De Noordwijker

30 april 2019

De Noordwijker 30 april 2019


'Heel jammer'

Wethouder Roberto ter Hark is voorstander van het Ondernemersfonds. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

treurnis n Het terugtreden van Alice als voorzitter van het Ondernemersfonds wordt door wethouder Roberto ter Hark als 'heel jammer' betiteld. Maar de wethouder heeft er wel begrip voor omdat hij beseft dat de manier waarop het besluit van de gemeenteraad om een eigen draagvlakonderzoek te houden er kwam, voor haar volledig onacceptabel is.

Omdat de coalitie in de gemeenteraad een Ondernemersfonds zoals dat nu in Noordwijk van kracht is niet ziet zitten komt er een nieuw draagvlak onderzoek. Met een simpele vraagstellingen van voor of tegen. De weg naar dit hernieuwde onderzoek verdient geen schoonheidsprijs. De politieke tegenstellingen in Noordwijk vanuit de vorige raadsperiode en de politieke vooringenomenheid van de Noordwijkerhoutse raadsleden werden leidend.

Alice Saat kreeg als boegbeeld van het O.F. te maken met een waarneembaar gebrek aan respect voor haar strijd en inzet als vrijwilliger. Er was nog wel een compromis in de maak waarbij van de pandeigenaren en gebruikers eerst belasting zouden moeten worden geïnd waarna er via een bezwaar het bedrag weer kon worden teruggevorderd. Dit compromis werd echter door VVD en CDA bij voorbaat afgewezen. PUUR, Groen Links en D66 dienden hiervoor in de raadsvergadering tevergeefs nog een amendement in.

Wethouder ter Hark, voorstander van dit compromis, wilde via de voorgestelde meting ook weten hoeveel ondernemers er neutraal in zouden staan. De gemeenteraad wees ook dit, op voordracht van de Michel van Dormolen (VVD), weer rigoureus af.

Uiteindelijk bleek dat voorvechter Alice Saat zich niet kan vinden in de houding van de gemeenteraad, die volgens haar geen belang hecht aan het O.F. met een achterban van 1200 ondernemers maar kiest voor een dertigtal ongeorganiseerde protesterende pandeigenaren.
Saat bevestigt dat zij zich niet serieus genomen voelt en zegt nu haar energie en tijd weer volledig te richten op haar eigen bedrijfsactiviteiten.
Wethouder ter Hark denkt ook dat de manier waarop de gemeenteraad soms is omgegaan met Alice Saat als persoon, te betreuren is. Hij bevestigt de visie van een bestuurlijke onwaardige gang van zaken.

Voedselbank zamelt in bij Dirk en Lidl

inzameling n De hulp aan de voedselbank is nog altijd hard nodig. Ook in Noordwijk leeft een aantal gezinnen onder de armoedegrens. Voedselbank Noordwijk helpt deze mensen door ze tijdelijk van een gratis voedselpakket te voorzien als aanvulling op de dagelijkse behoefte.

Op 11 mei houdt Voedselbank Noordwijk een inzameling bij supermarkt Dirk en Lidl van 8.00 tot 18.00 uur, met als doel zo veel mogelijk houdbaar voedsel in te zamelen. Door deze inzameling kunnen wij hen een steuntje in de rug geven. Het duurt niet lang meer voordat wij door onze voorraad heen zijn, ook daarom is deze inzameling hard nodig.
De producten die de Voedselbank op dit moment het best kan gebruiken zijn: oploskoffie en koffiepads, wasmiddel, wc-papier, olie, pot of blikgroente, soep in pot of blik, ontbijtgranen, thee, kruidenmix, vis in blik en zoet beleg. Verder zijn alle houdbare producten welkom. Een financiële donatie is ook welkom, daar kopen wij wekelijks verse producten van.

4 mei op de Willem

herdenking n Sinds een aantal jaren maakt de herdenking op woonzorgpark 'Willem van den Bergh' onderdeel uit van het herdenkingsprogramma in Noordwijk. Dit jaar willen we dat weer zo doen. Op 4 mei begint de dodenherdenking van Noordwijk om 14.00 uur bij ons oorlogsmonument op de Pianolaan.

De loco-burgemeester zal een toespraak houden; de 'Last Post' wordt geblazen; dan 2 minuten stilte; het Wilhelmus zal klinken en tenslotte is er gelegenheid om bloemen neer te leggen.

De muziek zal verzorgd worden door een groep van Harmoniekapel Crescendo.

Opbrengst voor plein Witte School

sponsorloop n De leerlingenraad van De Witte School reageerde trots en blij verrast na de bekendmaking van het bedrag van 6319,35 euro dat door alle leerlingen van de school is opgehaald om het groene plein op te knappen. Voor groep 3 was er een mooie beker. Deze groep haalde van alle groepen het meeste geld op. Ruim 750 euro!

Panelrubriek n Spraakmakend

De tien gedecoreerden | Foto: Willem Krol Foto: Foto:

Milde Lintjesregen in Oude Jeroenskerk

Tien koninklijke onderscheidingen

Graf Willem van Konijnenburg onthuld

Foto-impressie Koningsdag

Politiek bespreekt de Regionale Rampenbestrijdingsplannen

De gemeenteraad buigt zich over de aanpak van calamiteiten. | Foto en tekst: Wim Siemerink Foto: Picasa

Calamiteiten n De veiligheid in de openbaar toegankelijke ruimten is niet alleen bij gebeurtenissen zoals recentelijke in Sri Lanka een actueel onderwerp. Maar het vraagt bij veel meer zaken en activiteiten de aandacht en deskundigheid van onze autoriteiten.

Deze week bespreekt de Noordwijkse politiek een raadsvoorstel om de prioriteit in een Regionaal Beleidsplan vooral te richten op mogelijke duinbranden en mogelijk bezwijken van primaire waterkering naast klimaatadaptatie, energietransitie en continuïteit.
Noordwijk behoort tot de regio Hollands Midden, een gebied dat zich uitstrekt tussen Hillegom, Voorschoten, Krimpenerwaard en Nieuwkoop. De gemeenten zelf zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in hun gemeente. Zo zagen we in Noordwijk eerder dat de burgemeester van Noordwijk een vuurwerk verbood terwijl het vuurwerk in Katwijk gewoon mocht doorgaan. En zo werden ook betonnen roadblocks geplaatst bij evenementen op de K.W. Boulevard.

De veiligheid in de regio is breder georganiseerd. Met Henri Lenferink van Leiden als voorzitter vormen de 18 burgemeesters het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De regionale rampenbestrijding inclusief noodzakelijke inzet van verschillende hulpdiensten staat onder centrale leiding van dit bestuur. Dat stelt daarom de hoofdlijnen van het regionale veiligheidsbeleid vast. Er is ook een veiligheidsdirectie met daarin de hoofden van de politie, brandweer en GHOR. Die drie, plus de gemeenten, werken samen aan het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio.

Belangrijke partners, zoals waterschappen, milieudiensten en defensie zijn hier ook bij betrokken. De veiligheiddirectie stelt een risicoprofiel vast naar aanleiding van vraagstukken zoals internationalisering van terrorisme. Naast aandacht voor klimaatverandering en bijvoorbeeld een epidemie op wereldwijde schaal. Straks moet de gemeenteraad van Noordwijk zich gaan uitspreken over de veiligheidrisico's in Noordwijk met veel impact en de mate van waarschijnlijkheid. En mogelijke nog extra wensen toevoegen aan het raadsvoorstel van het college. Zodat deze onderwerpen kunnen worden opgenomen in het Regionaal Beleidsplan voor de komende jaren. En in de voorbereiding van regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Partijen botsen door initiatiefvoorstel

Theo Alkemade (links) verweet Louis Koppel (midden) laster en smaad Foto: Picasa

furieus n In de vorige raadsvergadering kwam de coalitie gesteund door D66 met een initiatief raadsvoorstel. Dat leidde tot een ernstige botsing tussen Alkemade (CDA) en Koppel (GL).

Het college heeft aangegeven dat zij 2 technische aanscherpingen voorstelt in dit plan ten aanzien van detaillering. Het gaat er in feite om dat een buurman een verzekering eist dat een kierdichte geluidswering wordt aangebracht bij de inrit van de geplande parkeergarage. Om onnodige vertraging van de uitvoering te voorkomen zou de gemeenteraad de aanpassingen zelf moeten doorvoeren nog voordat de Raad van State, aangaande ingediende beroepsschriften op het bestemmingsplan en bouwplan, op 28 mei 2019 een uitspraak doet.
Taetske Visser (PUUR) sprak net als Louis Koppel (GL) en Jan Janson (PvdA) haar verbazing uit over de welwillendheid bij het college en stelde vast dat het college wel heel gemakkelijk het eigen advies wil aanpassen. Het voorstel kreeg openlijke steun van Gerard Duindam (VVD). Die sprak van een noodzakelijke tussentijdse reparatie die bovendien tegemoet kwam aan de bezwaren van de buurman. Toen Louis Koppel sprak over 'u vraagt en wij draaien' en over 'cliëntelisme', reageerde Theo Alkemade (CDA) furieus. 'Ik vind uw uitspraken laster en smaad en overweeg melding maken bij integriteitscommissie' aldus de CDA-voorman. Koppel maakte duidelijk dat hij in het belang van omwonenden en bezwaarmakers wilde vasthouden aan de procedures, die, in tegenstelling tot de eigenaren van de HvO, geen zwaarwichtige advocaten kunnen inschakelen.
Wethouder de Jong merkte op dat het college ook volgens de afgesproken procedures wil handelen. Hij is blij met het initiatief om de procedures niet onnodig te vertragen.

ODWH oorzaak boosheid in Julianastraat

verpaupering n De samenwerking die de gemeente Noordwijk is aangegaan met de ODWH is met vaste regelmaat oorzaak van boosheid, teleurstelling en groeiend wantrouwen bij inwoners. Deze keer zijn het de bewoners van de Julianastraat die de gemeenteraad in een brief attenderen op de werkwijze van de ODWH.

Zijn klagen vooral over ODWH-advisering over kamerverhuur en opsplitsing van een pand in appartementen waarin arbeidsmigranten worden gehuisvest. Maar ook onvrede over de houding en gebrek aan daadkracht bij de gemeente zelf.
Wat volgens de brief veroorzaakt de huidige situatie veel overlast aan de omwonenden. Waar tegen zij eerder al in het geweer kwamen. Er loopt inmiddels jarenlange procedure waarbij de gemeente Noordwijk zich verwijtbaar zou hebben gedragen. In de brief lezen we: 'De gemeente adviseerde ons, wachtende op beleid dat gemaakt zou worden omtrent kamerverhuur, waargenomen overlast en huisvesting van arbeidsmigranten etc. vooral te blijven melden.
Pas mei vorig jaar kwam er een gesprekje met wethouder Salman die beloofde dat er na de zomer het definitieve beleid in conceptvorm zou worden gepresenteerd. Opnieuw gaf de wethouder het advies om alle overlast tussentijds opnieuw te melden, zodat de gemeente het dossier hierover verder kon opbouwen. Dat hebben de omwonenden natuurlijk gedaan, maar van de kant van de gemeente bleef iedere actie uit. We lezen in de brief: 'Het is nu april 2019 en de situatie was en is onhoudbaar. De overlast blijft. De bewoners van Julianastraat hebben nauwelijks buitenruimte'. De briefschrijvers stellen nadrukkelijk vast dat er bepaald geen haast wordt gemaakt met deze zaak terwijl het onaanvaardbare gevolgen zou hebben voor de wijk.

De gemeente noemt handhaving bij niet toegestane toeristische verhuur ingewikkeld. De omwonenden ervaren steeds vaker de toegenomen parkeerdruk. En voor de toekenning van de vier appartementen was één van de voorwaarden dat de bewoners gebruik moesten maken van parkeerplekken in een achterliggende loods. Daar blijkt geen gebruik van gemaakt te worden en van toegezegd handhaven blijkt geen sprake. De ODWH verschuilt zich achter een tekort aan personeel.

De briefschrijvers voelen zich machteloos en er wordt gemeld dat er al omwonenden besluiten om naar elders te verhuizen. En ook dat dit soort situaties de gevoelens van onveiligheid in de omgeving doet toenemen en dat bovendien de woonomgeving ernstig verpaupert.
Deze maand kwam het college wel met het bericht naar buiten dat ze de problemen in algemeenheid wil gaan aanpakken. Concreet is dit nauwelijks iets want er zijn slechts een aantal denklijnen vastgesteld, die als basis dienen voor een nog compleet nieuw op te stellen beleid. Duidelijk is dus wel dat dit bepaald niet tegemoet komt aan de urgentie en de huidige bezwaren.

Milde Lintjesregen in Oude Jeroenskerk

De tien gedecoreerden. | Foto: Willem Krol

decoraties n In de Oude Jeroenskerk vond op vrijdag 26 april de traditionele Lintjesregen plaats. Een gezamenlijke bijeenkomst voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld reikte tien Koninklijke Onderscheidingen uit. "Buiten schijnt de zon, maar binnen zal het veel regenen het komende uur: lintjes", aldus de openingszin van Hermans.

Door Ina Verblaauw

De Noordwijkerhoutse en Zilkse decorandi. | Foto: Willem Krol Foto: Foto:

De gedecoreerden, die allen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn:

Jos Admiraal sinds 1987 vrijwilliger en penningmeester van muziekvereniging Echo der Duinen Admiraal verzorgd de diverse uitvoeringen en concerten, zoals de boulevardconcerten bij Hotel van Oranje en de voorjaarsconcerten bij het theater De Muze. Admiraal verzorgt de financiële administratie en verricht diverse werkzaamheden, waaronder het ophalen van oud papier. Sinds 2016 voorzitter van een VVE.
Corrie de Bruin-Koomen was vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Noordwijkerhout. Zij hielp met het inrichten woningen voor vluchtelingen. Was penningmeester van de Badmintonclub Noordwijkerhout en is sinds 1989 vrijwilliger bij muziekvereniging St. Jeanne d'Arc. Zij verzorgt mede de uniformen van de muzikanten en majorettes. Draait bardiensten in het verenigingsgebouw, verzorgt de inkopen en was voorzitter van de kerstmarktcommissie. Sinds 1997 vrijwilliger bij Blaaskapel Nix Dus. Ook hier verzorgt zij de uniformen van de leden. Sinds 2000 vrijwilliger bij de Sint Victorkerk.

Gerard Dobbe zet zich sinds 1993 in voor de Duivensportvereniging De Duinklievers. Tien jaar voorzitter en thans vicevoorzitter. Actief betrokken bij de organisatie van de Zuid-Limburgse Unievluchten waarbij de vereniging ook Nationaal Inkorfcentrum is. Trainer, jurylid en voorzitter van de zwemvereniging Noordwijkerhout en organisator van trainingskampen.

Rene Geljon was 24 jaar klusjesman op basisschool De Egelantier in De Zilk. Als vrijwilliger en bestuurslid 26 jaar betrokken bij Jeugdwerk De Zilk. Hij leerde kinderen omgaan met gereedschap. Ook verzorgde hij het onderhoud aan het gebouw. Zocht sponsoren voor de jaarlijkse Sinterklaasoptocht en de Rommelmarkt. Sinds 2003 vrijwilliger bij Hakuna Matata voor de decor- en toneelbouw. Vanaf 2007 vrijwilliger bij Sterrenwacht Foucault en sinds 2011 vrijwilliger bij Drumfanfare Altesa.

Gerdien van der Linde is sinds 1982 bestuurslid van de personeelsvereniging "De Eendracht Verbindt Allen" van de 's-Heerenloo Zorggroep. Vanaf 2012 begeleid zij deelnemers van de wandelclub TOP, een club voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2008 bezorgt zij maaltijden en wandelt met bewoners van zorgorganisatie Topas Munnekeweij.

Pierre Roos begeleidde vele jaren reizen voor reumapatiënten. Sinds 2006 vrijwilliger bij European Care & Travel Vakanties van de Residentiële en Ambulante zorg in Schalkwijk. Het leidden en begeleiden van de reizen, de selectie van nieuwe vrijwilligers en het vertegenwoordigen op beurzen behoren tot zijn taak. Sinds 2006 burgerraadscommissielid voor het CDA. Daarnaast zette hij zich in voor Kringloopprojecten.

Mark Sijlmans verrichtte onderzoek naar bij oorlogsgeweld omgekomen personen, vooral over hen waarover de familieleden niets of nauwelijks iets weten. Door zijn grondig onderzoek hebben diverse onbekende graven een naam gekregen en zijn families op de hoogte gesteld. Hij deed onderzoek naar de opvarenden van de SS Mendi met negenhonderd mensen aan boord, waaronder vijf Zuid-Afrikanen die begraven liggen op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk. Aan Sijlman is het te danken dat er op de boulevard van Noordwijk een monument is gekomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van WOI. Sinds 2009 is hij vrijwilliger bij de hospice Duin- en Bollenstreek.

Joyce Vink-Meijer is sinds 1995 vrijwilliger bij de parochiekern Sint Jeroen, Maria ter Zee en Sint Maarten. Zij helpt bij de vieringen, begeleid ouderen, bezoekt eenzamen en bezorgt de liturgieboekjes. Ook is zij vrijwilliger bij WZC Groot Hoogwaak. Ze begeleidt de cliënten bij festiviteiten en de uitstapjes met de rolstoelbus. Ze wandelt met cliënten en verzorgt de koffierondes.

Hans van Weezel is al 26 jaar voorzitter van Klamuze. De stichting organiseert vijf keer per jaar klassieke concerten op hoog niveau in Huis ter Duin. Vrijwilliger en voorzitter van Golfclub Zeegersloot. Sinds 2013 voorzitter van de Green Environment Organisation Commissie. Door hem kreeg de club het GEO-certificaat. Sinds 2017 penningmeester van De Liberale Kring, die evenementen organiseert met een politiek en cultureel liberaal karakter. Penningmeester van de VVD Noordwijk.

Ineke van Zelst-van der Ploeg was medeoprichtster van De Zilkse Stappers, die de avondvierdaagse organiseert. Is verantwoordelijk voor de medailles en verricht hand- en spandiensten. Medeoprichtster van Hakuna Matata. Organiseerde diverse musicals als Jesus Christ Superstar en De Passie van Lucas. Sinds 1996 vrijwilliger Jeugdtheatergroep Tikkie. Ze maakt de kostuums, helpt mee bouwen van de decors en staat achter de kassa. Sinds 2009 vrijwilliger bij Drumfanfare Altesa, waar ze de kostuums en Schmink verzorgt voor de leden van de Pietenband Buitengewoon.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 2 mei

Workshop houten voorwerpen bewerken . Meedoen kost € 2,00.

Dinsdag 7 mei

12.30 uur: Maaltijd: Maaltijdsoep van Erik met broodjes

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,-

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Kritiek en steun na non-actief Polak

Sjaak Polak werd door het SJC-bestuur op non-actief gesteld. | Foto: Archief Foto: Cor de Mooy

Sjc n 'Het op non-actief stellen van trainer Sjaak Polak heeft voor hem geen financiële consequenties. Maar iedereen weet ook dat een voortijdig einde van een samenwerking tussen club en trainer geen pluspuntje is op een CV'. Dat is een nuchtere constatering van voorzitter Meijvogel Hij zei dit nadart wij hem vragen stelden over alle emotionele uitlatingen die deze week konden worden genoteerd. Na de beruchte dinsdag waarop trainer Sjaak Polak door het bestuur van SJC op non-actief werd gesteld.

Na het succesvolle eerste seizoen van de Polak bij SJC, bekroond met een kampioenschap, kwamen er diverse incidenten. Eerst de keus van een grote groep selectiespelers voor spelen in de zaterdagafdeling. Een klein deel deed dit omdat de carrière erop zou zitten. Een groter deel, voornamelijk uit de 2e selectie, deed dit echter uit onvrede over het selectiebeleid van Polak. Er melden zich een aantal nieuwe spelers bij SJC waarvan een deel door Polak direct in de 1e selectie werden verwelkomt. Echte onrust ontstond na de 1-8 nederlaag thuis tegen DOVO. Verdedigend was SJC volledig zoek gespeeld. En supporters uitten harde kritiek op Polak omdat die Juriaan van Duin openlijk slachtofferde.
Twee weken later revancheerde Polak en zijn team zich met een niet onfortuinlijke overwinning op FC Lisse. Hierna volgde weer een moeilijke periode waarin Polak ondertussen al liet weten dat hij SJC na het seizoen zou gaan verlaten. SJC leed vervolgens nederlaag op nederlaag .Afgewisseld met een gelijkspel tegen Ajax en winst op De Dijk leverde het 4 punten op.
Intussen kwam Polak weer in het nieuws omdat hij zich vaak kritisch uitliet over scheidsrechters, die heel bewust hem en dus SJC zouden hebben benadeeld.

Na de winterstop was er optimisme omdat een trainingskamp op de Canarische eilanden het groepsproces een boost zou hebben gegeven. Maar dat optimisme bleek nauwelijks gerechtvaardigd. Het team presteerde niet maar Polak liet toch wel vaak weten trots te zijn op zijn ploeg. Trouwe supporters begonnen toen te morren en uitten kritiek op de speelwijze die niet zou aansluiten bij de mogelijkheden van de spelers.

Nadat verdedigers Berends en Broekhuizen geblesseerd raakten leek alle energie uit de ploeg weg te vloeien. Intussen maakte Polak bekend maakte dat hij de stap naar het vrouwenvoetbal bij ADO Den Haag had gezet. Ook toen reageerde het bestuur nog niet, maar deed dit dus onverwacht wel deze week. Omdat het voor SJC belangrijke spelplezier en de nodige passie zouden ontbreken.
Na dit besluit kwamen er heel veel reacties,vooral op de sociale media.

In een interview met zei de nog geblesseerde Tom Broekhuizen over het besluit: 'Het voelt een beetje als een wanhoopspoging van het bestuur'. En verder ook nog: 'Er zijn wel wat spelers boos, ja. Dit besluit kent alleen maar verliezers'. Voorzitter Herman Meijvogel zegt toch iets anders dan Broekhuizen. Hij uit zich in ongeveer dezelfde bewoordingen als de voorzitter van de Technische commissie van de club Patrick van den Berg: 'Van een aantal spelers kregen wij de signalen dat het spelplezier steeds vaker ontbrak'. Aan Meijvogel maakte een belangrijke speler kenbaar:' Ik loop met het gevoel van een steen in mijn maag het veld op'. Inmiddels is assistent-trainer Tom van Rijn en de bestaande staf verantwoordelijk gesteld met als opdracht dat de spelvreugde en passie weer zichtbaar wordt.

Kritische noten tijdens bijeenkomst met bewoners Padua

Woningbouw n De fusie is nog niet zeker tussen Dunavie uit Katwijk en Sint Antonius van Padua uit de kern Noordwijkerhout en De Zilk. Bij de vergadering van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk was vooral kritiek op de trage bouwtempo van sociale huurwoningen en beschikbaarheid van woningen voor 'scheefhuurders'.

Voorzitter Merlien Welzijn van de woningbouwstichting Antonius van Padua wilde er graag bij zijn, verklaarde voorzitter Geerlings van de stichting Huurdersbelangen. Zij was door persoonlijke omstandigheden afwezig. De fusieplannen met Dunavie in Katwijk hadden wel verbazing gewekt bij de aanwezige huurders in het SOP te Noordwijkerhout. Vragen over de op handen zijnde fusie bleven echter onbeantwoord.

Wethouder Henri de Jong probeerde de gemoederen te kalmeren. Het aantal sociale huurwoningen is hoog in de twee kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Bijna dertig procent. Maar hij waarschuwde ook voor teveel optimisme. De bouw van sociale huurwoningen moet betaald worden uit de opbrengst van duurdere koopwoningen. Sociale huurwoningen zijn onrendabel en worden eigenlijk betaald door de kopers van koopwoningen.

Het aanwezige publiek leek daar niet zoveel boodschap aan te hebben. Er is al woningnood sinds de bevrijding van 1945. Hoe kan het dat dat nu nog zo is, vroeg een van de aanwezige. De wachtlijsten blijven groeien voor woningen met relatief lage huren. Doorstromen werd enige tijd geleden als de oplossing voorgeschoteld. De doorstroming komt nog niet op gang.

Ouderen die alleen in een huurwoning verblijven, blijken niet te vertrekken. De huur van een kleiner seniorenappartement is veel hoger. Waarom moeten ze blij zijn met een kleinere woning voor meer geld? In de afgelopen periode is ook gepoogd scheefhuurders te pushen hun sociale huurwoningen te verlaten en een huis te kopen of te huren in de vrije sector. Hun huren stegen met steun van de overheid fors. Bijna cynisch als je bedenkt dat er nog steeds geen woningen beschikbaar zijn voor deze scheefhuurders. De woningbouwstichtingen maar ook de gemeenten hebben op scheefhuren geen antwoord en geen alternatieven.

Bij deze huurdersraadpleging was de stemming daarom gespannen. De onvrede was voelbaar en men was bijna cynisch over de antwoorden van de wethouders De Jong en Salman. Die staan ook machteloos. Wel kondigde De Jong aan dat er een oplossing komt voor de woningbouw in Noordwijk op de locatie Bronsgeest. Ook een locatie voor sociale huurwoningen. Details daarover bleven helaas achterwege. Huurders in Noordwijkerhout en De Zilk moeten helaas opnieuw afwachten en blijven hopen.

Bouwplannen de Nes

Bij de RollyGolf en de Bowling aan de Duinweg, kruising van Panhuysstraat, worden plannen ontwikkelt. Het gaat om bebouwingen die gedacht worden op die plek onderaan de kenmerkende steilrand. Je zou dat een beeldbepalend element kunnen noemen als je van Noordwijk Binnen naar Zee rijdt. Je komt door het bekende 'lege' stuk tussen de beide kernen (waarvan men wilde dat die onbebouwd zou blijven) en je ziet dan iets hoger de reeds lang bestaande bebouwing liggen.

Aan de rand van het zwembad Binnenzee wordt al een nieuwe wijk gebouwd die strak aansluit tegen de ook daar aanwezige steilrand. Lange tijd zijn daar veel bezwaren geuit die allemaal weggevaagd zijn want zoals je kunt zien schiet de bebouwing daar fors de grond uit.
Terug naar de Nes: ook daar worden wilde plannen gesmeed met bouwhoogtes van maximaal 10 meter. Zijn dat 4 verdiepingen? Of maken we ons zorgen over niets…
De aanwonenden vinden de plannen voor een park en een paar villa's op gronden vanaf de Nortghodreef richting Bowling nog wel te pruimen. De haaks op de Duinweg geplande 'hoogbouw' met daartussen parkachtig groen vervangt (aldus de gemeente) het nu aanwezige asfalt voor parkeerplaatsen en andere voorzieningen bij de Bowling en de RollyGolf en daarop nu zijn nogal wat mensen te hoop gelopen.
Beste respondenten; wat vinden jullie van de bouwplannen?

Foto: Cor de Mooy

Om in de Nes te bouwen zijn er al langer plannen. Kort geleden zijn hier ook het terrein van de Bowling en Rollygolf bij gekomen. In de laatste gemeenteraadvergadering heeft de raad een amendement aangenomen die er voor zorgt, dat deze plannen uit elkaar gehaald worden. De oorspronkelijke plannen van de Nes kunnen verder, en de Gemeente gaat nu opnieuw met de eigenaren van de Bowling en de Rollygolf in gesprek over deze plannen. Hoogbouw is hierbij geen optie. Ik hoop wel dat de gemeente op deze locatie inzet op sociale woningbouw!
Voor de omwonenden is er altijd nog gelegenheid om bezwaar te maken, al zal dit de plannen wel vertragen. Verder lijkt het mij ook verstandig, dit gebied te vergroten met het verrommelde agrarisch gebied grenzend aan de Grashoek, de Duinweg en de Northgodreef. Mijn advies is, ga hier als college snel mee aan de slag.

| Foto: Ruud van Drunen Foto: Ruud van Drunen

En weer wordt een beeldbepalend stukje Noordwijk opgeofferd. Projectontwikkelaars met dollartekens in hun ogen gaan ons mooie Noordwijk volbouwen. De weinige groene zones worden opgeofferd. Was het niet zo dat er in het verleden een groene long in het bestemmingsplan was vastgelegd om zo een ecologische corridor tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen te waarborgen. Om zo via de Duinweg (straks geen "duin"weg meer) een verbinding tussen de Noord- en de Zuidduinen te creëren. Omdat er in het nieuwe collegeprogramma geen bouwplannen op bollengrond mogen gaan plaats vinden, wordt er nu met man en macht gezocht naar stukjes grond om die vol te bouwen. Nu is ook De Nes aan de beurt. Hier komen weer peperdure woningen waar onze jongeren niet op zitten te wachten omdat ze die niet kunnen betalen. De Rollygolf is op dit moment een toeristische trekpleister. Bij wat minder mooi strandweer vinden veel toeristen de weg naar deze attractie. Maar ook de vele wandelaars en fietsers genieten van deze groene oase. Zijn er nu echt geen andere mogelijkheden in ons dorp? Laten we zuinig zijn op onze natuur!        

Foto: Cor de Mooy

Als we puur naar de bouwplannen m.b.t. de Nes kijken, dan is een belangrijk aspect dat "een discutabel onderdeel" uit de plannen is gehaald, nl. de bouw van appartementen. Omwonenden protesteerden tegen de bebouwing met appartementengebouwen op het terrein waar nu nog de bowling en Rollygolf zijn gevestigd. Nu moet er eerst met omwonenden worden gesproken. De omwonenden steunen wel de overige invulling met villa's en een park. Tja, het lijkt erop dat we in Noordwijk gewoon weer op de oude voet verder gaan. Op zich prima dat er villa's gebouwd worden, maar de sociale huur, normale middenhuur en lagere segment koophuizen in de vrije sector, die komen er wederom bekaaid vanaf. In de Noordwijkse Woonagenda en de Omgevingsvisie is 30% sociale woningbouw als min. doelstelling opgenomen (min. 20% sociale huur en max. 10% sociale koop). Dus prima, het plan de Nes, maar integreer binnen dat plan dan ook een stuk sociale woningbouw. Dat geldt voor elk nieuw project, anders blijven we nog een aantal decennia achter de woningfeiten aanlopen, denk ik.

Toerist leert dat tulpenvelden niet voor hen zijn aangelegd

Toeristen weten vaak niet eens dat het gaat om de bol onder de grond en niet om de bloemen erboven. | Foto: pr

Regio n Met zo'n veertig vrijwilligers werden toeristen de afgelopen drukke periode opgevangen op een aantal in het oog springende velden. En de eerste bevindingen zijn opvallend en interessant: de toerist denkt dat de velden voor hen zijn aangelegd. Zij hebben geen idee dat de velden van kwekers zijn noch weten zij dat het gaat om de bollen onder de grond en niet om de bloemen boven de grond.

De pilot 'ambassadeurs van de bollenvelden' richt zich vooral op het bewustmaken van de toerist voor het werk (en eigendom) van de kwekers. Op verschillende bollenvelden in de streek zijn in de topweekenden ambassadeurs te vinden. Zij gaan in gesprek met de bezoekers. Enerzijds om uit te leggen wat het bollenvak inhoudt, anderzijds om te luisteren hoe de toerist de velden ervaart. Zeker is dat de tulp op onverminderde belangstelling kan rekenen. De verschillende soorten en kleuren vallen enorm in de smaak.

En dat is te danken aan de inspanningen van de kwekers die gemiddeld zo'n 20 jaar per soort bezig zijn met telen. En juist over die inspanning praten de ambassadeurs met de bezoekers. Zij vertellen dat de tulpen op privé terrein staan en dat je dus eigenlijk toestemming moet hebben van de kweker om zijn perceel te betreden. De meeste kwekers vinden het mooie reclame dat de bezoekers met hun tulpen op de foto willen. Maar wat de kwekers niet willen, is schade aan de bollen.

Een toelichting over hoe je je op een veld moet gedragen, helpt om een groot aandeel van de bezoekers op het zandpad te houden. Dit weekend traden veertig vrijwilligers op als ambassadeurs. Natuurlijk lang niet genoeg om alle velden te bestrijken. Maar het is een goede start. Je ziet een verschil in gedrag op de velden waar ambassadeurs het verhaal van de kweker vertellen. Of waar ze laten zien hoe je wel die mooie foto kunt maken, zonder schade te veroorzaken. De pilot met de ambassadeurs hoort bij campagne Enjoy the Flowers, Respect our Pride, die inmiddels veel (inter)nationale media-aandacht heeft gekregen. Bijzonder aan deze campagne is dat het toeristisch bedrijfsleven de handen ineen heeft geslagen met de kwekers. Door samen op te trekken kan informatie de toerist bereiken op welke manier zij de bloeiende bollenvelden kunnen bezoeken. Ook het NBTC heeft al filmpjes opgenomen waarin zij de campagne omarmen en waarmee zij toeristen kunnen bereiken voordat zij de tulpenvelden bezoeken. Vele andere partijen in de streek nemen de campagne inmiddels ook over. Binnenkort gaan de betrokken partijen opnieuw om tafel om de campagne grondig te evalueren. En dan verder doorpakken wat dit voorjaar in vier weken tijd als pilot in het leven is geroepen.

Circulaire Landbouw

Het valt niet mee om zo'n hoogdravend begrip goed te omschrijven. Je kunt er verschillende kanten mee op. In essentie is het, denk ik, landbouw die gebruik maakt van de grondstoffen die zijzelf voortbrengt. De mest uit de veehouderij is er een voorbeeld van. Compost uit eigen tuinbouw misschien ook, zij het dat er zuiverheidsrisico's aan kleven. Is het aardgas en de biomassa die we verstoken ook circulaire landbouw? Wel met een heel grote cirkel. Doen de

bollenjongens ook mee? Om te groeien hebben de bollen stikstof nodig. Die zou je kunnen krijgen door vlinderachtige gewassen te telen, maar dat kost je een vol teeltjaar. Te gek voor dure bollengrond. Een andere manier om bollen te hergebruiken is de afgebroeiden weer opplanten. Bij de narcissen gaat dat heel goed. Nadat de bloemen in de kas geoogst zijn, worden de bollen gerooid, gedroogd en "gekookt". Deze warmwaterbehandeling, bedoeld om eventuele aaltjes te doden, is nu zo geperfectioneerd dat de bollen het heel goed overleven. Op het laboratorium wordt nu onderzocht of je narcissenbollen in een heetstookcel kunt behandelen. Je kan er veel tegelijk doen en het kost geen ontsmettingsmiddel. Jaren geleden werd met een schuin oog naar de teelt van afgebroeide bollen gekeken: het zou de overproductie bevorderen. Nu is er gebrek aan vanwege de vraag naar 'rondjes'. Bij de tulpen speelt hetzelfde. Al enige jaren is de circulaire teelt geperfectioneerd. De bewaring vlak na de broei was het struikelblok. Maakte je een foutje, dan verrotte de hele partij. Kwekers moeten de gebroeide tulpen nu wel recirculeren om aan de lage kostprijs te voldoen, de retail in de bloemen maakt de dienst uit! Anderzijds is het nu goed mogelijk om van de nieuwe, veelbelovende soorten snel een groot partij op te bouwen. Misschien wel via circulaire teelt naar een varkenscyclus? Wie weet!                 Aad van Ruiten

Munnekeweij is veertig

Mevrouw Heemskerk verzamelt haar bosje bloemen. | Foto: Piet de Boer

n 'We vieren graag altijd alles'

jubileum n 'We vieren graag altijd alles in Noordwijkerhout' verklaart organisator Marijke van Elzen. Een dame met spierwitte haren en een elegant knotje staat bij de tafel met stapels losse tulpen. Munnekeweij is jarig en trakteert. Ze kiest zorgvuldig. 'Een blommetje is altijd gezellig', zegt ze lachend.

Burgemeestersbezoek voor het diamanten echtpaar Breedeveld-Pelgrim.

Door Piet de Boer

In het Atrium is een groot aantal medewerkers, ex-medewerkers, maar vooral bewoners aanwezig met een zonder rollator of rolstoel. Munnekeweij is op 23 april 2019 precies veertig jaar jong. Begonnen als bejaardenhuis daarna een woon-zorgcentrum en nu eigenlijk vooral een verpleeghuis. De voorwaarden voor een plek (indicatie) zijn in die veertig jaar flink hoger geworden. Vooral mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en leven, komen in aanmerking voor een plek in Munnekeweij. Het landelijke en lokale beleid is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Eventueel met mantelzorg.

Om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten of de ouderen een kleine vakantie te geven, kunnen de laatsten 'logeren' op Munnekeweij. Dat geldt ook voor mevrouw Heemskerk. 'Ik woon hier drie maanden. Nog een maand dan moet ik weer naar huis.' Ze gaat liever niet. Ze heeft het naar der zin. Munnekeweij wil daarom ook een beetje als buurthuis fungeren. 'Mensen zijn soms eenzaam thuis'. Er is een seniorenkoor, je kunt tekenen en schilderen, er is een computersoos en Roze Schaar, de naaiclub.


Vrijwilligers

Ze wijst naar haar dochter. Ken je Marijke, vraagt ze enthousiast. Ken je haar echt niet? Marijke den Elzen – Heemskerk is ooit begonnen als vrijwilliger en nu vrijwilligerscoördinator en hoofd Welzijn. Ze heeft de hele organisatie van deze jubileummiddag onder haar hoede. Maar ze doet het niet alleen. 'We krijgen veel steun van derden, het meubilair in het Atrium is van Karwei en de planten zijn beschikbaar gesteld door Van den Berg Bloemensfeer en meer. Met de honderden gebakjes van bakkerij van Eeden kon Lia de Jongh, voorzitter Raad van Bestuur van Topaz vanochtend dit jubileumfeest feestelijk openen. Spomsors zijn echt nodig om net dat extraatje te geven volgens Marijke. Munnekeweij is populair en voldoet aan een behoefte. 'We hebben een wachtlijst', zegt Marijke berustend. Hoe lang die is kan ze niet zeggen. 'Maar er zijn soms schrijnende gevallen bij.'

Echtpaar Breedeveld 60 jaar getrouwd

diamant n Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld ging vrijdag 26 april op bezoek bij het echtpaar Breedeveld om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Het in Leiden geboren en getogen echtpaar woont sinds 2006 in Noordwijk en dat naar volle tevredenheid.

Door Ina Verblaauw

Nico Breedeveld is 82 en zijn echtgenote Bep Pelgrim 80 jaar. Nico wilde als kind al in de bouw werken, maar omdat er, in de winter van 1951 geen werk was, werd hij als 14-jarig jochie door de arbeidsbeurs gestuurd naar een slagerij aan de Hogewoerd. Slager zijn werd zijn lust en zijn leven. 42 jaar lang bediende hij met veel plezier de klanten, die hij ook allemaal kende. Bep ging na de lagere school werken in diverse fabrieken en in de huishouding. Ze kenden elkaar al op jonge leeftijd. Bep had vijf broers en Nico was vriend van één van hen. "Het was altijd gezellig bij haar thuis, en die gezelligheid zocht ik op", aldus Nico.

Toch sloeg de vonk pas over na een toneeluitvoering van Bep's moeder, met na afloop een bal. Via een vriend kregen ze de tip over een huisje in Leiden. Alleen als getrouwd stel konden ze dat gaan bewonen. Zo werd er op een maandagochtend, lopend naar het gemeentehuis getrouwd zonder mooie jurk of bloemen. Diezelfde dag kwam de mededeling dat het huisje onbewoonbaar verklaard was.

"Toen moesten we noodgedwongen inwonen bij mijn schoonouders, waar we een slaapkamer kregen. Was een pittige tijd", aldus Bep. Na een jaar kreeg het echtpaar de woning boven de slagerij. Het echtpaar kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter. Nico bleef slager en Bep pakte, toen de kinderen groot waren, het huishoudelijke werk buiten de deur weer op.


Op aanraden van de kinderen kwam het echtpaar in 2006 in Noordwijk wonen. Dichter bij de kinderen en de inmiddels vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Een verhuizing waar ze geen seconde spijt van hebben gehad. Ze wonen er heerlijk. Naast het slager zijn was Nico ook sportief: voetballen, tafeltennis en biljarten. Bep vermaakt zich thuis opperbest.

De zestigjarige bruiloft werd zondag gevierd met de hele familie in Avifauna.

Graf Willem Hendrik van Konijnenburg onthuld

Ton Schild zette zich in voor het behoud van het graf van Willem Hendrik van Konijnenburg | Foto: Ina Verblaauw

graf n Op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg ligt een aantal graven van mannen die in hun tijd belangrijk zijn geweest; de basis hebben gelegd voor de huidige badplaats. De graven van Derek Bolhuis, Egbert de Groot en burgemeester Pické liggen er troosteloos bij en het risico bestaat dat deze graven binnen enkele jaren zullen worden geruimd.

Vrijdag 26 april werd het gerestaureerde graf van Willem Hendrik van Konijnenburg onthuld. Hij wordt gezien als de grondlegger van de badcultuur in Noordwijk. Noordwijk werd van vissersdorp een badplaats die meer te bieden had dan strand. Van Konijnenburg was indertijd eigenaar van Hof van Holland en ontwikkelde o.a. Hotel van Konijnenburg. Nazaat Ton Schild vatte in 2014 samen met een aantal ondernemers tijdens een ontmoeting in Hof van Holland het plan op om het graf in alle eer te herstellen. Er is door de Stichting Graf van Konijnenburg hard gewerkt om de restauratie tot stand te brengen. Het eerherstel is de eerste aanzet naar het behoud en herstel van de overige graven. Op het graf staat een QR-code, waarop teksten, foto's en een film over het ontstaan van de badplaats Noordwijk. Wanneer ook de overige graven worden hersteld, kan door een wandeling langs de graven een mooi historisch overzicht worden verkregen over het ontstaan van de badplaats. Naast het gerestaureerde graf liggen aan beide zijden de verpauperde graven van Derek Bolhuis en Egbert de Groot. Schild deed in zijn dankwoord ook een beroep op de politiek om het mogelijk te maken ook de graven van drie overige prominenten te behouden. Wethouder Ter Hark bedankte Schild en de vele sponsoren voor hun inzet en feliciteerde hen dat het hen gelukt was zonder steun van de gemeente deze restauratie tot stand te brengen. Op het beroep van Schild werden geen toezeggingen gedaan.

Het kindermenu van deze tijd

Bij een kindermenu hoort gewoon groente. | Foto: Isabelle Groenstege

De lente is begonnen en de strandtenten openen hun deuren. Tijdens een dag aan zee eten wij met de kinderen graag iets in een van de mooie strandtenten. Voor volwassenen staan er steeds meer gezondere en duurzamere producten op het menu. Het contrast met de kindermenu's van patat met een frituursnack en appelmoes, wordt groter. Een teleurstelling waardoor we vaak toch kiezen voor thuis eten.

We kunnen natuurlijk ook een volwassen-gerecht voor onze kinderen kiezen. Echter, evenals veel andere kinderen, vinden onze kinderen het een feest om een patatje aan het strand te eten. Met een patatje voor kinderen is helemaal niet zoveel mis. Zeker niet, als je vraagt om geen zout toe te voegen.

De gezondheidswaarde van een kindermenu zit vooral in wat er nog meer op het bord ligt. En wat daar niet op ligt… Groente. Kinderen eten te weinig groente. Slechts 5% van de 4 tot 12-jarigen eet de aanbevolen hoeveelheid groente voor hun leeftijd per dag. Kinderen eten meer groente, wanneer groenten bij diverse eetmomenten op een dag worden aangeboden. Door bij elke warme maaltijd groente te serveren, voed je de associatie dat bij een warme maaltijd groente hoort. Als er dan geen groente is gaan kinderen het, deels onbewust, missen. Iets waar ze nog jaren profijt van kunnen hebben.

Door groente bij kindermenu's aan te bieden, kunnen horecaondernemers kinderen dus helpen gezonder te eten. Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Het verkopen van losse schaaltjes groente en/of rauwkost bij de kindermenu's, is al een mooie oplossing. Met een groente-van-de-dag keuze van groente die 'over' is, wordt gelijk de voedselverspilling beperkt.

Wat er veelal wel naast de patat op het bord ligt, zijn een frituursnack en appelmoes met toegevoegd suiker. Helaas serveren veel strandtenten in Noordwijk geen losse porties patat. Dat vind ik heel spijtig. Want een portie patat is al een traktatie op zich. Daar hoeven niet nog meer zoute producten bij. Een kroket bevat 1,2 gram zout! De maximale dagelijkse aanbeveling zout voor kinderen tussen 4 en 8 jaar is 3 gram. Met de snacks worden consumenten beperkt tot een minder gezonde keuze. Dat past niet bij deze tijd, waarin we steeds vaker buitenhuis eten. Bij deze tijd past een kindermenu met een keuze in gezonde en minder gezonde producten. Bijvoorbeeld: kinderpatat (zonder toegevoegd zout, met zoutvaatje op tafel); en/of drie groente/rauwkost keuzes (incl. groente-van-de-dag); en/of frituursnack; en/of saus en appelmoes zonder toegevoegd suiker. Natuurlijk wordt daar voor een kinderprijs een mooie beker kraanwater bij aangeboden.

10.000 stappen

Lekker wandelen tussen de bollenvelden met de 10000 stappen-wandeling. | Foto: PR

Wandeltocht n Op zaterdag 4 mei is de maandelijkse 10.000 stappen-wandeling door Noordwijkerhout. Streekgenoten zijn van harte welkom om mee te wandelen.

Om 9.00 uur start de wandeling bij schoenwinkel Schouten op adres Dorpsstraat 13. Na het traditionele rondje om de Witte Kerk zal in 10.000 stappen, ongeveer 8 kilometer, gewandeld worden door Noordwijkerhout en daarbuiten. De deelnamekosten zijn € 3,00 en dat is inclusief de koffie of thee bij Como&Co aan het Oosterduinse Meer, bekend als het Comomeer van Noordwijkerhout. Rond 11.15 uur eindigt de wandeling weer in het centrum. Voor meer informatie: contactpersoon Debby Schouten, Schouten Schoenen, telefoon 372 814 of e-mail info@schoutenschoenen.nl

Space Expo viert 50 jaar maanlanding

Maanlanschap en maanlander bij Space Expo. | Foto: PR

ruimtevaart n Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de hele wereld aan de buis zat gekluisterd toen de eerste mens, Neil Armstrong, op 20 juli 1969 de eerste stappen op de maan zette.

Op 28 juni houdt Space Expo daarom het evenement 'Space Connect', een feestelijke netwerk bijeenkomst die in het teken staat van 50 jaar maanlanding. Astronaut André Kuipers geeft tijdens dit evenement een exclusieve presentatie over reizen naar de maan.

Het 'Afterwork-Event in Space' start om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur. De kosten bedragen voor 'early birds' 45 euro per persoon. Naast de presentatie van André Kuipers zijn er drankjes en hapjes en diverse 'buitenaardse' optredens. Bedrijven en particulieren uit zowel de ruimtevaartsector als uit andere sectoren zijn welkom. Meer informatie en aanmelden via https://www.space-expo.nl/spaceconnect

Jubileumboek

eeuwfeest n In augustus 2020 bestaat de Zilker Heilig Hartkerk 100 jaar en dat jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan.

Eén van de activiteiten van de Jubileumcommissie is de uitgave van een Jubileumboek. Zonder mensen is er geen kerk en daarom komen er, naast allerlei wetenswaardigheden, ook veel artikelen, anekdotes en foto's van Zilkers in het boek. De commissieredactie is volop aan de slag maar vraagt hulp: foto's van kerkelijke gebeurtenissen, een verhaal/anekdote, of Zilkers die vroeger lange tijd actief zijn geweest in de kerk. Meldt het bij de redactie via: jubileumboekkerk@ziggo.nl. Dan nemen wij contact met u op voor meer informatie en beoordeelt de redactie vervolgens of de foto of informatie geschikt is voor het Jubileumboek. Lukt het mailen niet dan kan ook gebeld worden met Elly van der Voorn, telefoon 0252-520521.

Feest aan zee

Het weer was de onberekenbare factor tijdens Koningsdag. Daardoor was het vooral druk in de horeca gelegenheden op de Grent in plaats van buiten. Tijdens de oranjeoptocht en de kindervrijmarkt hielden de kinderen moedig stand en werden er goede zaken gedaan.

Oranjefeest

Koude Koningsdag

Noordwijkerhout n Met amper 13 graden was het best fris, maar het mocht de oranjepret niet drukken: volle bak in het dorpscentrum tijdens de jaarlijkse Koningsmarkt. Alle evenementen werden goed bezocht. De Oranjevereniging kijkt terug op een geslaagd feest.

Oranjefeest

22 / 30

23 / 30

'Ik hoop alsnog op de goede afloop'

Alice Saat: 'Helaas heerst er bij veel ondernemers nog steeds veel onwetendheid'. | Foto: PR

afscheid n Alice Saat treedt af als voorzitter van het Ondernemersfonds Noordwijk. Het huidige bestuur zal haar taken tijdelijk waarnemen en beraadt zich over nadere invulling. Sinds de start is Alice Saat de drijvende kracht achter het ondernemersfonds. Onder haar voorzitterschap is het ondernemersfonds opgericht, gegroeid en geaccepteerd in het georganiseerde Noordwijkse bedrijfsleven.

Alice Saat: "Ondanks de aantoonbare successen van het ondernemersfonds in Noordwijk en de steun van het totale georganiseerde bedrijfsleven met in totaal meer dan 1200 leden, bleek afgelopen week dat de coalitie niet te vermurwen was. Zij willen op aandringen van de tegenpartij VON (een partij zonder leden) alsnog een nieuwe schriftelijke draagvlakmeting houden. Dit is een besluit waar ik mij als voorzitter niet in kan vinden.

Er is door de Regiegroep een kwalitatief en betrouwbaar onderzoek gedaan en met dit besluit worden wij als georganiseerde ondernemers niet serieus genomen. Afgelopen maanden zijn er diverse pogingen gedaan om tot een compromis te komen met de VON.

We zijn op zoek gegaan naar werkbare oplossingen waarbij er een ondernemersfonds zou komen waar de positieve bedrijven aan mee konden doen. Voor de bedrijven die niet mee wilden doen, zou er de mogelijkheid zijn om geld terug te vragen. Iedereen zijn zin, zou je denken. Helaas hebben de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) hun eigen compromisvoorstel, de "retributie-regeling" bij nader inzien weer ingetrokken. Zelfs VVD-wethouder Ter Hark was een voorstander van dit compromis."


Onwetendheid

"Helaas heerst er bij veel ondernemers nog steeds veel onwetendheid. Ook de diverse negatieve publicaties hebben de beeldvorming eenzijdig bepaald. Daarom zijn wij vanaf het begin al tegen een schriftelijke enquête geweest. Dat was ook het standpunt van beide colleges. Gebleken is dat zodra ondernemers meer weten, ze vaak heel positief zijn over een gezamenlijk fonds waarbij gekeken wordt naar de totale lokale economie. De vraag is: wie wil je zijn als ondernemer? Ga je alleen voor je eigen bedrijf? Of denk je aan het belang van je winkelstraat of je bedrijventerrein? Of kijk je nog verder, zoals naar het welzijn van je hele dorp?"

"Hoe dan ook, ik heb het voorzitterschap afgelopen jaren heel graag gedaan. Het ondernemersfonds is en blijft een prachtig middel om met zijn allen te werken aan de toekomst van Noordwijk. Ik geloof in het collectief, in samen ondernemen en in goede verhoudingen. Er zijn grote uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak. Iedereen ziet dat het in de winkelstraten niet goed gaat. Er is steeds meer leegstand, verpaupering en verschraling van het winkelaanbod. Partijen keken vooral naar elkaar en er gebeurde niets structureels. Dankzij het ondernemersfonds zitten nu de winkeliers, de vastgoedpartijen en de gemeente aan tafel in het Retail Innovatie Lab. En gaat er eindelijk iets gebeuren. Maar ook de badplaats heeft een flinke injectie nodig. Het project Badstatus was nooit van de grond gekomen zonder de gelden van het ondernemersfonds. Een enorme stimulans voor de Noordwijkse economie. In totaal heeft het Ondernemersfonds Noordwijk al ca. 90 geslaagde projecten op weg kunnen helpen."

Visie

"Voor het instellen van een ondernemersfonds heb je als college visie nodig. Als ik kijk naar de ambities en de kansen voor het nieuwe Noordwijk ben ik heel benieuwd hoe dit college straks alles zonder ondernemersfonds gaat financieren.

Dat wordt nog een hele kluif. Noordwijk zonder ondernemersfonds is naar mijn idee een enorme gemiste kans. Als je dan vervolgens als goed werkend fonds niet serieus genomen wordt en ik er als vrijwilliger soms bijna een dagtaak aan heb om het fonds te managen, dan kan ik niet anders dan besluiten om mijn functie neer te leggen en mijn energie en tijd weer volledig te richten op mijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Ik wens de coalitie veel wijsheid en hoop uiteraard alsnog op de goede afloop." aldus Saat.

Ladies Night in De Muze

muze n Woensdag 15 mei om 20.00 uur is het weer tijd voor een Ladies Night. Wij draaien de film 'The Hustle', de nieuwe komedie van het voorjaar.

In de hilarische komedie The Hustle volgen we twee vrouwelijke oplichters gespeeld door Anne Hathaway en Rebel Wilson die elkaar per toeval ontmoeten. De twee vrouwen zijn totaal verschillend. De elegante Josephine (Anne Hathaway) leert de nog amateuristische Penny (Rebel Wilson) de kneepjes van het oplichtersvak. Samen besluiten ze om de foute mannen die hen hebben belazerd te grazen te nemen.

De plaatsbewijzen kosten 14,50 (incl. een glaasje prosecco en bitterballen). De theaterbalie is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 071-3646226. Via de website kan men met IDEAL online kaarten kopen. Voor online of telefonisch reserveren wordt € 1,00 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. De Muze is gelegen aan het Wantveld 2 in Noordwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.demuzenoordwijk.nl

Iedereen die op de hoogte wil worden gehouden van de voorstellingen en activiteiten in de Muze, kan zich aanmelden voor de mailing door een email te sturen naar: balie@demuzenoordwijk.nl

Entree Dierenhoeve wordt verlegd

graafwerkzaamheden n De gemeente Noordwijk heeft opdracht gegeven om grond af te graven voor extra water op het laagste punt van 'Landgoed in den Houte' in Noordwijkerhout (Bavo-terrein). Dit laagste punt ligt op de locatie van de huidige zorg- en kinderboerderij 'De Dierenhoeve'. Het graven van watercompensatie is nodig in verband met de aanleg van de verbindingsweg voor de ontsluiting van deze nieuwe woonwijk.

In goed overleg met De Dierenhoeve is bepaald waar de watercompensatie het beste gegraven kan worden. Het graven van extra water gebeurt aan de zuidzijde van De Dierenhoeve. Hierdoor vervalt de huidige entree. De Dierenhoeve blijft bereikbaar via de nieuwe entree aan het Kastanjelaantje. Het wandelpaadje rondom De Dierenhoeve blijft begaanbaar.
De zorg- en kinderboerderij blijft op deze plek totdat de nieuwe locatie nabij de Engelse tuin klaar is.

Aannemer Sporto is op 23 april gestart met de voorbereiding van de graafwerkzaamheden.

Loop het labyrint

Palliam n Op duizenden plaatsen over de hele wereld gaan zaterdag 4 mei mensen tussen 12.30 en 14.00 uur in een labyrint samen op weg.

Deze labyrinten zijn soms duizenden jaren oud maar kunnen ook recent zijn aangelegd, zoals in de Duintuin van Palliam. Veel mensen verwarren het labyrint met een doolhof, maar het verschilt wezenlijk van elkaar: in een doolhof verdwaal je, in een labyrint kom je als vanzelf bij de kern. Over het doel of de betekenis ervan is niets met zekerheid te zeggen. Wel is het zo dat je - al lopend - iets van het mysterie kunt ervaren. Op deze zaterdag gaan mensen op hetzelfde moment in een labyrint op weg. Zo zal met het draaien van de aarde een 'golf' ontstaan van ontmoeting, bezinning en inspiratie.


Omdat het rond lunchtijd is, lijkt het gezellig om met elkaar te eten. Neem zelf iets smakelijks mee. Verse koffie en thee staan klaar. Inschrijven kan via www.palliam.nl er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het adres is: Nieuwe Zeeweg 75, Noordwijk.

Inloopochtend Natuurcentrum

natuur n Op zaterdag 4 mei van 10.00 tot 12.00 uur is er weer de maandelijkse inloopochtend in het Jan Verwey Natuurcentrum. Een ieder is van aan de Zilverschoon 20 te Noordwijk.

Voor informatie over excursies en natuur in en rondom Noordwijk, een gezellig kopje koffie of thee, of voor het uitwisselen van waarnemingen, is men in het Natuurcentrum aan het juiste adres. Er zijn altijd deskundige leden aanwezig en meestal worden er op een groot beeldscherm actuele natuurfoto's vertoond.
Ook voor kinderen is er genoeg te beleven. Zij kunnen zich vermaken met de prachtige vitrinekasten en het grote natuur-electrospel. Voor ouders en leerkrachten is er informatie over de Jeugdnatuurclub en over excursies voor (basis)scholen.

Noordwijk

1 mei
• Voorjaarsmarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.


2 mei
• P-class Minder Stress – meer leven; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 10,00.


3 mei
• Coastal Care Noordwijk; Strandplaats Nederzandt, Langevelderslag 36-56. Tijd: 10.30 - 13.00 uur. Deelname gratis.

4 mei
• Wereld Labyrintdag; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.30 - 14.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage is welkom).
• Voorstelling 'Code Oranje Bestemming Engeland'; Museum Engelandvaarders, Bosweg 15. Tijd: 21.00 uur en 21.45 uur. Entree € 5,00 (volwassenen) € 2,50 (kinderen 7 t/m 12 jaar) € 5,00 (Veteranenpas). Combi Theater en Museum € 10,00 (volwassenen) € 5,00 (kinderen 7 t/m 12 jaar).
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.00-20.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage is welkom).

5 mei
• 5 mei Route; diverse opstapplaatsen, routes zijn verkrijgbaar bij VVV's Noordwijk en Noordwijkerhout. Meer info op www.noordwijk.info/uitagenda. Deelname gratis.
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00-11.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage is welkom).
• Vrijheidsfestival-Vrijmarkt & Picknick; Bootcampterrein Nieuwe Zeeweg 50. Tijd: 12.00-17.30 uur. Entree gratis.


7 mei
• Interview met Lodewijk Asscher; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 17.00 uur. Entree gratis, wel graag reserveren.


8 mei
• Kidscollege-Vloggen voor Kids; Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijk, Akkerwinde 1a
Tijd: 13.30-15.00 uur. Deelname: € 5,00 voor leden, € 6,50 voor niet-leden.


9 mei
• Bijbel in het leven van alledag; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.30-12.00 uur. Deelname gratis (vrijiwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).


11 mei
• Moederdagmeeting met Daphne Deckers; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 13.00-14.00 uur. Entree gratis, wel graag reserveren.
• Anne Frank-De Makers Theater; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur, aanvang mini-college 19.30 uur. Entree € 15,00 (incl. drankje en mini-college).
• Saturdaynight live music met Britt; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 21.00-00.00 uur. Entree gratis (vooraf dineren is mogelijk keuze menukaart of arrangement).

erhout / De Zilk

1 mei
• Knutselclub Stoffig Stel, workshop voor de jeugd, van 14.00 tot 16.00 uur in de winkel Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.
• Voorlezen, aan kinderen van 4 tot 7 jaar, om 14.30 uur in de bibliotheek, de toegang is vrij!

2 mei
• Koffie+ Lezing over de jonge Rembrandt; Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijkerhout, Herenweg 2. Tijd: 10.30-12.00 uur. Entree gratis.
• Pubquiz, kennisquiz in café van der Geest, aanvang 21.00 uur, aanmelden aan de bar.

4 mei
• 10.000-stappen Wandeling; start vanaf VVV Noordwijkerhout, Dorpstraat 8. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.

5 mei
• Juniorboer, kinderen vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen, van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, aanmelden bij Erika.
• Workshop Stoffig Stel, van 14.00 tot 16.00 uur in de winkel Dorpsstaat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Dodenherdenking, speciale dienst in de St. Jozefkerk, Herenweg, aanvang 18.45 uur, met aansluitend kranslegging.

8 mei
• Inloopochtend Genootschap Oud De Zilck; De Duinpan, Sportlaan 34. Tijd: 9.30-12.00 uur. Entree gratis.
• Kidscollege-Vloggen voor Kids; Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijkerhout, Herenweg 2
Tijd: 10.30-12.00 uur. Deelname: € 5,00 voor leden, € 6,50 voor niet-leden.

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 3 mei

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dienst

Zondag 5 mei

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. J. Leeffers, Weert

Buurtkerk

10.00 uur: ds, S.J. Dingemanse

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer

17.00 uur: ds. G. Lugthart

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: mw. C. Rovers

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 5 mei

10.00 uur: dhr. C. van Rijn

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 1 mei

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 3 mei

WZC Jeroen

18.30 uur: Viering
Maria ter Zeekerk
09.00 uur: Rozenkrans bidden


Zaterdag 4 mei

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Dodenherdenking, Th. Blokland

Zondag 5 mei

Maria ter Zeekerk
10,00 uur: Iona gebedsviering en Sing-In

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, M. Kuipers

Dinsdag 7 mei
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 5 mei

10.00 uur: dhr, E. van der Plas

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT

Witte Kerk

Zondag 5 mei

10.00 uur: ds. E. Mandemaker

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zaterdag 4 mei
18.45 uur: Dodenherdenking

St. Victorkerk

Zaterdag 4 mei

19.00 uur: geen viering
Zondag 5 mei

10.00 uur: Pastor Goumans

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Donderdag 2 mei
9.00 uur: Pastor R. Francken

Zondag 5 mei

9.30 uur: geen opgave

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 5 mei samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. We lopen iets achter met nasturen van de prijzen; deze zijn in aantocht! De oplossing van week 17: gehaktbal. De winnaar:

Embregt van Vlaanderen.