De Noordwijker

9 april 2019

De Noordwijker 9 april 2019


Buitenlesdag op het strand

Moedertje Groen geeft uitleg aan de leerlingen van De Schapendel. | Foto: Ina Verblaauw

Groen n Dinsdag 2 april werd de Nationale Buitenlesdag gehouden. Een initiatief van de stichting Jantje Beton en IVN natuur educatie. Meer dan drieduizend scholen in Nederland gaven die dag een uurtje of langer les buiten: op het schoolplein, in het park of in de speeltuin. In Noordwijk is het initiatief opgepakt door Tessa Yanover, beter bekend als Moedertje Groen, die dinsdag aan meerdere klassen van de Schapendel les gaf op het strand.

Door Ina Verblaauw

De les begon met het vertellen over de zee en alles wat erin leeft. En over het strand en wat daar te vinden is. De kinderen konden naar hartenlust mee vertellen. Tessa had een koffertje meegenomen en toonde enkele van haar vondsten. De kinderen moesten raden wat het was. Zoals een stukje kalkskelet van een Zeekat (sepia), een inktvis. Daarbij toonde ze een foto van de zeekat. "Het kalkskelet vinden parkietjes heel erg lekker". Ook toonde ze een zeester, waarvan één arm miste. "Als dat gebeurt, groeit dat vanzelf weer aan, net als bij de staart van een hagedis".

Daarna kregen de kinderen een Jutterstas en kon er worden gejut, zowel afval als mooie vondsten. De oogst werd daarna besproken. De mooie dingen als schelpen en slakkenhuizen werden gescheiden van het plastic als nettendraad, doppen en verpakkingen. Voor de kinderen was het een leuke en leerzame ochtend. "Met je blote voeten in het zand les krijgen, is veel leuker dan in de klas zitten", aldus de kinderen.

"Het zou toch mooi zijn als alle kinderen in de kustplaatsen op school standaard zeelessen krijgen: muizwemmen, wat leeft er in de zee en hoe leven ze en wat is het gevaar van plastic. Er is nu al plastic aangetroffen in plankton", verzucht Tessa.
De kinderen werden aangespoord om zelf oplossingen te bedenken om de zee en het strand schoon te maken. "Veel jutten, waarschuwingsborden en zelf helpen", klonk het.

Tessa gaf nog een tip: "Als je afval zoals plastic vindt op het strand, raap het op en gooi en weg, want anders neemt de zee het bij vloed weer mee terug. Dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen".

College wil hoogbouw op Rolly Golf

Nes n Moet het avonturenpark de Rolly Golf werkelijk gaan verdwijnen? Dat vragen een aantal direct omwonenden zich af nadat het college het beeldkwaliteitplan voor de Nes aan de politiek heeft voorgelegd.

De gepresenteerde plannen zorgden voor onrust. Een aantal bewoners van de Duinweg maakten daarom gebruik van het recht om een mening te geven tijdens een rondetafelgesprek. Waarbij het ging om een beeldkwaliteitsplan dat door de politiek ter bespreking op de agenda was geplaatst.

Grondeigenaren in het gebied grofweg tussen van Panhuysstraat, Duinweg en Northgodreef zien graag dat de gemeente Noordwijk meewerkt om ter plekke woningbouw toe te staan. Het huidige bestemmingsplan en stedenbouwkundige randvoorwaarden biedt geen ruimte. Dus moet het formeel worden aangepast. Dus de Welstandsnota aanpassen met welstandscriteria ,voor politiek gewenste ontwikkelingen, in de Nes. Het blijkt dat er is gekozen voor het realiseren van hoogbouw juist in het gebied tegenover bestaande woningen aan de Duinweg.

Om begrijpelijke redenen van vrij uitzicht, waarde vermindering van woningen en woongenot reageerden tal van bewoners verontwaardigd. Hoogbouw juist op die belangrijke plek wil men ten koste van alles voorkomen. Bovendien kwam het argument op tafel dat het weg bestemmen van de huidige recreatie ook grote gevolgen heeft voor de beleving van langsrijdende badplaatsbezoekers en voor het recreatieaanbod. Een bewoonsters verwoorde haar aanvankelijke gevoelens met: 'Ik dacht "het gaat wel goed komen". Maar nu heb ik de angst dat beleving van dit stukje Noordwijk voor bewoners en toeristen een totaal andere gaat worden'.

Een buurman refereerde aan eerdere plannen van een uitbundig landschapspark met duinvilla's verzonken in de bodem. We zijn door de politiek overvallen met de plotselinge wending'. Ook was wederom zware kritiek op de gebrekkige communicatie tussen ambtelijk apparaat en inwoners. Al helemaal niet tevreden bleek men over de reacties op de ingediende zienswijzen. Veelbetekenend waren de non-verbale reacties op de vraag van voorzitter van der Vosse of de bewoners zich voldoende gehoord voelden. 'Want' zo zei ons een bewoners na afloop, 'wat betekent voldoende gehoord als de ingebrachte argumenten kennelijk geen invloed hebben op politieke standpunten? '

De politiek lijkt met de nota van beantwoording op ingediende zienswijze gewoon akkoord te gaan. Waarna het beeldkwaliteitsplan en aanpassing van de Welstandsnota worden gepubliceerd en ter inzage gelegd. Hierop is echter geen bezwaar of beroep mogelijk. Pas wanneer grondeigenaren hun bouwplannen indienen is er de gebruikelijke procedure op basis van het geldende bestemmingsplan.

Open deur in het Vinkeveld

wijkvereniging n Vanaf woensdag 10 april is het voortaan op elke woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur open deur bij de wijkvereniging Vinkeveld aan het Uitvaltij 2.

Iedereen is welkom om gezellig een spelletje te spelen, een kaartje te leggen of een puzzel te maken. Of kom een boek ruilen of kom gewoon langs voor een praatje en een kop koffie. Er is een grote sortering bordspelen en puzzels (en puzzeltafels) en ook de collectie boeken wordt steeds groter.
Een eigen puzzel of spelletje meenemen kan natuurlijk ook. Wie heeft er tijdschriften over? Neem ze mee; er zijn altijd mensen die er interesse in hebben.
Toegang is gratis voor leden en niet-leden. De koffie en thee staan klaar. Voor meer informatie zie www.wijkverenigingvinkeveld.nl

Strandvissen voor de jeugd

hengelsport n Op maandag 22 april kan de jeugd met ervaren zeevissers gaan vissen op het strand van Noordwijk. Hengels en aas zijn aanwezig en deelname is gratis. Een uitgelezen kans om kennis te maken met zeevissen.

De jeugd gaat samen met de ervaren vissers een wedstrijdje vissen. Na afloop van de wedstrijd is er een prijsuitreiking met een hapje en een drankje. Iedere deelnemer krijgt een strandvisdiploma. Het advies is om warme kleding en laarzen aan te trekken, op het strand is het altijd wat kouder. De dag begint om 8.30 uur en eindigt rond 14.00 uur.
De dag wordt georganiseerd door de jeugdcommissie van Sportvisserij MidWest Nederland en HSV De Sportvisser uit Noordwijk.
Voor meer informatie en aanmelden (verplicht) bij Henk Zonneveld, tel. 06-57562142 of henkzon@casema.nl

Wat is geluk?

Lezing n Veel dingen die we 'geluk' noemen zeggen alleen iets over de buitenkant, niet of je leven zinvol is en dat je jezelf waardeert. Toch probeert iedereen om gelukkig te worden. Daarbij zijn er twee ervaringen die iedereen vast herkent. De eerste is dat je gelukkig wilt zijn. De tweede is dat het je nooit helemaal lukt.

Op vrijdag 12 april gaat universitair docent en priester Anton ten Klooster bij Palliam in op de vragen: 'wat is nu eigenlijk geluk en hoe kan je het bereiken?'

Anton ten Klooster vond in de afgelopen jaren antwoorden op deze vragen zowel in het werk van de klassieke filosofen maar vooral ook bij de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino. Verrassend actuele antwoorden zelfs. Volgens hem is het belangrijk om te onthouden dat het geluk ons altijd ontglipt wanneer we het te hardnekkig najagen.
De avond is aan de Nieuwe Zeeweg 75 in Noordwijk en start om 19.30 uur. Er wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. www.palliam.nl

Rubriek n Kris kras door de duinen

Foto: Willem Krol

Nieuwe voorzitter voor Bollencorso

Feestje van de hele Bollenstreek'

Commotie rond plannen Hoogwaak

Kampioenschap bij jarig NOVO

Plannen van Groot Hoogwaak houden gemoederen bezig

Tijdens het rondetafelgesprek over Groot Hoogwaak ontbraken de omwonenden. | Foto en tekst: Wim Siemerink Foto: Picasa

ouderenzorg n Onder plannen die al geruime tijd de aandacht vragen van de politiek is de ontwikkeling bij Groot Hoogwaak wel een hele belangrijke. Al lang geleden gepresenteerd door toenmalige bestuur in goed overleg met toenmalig wethouder van Ast.

De ontwikkeling werd gevoed met wat toen in de toekomst noodzakelijk werd geacht. Met een tot in detail uitgewerkt wensenpakket wat de Noordwijkers moest verzekeren van goed georganiseerde en geoutilleerde ouderenzorg. Daarbij werd bovendien de lokale sociale woningbouw betrokken. Plus kant en klare oplossingen voor de vele parkeerproblemen.


Aangepast

Inmiddels zijn er aangepaste plannen gelanceerd waarbij de procedure door veel omwonenden als onduidelijk is ervaren. Zoals te verwachten kwamen er bezwaren waarbij de bouwhoogten een belangrijk onderwerp zijn. Terwijl de gemeente beweerd dat de procedure conform de regels is verlopen zijn de omwonenden meer dan verbaasd en uitten zich nogal ontevreden.

Tijdens een rondetafelgesprek over het onderwerp sprak Hans Stol namen het Platform Initiatief Noordwijk zijn verbazing uit over het agenderen van de plannen en de eenzijdige informatie daarbij. Hij wees de politiek nadrukkelijk op de honderden zienswijzen die eerder werden ingediend. Namens PIN wees hij bovendien op een vijftal feiten. Zoals netto uitbreiding met 20 sociale woningen terwijl er 59 woningen in de vrije sector bij komen. Stol benadrukte dat meer dan de helft niet 'zorg gerelateerd' is en kennelijk benut worden om 'winst' te genereren. Hij sprak vooral zorg uit over het noodzakelijk tijdelijk huisvesten van kwetsbare ouderen, de hoge kosten van het tijdelijke onderbrengen in dure hotels en het mogelijk nu al ondermijnen van de bestaande zorgfuncties.

Omdat tijdens het gesprek het politieke debat uitdrukkelijk verboden werd moest de politiek zich beperken tot vragen stellen, die voornamelijk gingen over de overigens niet aan tafel zittende klankbordgroep, de gevoerde procedures en de plichten en rechten van zowel gemeente als van inwoners. Opnieuw was een gebrekkige communicatie tussen gemeente en belanghebbende omwonenden een discussiepunt. Of dit gesprek voldoende informatie opgeleverd heeft, waarop een realistisch politiek debat kan plaats vinden, is wel degelijk een belangrijke vraag. Die moet straks in een gemeenteraadvergadering worden beantwoord

Partijen niet dichterbij

Alice Saat: ‘Inhoudelijke kennis bij ondernemers en politiek schiet tekort. Foto: Picasa

patstelling n Het Ondernemingsfonds kreeg opnieuw aandacht van de politiek. Het college wil een draagvlakmeting om het perspectief in kaart te brengen en de vraag te beantwoorden of er binnen Noordwijk draagvlak voor is.

Omdat het georganiseerde bedrijfsleven, een deel van de politiek en het actiecomité Vrije Ondernemers recht tegenover zich vindt, is het voortbestaan van het fonds bepaald onzeker. De Noordwijkse initiatiefnemers wisten al heel snel dat de Noordwijkerhoutse politiek, onder aanvoering van de VVD, zich niet inhoudelijk wensten te verdiepen en niet wilde praten over een fonds, dat financieel wordt gevoed door een OZB-opslag van niet-woningen.

Wethouder Roberto ter Hark had tot een compromis willen komen, waar Alice Saat namens de Regiegroep Ondernemingsfonds wel positief mee wilde omgaan. De heer Bergman van de Vrije Ondernemers zei echter geen heil te zien in een compromis. Dat houdt in dat het pandeneigenaren eerst de OZB-opslag wel betalen maar daarbij het recht houden het betaalde bedrag terug te vragen.
De VVD wilde van hem weten hoe het overleg met zijn achterban wordt geregeld. Dat bleek overleg te zijn met een heel klein groepje gelijkgestemden.
De vragen vanuit de politiek bleken verder zeker niet baanbrekend. De vraag hoe de vrije ondernemers dan dachten hun bijdrage wel te kunnen leveren aan de doelstellingen van nieuwe ontwikkelingen en de economische groei, werd al helemaal niet gesteld.

Alice Saat legde even een vinger op een zere plek: 'de kennis bij ondernemers en politiek over de precieze inhoud en mogelijkheden van het Ondernemingsfonds schiet gewoon tekort'. Voor de wethouder had zij nog een laatste pijnlijke vraag. Hij beweerde dat de Vrije Ondernemers eerder wel degelijk akkoord waren met het compromis. Ter Hark nu weifelend: 'Expliciete instemming kan ik niet beweren'.

Communicatie over projecten schiet tekort

meepraten? n Waar en op welk moment moet in de gemeente het politieke debat plaats vinden? En op welk moment is de inbreng van de niet-politiek-actieve burger van belang? Daarover wordt verschillend gedacht. Dit bleek opnieuw tijdens de rondetafelgesprekken die vorige week plaatsvonden.

De aankondiging van rondetafelgesprekken en het veelvuldig gecommuniceerde 'meepraten' suggereert dat er gemoedelijk overleg kan plaats vinden. Maar het tegendeel blijkt waar. De bijeenkomsten kennen een strak regiem waarbij enige vorm van debat ten strengste verboden is. Deskundige adviseurs mee aan tafel nemen is ook al niet toegestaan. Van een echte gesprekken voeren blijkt dan ook nauwelijks sprake. De aan tafel zittende burgers mogen slechts hun zienswijze toelichten en vragen beantwoorden. Waarbij ook deze keer weer duidelijk werd dat een deel van de commissieleden zich vooraf nauwelijks op de hoogte stelt van de inhoud van actuele of bestaande dossiers.

Op de agenda stonden deze keer de bouwplannen aan de Duinweg en op het terrein van Groot Hoogwaak. Daar waren, op basis van eerder ingezonden van zienswijzen, geselecteerde Noordwijkers voor uitgenodigd. Omwonenden die verzuimden actief te reageren, waren niet welkom. Ze mochten wel inspreken maar ook dat was beperkt. Bij herhaling werd na enkele minuten verzocht: 'Wilt u alstublieft nu afronden'.
Omwonenden van zowel Duinweg als Oranje Nassaustraat kwamen met de melding een onbetrouwbare communicatie van de kant van de gemeente te hebben ervaren. Met name ging het in beide gevallen over het niet communiceren van het vergroten van de bouwvolumes en de bouwhoogten. Communicatie die er overigens, volgens ambtelijke organisatie de gemeente, via een brief wel degelijk was geweest.


Communicatie

Met name rond de Duinweg vond men de communicatie over hoogbouw op de Rolly Golf volkomen onacceptabel. Het eerder met veel tamtam aangekondigde landschapspark en de brede wens tot openhouden van het gebied tussen Binnen en Zee waren argumenten die door inwoners werden ingebracht. Verduidelijk met de presentatie van de toenmalige en zeer uitgebreide folder over de plannen. Plannen die nu, zonder enige openbare politieke discussie, kennelijk van tafel zijn. Bij de plannen van Groot Hoogwaak was er eveneens het bezwaar tegen de gevoerde communicatie en het gevoel bij de omwonenden dat er simpelweg een commerciële ontwikkeling gaat plaatsvinden.

Later pas mag de politiek hierover in debat. Of dit debat tegemoet gaat komen aan de bezwaren lijkt niet zo waarschijnlijk. Uit de door commissieleden gestelde vragen bleek dat voorlopig niet. Die waren hoofdzakelijk gericht op door omwonenden gemiste kansen eerder in het proces. Heel beperkt waren de opmerkingen over de, door veel omwonenden als gebrekkig ervaren, communicatie vanuit het gemeentehuis.

Schoolreisje

We naderen het uur U. Want deze week kondigde het college van Burgemeester en Wethouders aan dat op 16 april aanstaande de gemeenteraad zich mag buigen over de zogenaamde '100 dagen reportage'. Daarbij wordt niet een collegewerkprogramma gepresenteerd maar een 'collegeagenda'.

Het blijkt dat het voor raadsleden nog niet helemaal duidelijk is wat het verschil is. Wat voor- en nadelen zijn. Gelukkig kan ik het uitleggen. Met een collegeagenda worden de bestuurlijke hoofdlijnen voor de voorliggende collegeperiode in kaart gebracht. Vastleggen van de grote opgaven en agenda's die de komende jaren van belang zijn en die door het college een stapje verder moet worden gebracht. Dat dient als basis voor samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, medewerkers en raadsleden. Met de focus op 'opgaven' naast 'resultaten'. U snapt natuurlijk wel dat hier bovenop ook nog eens een collegewerkprogramma opstellen nauwelijks van enige waarde is.

Mijn trouwe lezers mogen zich gerust achter het oor krabben. Dit is ambtelijke theorie over een eenvoudige praktische werkmethode. Zin of onzin? Hier hebben we tegenwoordig wel mee te maken. De eigentijdse politieke vertegenwoordiger wil nadrukkelijk de inbreng van de gewone man in de straat, de ondernemer achter zijn bureau, de bollenman achter zijn rooimachine.
De eigentijdse politicus laat zich niet hinderen door de vroeger zo noodzakelijke kennis. Slechts een juiste vertaling van de inbreng van inwoners is van belang bij het uitoefenen van de bestuurlijke taak. Verlanglijstjes van inwoners, dat gaat het om. Maar, dat geeft onze volksvertegenwoordigers wel de tijd om zich in de zaken te verdiepen. Jawel!
Op 10 mei een rondrit per bus door de hele gemeente Noordwijk is daarbij de basis. Met de bus langs bouwprojecten of andere betekenisvolle locaties. Om zich te verdiepen, kennis op te doen. Een soort schoolreisje waarschijnlijk compleet met een heerlijk broodje, een flesje en een stukje fruit. Maar in ieder geval met op schoolmeesters lijkende ambtenaren, die de historische, culturele en economische waarden van de te bezoeken attracties haarfijn uit de doeken kunnen doen. Natuurlijk zit de burgemeester op de stoel naast de chauffeur met de microfoon gebruiksklaar op haar schoot. Op de stoelen direct achter haar die politici die nog geen weet hebben van wat er speelt. Ik hoop niet dat de pers geacht wordt de rit mee te maken. Het enige interessante lijkt mij namelijk wie er bezit gaan nemen van de altijd favoriete achterbank. Zijn dat de romantische jongens en meisjes die zich willen afzonderen? Of zijn het de belhamels die keet schoppen tot kunst hebben verheven? Want de theorie dat schoolreisjes bijdragen aan verdieping is natuurlijk onzin.
Het gaat slechts om een leuke dag, om de lol, en mogelijk om sociale contacten. Om lekker eten en drinken. Goh, eigenlijk zou ik toch wel mee willen gaan.

Wie wordt Bloemenkoningin 2019?

De bloemenkoningin 2019 blijft nog even anoniem tot vrijdag. | Foto: WimSiemerink Foto: Picasa

bloemen n Dit jaar presenteert de stichting Bloem en Zee opnieuw haar Bloemenkoningin. Over wie de opvolgster zal zijn van Milou Hogendijk wordt nu nog heel geheimzinnig gedaan. Maar, tijdens de preview van de Mooiste File van Nederland op 12 april zal ze er in ieder geval officieel bij zijn. Zodat bezoekers van de bijeenkomst van de Vrienden van de Mooiste File aanstaande vrijdagavond persoonlijk kennis met haar kunnen maken.

Door Wim Siemerink

Afgelopen weekend werd het Kunstplatform geopend. | Foto: Ina Verblaauw

Zoals gebruikelijk wordt op de vrijdag voorafgaande aan het corso De Mooiste File gepresenteerd op de Oranje Promenade. Het jaarlijkse bloemenevenement heeft deze keer als thema 'Culturele verbinding'. Een breed Noordwijks thema, waar arrangeur Jessica Keet dankbaar gebruik van wist te maken bij het ontwerpen van de praalwagens.

Voorafgaande aan de preview ontvangt de Stichting Bloem en Zee haar officiële gasten in de Hotels van Oranje. Voor welke gelegenheid overigens ook de maandelijkse Soos van de Noordwijkse Ondernemersvereniging is uitgenodigd. Zodat ook ondernemend Noordwijk kennis kan maken met hun nieuwe Bloemenkoningin.

Haar identiteit wordt nog verborgen gehouden. Deze week had De Noordwijker echter wel al een exclusief gesprek met haar. Onze eerste vraag was natuurlijk 'wat dacht je, toen je werd gevraagd om dit jaar de Bloemenkoningin te zijn?' Het antwoord was er vlot en overtuigend: 'Ja , natuurlijk, dat wil ik graag doen'.

De kersverse koningin blijkt een vrolijk en makkelijk pratende jeugdige persoonlijkheid. Die al wel bekend is met de Noordwijkse bloemenevenementen. Ze vertelt daarbij dat zij vooral geniet van de vrolijkheid, die volgens haar ervaringen bij bloemen hoort. En die vrolijkheid wil ze ook gaan uitdragen. Haar vader blijkt geen ras echte Noordwijker te zijn maar dat zijn haar grootouders en dus haar moeder zeker wel. Zij is ook nog druk met haar studie en wil na afronding ervan zo snel mogelijk als stewardess het de mensen naar de zin gaan maken. Want dat is wat zij heel graag doet, het mensen naar de zin maken.

Ze vertelt nu ook al uit te kijken naar de start van het jaarlijkse Bloemencorso op de zaterdag. Waarbij, naast de officiële start door burgemeester Hermans, dit jaar het optreden van rapper Cain een hoogtepunt moet zijn. Omdat hij voor deze speciale gelegenheid een ook al speciale Noordwijkse rap heeft geproduceerd. En die zal inhaken op het thema van het corso, 'Change the World'.

Kunstplatform aan de Keuvel

platform n Begin februari 2019 werd Galerie Binnen geopend. Een gedeelte van de winkel van Foto van Kampen werd door eigenaar Thomas Steenvoorden ingericht als permanente expositieruimte voor fotografen en kunstenaars. De eerste foto expositie van Saskia van der Linden heeft na zes weken inmiddels plaatsgemaakt voor werk van Daniël Tavenier.

Door Ina Verblaauw

"Voor mijn gevoel hangt het werk te krap op elkaar", aldus Steenvoorden in zijn welkomstwoord. "Daarom heb ik besloten de totale winkel als expositieruimte in te gaan richten, met uiteraard behoud van de winkel. Dat gaat heel goed samen, waarbij we kunstenaars kunnen helpen zichzelf op de kaart te zetten".

Tavenier is vanaf het begin betrokken bij het project. "Er is zo weinig mogelijkheid voor kunstenaars om hun werk gratis tentoon te stellen voor een groter publiek".

Steenvoorden en Tavenier bekeken samen de mogelijkheden. Steenvoorden vanuit de winkel en Tavenier vanuit de praktijk. Het kunstplatform is een mooie manier voor kunstenaars om zichtbaar te zijn. "Een prachtig initiatief werd al gevonden in de Kunstroute. Eén weekend per jaar bij de kunstenaar thuis het werk te bekijken. Henriëtte Kors kreeg de gelegenheid over het ontstaan te vertellen.

"Toen we als kunstenaars op het Vuurtorenplein zaten, was er verbinding. Even bij elkaar komen, gesprekken kwamen op gang. Nadat dat verdween, werd het collectief los zand". Trots zijn de kunstenaars op haar initiatief voor de Kunstroute. "Een platform als nu in deze winkel is een geweldige stap in de goede richting". Steenvoorden kondigde aan dat in het magazine Leef! telkens drie kunstenaars de ruimte krijgen hun werk voor het voetlicht te brengen.

Wethouder Sjaak van der Berg merkte op dat er al heel veel voor de kunst wordt gedaan. "Maar", zo zei hij, "ik snap de oproep voor ondersteuning". We gaan hierover met elkaar in gesprek". Met deze toezegging was de opening van het Kunstplatform een feit.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 11 april

Paasstukje maken. Kosten € 2,50.

Dinsdag 16 april

12.30 uur: Paasbrunch.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

Papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,00

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Witte Kerk

Als de bezoekers op het bankje voor het VVV steevast aangeven dat hun favoriete plek in Noordwijkerhout de Witte Kerk is, dan moet dat toch wel wat bijzonders zijn. Zeker zij, die van ver komen of lang niet terug zijn geweest, geeft het weerzien een kick. Niet voor niets heeft de hele renovatie rondom de kerk de gemoederen danig bezig gehouden, het gaat iedereen aan!

Nu vooruit kijken. De tuin is groen en diverse kleine bolletjes zijn bijna uitgebloeid.

Tijd voor de activiteiten rond de Corso. Sinds de opening ervan op vrijdagavond gebeurt en de grote stoet tevens verlicht is, trekt het drommen mensen naar het dorp. Om al die bezoekers, die veelal een volle week in de streek verblijven, wat langer te plezieren is drie jaar geleden besloten om ook in de kerk een bloemenshow te organiseren. Het Flower Event was geboren. Ook dit jaar puilt het er weer uit van de bloemen. Van buiten, maar ook binnen is de kerk sowieso een pracht. Al zonder versiering daalt de geschiedenis op je neer als je er in staat.

Ook deze keer zijn de bloemen weer door lokale kwekers bijeen gebracht.

Wist u dat die zelfs in Italië, Spanje of Portugal telen? Tineke en Marleen steken alles met behulp van ervaren dames op. Nico neemt de mozaïeken en het kindercorso onder zijn hoede, wat kan er nog misgaan?

De opening van dit lentefeest gebeurt op woensdagmorgen door Henri de Jong, wethouder van, nu, Noordwijk.

Het corso wordt geopend door mijn meest favoriete (oud)voetballer van mijn meest favoriete club. Dit alles in hartje Noordwijkerhout: het feest is compleet.

Aad van Ruiten

Bloemen, bloemen en nog eens bloemen in zintuigenprikkelend dorpshart

Verlicht corso 2018. | Foto: archief Foto: Esdor van Elten

Noordwijkerhout n Deze week vindt een bloemenexplosie plaats in Noordwijkerhout. Overal zie en ruik je narcissen, hyacinten en tulpen. Vanaf woensdag tot en met zondag staat de ene na de andere bloemenactiviteit op het programma.

Het Flower Event Witte Kerk is van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 april. De Witte Kerk wordt omgetoverd tot geurend en kleurend bloemenparadijs. De spectaculaire opening van al dit moois is woensdag 10 april. De toegang is gratis.

Sjaak van den Berg leest voor uit Kikker. | Foto: Ina Verblaauw

Kindercorso

Donderdag 11 april is het kindercorso: een luidruchtige en bonte stoet kinderen trekt onder begeleiding van een drumband door het centrum van Noordwijkerhout. Versieren vanaf 18.00 uur, start route 19.00 uur.

Verlicht Bloemencorso

Vrijdag 12 april is het de hele dag feest in Noordwijkerhout met diverse activiteiten, straattheater, bloemmozaieken in de tuin van de Witte Kerk en wanneer de schemer invalt, trekt het Bloemencorso verlicht door de straten.

Programma:

10.00 uur: Bloemmozaïeken in de tuin van de Witte Kerk

10.00 uur: Workshops bloemenkransen rijgen en mozaïek maken (naast veranda Het Wapen)

10.00 uur: Flower Event "Flower Power" in de Witte Kerk

15.00 uur: Straattheater, Living Statue en muziek

15.15 uur: Eerste praalwagens arriveren in Dorpsstraat/Herenweg

16.00 uur: Optreden shantykoor De Zilk (ook om 17.00 en om 18.00 uur)

18.00 uur: Praalwagens staan – ter bezichtiging – opgesteld op de Herenweg, de Brink

18.00 uur: Straattheater, muziek/zang shantykoor de Zilk

19.00 uur: Optreden de Koetillers en straattheater

21.00 uur: Officiële opening Bloemencorso bij de Witte Kerk

21.15 uur: Start verlicht corso

Route verlicht corso

Kruising Herenweg - Viktoriberg - Kerkeland - Dorpsstraat - Havenstraat (Witte Kerk) - Koninginneweg - Viaductweg – Kerkstraat - Wildlaan - Maandagse Wetering – Pilarenlaan. Eindpunt bij de bocht naar de Gieterij: rond 22.00. Dan volgt ook de afterparty in de diverse horecagelegenheden.

Bloemenwandeling

Zondag 14 april staat een bloemenwandeling op het programma langs de meest kleurrijke bloemenvelden over 10, 20, of 30 kilometer. De wandelingen starten tussen 8.00 en 11.00 uur vanaf VVV Noordwijkerhout. Aanmelden via www.av-nsl.nl; meelopen kost 7,50 euro.

Mozaïekweekend de Zilk

Zaterdag 13 en zondag 14 april, een weekend eerder dan gepland, staat het hele weekend bij de buren in De Zilk in het teken van de kleurrijke bloemmozaïeken.

Elke dag zorgen de bollenkwekers met grote inspanning en met enorme passie voor hun product, op het land, in de schuur of in de kas. Zij zien graag iedereen genieten van hun trots, maar vragen tevens respect voor de bloemen. Het lopen langs de velden is toegestaan, het lopen in de velden is verboden. Bewonder de bloemen vanaf de kant en ga niet de gewassen in. Dit kan onherstelbare schade veroorzaken.

Voor meer informatie VVV Noordwijkerhout, Dorpstraat 8 Noordwijkerhout of bel: 0252-372096. www.vvvnoordwijkerhout.nl Geopend vrijdag 12 april van 10.00 tot 21.00 uur, zaterdag 13 april van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 14 april van 8.00 tot 14.00 uur.

Geef een prentenboek cadeau

kikker n Vrijdag 5 april ging de landelijke campagne van start 'Geef een prentenboek cadeau'. Wethouder Sjaak van den Berg kwam op bezoek bij Boekhandel van der Meer om aan de allerkleinsten voor te lezen uit het boek Kikker is Kikker van Max Velthuijs.

Door Ina Verblaauw

"Kikker is voor mij geen onbekende; ik heb er heel veel uit voorgelezen toen mijn kinderen nog klein waren", aldus de wethouder. Kinderen werden uitgenodigd om naast hem op de sofa plaats te nemen en zo de avonturen van kikker van dichtbij mee te maken. Het prentenboek is een oer-Hollands boek met als thema 'Je bent mooi zoals je bent'.

Doel van de actie is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien met boeken. In samenwerking met de gemeente Noordwijk ontvangen alle kinderen van de kinderdagverblijven en crèches een voucher. Hiermee kunnen zij het boek 'Kikker is kikker' gratis ophalen in de boekhandel. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het boek voor 2 euro aan te schaffen. Voor eigen gebruik of om het te plaatsen op de speciaal daarvoor opgestelde boekenplank in de winkel. Deze gedoneerde boeken krijgen als bestemming de kinderen in het AZC in Valkenburg. Ook de kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress van de Bibliotheek krijgen hierdoor ook een 'eigen' boek.

Het is belangrijk voor de taalbevordering dat kleine kinderen worden voorgelezen en dat ze de beschikking krijgen over een eigen boek.

Koppers in actie voor corso

| Foto: met dank aan Brigitte van Ruiten-Heemskerk.

Noordwijkerhout n Jan Hogervorst is druk bezig om met zijn kompanen de hyacinten voor de mozaieken te koppen.

Zaterdag 13 april start om 9.15 uur de 40 kilometer lange tocht van het Vuurtorenplein in Noordwijk totdat hij 's avonds om 22.00 uur eindigt bij Raaks in Haarlem. Zondag staan de praalwagens nog de hele dag in het hart van bloemenstad Haarlem. In elke dorp of stad worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens het corso.

Een greep uit de programma's is te vinden op www.bloemencorso-bollenstreek.nl. Naast de praalwagens rijden ook luxewagens mee

Mooiste file van Nederland

Bloemen n 'De Mooiste file van Nederland' staat het komend weekend weer te pronken op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Rondom dit evenement is er een uitgebreid podiumprogramma voor bezoekers. Naast de traditionele classic cars en de prachtige bloemen is er op zaterdagochtend al een eerste optreden door een dansgroepje van Dansschool Jorien Boot.

Na het vertrek van het Bloemencorso van de Bollenstreek is het podium de plek waarop voor de allerjongsten een speciaal programma met aangepast entertainment wordt gepresenteerd. Daar wordt even later dan weer plaats gemaakt voor een tweede optreden van Dansschool Jorien Boot.

Vanaf 19.30 uur is er een muzikale Streetparade met Tamboer- & Trompetterkorps Euroband uit Rotterdam. Maar ook Drumfanfare Forum Hadriani uit Voorburg en showcorps Excelsior uit Delft maken daarbij hun opwachting.

Zondag

Op zondag 14 april is er speciaal voor de liefhebbers vanaf 12.00 uur de expositie van zo'n 100 bijzondere oldtimers. Bijvoorbeeld die van de Historische Automobiel Vereniging Nederland en de A-Ford club.

Op zondagmiddag is er vanaf 13.30 uur opnieuw een speciaal podiumprogramma voor de jongste bezoekertjes. Waarna om 16.30 uur het podium weer wordt vrijgemaakt voor opwindend Chinees entertainment. Om 18.00 uur wordt het hele programma officieel gesloten.

column/nieuws

Zwarte engbloem

Foto: Mark Kras

Ergens in het duin staat een ongewenste plant. Een plant met een knoeper van een imagoprobleem. Om te beginnen heeft hij zijn naam niet mee; zwarte engbloem. Eerlijk gezegd roept het woord 'zwart' bij mij niet direct een negatief beeld op. Vogels als de zwarte wouw, zwarte ooievaar, zwarte stern zijn stuk voor stuk zeldzame pareltjes van de Nederlandse natuur. Als je zwart combineert met eng-bloem dan komen bij mij associaties aan een sinistere femme fatale boven.

De naam heeft de plant al niet mee. En verdraaid, hij of zij is zelfs giftig. Stukjes van de plant op je huid kunnen al tot irritaties leiden. Niet voor niets verwijst de Latijnse naam Vincetoxicum nigrum naar overwinnen (vince) en giftig (toxicum).

Ooit voerden we de fazant in Nederland in als jachtwild. Maar de fazant had het lastig. Een beetje bijvoeren en zijn grootste vijand, de vos, afschieten, maakte het leven in de duinen een stuk makkelijker. Met veranderend inzicht is plezierjacht uit de duinen verdwenen. Ook de fazant is nagenoeg verdwenen. Alleen, zijn voer groeit nog steeds in het duin. Want in het zaad waarmee de vogels werden bijgevoerd zat, u raadt het al, zaad van de zwarte engbloem. Zijn naam niet mee, giftig en als 'exoot' ingevoerd via vogelzaad. Het houdt nog niet op. Zwarte engbloem heeft een voorkeur voor stuifplekken. Juist die plekken die van levensbelang zijn voor de soortenrijkdom in het duin, dáár groeit de zwarte engbloem op zijn best. De plant belemmert dus dynamische duinen door de open plekken dicht te woekeren. En het houdt daar nog niet op. Bij het bestrijden van de plant blijkt ook nog dat de planten een enorme groeikracht hebben. Jaren afdekken met doek, uittrekken, uitgraven; steeds weer komen er planten op. Al het kleinste deeltje groeit weer uit tot een volwassen plant. Dunea heeft een aantal jaren met redelijk succes zwart doek over de groeiplekken gespannen ter bestrijding. Een methode van de lange adem. Duidelijk is dat we de zwarte engbloem op een of andere manier moeten zien kwijt te raken om de kwetsbare natuur van het duin te beschermen. Een methode is om volledig zand en plant uit te graven en te verwijderen. Dit zou echt enorme schade doen aan het duin. Dus geen optie. Dit jaar willen we in de duinen van Noordwijk een andere methode uit proberen. Een groeiplek van zo'n 100m2 is tot twee meter diep uitgegraven en afgevoerd. Op de werf van de aannemer wordt de 100m3 zand en plant gezeefd tot alle plantdelen eruit zijn. Dan wordt het zand op het Piet Florisdal neergelegd. Tijdens de zomer gaan we alle plekken met Zwarte engbloem inmeten en markeren. Na het groeiseizoen gaan we kijken of er in de hoop Zwarte engbloem is opgekomen. Zo niet, dan zou dit een goede methode zijn om in het komend najaar en in de winter de Zwarte engbloem het duin uit te werken.

Kamperen voor het hele gezin in de Ruigenhoek

Sjoerd Adema en Truus Konermann voor hun nieuwe douche- en toiletgebouw. | Foto: Piet de Boer

camping n Het nieuwe kampeerseizoen is 29 maart begonnen op Natuurkampeerterrein De Ruigenhoek. Het terrein in de uiterst noordelijke punt van Noordwijk ondergaat een metamorfose. Er komt een nieuw gebouw met sanitaire voorzieningen op het verder eenvoudig toegeruste kampeerterrein. ''Onze camping is rustig en bewust niet-commercieel'', zeggen de beheerders Sjoerd Adema en Truus Konermann.

Door Piet de Boer

De natuurcamping de Ruigenhoek valt onder de stichting Goed Kamp en wordt gerund door vrijwilligers. Het is een van de 134 natuurkampeerterreinen in Nederland. Dit natuurkampeerterrein ligt vlak bij het buurtschap De Ruigenhoek tussen Noordwijkerhout en De Zilk. Mensen uit Noordwijk en Noordwijkerhout komen hier ook kamperen, maar de meeste komen uit andere streken van het land, volgens Truus.

Een natuurcamping kenmerkt zich door veel groen, rust en ruimte. De omgeving is groen en de kampeerveldjes compact en beschut. De camping ligt vlak bij het strand van Langevelderslag. Op het terrein is geen zwembad, geen supermarkt, terreinverlichting of discotheek. Er is ook geen animatieteam en er zijn geen bingoavonden met dopsleutelsets. Voor tenten en vouwwagens zijn er geen elektriciteitsaansluitingen. De meeste gebruiken een olielamp zegt de beheerster.


Geen bloot, wel natuur

De naam Natuurcamping of juister Natuurkampeerterrein leidt nog steeds tot misverstanden. Het terrein ligt verscholen tussen de bomen. Men vroeg zich in de omgeving wel eens af wat daar nou precies gebeurde. Een wethouder in Noordwijk vroeg Sjoerd daarom of het waar was, dat op het terrein mensen bloot liepen? Sjoerd lachte daarom en stelde de wethouder gerust: ''Nee, er lopen hier geen naakte mannen en vrouwen rond. Wij zijn geen nudisten- of naturistencamping.'' Hij lacht. ''Ik moet er niet aan denken. ''

Wat is een natuurkampeerterrein dan wel? Wat de naam al zegt een kampeerplaats in de natuur. Eenvoudig en sober met aandacht voor de omgeving. Maar de camping moest wel van de grond af worden opgebouwd. ''Toen de pioniers in 1952 begonnen, was het hier helemaal kaal. Het was niet meer dan een verlaten, kaal aardappelveld.'' De eerste vrijwilligers hebben het terrein aangelegd en beplant. Het is nu een beschutte, rustige camping in de duinen. ''Kinderen kunnen hier vrij en zonder gevaar rondlopen'', zegt Truus. Er komen geen auto's op het terrein.


Geen commercie

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe douche- en toiletgebouw. ''Doet u wel even deze slofjes aan, want de vloer is nog niet helemaal uitgehard?'' Het oude gebouw was na ruim dertig jaar toe aan vervanging. Tenminste het grootste deel. Wat nog goed is, wordt op de Ruigenhoek gewoon hergebruikt. Sjoerd schroeft de roestvrijstalen wasbakken uit het oude gebouw onder de nieuwe wastafels.

De duurzaamheid, eenvoud en zelfredzaamheid door de vrijwilligers zijn volgens Sjoerd en Truus uniek. De vrijwilligers waar ze zelf ook toe behoren, beheren en onderhouden de accommodatie. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst bij Van der Geest worden de vrijwilligers ingedeeld. De een doet onderhoud, de ander de administratie en de derde is tijdelijk beheerder. Truus doet nu de inschrijving, maakt een praatje met de kampeerders, maar schrobt ook de wc's. En alles zonder chemische schoonmaakmiddelen. Bleekwater en ammoniak zijn taboe. ''Er zijn goede alternatieven, net zo hygiënisch en onschadelijk voor de natuur.'' Allemaal om de natuur te beschermen en de camping groen te houden.

Dat groen houden betekent ook dat kampeerders elke tien dagen hun tent op een ander stuk gras moeten plaatsen. ''Zo voorkom je kale plekken en kuilen in de ondergrond.'' Wie groen wil kamperen, moet daar rekening mee houden. ''De drukste tijd is ook bij ons de zomervakantie maar meestal is er wel een plek. Je moet wel een kampeerkaart kopen of kunnen tonen van De Groene Koepel de landelijke stichting voor Natuur Kampeerterreinen.'' Iedereen is welkom zeggen Truus en Sjoerd met een brede glimlach.

Kampeerterrein De Ruigenhoek, Vogelaarsdreef 31, gaat open op 29 maart en sluit op zondag 27 oktober. Bekijk ook de Facebookpagina of bel 0252-375002.

Oldtimer bromfietsrit door de streek

toertocht n Komende zondag wordt door de Oldtimer Bromfiets Club www.obcbollenstreek.nl weer één van de jaarlijkse bromfietsritten gehouden.

Tussen de vele toeristen en dagjes mensen die deze dag de Bollenstreek bezoeken, voert deze 65 kilometer lange rit langs de mooiste bloeiende bollenvelden. Het betreft een zogenaamde open rit, waardoor iedereen op een oldtimer bromfiets mee mag doen. Bij de vorige edities werden meer dan 100 deelnemers uit verschillende delen van het land verwelkomd.

De route wordt aangegeven met gekleurde bordjes langs de weg. Hierdoor kan elke deelnemer op zijn of haar eigen tempo rijden en stoppen wanneer gewenst. Men kan dan optimaal genieten van de prachtige Bollenstreek.
Wie in het bezit zijn van een bromfiets, die ouder is dan 20 jaar, is van harte welkom op zondag 14 april op het verzamelpunt. Dit is bij 'de Werkplaats van Henk' aan de Herenweg 124 in Noordwijkerhout.
Vanaf 10.00 uur kunt u zich inschrijven, om vervolgens vanaf 11.30 uur te vertrekken voor deze prachtige rit. De kosten bedragen 4 euro per bromfiets waarvoor de deelnemers een routebeschrijving ontvangen, twee consumptiebonnen en een aandenken. Voor de eventuele uitvallende bromfietsen is er een bezemwagen die gestranden oppikt en terug naar de startplaats brengt.
Achteraf is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

'Bloemencorso is het feestje van de hele Bollenstreek'

Willem Heemskerk (58) bekijkt dit jaar het 72ste Bloemencorso niet met familie en vrienden langs de kant van weg, maar als voorzitter van het naar eigen zeggen 'grootste lentefeest van Nederland'.

Foto: Willem Krol

"Dat je het gezicht van het Bloemencorso bent, dat krijg je er gratis bij. Maar ik ben gewoon één van de 1.500 vrijwilligers. Zo zie ik het ook. Zonder voorzitter rijdt er wel een corso, maar zonder alle vrijwilligers niet. Dan komt er geen hyacint op de wagens."

Willem Heemskerk heeft een uitgesproken mening over zijn nieuwe rol. In de drukke dagen voorafgaand aan het Bloemencorso, op vrijdag 12 en zaterdag 13 april, heeft hij tijd vrij gemaakt voor een interview. In de Klinkenberghal in Sassenheim, op de plek waar alle wagens klaar staan voor de eerste bloemen, vertelt hij over de afgelopen negen maanden. Het is niet geheel toevallig ook de plek waar vorig jaar de vraag kwam over het voorzitterschap. "Tijdens de opbouwdagen in april was ik hier vanuit de Rabobank. Toen werd de vraag gesteld of ik voorzitter van het Bloemencorso wilden worden. In maart had ik voor mezelf al besloten bij de bank weg te gaan, dus het was heel mooi dat dit op mijn pad kwam. Lang heb ik er niet over nagedacht. Bij het corso heb ik een gevoel, daar zet ik mij graag voor in. Het is erfgoed dat door de streek rijdt."

Uithangbord van het bollenvak

Grote schoenen

In juli vorig jaar wordt bekend dat de in Sassenheim woonachtige Heemskerk ('maar ik ben geboren in Noordwijkerhout en heb in Noordwijk, Lisse, Hillegom en Sassenheim bij de Rabobank gewerkt, dus noem mij maar een 'Bollenstreker') de opvolger is van de plotseling overleden Leo van der Zon. Die stond (en staat) bekend als Mister Corso. "Het zijn inderdaad grote schoenen, die ik heb aangetrokken. We kwamen elkaar regelmatig tegen in de streek. Leo was een bestuurder van omvang, met onder andere die zestien jaar voorzitterschap van het corso. Door zijn plotselinge overlijden, was er geen overdracht. Ik kan hem niets meer vragen. Dus stel ik die aan de andere bestuursleden. Het belangrijkste is wel dat het publiek niets van die wisseling merkt. Het blijft een authentiek mooi corso, daar moet je niet teveel aan willen veranderen."

Heemskerk is dus een echte Bollenstreker. Zijn vader was bollenkweker in Noordwijkerhout. Voorop bij zijn ouders op de fiets naar Sassenheim zag de kleine Willem het eerste Bloemencorso toen hij een jaar of vier was. "Mijn vader had bloemen op het land staan, maar maakte toch tijd om te gaan kijken. Het corso was een uiting van het bollenvak natuurlijk." Later verhuisde Heemskerk naar Sassenheim, ging daar ook regelmatig met zijn kinderen kijken. Ook hielp hij voor zijn werkgever Rabobank een aantal jaar mee met de corsowagen van de bank steken. "Dat is wel mijn eerste bijdrage geweest," lacht hij.

Professionalisering

Na zijn benoeming in juli is hij samen met het bestuur aan de slag gegaan. "Achter de schermen zijn we bezig met professionalisering, al blijft het vrijwilligerswerk. Dat is niet iets dat van mij afkomt, het bestuur is daar al langer mee bezig. Bij mijn aanstelling waren in het bestuur twee vacatures, die zijn inmiddels ingevuld.

Verder zijn we bezig met het vormen van commissies. Voorheen deden de bestuursleden heel veel zelf, maar dat is met een steeds groter wordend evenement niet meer te doen. Daarom zijn er drie nieuwe bestuursfuncties bij. We hebben een apart bestuurslid voor de verkoop. Het is helaas nog steeds niet zo dat we spontaan opgebeld worden door partijen dat ze mee willen rijden. Daar gaat tijd en energie in zitten.

We hebben plek voor achttien praalwagens, maar willen volgend jaar naar de twintig bijvoorbeeld. Ook voor meer luxe wagens is nog ruimte.

Ook willen we vanaf volgend jaar inzetten op jeugd en educatie, door de jeugd meer betrekken en hen te informeren over wat er gaande is in de streek waar ze geboren en getogen zijn. We hebben bijvoorbeeld al een lespakket ontwikkeld, dus ook op dat vlak zijn we goed bezig. Tot slot is voor de opbouwdagen hier in de hal een eventmanager aangesteld. De opbouwdagen zijn een evenement in een evenement, die kun je er niet zomaar bij doen. Daarmee bestaat het bestuur weer uit dertien personen. Naast dat bezoekers kunnen kijken naar het steken van de wagens, nog steeds onze hoofdactiviteit natuurlijk, wil je ze wel wat meer bieden. We willen ieder jaar meer kwaliteit leveren."

Nieuw ontwerpteam

In zijn eerste maanden kreeg de kersverse voorzitter ook te maken met een onvoorziene 'uitdaging', zoals hij het zelf noemt. De net aangestelde Lucinda van der Ploeg liet in december weten de opdracht voor de praalwagenontwerpen terug te geven vanwege persoonlijke omstandigheden. Het corso zat opeens zonder ontwerper. "Laat ik voorop stellen dat we het in de eerste plaats vervelend vonden voor Lucinda, daarna pas voor ons. Toch vind ik ook dat het kan gebeuren bij zo'n groot evenement. Met de nieuwe ontwerpers, de ervaren Jack van der Ende en Eric Pannenborg, zijn we erg blij. Zij verbinden zich voor langere tijd aan ons, voor zo'n drie jaar. Dat is goed voor continuïteit. Ook met hen gaan we kijken of en hoe we het nog efficiënter kunnen inrichten. Het blijft vrijwilligerswerk."

Uithangbord voor het bollenvak

Het zijn de gebeurtenissen achter de schermen, waarvan het publiek niets merkt. Zij genieten van een prachtig kleurrijk corso. Heemskerk merkt ook bij zichzelf dat hij veel dingen niet wist. "Vorig jaar stond ik langs de kant, geniet ik van het corso en ga weer naar huis. Ik realiseerde mij niet dat daar zoveel vrijwilligers aan gewerkt hebben. En dat het een economische waarde van 15 miljoen voor de streek heeft. Het corso is naast belangrijk voor het toerisme, ook belangrijk voor het vak. De optocht is het uithangbord van het bollenvak. Zo is het ook begonnen, en dat we willen heel graag weer terugbrengen. Ik vind nog steeds dat we onze roots niet mogen verloochenen. We komen bij het vak vandaan, we zijn hun ambassadeur. Ik vind wel dat dat aandacht nodig heeft. Je kunt niet volstaan met 'toeristische attractie', dat is echt tekort door de bocht. Ik vind het Bloemencorso het grootste lentefeest van Nederland. Dan laten wij ons zien. Het is een feestje van en voor de hele Bollenstreek."

Zijn vader is inmiddels overleden, maar moeder Heemskerk gaat met haar 89 jaar nog steeds kijken. "Mijn vader zou het geweldig gevonden hebben dat ik voorzitter ben. Mijn moeder vindt het ook geweldig. Ze vond het heel bijzonder dat ik het ging doen, maar het is een heel bescheiden mens. Ze loopt er niet mee te koop. Dat is wel mooi. Ze gaat kijken in Noordwijkerhout, daar woont ze. Ze zal er ongetwijfeld van genieten. En misschien dat ze nu ook iets anders naar het corso kijkt."

Het Bloemencorso rijdt op vrijdagavond 12 april in Noordwijkerhout. Dirk Kuijt verricht de officiële opening. Op zaterdag 13 april rijdt het corso van Noordwijk naar Haarlem. Het vertrek is een kwartier eerder dan voorgaande jaren, om zo ook eerder bij de Keukenhof te kunnen zijn, waar de meeste toeschouwers staan. Voorafgaand zijn de opbouwdagen in de Klinkenberghal, van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 april, waar bezoekers ook van harte welkom zijn. Kijk voor meer informatie op www.bloemencorso-bollenstreek.nl. | Foto: Willem Krol

Bouwloket Omgevingsdienst geopend aan de Voorstraat

Wethouder Sjaak van den Berg, Marlies Krul-Seen, directeur ODWH en medewerkers van het Bouwloket openden officieel het Bouwloket. | Foto: PR Foto: PR

ODWH n Sinds dinsdag 2 april kunnen inwoners van Noordwijk voor hun vragen over bouwen en verbouwen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland bij het gemeentehuis in Noordwijk.

Afgelopen dinsdag openden wethouder Sjaak van den Berg en Marlies Krul-Seen, directeur Omgevingsdienst West-Holland, officieel het loket.

"We werken er hard aan om de dienstverlening dicht bij de burger te brengen. Met alle regels en beleids- en bestemmingsplannen is vergunnen een heel moeilijk technisch en formeel gebeuren. Dit is bij de Omgevingsdienst West-Holland in prima handen. Maar voor de gewone burger is het best lastig tussen al die regels en voorschriften de juiste weg te vinden. Het loket maakt dat mensen in dit snelle digitale tijdperk ook op een ouderwetse persoonlijke manier kunnen worden geholpen. Want of je nu zelf bouwt of dat iemand anders in jouw directe omgeving bouwt, het blijkt vaak voor iedereen die erbij betrokken is heel ingrijpend te zijn. Dit is dan ook een prima initiatief van de Omgevingsdienst", aldus Sjaak van den Berg.

Op afspraak

Inwoners kunnen op afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland in het gemeentehuis van Noordwijk, locatie Voorstraat 42. Men kan een afspraak maken als men meer informatie wil over bouwen, verbouwen, slopen, het kappen van een boom, of klachten over bouwen en verbouwen.

Het Bouwloket is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Voor het maken van een afspraak kan men bellen naar tel. 071-4083200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl Op andere dagen en tijden is het Bouwloket telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Viooloptredens in Cultuurcafé

voorspelen n Op zaterdag 13 april zullen de leerlingen van de Noordwijkse Vioolschool van Amber Leijdens om 13.00 uur een optreden verzorgen in het Cultuurcafé Noordwijk, de Keuvel 1.

De voornamelijk jonge leerlingen hebben bij Amber in groepjes of privé les en 1x per jaar geven zij een optreden om aan familie, vrienden en iedereen die het maar wil horen hun vorderingen te laten horen. Elke leerling treedt individueel of in een klein groepje op. Zij zullen begeleidt worden op de piano door pianiste Oksana Polman.

De aanvang van de optredens is 13.00 uur en zal rond 13.30 uur afgelopen zijn. De toegang is vrij.
Iedereen is welkom om te komen luisteren naar deze enthousiaste leerlingen. Ook wie interesse hebt in het evt. volgen van vioollessen voor zichzelf of kinderen is welkom om langs te komen.

Wie niet in de gelegenheid is om langs te komen, kan altijd contact opnemen met Amber Leijdens per email info@vioollesnoordwijk.nl of via www.vioollesnoordwijk.nl

Expositie Hans Berkhout

landschapsschilderijen n In de bollenschuur van de familie Hoogeveen aan de Zwarteweg te Noordwijk zijn tijdens het paasweekend landschap schilderijen te zien.

Gelegen tussen de bloeiende bollenvelden toont Hans Berkhout zijn werk. Berkhout heeft een heel directe manier van schilderen. Zonder schets, direct op het doek, in heel transparante kleuren. Zijn manier van werken geeft voor de bezoeker een verrassende, soms dromerige zicht op de realiteit.

De expositie is te bezoeken van zaterdag 20 t/m maandag 22 april, tussen 11.00 tot 17.00 uur. Bollenschuur Hoogeveen, Zwarteweg 18. www.hansberkhout.nl

Kernbijeenkomst trekt veel belangstelling

De Witte Kerk was goed gevuld tijdens de kernbijeenkomst in Noordwijkerhout. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

Noordwijkerhout n Het kernbezoek aan Noordwijkerhout stond te boek als een mooie gelegenheid voor inwoners om kennis te maken met kernwethouder Sjaak van den Berg.

Dat 'kennismaken' met de lokale bestuurder leek bepaald overbodig. Maar veel van de dorpelingen wilden kennelijk wel de mogelijkheid benutten om wensen, genoegens en mogelijk ongenoegens over de directe leefomgeving duidelijk te maken. In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten was er voor die in het witte kerkje wel een grote belangstelling. En van de mogelijkheid om met de wethouder te spreken en wensen en suggesties kenbaar te maken werd dan ook heel ruim gebruik gemaakt.

Japanse Duizendknoop woekert welig voort

Noordwijkerhout n Deze week stel NZLokaal vragen aan het college van B&W over een mogelijke voorkomen of het bestrijden van een invasie van de Japanse Duizendknoop in Noordwijk.

Deze in feite exotische plant, lijkt zich steeds beter thuis te voelen in ons klimaat en verdringt in de zucht naar voortplanting de bestaande inheemse vegetatie. Zo wordt het gras op dijken, oevers en andere taluds weggeconcurreerd.

Maar dat gebeurt zeker daar niet alleen. Hierdoor kan Japanse duizendknoop grote schade veroorzaken aan alle bestaande vegetatie en zelfs aan funderingen, verhardingen, wegen, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen. De plant heeft geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien.

Ook veroorzaakt de plant op verschillende plekken economische schade met name bij jonge aanplant in de bos en duin. Er zouden volgens NZL recente onderzoeken zijn die aangeven dat het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen het enige is om redelijk effectief en tegen beheersbare kosten de Japanse duizendknoop te bestrijden.

NZLokaal wil nu weten of de gemeente de gevaren erkend en of er al een bestrijdingsplan klaar licht om Noordwijk tegen dit zeer moeilijk te bestrijden gewas te beschermen. Zij maken melding van diverse plekken waar Japanse Duizendknoop zou woekeren. Zoals op het Bavoterrein, bij Sancta Maria en langs de Pilarensloot. De partij waarschuwt het college voor oplopende kosten als gevolg van te lang uitblijven van bestrijding.

Tachtig 'nekkendraaiers' maken toertocht

Nekkendraaiers op de Brink. | Foto: Piet de Boer

oldtimers n Verzamelaar Nico staat naast een Amerikaanse slee met veel patina of roestplekken. De eigenaar kiest ervoor niet te restaureren, maar wel behouden, legt hij uit. "De Amerikaan staat wel in de lak", zegt hij. Dit is volgens hem ook een 'nekkendraaier'. Net als de glimmende exemplaren met veel chroom zoals zijn grijze Kever. Iedereen kijkt om als zo'n auto langskomt. Op zaterdag 6 juni staat de Brink vol vol met oldtimers.

Door Piet de Boer

Organisator René van Houten staat bij zijn MG. Gemaakt voor de Amerikaanse markt. Het gaat hem en zijn vrouw om het rijden. Er staan veel MG's. Maar deze is bijzonder door een detail. Drie ruitenwissers op de voorruit. Het is een van de laatste MG's die gemaakt zijn. ''Nee ik kruip er niet onder, ben niet dagenlang aan het sleutelen.''

René groet de chauffeurs bij de oprit van de parkeerplaats en deelt tasjes uit met de route en wat drinken. Het weer is niet optimaal voor oldtimers. Bewolkt en mogelijk wat neerslag. Er zijn volgens René deelnemers die zo zuinig zijn op hun oldtimer dat een druppeltje regen genoeg is om weg te blijven. Om 10.30 uur hoopt hij nog op maximaal zestig deelnemers om de tocht naar Kom in de Kas in Rijnsburg te maken.

Het aanbod is dit jaar toch heel gevarieerd. Sportwagens, een vrachtwagen, een Rolls Royce maar ook exemplaren van de Fiat 100 en een aantal Daf's. Nico groet de collega's die het plein oprijden. ''Waar sta jij Nico? Hij wijst ''die grijze kever daar''. De deelnemers kennen elkaar. Er wordt in groepjes bijgepraat. Mannen met hun echtgenoten , vaders met zoons, maar ook hele gezinnen. De toertocht is een gezelligheidsevenement en inmiddels een Noordwijkerhoutse traditie. Dit is de vijftiende of zestiende keer, schat Van Houten.


Herinnering

Onderhoud van al dat prachtigs uit het verleden kost veel geld en veel tijd. Met name voor de grote verzamelaars. ''Ik heb niet alleen die grijze kever, maar ook motoren en brommers. Elk winter doet hij in Scheveningen mee aan de 'Kouwe klauwenmeeting' voor Puch-verzamelaars. Bromfietsen met traditioneel een hoog stuur. Waarom dan zo'n hobby die veel kost, tijd slurpt en koude handen oplevert? Nico staat draait zich naar een heel oude T-Ford. Strak in de glimmende, blauwe lak. Dat exemplaar ziet er perfect uit, bevestigt Nico. ''Maar ik zou deze niet kopen''. Te ver voor zijn tijd. Hij wil een auto, motor of bromfiets uit zijn eigen verleden. Er moet voor deze grote verzamelaar ''een eigen, persoonlijke herinnering aan vast zitten.''

Godinnen en vloermatjes

toneel n Op dit moment worden door leden van Louis Bouwmeester, samen met veel vrijwilligers, met veel enthousiasme de laatste voorbereidingen getroffen voor de voorstelling 'Godinnen en vloermatjes'.

Zeven actrices spelen drie intieme voorstellingen waarin het verleden diepe sporen heeft getrokken in het heden. Ogenschijnlijk hebben ze nergens last van, voelen ze zich sterk en wat niet is gedaan is alleen maar jammer. Maar als de herinneringen sterker en voelbaarder worden komt het onvermogen om de hoek kijken.

Redderen wordt kibbelen, vertedering slaat om in verbittering, 'Nergens last van' draait uit op ergernis. De liefde verliest het van de haat. Het onvermogen om elkaar werkelijk te zien of elkaar los te laten leidt vaak tot hilarische situaties. Deze samengevoegde collectie van voorstellingen biedt de toeschouwers de kans zich mee te laten slepen door de worstelingen die winnaars en verliezers hebben te doorstaan. Een stuk waarin oud verdriet de kop opsteekt en frustraties met de deur in huis vallen, dit alles met de nodige humor.

'Godinnen en vloermatjes' wordt 12 en 13 april om 20.15 en op 14 april om 14.30 uur gespeeld in het Theaterhuis van ZEEPaanZEE, Voorstraat 14 in Noordwijk. Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar via www.louisbouwmeester.com of aan de deur van het theater. Het laatste nieuws van Louis Bouwmeester is te volgen via Facebook.

Rommelmarkt Jeugdwerk

markt n Op donderdag 4 april heeft het Jeugdwerk De Zilk weer enorm veel mooie en bruikbare spullen opgehaald. Op dit moment wordt alles gesorteerd, uitgezocht, getest en geprijsd om weer verkocht te worden op onze gezellig rommelmarkt op zondag 14 april van 10.00 tot 15.00 uur.

De locatie is ook dit jaar weer het terrein rondom het eigen Jeugdhonk aan de Sportlaan 34, waar alle ruimte is om onze tweedehands spulletjes te verkopen vanuit wel 30 kramen. Alles is al gesorteerd Loop gerust ook langs de catering voor een bakje koffie of thee en win mooie prijzen bij het enveloppenspel. Voor de kinderen is er ook limonade en een snoepkraam.

De gehele opbrengst komt ten goede aan de Zilkse jeugdleden van de Rakkers, Zwervers en Hobbyclub De Bikkels. Zij kunnen daarmee spulletjes kopen om te knippen, plakken, schilderen, zagen, boren, toneelstukjes te spelen, kokkerellen en noem maar op. Daarnaast bekostigt de rommelmarkt ook voor een groot gedeelte het jaarlijkse, populaire zomerkamp van de Rakkers en Zwervers. Meer informatie op www.jeugdwerkdezilk.nl

Heren 2 bezorgt NOVO verjaardagscadeau

volleybal n Afgelopen zaterdag was een prachtige dag voor volleyballend Noordwijk. Het lustrum van 45 jaar werd gevierd èn het tweede team mocht het kampioenschap vieren. Dit werd gevierd met de hele vereniging en oud-leden en vrienden van NOVO.

Met een complete thuisspeeldag was Sportpark Duinwetering weer goed gevuld met volleyballers. Heren 2 is 2 wedstrijden voor het einde van het seizoen in een spannende vijfsetters tegen Leython heren 4.

Het hele seizoen liepen de heren van Marco Krijger al voor op de anders teams, alleen moest het team de goede lijn doorzetten om het kampioenschap veilig te stellen. Het Lustrum feest 's avonds werd daarbij gebruikt om het kampioenschap te vieren.

Direct na de wedstrijd van het eerste team werd op Sportpark Duinwetering gebruik gemaakt van een heerlijk Chinees buffet en konden oude verhalen opgehaald worden. Onder andere met een grote foto reeks van oude foto's en krantenknipsels van de wedstrijden, maar ook de Starbalm Strandlopen, het Noordwijkse Beachvolleybaltoernooi en de Avondvierdaagse.

Het aansluitende feest werd compleet gemaakt door de coverband Eve and the Northern Lights. Tot in de late uurtjes verruilden de volleybalschoenen voor dansschoenen. Na een geslaagde avond wordt uitgekeken naar het volgende lustrum.

Noordwijk blijft op koers voor titel

Rais Roshanali brak de ban voor Noordwijk door de 1-2 te scoren. | Foto: OrangePictures Foto: Martin Cloose

Voetbal n Het eerste uur van de uitwedstrijd van Noordwijk tegen HSV De Dijk kan zeker niet worden afgedaan als oninteressant. Maar het laatste half uur was wel degelijk voor Noordwijk veel interessanter. Omdat toen de langdurige en hatelijke 1-0 achterstand kon worden omgebogen naar een niet misteverstane overwinning van 1-5.

Veel Noordwijk-supporters waren vooraf bepaald niet zeker van makkelijke winst. Men vreesde de kracht van de Amsterdammers die nadrukkelijk strijden voor lijfsbehoud in de derde divisie. Enigszins wonderlijk, want de uitslagen van de laatste 5 weken, met voor De Dijk 4 keer verlies en 1 keer gelijk, gaven daar geen enkele aanleiding toe.


Niet overtuigend

Noordwijk begin met Tjeerd Westdijk en Roshanali in de basis en met Le Congé en Bosma op de bank. En al direct was er de eerste mogelijkheid voor Overvliet. Zijn kopbal ging echter via onderkant lat het veld weer in. Slechts een paar minuten later moet keeper Rondeltap toestaan dat De Dijk op voorsprong kwam: 1-0.
Natuurlijk ging Noordwijk direct op jacht naar een gelijkmaker. Maar overtuigend ging dit echter niet. Geen moment toonde de ploeg de macht die. in de eerste maanden van dit seizoen, de rood-witten zo kenmerkte. Tien minuten voor de rust smeekte de Noordwijkers om een penalty nadat het erop leek dat Westdijk werd neergelegd. Scheidsrechter De Brito Roque honoreerde die smeekbede echter niet.

Veel echte kansen creëerde Noordwijk in die periode nauwelijks. Het was pas op slag van rust dat een grote mogelijkheid kon worden genoteerd. Maar de slimme boogbal van Westdijk viel niet achter de doellijn maar op de lat.
Ook na de rust kon Noordwijk het verschil op de ranglijst voorlopig nog niet waarmaken. Sterker, De Dijk maakte in die periode nog het meest aanspraak op een doelpunt. Neutrale toeschouwers konden het grote verschil op de ranglijst nauwelijks aflezen aan het vertoonde spel.
Met Le Congé als vervanger voor Smith probeerde Zethof de bakens te verzetten. Juist aan het begin van het al eerder genoemde laatste half uur van de wedstrijd veranderde het beeld. Het was verdediger Bröcker die zijn aanvallers de weg wees: 1-1.


Ban gebroken

Na een nuttige redding van Rondeltap kreeg Westdijk aan de andere kant een koekie van keeper Hilverink in zijn ribbenkast. De jacht op de overwinning kreeg gestalte nadat Roshanali in de 65e minuut de 1-2 liet noteren. Dat brak kennelijk de ban bij De Dijk. Want hierna liep het bij Noordwijk als vanouds. Twee minuten later was het via Wendt 1-3.
Met nog een kwartier te spelen moest Westdijk met de ribblessure toch afhaken. Met Bosma als zijn vervanger en even later Axel Wendt voor Roshanali begon Noordwijk aan het laatste kwartier. Waarna het via opnieuw Emiel Wendt en Brian Bröcker ook nog eens 1-5. Een geweldige uitslag die komende tegenstanders zeker ontzag zullen inboezemen.

Noordwijk ontvangt zaterdag de jeugdploeg van FC Groningen, die de amateurs van Ajax met 1-0 terug wees. De Groningers zijn zeker geen ploegje wat onderschat kan worden. Winst is noodzaak als de kampioensrace tegen Quick Boys door Noordwijk tot een goed einde moet worden gebracht.

Knappe overwinning Van Nispen

Jeffrey van der Geest tekende voor de assist bij de gelijkmaker door Dick Verhoeven. | Foto: Trudy van den Berg

Voetbal n Van Nispen heeft afgelopen zondag een flinke stap gezet naar het behoud van het derde klasserschap. In een duel met één van de rechtstreekse concurrenten namen de geel-roden de drie punten mee naar De Zilk.

In deze vreemde competitie moest Van Nispen voor de tweede maal dit seizoen naar Graaf Willem VAC in Wassenaar. In november werd daar nog met 3-2 verloren. Samen met SJZ strijden Van Nispen en Graaf Willem voor de eerste twee plaatsen in deze mini-competitie. Deze plaatsen staan garant voor handhaving in de derde Klasse.

Het eerste gedeelte van de wedstrijd was duidelijk voor de gastheren. Met af en toe vlot combinatiespel maakte de aanvallers van Graaf Willem het de verdediging van Van Nispen behoorlijk lastig. Doelman Van Maris moest enkele malen handelend optreden, maar tot echt grote kansen kwam de ploeg uit Wassenaar niet. Aan het einde van de eerste helft kreeg Van Nispen wat meer vat op het spel van de tegenstander en creëerde het zelf wat kansjes. De grootste kans was voor Brenn Zonneveld, maar zijn inzet vlak voor de rust werd van de lijn gehaald.

Toch was het Graaf Willem dat vijf minuten na de pauze op voorsprong kwam. Na een kluts in het strafschopgebied kwam de bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van één der vijandelijke aanvallers. Met een schitterend schot, dat in de bovenhoek verdween, zette hij zijn ploeg op voorsprong. Van Nispen leek even uit het veld geslagen, maar lang duurde dit niet.

Een tactische wissel van trainer Roy Schulpzand pakte bijzonder goed uit. Hij wisselde een verdediger (Justin Vink) in voor een middenvelder (Joost van Haaster). Van Nispen kreeg het middenveld in handen en zette continu druk op de achterhoede van Graag Willem. Dit resulteerde in de 65e minuut in de gelijkmaker. Dick Verhoeven kopte een voorzet op maat perfect binnen. Toen diezelfde speler binnen twee minuten de 1-2 binnen schoot was het met de tegenstand van Graaf Willem gedaan. Good-old Koen van der Linden zorgde in de slotfase met een prima goal voor de 1-3 eindstand.

Van Nispen staat nu op een gedeelde eerste plaats met SJZ. Beide ploegen hebben 10 punten uit 4 wedstrijden en een voorsprong van drie punten op de nummer 3. Met nog drie wedstrijden te gaan moet het mogelijk zijn om het derde klasserschap te behouden. Zondag speelt Van Nispen op Sportpark De Zilk tegen HWD uit Rotterdam. Aanvang 14.00 uur.

Kees van den Burg wint eierenwedstrijd

Vissen n De ouderenafdeling van HSV De Arnoud is gestart met de competitie met 27 deelnemers verdeeld over 3 afdelingen. De eerste wedstrijd is traditioneel een eierenwedstrijd. Deze werd gevist inn de Leidsevaart bij De Zilk. Wij hadden veel geluk met het weer.

De hele morgen was het droog en zonnig. Na afloop van de prijsuitreiking begon het te regenen. De vangsten waren ook best goed. Er werd 92.300 gram gevangen. De eerste winnaar van 2019 was Kees van den Burg. Op de staart bracht hij 17.000 gram ter weging.


In Groep A was Kees van den Burg winnaar. Zijn broer Arie is ook gelijk goed in vorm. Hij bemachtigde 7.100 gram hetgeen genoeg was voor de tweede plaats. Good-old Piet Halfschepel werd derde. Hij harkte 3.800 gram naar binnen.


Groep B

Promovendus Peter Duwel viste midden in de baan een uitstekende wedstrijd. Hij ving 12.800 gram en was hiermee dagwinnaar in deze groep. Hij gaf gelijk het signaal af dat men dit jaar rekening met hem moet houden. Mede promovendus Jan Vink deed ook goede zaken. Met een resultaat van 8.000 gram behaalde hij de tweede plaats. Arend Hoogeveen werd derde (3.500 gram).


Groep C

Winnaar in deze groep werd Ben Persoon. Naast de kop viste hij een goede wedstrijd en met een vangst van 6.200 gram werd hij dagwinnaar in deze groep. Op kop zat Jan Plug. Hij bracht 5.200 gram ter weging en hierdoor werd hij tweede in deze afdeling. Toon Duwel viste een keurige wedstrijd. De derde plaats was voor hem met een vangst van 4.500 gram.

VVSB boekt belangrijke zege op Barendrecht

Ilyas Oulad-Ali en Frank Tervoert. | Foto: Orange Pictures, Martin Hulsman. Foto: Martin Hulsman

Noordwijkerhout n De wedstrijd tussen de nummer 16 en 18 van de ranglijst zal niet de boeken in gaan als een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Desondanks sprong VVSB een stuk bekwamer om met de spaarzame kansen die zij kregen. Vlak voor rust was het Tommy Bekooij die met een schitterende volley en een strafschop voor de 0-2 ruststand zorgde. Na de thee was het al snel Frank Tervoert die voor de genadeklap zorgde. Yarick Dorst maakte de stand nog iets dragelijker voor de gastheren, maar VVSB pakte hiermee haar vierde overwinning in vijf wedstrijden.

Door Stefan van den Burg

In een typische degradatiekraker waren beide ploegen in de beginfase vooral bezig om elkaar van het scoren af te houden. Echt spraakmakend was het dus niet en hierdoor waren spaarzame mogelijkheden al opwindend. Zo kon Max van Dijk het doel net niet vinden met een kopbal en was de afstandspoging van Yarick Dorst een metertje te hoog om het doelman Ruben Valk echt lastig te maken.

De eerste kans van VVSB was wel direct raak. Nadat Jelmer Vijlbrief de bal vanaf links voorgaf werd deze nog verlengd door Yorik van Deelen waarna de bal bij Tommy Bekooij terecht kwam. De topschutter van VVSB dacht niet na en liet met een schitterende volley doelman Lee-Quincy Cheuk-A-Lam kansloos. In de blessuretijd werd Frank Tervoert onreglementair van het scoren afgehouden, waardoor scheidsrechter Wim Bronsvoort VVSB een strafschop gaf. Opnieuw ging Bekooij achter de bal staan en zorgde hij op een zeer fijn moment voor de 0-2.

Vijf minuten na de rust was de wedstrijd beslist. Jordy Zwart gaf een diepe bal richting Tervoert die verdediger Van Dijk van zich afschudde en met een lage schuiver voor de 0-3 zorgde. VVSB controleerde de wedstrijd maar vergat een ruimere marge aan te nemen. Hierdoor werd het nog even spannend nadat Dorst met een afstandspegel voor de 1-3 zorgde.

Toch kon Barendrecht geen potten meer breken en kwam de zege van VVSB geen moment meer in gevaar. Door de overwinning van VVSB is het gat met de laatste en dus directe degradatieplaats nu opgelopen naar 5 punten en staan de Noordwijkerhouters nog altijd op de eerste plaats in de derde periode.

Golf op Koningsdag met nieuwe en verrassende baanindeling

Golf n Dit jaar wordt alweer het zestiende Noordwijkerhouts Golfkampioenschap van de Oranjevereniging Noordwijkerhout georganiseerd.

De Oranjevereniging heeft in samenwerking met de baanbeheerders van Tespelduyn een nieuwe en verrassende baanindeling gemaakt. Van het bekende rondje lopen zal dit jaar geen sprake zijn. Ook dit jaar wordt gespeeld om de Super Trio Bokaal die gesponsord wordt door Gildeslager Klein, Entree Vert B.V. en Warmerdam Spoelbedrijf. Het golfkampioenschap vindt plaats op zaterdag 27 april.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten meespelen zal er een ochtend- en een middagprogramma zijn. De ochtendflights lopen van 9.30 tot 12.30 uur en de middagflights van 13.30 tot 16.30 uur.
Op basis van inschrijvingen wordt er een passende indeling gemaakt over het ochtend- en middagprogramma. Hierbij wordt eerst rekening gehouden met de sponsors, Vrienden van Oranje en de donateurs van de Oranjevereniging.
De 18 holes hebben weer een lengte van 50 tot 180 meter en bevatten natuurlijk weer de ludieke en spannende hindernissen. De wedstrijdvorm zal dit jaar wederom Stableford zijn, dus iedereen krijgt een eerlijke handicapverrekening mee.

De inschrijving duurt nog tot vrijdag 19 april. Deze staat tot 10 april open voor inwoners van Noordwijkerhout. Na 10 april zal de inschrijving open komen te staan voor alle golfliefhebbers. Inschrijven kan uitsluitend via www.ovnwh.nl
Deelnemers dienen in bezit te zijn van een CHP 54 of een baanpermissie oor Tespelduyn.

Op dinsdagavond 23 april tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunnen deelnemers de scorekaart ophalen bij de Oranjevereniging in 't Landhuys van Tespelduyn. Men ontvangt van Tespelduyn speciaal voor deze avond vrije toegang op het Tespelduyn Training Centre om uw swing en golfvaardigheden te oefenen.

Uiteraard zal Golfbaan Tespelduyn dit evenement weer op een voortreffelijke manier verzorgen, met voldoende ruimte voor een gezellige nazit met andere deelnemers en een hapje en drankje. Tevens is er de mogelijkheid na afloop van de prijsuitreiking gezellig te blijven dineren.

Het inschrijfgeld bedraagt voor Vrienden van Oranje en donateurs van de Oranjevereniging € 15,00 en niet-donateurs € 20,00. Aanmelden als donateur van de Oranjevereniging, voor € 5,00 of meer, is bij inschrijving ook mogelijk.

SJC gaat ten onder tegen Quick Boys

Stef van der Zalm in duel met Joey Ravensbergen. | Foto: Johanna Wever Foto: Foto:

Voetbal n Een vriendendienst bewijzen aan V.v. Noordwijk en Quick Boys aan de zegekar binden en daardoor zelf ook weer een stapje maken in de strijd tegen degradatie. Dat leek de supporters best een leuk scenario. Maar de Katwijkers weigerden daaraan medewerking te verlenen, wat de uiteindelijke 0-5 nederlaag meer dan duidelijk maakte.

SJC begon aan de strijd met personele problemen. De blessures van de centrumverdedigers Levi Berends en Tom Broekhuizen noopten Sjaak Polak tot improvisatie. Het waren Tracy Kapata en Mike van Toor die de opdracht hadden om de vaardige spitsen van Quick Boys het scoren onmogelijk te maken. Dat bleek uiteindelijk niet uit te voeren. Vanaf de eerste minuut kozen de Katwijkers de aanval. Ze hadden al na 4 minuten succes. Het was Jesse van Nieuwkerk die bij een goed genomen vrije trap de bal onbedreigd achter Bjorn Haggerty wist te koppen: 0-1. Dat was voor de Katwijkers het sein om er nog feller tegen aan te gaan. Dat kon omdat SJC niet aan combinatievoetbal toekwam en bovendien omdat men aanvankelijk teveel balverlies leed bij het uitverdedigen.

Ondanks niet te missen kansen voor Quick Boys in respectievelijk de 5e, de 9e,de 12e en de 13e minuut, bleef de 0-1 op het scorebord. Pas na 25 minuten kon SJC iets aanvallends produceren. Met in de 29e minuut het eerste, makkelijk te verwerken, schot op het Katwijkse doel.
Met een knappe redding van Haggerty, een schot op de lat en een grote kans voor opnieuw van Nieuwkerk hield SJC ogenschijnlijk stand. De zwart-witten kregen in de 45e minuut de eerste corner die echter een prooi werd voor keeper Tim Bloemendaal

Na de rust kwam Dario Lovecchio voor Melvin van Stijn. Met zowaar direct een grote mogelijkheid voor SJC. De inzet van Rick van Dijk belande echter op de paal.
Daarna zette Quick Boys opnieuw orde op zaken door via de Kruijs nu wel de 0-2 te laten noteren. Na ruim een uur was het opnieuw Van Nieuwkerk die aan alle illusies van SJC definitief een einde maakte:0-3. De vele Katwijkers over de ruim 1500 toeschouwers konden tevreden zijn over het vertoonde spel, de voorbeeldige inzet van hun favorieten en het toch nog positieve scoreverloop. Voor de SJC supporters restte er niets anders dan gelaten accepteren dat Quick Boys de betere ploeg was. Zij zagen dat SJC opnieuw verdedigend tekort schoot en dat het getoonde opportunisme opnieuw zonder resultaat bleef.

Met in de eindfase nog twee goals van invaller Cem Sahin en de 0-5 stand kwam een eind aan de wedstrijd waarin SJC dus met de neus op de feiten werd gedrukt. Zowel technisch alsook fysiek en tactisch was Quick Boys meer dan superieur.

Zaterdag is er voor SJC de kans op revanche. Ze staan voor de ruim 180 kilometer lange reis naar HSV Hoek om daar de punten te gaan veroveren. De Zeeuwen wonnen met 2-1 van VVOG.
Voor SJC van groot belang om in te zetten op de korte termijn. Het is hoogst noodzakelijk dat Polak vooral verdedigend orde op zaken gaat stellen en tegengoals voorkomen als uitgangspunt gaat nemen. Zodat SJC niet weer een grote nederlaag moet worden geïncasseerd.

Kleine winst voor TOV

Tafeltennis n In Maassluis heeft TOV vrijdag een 3-2 overwinning geboekt tegen TOG maar is desondanks, met nog een wedstrijd te spelen, nog niet verlost van degradatie zorgen.

Mede-degradatie kandidaat Avanti behaalde een verrassende 5-0 overwinning op De Repelaer en staat nu 5 punten achter op TOV maar heeft één wedstrijd minder gespeeld. Avanti is komende vrijdag de tegenstander van TOV in de voor TOV laatste wedstrijd.

Het laat zich aanzien dat de extra wedstrijd van Avanti over twee weken van cruciaal belang zal zijn.
In het tafeltennis zijn per wedstrijd vijf punten te verdelen. 5-0 winst is dus het maximum. Er degraderen twee teams. Naast Avanti is ook De Repelaer een waarschijnlijke degradant omdat deze komende week tegen de mogelijke kampioen Twenty-one Up moet spelen en drie punten achter staat op TOV.

Het is dus allemaal erg onzeker maar des te spannender in deze poule. Een ruime winst op Avanti zal dus noodzakelijk zijn.

Tegen TOG kwamen voor TOV in het strijdperk Ingrid Hoek en Michiel van der Klugt. Beiden wonnen eenvoudig van tegenstander Paul Maan, maar Bart Dijkman van TOG bleek voor beiden weer te sterk. Dankzij de winst in het dubbelspel werd het dus een 2-3 winst voor TOV.

Noordwijk

12 t/m 14 april
• De Mooiste File van Nederland; Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: diverse festiviteiten vrijdag 12 april vanaf 16.30 uur, zaterdag 13 april vanaf 9.00 - 21.30 uur, zondag 14 april vanaf 12.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

• Godinnen en Vloermatjes - Toneelgroep Louis Bouwmeester; Theaterhuis, Voorstraat 14. Tijd: vrijdag 12 april en zaterdag 13 april 20.15 uur, zondag 14 april 14.30 uur. Entree € 10,00.

10 april
• Fred Delfgaauw - In de wachtkamer van de liefde; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 en 20.15 uur. Entree: na afloop van de voorstelling betaalt u een bedrag wat u de voorstelling waard vond.

12 april
• Gemaakt voor het geluk; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Entree € 5,00.
• Flora Band-orkesten – On Stage; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Entree; € 7,50.

13 april
• Bloemencorso Bollenstreek; Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: start vanaf 9.15 uur. Entree gratis. Kijk voor route op www.noordwijk.info
• Vioolconcertje tijdens Bloemencorso; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 10.00 uur. Entree gratis.
• Lentemarkt Boechorst; Boehorsthof. Tijd: 11.00 -16.00 uur. Entree gratis.
• Kinder Kleynkoor presenteert 'Land van je hart'; Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114. Tijd: 13.00 uur en 15.00 uur. Entree € 5,00.
• Cresendo - Voorjaarsconcert; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Entree € 12,50.

14 april
• Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.
• Open Toptrouwlocatie route; Beachclub O., Kon. Wilhelmina Boulevard, strandafrit 16-17. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree gratis.

erhout / De Zilk

10 t/m 13 april
• Flower Event 'Flower Power'; Witte Kerkje, Dorpstraat Noordwijkerhout. Tijd: dagelijks van 10.00 - 17.00 uur. Entre gratis.

13 en 14 april
• Mozaïekwedstrijd De Zilk; Feestcommissie De Zilk, Sportlaan e.o. Tijd: dagelijks. Entree gratis. Kijk voor route op www.feestcommissiedezilk.nl

11 april
• Kindercorso Noordwijkerhout; start vanaf Marktplein Noordwijkerhout. Tijd: vanaf 17.30 uur versieren en vanaf 18.30 uur start optocht. Entree gratis.
• Pubquiz, test je kennis en speel mee, vanaf 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a. Aanmelden aan de bar

12 april
• Verlicht Bloemencorso Noordwijkerhout; Dorpstraat e.o. Noordwijkerhout. Tijd: vanaf 10.00 uur diverse festiviteiten. Vanaf 15.30 uur staan de praalwagens opgesteld op De Brink en Herenweg en om 21.15 vertrekt het corso voor rondgang door centrum. Entree gratis.

13 april
• Juniorboer, kinderen vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve. Aanmelden via Erika.
• Mozaiekwedstrijd de Zilk, prachtige mozaïeken staan er opgesteld in buurtschap de Zilk ( ook op zondag 14 april! ). Routeschema is ter plekke gratis verkrijgbaar.
• Helivliegen, rondvluchten per helikopter boven de bloeiende bollenvelden, vanaf 10.00 uur. Reserveren via VVV Noordwijkerhout, Dorpsstraat 8, tel. 0252 372096

14 april
• Bloemenwandeling 10, 20 of 30 km; start vanaf VVV Noordwijkerhout, Dorpstraat 8. Tijd: 8.00 uur. Deelname € 6,00 (incl. routeboek+kaart, koffie/thee).

16 april
• Scootmobielen Bloementoertocht 2019; start vanaf Via Antiqua 25, Atrium Munnekeweij. Tijd: 10.30 uur - 16.30 uur. Deelname gratis.
• Fiets 3-daagse (40 of 60 km.) door de kleurende Bollenstreek. Vertrek om 9.00 en om 10.00 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444.

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 12 april

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: mw. M. Baas

Zondag 14 april

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: afscheidsdienst van ds..J. Nijboer
19.00 uur: Vesper, ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: geen dienst

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. H. Schipaanboord

17.00 uur: prof. dr. W.H.Th. Moehn

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M. van Delft

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 14 april

10.00 uur: ds. J. Maliepaard, viering H.A.

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 10 april

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 12 april

WZC Jeroen

18.30 uur: Viering


Zaterdag 13 april

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Th. Blokland, Palmpaasviering / Eucharistie

Zondag 14 april

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Gezinsviering palmpasen met optocht, B. Prins

Dinsdag 16 april
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 14 april

10.00 uur: Gezinsdienst

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT

Witte Kerk

Zondag 14 april

10.00 uur: drs. R. Schultheiss

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zondag 14 april
10.00 uur: Eucharistievering, pastoor Goumans m.m.v. kinderkoor De Schalmei

St. Victorkerk

Zaterdag 13 april

19.00 uur: Pastoor Owel m.m.w. herenkoor St. Caecilia
Zondag 14 april

10.00 uur: Loes Belt, Palmpasenviering m.m.v. kinderkoor St. Victor

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 14 april

9.30 uur: Pastor M. Kuipers, Palmzondag

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 14 april bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 14: Europeaan

De winnaar: Tineke Both