij de dames naar Inge van der Luijt (NSL) gevolgd door een tweede plek voor Ronique Gerlof en een derde plaats voor Jannette Schumacher (NSL).
Bij de heren streek Sjoerd van der Luijt (broer van Inge) met de overwinning. Hier werden Wout Zonneveld (NSL) en Koen de Bakker respectievelijk tweede en derde.

Bij de 16 km was het Heleen Plaatzer (Eindhoven Atletiek en voormalig Nederlands kampioene op de halve marathon) die als eerste over de finish kwam. Tweede werd Danielle van Kaathoven en derde Jolanda Postma (Rijnsoever). Bij de heren ging over dezelfde afstand de overwinning naar de Bram Prins (NSL), Dennis Kulk werd tweede en Martijn Steenvoorden derde. De finishtijden zijn te zien op www.av-nsl.nl

De eerstvolgende wedstrijd is op 1 maart de Nederstrandloop. Een parcours over strand, door het duin en het bos.

Winst voor VVSB na zeven nederlagen op rij

Lulinho Martins scoorde twee maal. | Foto archief: Pieter van der Woude, Orange Pictures.

Noordwijkerhout n VVSB kende een dramatische fase van het seizoen met 7 nederlagen op een rij. Daar is zaterdagavond een einde aan gemaakt. Lulinho Martins zorgde voor rust voor de 1-0, waarna hij in de tweede helft de score ook nog verdubbelde. Excelsior'31 kwam een kwartier voor tijd terug, waarna Bert Steltenpool aan alle onzekerheid een einde maakte door de 3-1 binnen te schieten.

Door Stefan van den Burg

VVSB had voor de wedstrijd te maken met diverse blessuregevallen. Frans van Niel kon niet starten en ook Danny Bakker viel in de warming-up uit met een blessure. Hierdoor kwamen Lulinho Martins en ook Tim de Rijk in de basiself terecht.

De thuisploeg startte sterk aan de wedstrijd met een aantal vloeiende aanvallen over de zijkanten. Zo raakte spits Bert Steltenpool de paal na een voorzet van Martins.

Even later was het Feliticiano Zschusschen vanaf de andere kant met een poging die net naast ging. De gasten uit Rijssen hadden erg veel moeite om de bal lang in de ploeg te houden en konden hierdoor maar weinig kansen creëren. Enkel een verdwaalde poging van Jasper Veltkamp werd ternauwernood tegen gehouden door het been van Richelo Fecunda.

Vlak voor rust was het raak voor VVSB. Lulinho Martins profiteerde van een fout in de verdediging bij Excelsior'31 en schoot hard en laag op het doel van de gasten. Doelman Melvin Koetsier zag het schot door zijn benen heen het doel in gaan.

Spaarzame kansen

Na de rust bleef het spelbeeld veelal hetzelfde. VVSB was beter en ging op zoek naar de 2-0. Na een kwartier voetbal werd de score dan ook verdubbeld. Het was opnieuw Martins die de bal hard en laag achter doelman Koetsier kreeg.

Uit een van de spaarzame mogelijkheden werd het een kwartier voor tijd toch 2-1. Joost Krijns kopte de corner binnen, waardoor menigeen op Sportpark de Boekhorst het hart alweer in de keel kreeg. Maar VVSB bleef het spel maken. Steltenpool had in de 83e minuut de bevrijdende goal op zijn hoofd, maar mikte net naast.

Even later was het toch raak voor de nieuwe aanvalsleider van VVSB. Steltenpool omspeelde de ver uit zijn doel uitgekomen doelman Koetsier en schoot daarna de bal in het lege doel. Een bevrijdend doelpunt voor de spits en voor VVSB wat hierdoor de eerste overwinning sinds 2 november pakte.

Scoreverloop en opstelling

VVSB – Excelsior'31 3-1: 39. Martins 1-0, 62. Martins 2-0, 75. Krijns 2-1, 87. Steltenpool 3-1.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen, Jelmer Vijlbrief; Ties Evers, Tim de Rijk, Mo el Osrouti (85. Wout Heemskerk); Lulinho Martins (70. Loyd van der Wilden), Bert Steltenpool, Felitciano Zschusschen (78. Justin Valk).

Streekderby zonder winnaar: 3-3

Vincent Dani van der Moot van Rijnsburgse Boys in gevecht met Nick van Staveren. | Foto: OrangePictures

voetbal n Op een kille Duinwetering kwam pas in de slotminuten de sfeer van een echte derby. Aanvankelijk keken de Noordwijk-supporters wat apathisch toe omdat Rijnsburgse Boys vanaf minuut 1 duidelijk etaleerde dat zij deze middag de punten mee naar huis wilden nemen.

Al heel snel liep Noordwijker Bosma tegen een gele kaart op. Scheidsrechterlijk talent Richard Martens wilde deze derby kennelijk gebruiken om de waarnemers te overtuigen dat hij de regels ook in de eerste minuten heel streng durfde toepassen.
Noordwijk en vooral Bosma was dus gewaarschuwd. Intussen speelden de Rijnsburgers gedreven en bleken technisch ook in goeden doen. Wat hen een optisch overwicht opleverde. Dit lichte overwicht werd na ruime 10 minuten via een fraaie treffer van Furgill Zeldenrust vertaald in een verdiende voorsprong: 0-1.


Achtervolging

Noordwijk leek hierbij eerst nog goed weg te komen toen de bal bij een mislukte voorzet buiten bereik van keeper Wolfsheimer op lat belandde. Maar Zeldenrust bleef kalm en ronde de afvallende bal fraai af. Noordwijk moest dus in de achtervolging maar had deze middag een tegenstander tegenover zich die nauwelijks van de bal was af te krijgen. Op het middenveld moest Bosma flink aan de bak en kon Reynaers sporadisch zijn dominantie in de combinaties etaleren. Het was eigenlijk wachten op een 2e treffer van de Rijnsburgers.


Droge knal

Toen die uitbleef kon Noordwijk dus onverwacht nog voor de rust op gelijke hoogte komen. Denzel James probeerde het succesvol op de rand van de 16. Zijn droge knal richting de bovenhoek werd geen strobreed in de weggelegd en het was: 1-1.
Na de rust was het opnieuw Rijnsburgse wat het initiatief naar zich toe kon trekken. De logische 1-2 viel kort voor dat er een uur was gespeeld. Het was opnieuw Zeldenrust die de trekker overhaalde. De geelzwarten heersten hierna op alle fronten. En brachten Noordwijkse verdedigers een aantal keren via zeer vermakelijk tikkie-takkievoetbal tot wanhoop. Zeldenrust trof bij zo'n aanval ook nog eens de lat. Kees Zethof besloot in te grijpen en wisselde Bosma, James en Bröcker voor Westdijk, de Kruijs en Smith.


Aanjager

Rijnsburg wenste echter geen medewerking te verlenen en in no-time was het Jongenelen die de 1-3 liet noteren. De wedstrijd leek gespeeld maar Noordwijk toonde veerkracht. De Kruijs toonde zijn snelheid, een getergde Westdijk nam direct hierna de rol als aanjager.
Westdijk, zichtbaar getergd door zijn beperkte rol als invaller, beloonde Noordwijk en zichzelf in de slotfase met een fraaie treffer: 2-3. Te laat zou je denken maar dan heeft Noordwijk altijd nog Van Staveren. De gehele wedstrijd gretig ogende Hillegommer hielp Noordwijk in de allerlaatste seconden aan de gelijkmaker. De aanhang explodeerde, de Rijnsburgers lagen geslagen op het kunstgras. Het onmogelijke werd waar gemaakt en de 3-3 uit het vuur gesleept.

Noordwijk speelt zaterdag tegen rode lantaarndrager ASWH. Op papier natuurlijk een gemakkelijke opgave. Omdat deze ploeg dit seizoen niet in staat is blijkt om indruk te maken. Voor Noordwijk de kans om zich richting linker rijtje te spelen.

GJV volleybaltoernooi

toernooi n Elk jaar organiseert de GJV een volleybaltoernooi waarin verschillende teams het tegen elkaar opnemen en mensen gezellig een hapje of drankje kunnen doen.

Iedereen kan zich inschrijven voor een team. Zo doen groepjes van bijvoorbeeld korfbalvereniging Fluks of de Buurtkerk altijd gezellig mee. De opbrengst gaat elk jaar weer naar een ander goed doel zoals Stichting van het Kind, waar kinderen zonder huis onderdak krijgen of de voedselbank waar armere mensen alsnog goed te eten krijgen. Dit toernooi is er al meer dan 20 jaar en is altijd een groot succes.

Dakloos

Nu is het alleen zo dat de organisatie hard op zoek is naar een gymzaal zodat zij dit jaar weer het volleybaltoernooi kan organiseren. Daarom vraagt zij een ieder om tips of contacten heeft die hiermee kunnen helpen. Zij zijn te bereiken op info@gjvnoordwijk.nl

NOVO neemt met 4-0 revanche op Leython

NOVO nam met vier sets tegen nul revanche op Leithon. | Foto: PR

volleybal n Het tweede team van Leython wist in oktober nog met 4-0 te winnen van een gehavend NOVO, maar vonden op Sportpark Duinwetering het team van NOVO op volle sterkte. De krachtmeting tussen twee ervaren teams viel deze maal geheel ten prooi aan de Noordwijkers.

Coach Rieneke Wielenga startte met Jeroen van Eijk als spelverdeler, welke gelijk met zijn eerste serviceserie de stempel op de wedstrijd drukte. Na Van Eijk kwam Dennis Glasbergen aan serves en voor de Leiderdorpers weer stand konden bieden was de stand al 9-2. Leython had de grootste moeite om de pass onder controle te krijgen en zagen de Noordwijkers floreren. Gijs Paulides ontpopte zich tot een plaaggeest voor de blokkering van Leython met harde aanvallen afgewisseld met vernuftige prikballen. Van Eijk kon het spel snel verdelen en Niels Jansen en John Klinkenberg door het midden Leyhton weg te spelen.

De eerste set ging dan ook eenvoudig naar NOVO met 25-17 en de tweede set sloeg NOVO nog harder toe. Met Niels Botman als snelle diagonaal met verrassende harde geplaatste aanvallen en Tom van der Meer die afwisselend het achterveld verdedigde won NOVO de tweede set met 25-14.

Daarna liet NOVO de Leiderdorpers het begin van de derde set domineren. Maar met 4-9 achterstand kwam uiteindelijk Botman aan service en NOVO wist daarmee de set weer geheel naar zich toe te trekken. Botman tekende namelijk een serie van 9 punten op. Leython had de grootste moeite om de bal aan NOVO zijden op de grond te krijgen. Dit ter verdienste van NOVO met prachtig verdedigend werk van onder andere Paulides en Van der Meer.

Met invalbeurten van Tim Oortwijn en Patrick Bunt kwam ook de derde set ten prooi aan de Noordwijkers met 25-20 en met jolijt stapte NOVO voor de vierde set het veld in. Deze set wist Leython ook geen vuist te maken tegen de alle reddingen en geplaatste ballen van de Noordwijkse zijde. Met 25-14 werd de wedstrijd afgesloten en met 5 punten stijgen de Noordwijkers weer naar de vierde plaatst.

De volgende krachtmeting voor NOVO is in Nieuwkoop tegen de vrienden van Waterlanders op 1 februari om 17.00 uur.

SJC maakt indruk in Emmen en wint: 2-5

Dario van Breukelen tekende voor de 1-1. | Foto: Johanna Oskam

voetbal n Een klinkende 5-2 overwinning maakte de lange thuisreis op de late zaterdagavond voor SJC zeker niet onplezierig. Met deze overwinning werd de gewenste start gemaakt van de tweede seizoenshelft, waarin SJC mogelijk nog tot mooie dingen in staat zal blijken.

De snelle achterstand met 1-0 al na 4 minuten op het scorebord zorgde voor een onrustig gevoel bij de meegereisde supporters. Het werkelijk fantastische doelpunt, een afstandschot in de kruising van Sem Nijkamp, riep dan ook bij iedereen bewondering op. 'Gaat het weer zo'n lange thuisreis worden', vroegen pessimisten zich af. Want Emmen had ook even een overwicht.

De algeheel kampioenen 2020 William van der Meij en Susan Jansen. | Foto: PR

Maar al snel kwam het optimisme weer terug. Vooral omdat SJC na verloop van tijd voetballend de betere ploeg bleek en vooral goed gebruik wist te maken van de ruimtes die Emmen aan de buitenkant durfde weggeven. Maar het duurde even voordat SJC vanuit een fraaie corner van Timo Ruigrok de stand gelijk kon trekken. Verdediger Dario van Breukelen wist met een fraaie kopbal het net te vinden: 1-1. Het leek erop dat de rust zou aanbreken met de gelijke stand. Maar in de slotfase van de eerste helft kon SJC, via de rappe Lucas Coopmans, tweemaal op bijna identieke wijze, verlossende doelpunten maken. Met 1-3 naar de thee was natuurlijk een luxe.


Tegenslag

Na de rust opnieuw een eerste treffer van Emmen. Ook al met het hoofd gescoord door Yannik Arends, die doelman Hagerty vertwijfeld zag mistasten: 2-3. Maar ook na deze nieuwe tegenslag bleef SJC fier overeind. Verdedigend stond het team prima. Met Nick Lim en Derrin Wijdenbosch in het centrum maar vooral ook met de snelle Dario van Breukelen als rechter verdediger, haalde SJC de angel uit de slimme counters van Emmen.

In de voorhoede gaven Coopmans, Van der Zalm en Frederiks de verdedigers van Emmen handenvol werk. Lucas Coopmans kon daarbij zijn hattrick voltooien: 2-4. De wedstrijd was daarmee gespeeld en interim-trainer Tom van Rijn bracht daarop Wesley Haasnoot en Bally Tavares voor Stef van der Zalm en Mostava Frederiks.

SJC hield druk op de verdediging waardoor via een Emmens been ook de vijfde trefffer kon worden genoteerd. Onder applaus van het publiek ging Coopmans naar de dugout en mocht Chris Hoogervorst zijn plek innemen.


Teamprestatie

Na het laatste fluitsignaal sprak Van Rijn van een geweldige teamprestatie. Hij verklaarde deze week de training te hebben aangepast om juist het vormen van die eenheid te benadrukken. Hij maakte zonder namen te willen noemen het gehele team een compliment voor getoonde inzet en discipline.

SJC speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SDO. Een makkelijk scorende ploeg die verdedigend wel een steekje laat vallen. En dat moet voor SJC kansen bieden om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten.

SocialRun-team houdt Blue Monday MIND Run

depressieloop n Op maandag 20 januari is het Blue Monday, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar. Op deze dag vinden er diverse MIND Blue Monday Runs plaats in Nederland. Geen officiële wedstrijdlopen, het gaat erom dat er aandacht is voor depressie.

Doel van de Blue Monday Run dit jaar is geld op te halen voor de inzet van de MIND Young Studio. De jongeren van de studio gaan met de opbrengst van de MIND Blue Monday Run extra social media campagnes maken om jongeren voor te lichten over depressie.

Het SocialRun-team van Rivierduinen heeft zich aangesloten bij dit initiatief en organiseert ook zo'n Blue Monday Run. Om meer mensen dan vorig jaar te bereiken is ervoor gekozen deze Run niet op de "officiele" Blue Monday te houden, maar op zondag 26 januari. Met de belangeloze medewerking van de Noordwijkerhoutse Strandlopers en Staatsbosbeheer is een mooie route uitgezet in de duinen nabij de Duindamseslag in Noordwijk. Hardlopers én wandelaars zijn van harte welkom vanaf 13.30 uuur in het clubhuis van de Strandlopers, Cooling Duin. Om 14.00 uuur wordt gestart. Deelname is gratis, een donatie voor de MIND Young Studio wordt op prijs gesteld.

Men kan zich voor dit evenement aanmelden via doemeemetmind.nl/team/socialrunteam-ggz-rivierduinen. Daar kunt u ons doel ook steunen door alleen een bedrag over te maken. Geen internet? Kom dan op zondag 26 januari gewoon naar de Duindamseslag.

Meer informatie over de MIND Blue Monday Run: https://wijzijnmind.nl/agenda/mind-blue-monday-run. Meer informatie over Blue Monday: https://mindblue.nl/depressie/campagne/blue-monday

Bowlingvereniging Noordwijkerhout heeft twee kampioenen

bowling n Na twee weken voorronden te hebben gehouden is op zondag 19 januari de finale van de verenigingskampioenschappen van Bowlingvereniging Noordwijkerhout gespeeld.

Na de spannende finaleronden in elke klasse zijn de kampioenen bekend.

Bij de dames is Susan Jansen met een gemiddelde van 163,53 algeheel kampioen geworden en bij de heren William van der Meij met een gemiddelde van 186,31.

Kijk voor het totaal overzicht op www.bowlingverenigingnoordwijkerhout.nl

23 / 26

NOORDWIJK

22 januari
• Schrijfcafé: Schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Deelname: € 10,00.
• Fred Delfgaauw - Paradijsvogels; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 en 20.15 uur. Entree: vanaf € 17,50.


23 januari
• Lezing: Is het leven maakbaar? Over ons DNA..door Henk Jochemsen; Zalencentrum De Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Entree gratis.
• Bram van der Vlugt e.a. - Enkele Reis; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 26,50.


24 januari
• Lezing & miniworkshop: Schrijf je boek met Jacqueline Zirkzee; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1.
Tijd: 15.00 – 17.00 uur. Deelname € 5,00 (graag vooraf reserveren).
• Op verhaal komen: Joodse verhalen en Klezmermuziek; Zalencentrum De Vinkenhof, chterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Entree gratis.

25 januari
• Nationale Voorleesdagen - Dans mee met Moppereend; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 - 14.30 en 14.45 - 15.15 uur. Entree € 3,50.


26 januari
• MIND Blue Monday Run; Clubhuis NSL, Cooling Duin, Duindamseslag. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Deelname: bijdrage voor goed doel.
• Pop-up Leesclub met Roelof van Gelder; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Deelname gratis.


27 januari
• Nationale Voorleesdagen - Speel mee met Moppereend; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 15.30 - 16.00 en 16.15 - 16.45 uur. Entree € 3,50.
• P-talk Het ware Paradijs door Tom Buijtendorp; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 5,00.

30 januari
• Hadewych doet de dames; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 23,50.


31 januari
• Lezing over de Tapuit; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.
• Een goed mens Jules Croiset en Victor Reinier; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 26,50.

1 februari

• Frans Mulder en Diederick Ensink - Brieven aan mijn hond; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 17,50.

2 februari
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 11.00 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage is welkom).
• Lezing Jeroen Verhoog - Een Engelsman in Noordwijk anno 1788-1789; Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Entree € 7,50.
• Klamuze - Ensemble Johann Strauss Wien; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5.
Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Entree € 35,00 (incl. koffie en consumptie).
ERHOUT / DE ZILK

23 januari

• Koffie+ Susan Smit; Bibliotheek Noordwijkerhout, Heerenweg . Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Entree gratis. Vol is vol! Aanmelden verplicht op www.bibliotheekbollenstreek.nl

28 januari
• Nationale Voorleesdagen - Dans mee met Moppereend; Bibliotheek Noordwijkerhout, Herenweg 2. Tijd: 15.30 - 16.00 en 16.15 - 16.45 uur. Entree € 3,50.

1 februari
• 10.000-stappenwandeling; start vanaf Schouten Schoenen, Dorpstraat 13-15 Noordwijkerhout. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 24 januari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr. J. van Duin

Zondag 26 januari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: ds. T. Moll, Sassenheim

Ichthuskerk

10.00 uur: dr. P. Veerman, Katwijk

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: mevr. M. Rijsdijk-v/d Berge

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 26 januari

10.00 uur: ds. B. Bloemendaal

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 22 januari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 24 januari

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 25 januari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Woord en communieviering, J. Lamberts

Zondag 26 januari

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, P. Owel

Dinsdag 28 januari

Kapel RK begraafplaats

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 26 januari

10.00 uur: br. B. van den Bosch

NOORDWIJKERHOUT

Protestantse Gemeente

Witte Kerk

Zondag 26 januari

10.00 uur: ds. E. Mandemaker
14.00 uur: Kliederkerk

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zaterdag 25 januari

19.00 uur: pastor P. Owel, Eucharistieviering met Cadans

St. Victorkerk

Zondag 26 januari

10.00 uur: Pastoor M. Straathof, Voorstelviering Communicanten 2020

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hart van Jezuskerk
Zondag 26 januari

09.30 uur: Viering vervalt i.v.m afscheid pastoor Franken

Doe mee en win een uur bowlen met een Lucky's bites small bittergarnituur bij Lucky's bowling in Warmond. Stuur de oplossing uiterlijk zondag 26 januari met naam en adres naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 3: criterium. De winnaar: Harrie Cramer.