De Noordwijker

3 juni 2020

De Noordwijker 3 juni 2020


Horeca en terrassen weer open

Bij de opening van de terrassen was er direct al een gezellige drukte. | Foto: Wim Siemerink

open n Het blijft nog even zoeken naar het maximum haalbare, het hoe, wanneer en vooral hoeveel. Maar de eerste test op Tweede Pinksterdag wijst wel uit dat Noordwijk er alles aan wil doen om bezoekers te faciliteren. Daarbij bleek helaas de zon een beetje spelbreker te zijn want pas laat in de middag zorgde die voor het juiste decor op het strand en op de terrassen in de rest van het dorp.

Veel bezoekers hadden, als gevolg het prachtige weer van de afgelopen week, bij voorbaat al een plekje gereserveerd op een van vele terrassen die Noordwijk rijk is. En vooral bij te diner in de avonduren bleek dit niet overbodig te zijn geweest.


Bij de opening van de terrassen op 1 juni 12.00 uur was er direct al een gezellige drukte op het strand. Maar er bleek, ondanks de geldende protocollen en de gelimiteerde bezetting van terrasstoelen, aanvankelijk ruimte genoeg. Bovendien bleken ook nog veel mensen enigszins bevreesd en hadden kennelijk besloten om eerst de kat uit de boom te kijken. Nadat laat in de middag de zon zich nadrukkelijker liet zien werd de bezetting op de meeste plaatsen toch 100%.


Gezelligheid

Veel mensen bleken er aan toe te zijn om na lange tijd van beperkingen weer eens andere mensen in een andere omgeving te ontmoeten. Dat was ook in de cafés en restaurants zonder terras heel duidelijk de sfeer. Even gezellig met elkaar een biertje drinken en nog een hapje eten. Veel inwoners bleken daar toch aan toe.

Burgemeester Verkleij toonde zich maandagmorgen, voorafgaande aan een uitgebreid ambtelijk overleg, zeer tevreden over het verloop van deze eerste test.

Ook vanuit ondernemerskringen klonken positieve geluiden. Het woord ‘eindelijk’ werd overal gehoord. Het veelvuldig overleg tussen bedrijfsleven, burgemeester en de ambtelijke organisaties leidde tot een gestructureerde aanpak. Maar echt tevreden kon men toch nog niet zijn. Daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden. Niet alleen betreffende de volksgezondheid maar vooral betreffende economische gevolgen.

Rubriek n Van Dam tot Wurft

Foto: Cor de Mooy

Geen duinen rond de Vuurtoren

Facelift voor Oude Zeedorp

Janus blijft gewoon

Pastorale column

Digitaal vergaderen gaat politiek goed af

Leiding geven aan digitaal vergaderen door de gemeenteraad is bij de burgemeester in goede handen gebleken. | Foto: WS

raad n De gemeenteraad vergaderde ook vorige week nog op afstand en digitaal. Ondanks de beperkingen een tweetal goed te volgen politieke vergaderingen waarbij voorzitter Wendy Verkleij bekwaam leiding wist te geven. Ook de raadsleden, woordvoerders en collegeleden verdienen een compliment. De mogelijkheid tot directe interrupties, zonder het hinderlijke geloop naar een interruptie microfoon en gehannes met stempasjes, blijkt een enorme verbetering binnen het politieke debat.

De gemeenteraad moest zich deze keer uitspreken over een nieuwe manier van handhaven door de Intergemeentelijke Sociale Dienst en de andere aanpak bij de controles op het al of niet terecht gebruik maken van uitkeringen. Van zowel de Participatie Wet (PW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), de Wet Maatschappelijke (Wmo) Ondersteuning en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs).


Er is op signalen vanuit de maatschappij een nieuwe visie geformuleerd die gebaseerd is op een concept met de titel ‘hoogwaardige handhaving’. Waarbij zowel preventie als controle,alsmede sanctionering, belangrijk worden geacht. De gemeenteraad uitte zich lovend over de nieuwe aanpak van handhaving bij misbruik. Alleen vanuit GroenLinks kwam tegengas. Louis Koppel stelde vast dat men met de nieuwe aanpak uitgaat van achterdocht en spionage terwijl volgens zijn partij vertrouwen in de aanvragers uitgangspunt zou moeten zijn. Hij vreesde voor inbreuk op de privacy. GroenLinks bleek uiteindelijk als enige partij tegen de visie van de ISD en dus tegen het collegevoorstel te zijn.


Woningmarkt

De gemeenteraad besprak het groeiende probleem van in toenemende mate woningen onttrekken aan de woningvoorraad ten behoeve van toeristische verhuur. Niet alleen de grote steden maar ook in Noordwijk heeft dit gevolgen voor de woningmarkt. Het college presenteerde een beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ waarin het juridisch instrumentarium en mogelijke beleidsuitgangspunten zijn beschreven. Ook daarin voorstellen tot wettelijke verruiming zoals bed & breakfast in alle kernen en het landelijk gebied van Noordwijk. Alsook kamerverhuur tot twee personen, vakantieverhuur tot maximaal dertig dagen en eigen recreatief gebruik van een tweede woning. De VVD en DOEN kondigden direct een motie aan waarin geëist wordt dat het streng handhaven geen negatieve gevolgen voor het huisvesten van voor buitenlandse werknemers mag sorteren. Zeker zolang er voor hen geen structurele oplossingen voor de huisvesting zijn gerealiseerd.

Mevrouw Maan (GL) zei dat woningen zijn bestemd om in te wonen en verklaarde zich zorgen te maken over de ontwikkeling dat woningen ontrokken worden aan de woningvoorraad voor eigen inwoners ten behoeve van toeristisch verhuur. Ze sprak verbazing uit over het beperken van opdelen van de in Noordwijk overdadig aanwezige grote woningen in kleinere wooneenheden. Wethouder Salman’s reactie was dat het voornamelijk gaat om duidelijkheid te verschaffen over verhuur van woningen. Hij riep inwoners op om zoveel mogelijk zienswijzen over dit onderwerp in te brengen die hij in beleid gaat verwerken.


Handhaven

Concrete cijfers over het huidige probleem had hij nu nog niet beschikbaar omdat de ODWH die nog niet kent. Hij maakte wel duidelijk dat het betalen van diverse heffingen of belastingen de illegaliteit niet opheft. De nieuwe vorm van handhaving krijgt in beleid en bestemming de handvatten om te faciliteren maar ook om zo nodig te handhaven.De huisvesting van arbeidsmigranten heeft volgens hem de aandacht van zowel provincie als gemeente Noordwijk. Daar zal in oktober meer over bekend zijn. De gemeenteraad besloot om de conceptbeleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ wel vrij te geven voor inspraak.

>Duinlandschap rond Vuurtoren voorlopig geschrapt

plein n ‘Old Soldiers Never Die’, merkte Peter van Bockhove op richting Hans Knapp. Dit naar aanleiding van de inbreng van de voormalig militair tijdens de bij herhaling oplaaiende discussie over het Vuurtorenplein. Waarbij een strijdlustige Hans Knapp (VVD) een opzienbarend amendement indiende. Omdat hij wilde voorkomen dat de raad direct al een bindende uitspraak deed over de toekomst van het Vuurtorenplein.

Voorlopig wilde Knapp het concrete voorstel over een duinlandschap van tafel. Hij betoogde meer heil te zien in een door politiek en inwoners breed gedragen visie over dit belangrijk stukje Noordwijk. De plannen van het college behelzen een duinlandschap en daarnaast een geheim te houden bedrag uit de pot Nuon-gelden. Om hiermee de panden aan te kopen en de plannen uit te voeren. Hans Knapp zag het als een taak van het college van B&W om eerst een groter draagvlak te verwerven. Wat echter het snel verwerven van de winkelpanden niet in de weg zou mogen staan. Hij lanceerde een amendement waarin dit duidelijk en compleet met budget werd omschreven.


Niet alleen

De VVD stond met hun kritiek op het voorstel niet alleen. Ook D66 vroeg bij monde van Dick Gutlich om uitstel van besluitvorming over de toekomst van het plein. Over, zoals hij het noemde, ‘een stuivend duinlandschap zonder menselijke dynamiek’. Alle partijen deden hun zegje waarbij discussie uiteindelijk verzandde na het aankondigen van een motie. Die moest voorzien in het al of niet herplaatsten van de fontein met het beeld dan de Romeinse god Janus. Die werd gezien als de god die de hemelpoort opende of sloot.


De twee gezichten die deze godheid kenmerkt, kenmerken inmiddels ook een aantal partijen in de Noordwijkse gemeenteraad in de discussie over het Vuurtorenplein. Enerzijds concreet eens met dit collegevoorstel, anderzijds pleitend voor inbreng van de inwoners bij de omgevingsvisie. Het terloops geuite voorstel van Bruisend Noordwijk om de fontein zo nodig op de Brink te herplaatsten zorgde wel voor commotie op de sociale media maar mag bepaald niet als serieus worden gekenmerkt.


Overleg

Theo Alkemade (CDA) en Gerben van Duin (PUUR) pleitten opnieuw voor overleg met de eigenaar over de wens om de eigendomsrechten te verwerven. Van Duin wees fijntjes op het gemak waarmee diverse partijen het bestaande plein in een duinlandschap wilden omtoveren. Hij benadrukte nog eens de waarde van de monumentale muur aan de zuidzijde van het plein.


Wethouder Roberto ter Hark wees er opnieuw op dat de eigenaar recentelijk nog te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen vinden in plannen van de gemeente Noordwijk en hele andere plannen met zijn eigendommen heeft. Hij noemde de voorgelegde notitie een voorschot op discussie en inspraak rondom dit onderwerp. Hij benadrukte dat het hier echter slechts ging om de financiële ruimte om daadkracht te kunnen tonen als de situatie daarom vraagt.


Zijn partijgenoot Hans Knapp stelde een beperkt draagvlak voor de door het college gelanceerde plan tot herinrichting van het gebied. Hij opperde noodzaak van bredere steun maar begreep wel dat het mogelijk verwerven van de winkelpanden hierdoor niet mag worden vertraagd. Daartoe achtte hij het beschikbaar stellen van een werkbudget noodzakelijk en hij diende daartoe het amendement in.


De gemeenteraad amendeerde daarop unaniem het college voorstel en besloot een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 125.000 te dekken uit de reserve grondbedrijf. Zodat het voorgestelde duinlandschap voorlopig nog van tafel is verdwenen.Diamanten feest voor echtpaar Passchier

zestig n Zondag 31 mei was de echte dag; burgemeester Wendy Verkley kwam vrijdagmiddag haar gelukwensen en bloemen brengen bij het echtpaar Passchier- van Rooijen. Zij vieren dat zij zestig jaar getrouwd zijn. Dit vond plaats buiten in het zonnetje voor hun appartement tegenover Groot Hoogwaak.

Door Ina Verblaauw

Willem Passchier is geboren in Noordwijk; Aad van Rooijen in Voorschoten. Zij kwam te werken in Snackbar van Rooijen van haar neef, waar Willem regelmatig een kroketje kwam halen. Kwam hij voor de kroket of voor haar? Het resulteerde in een verlovingstijd van 2 jaar, waarna zij trouwden en een huis kochten in de Julianastraat. Daar tegenover begon Willem de kapperszaak Passchier. Zij kregen twee kinderen en hebben twee kleinkinderen. Om gezondheidsredenen stopte de kapper op 58-jarige leeftijd met zijn zaak. Toch heeft hij nog vele jaren zijn vak uitgeoefend bij Endegeest. “Ik was één van de vele sollicitanten, maar bleek de enige die ook het scheren nog onder de knie had”.

De heer Passchier is 94 en mevrouw is 89 jaar. “Toen de oorlog uitbrak was ik vijftien jaar oud, heb ondergedoken gezeten, na de oorlog ging ik in militaire dienst en daarna drieënenhalfjaar gestuurd naar Nederlands-Indië. Ik besefte dat de mooiste tijd van mijn leven zomaar voorbijging”, aldus Willem. Vandaar dat het stel voor die tijd laat trouwden. Mevrouw vulde haar dagen met het verzorgen van de kinderen en, voor Noordwijk heel normaal, het Zimmer mit Frühstuck. Het gezin in het zomerhuisje en de Duitse gasten in het woonhuis.

Het echtpaar had een feest voor de familie gepland, dat helaas door de huidige omstandigheden niet doorging. Wat het bruidspaar niet wist, was dat de zoon en dochter samen met de ANSV hadden geregeld dat de volgende dag een draaiorgel verscheen, een ijskar en leden van de bridge- en zwemclub. Vanaf hun balkon, behangen met spandoeken, kreeg het echtpaar alsnog een aubade.

>Waardering voor mantelzorgers

bedankje n Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of iemand met een beperking, zijn mantelzorger. Het kan hier gaan om de zorg voor een partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Als blijk van waardering voor haar mantelzorgers geeft de gemeente ieder jaar een bedankje. In 2020 is dit een tegoed op de mantelzorgpas ter waarde van €125,00.

Heeft u een mantelzorger en woont u in Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk? Dan kunt u mogelijk voor uw mantelzorger de mantelzorgwaardering 2020 aanvragen. Dit kan vanaf 1 juni. Vul dan samen het aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier kunt u afhalen bij verschillende adressen. In Noordwijk kunt u dat doen bij het Gemeentehuis Noordwijk, Boekhandel van der Meer, Supermarkt Dirk van den Broek, Supermarkt Vomar, Kaasspecialist Peter den Elzen en Echte Bakker de Witt. In Noordwijkerhout kan men terecht bij Vink Multimedia en Slagerij Klein en in De Zilk bij Bakker Pompe.

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan men tot uiterlijk 31 december 2020 inleveren bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout of bij Welzijn Noordwijk. Retouradressen staan op het formulier. Aanvragen kan men ook online indienen via www.mantelzorgpasnoordwijk.nl

Voor meer informatie kunnen mantelzorgers uit Noordwijk terecht bij Welzijn Noordwijk. Ze zijn telefonisch bereikbaar tussen 9.30 en 15.30 uur via telefoonnummer 071-7114334 of per e-mail: info@welzijnnoordwijk.nl Mantelzorgers uit Noordwijkerhout en De Zilk kunnen terecht bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Dit is telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 0252 343 800 of per e-mail: wmo@noordwijkerhout.nl

>Individuele Solo Orange Run

hardlopen n De 10 van Noordwijk, die dit jaar voor achtste keer gepland stond op zondag 12 juli, kan dit jaar helaas geen deelnemers verwelkomen op de boulevard. De organisatie heeft daarom besloten om het hardloop- en wandelevenement in aangepaste vorm aan te bieden. Om beweging te stimuleren en samen een belangrijke bijdrage te leveren aan de Edwin van der Sar Foundation wordt de 10 van Noordwijk dit jaar een individuele editie: de Solo Orange Run.

Tot en met 11 juli hebben hardlopers en wandelaars de tijd om alsnog een 5 of 10 km te rennen of te wandelen. Inschrijven kan via de website van de 10 van Noordwijk. 100% van het inschrijfgeld (5 euro per deelnemer) gaat naar de Edwin van der Sar Foundation. Na inschrijving krijg je als deelnemer een echt startnummer. Het startnummer is tevens een lot waarmee je automatisch kans maakt op unieke prijzen in de loterij.

Door te lopen in je eigen omgeving, in de periode van nu tot 11 juli, doe je mee aan het evenement. De organisatie houdt dagelijks een stand bij van de ingezonden tijden. Er zijn ook prijzen voor de meest originele (oranje) foto’s die worden ingezonden door lopers onderweg. Op 12 juli worden via een livestream de winnaars bekend gemaakt.

Inschrijven kan via www.10vannoordwijk.nl

Watermanagement op landgoed Calorama

Tessa Yanover overhandigde de burgemeester zonnebloemzaailingen. | IV

watersensors n De afgelopen zomers waren extreem droog. En ook dit jaar is er nog maar weinig regen gevallen. Ook op Landgoed Calorama is de droogte goed merkbaar. Zeker voor de aanplant van de meer dan dertig nieuwe bomen is het heel belangrijk om voldoende water beschikbaar te hebben. Daarom worden er op het landgoed sinds vorig jaar sensoren gebruikt die nauwkeurig de bodemvochtigheid monitoren.

Samen met het bedrijf Beacon Fields uit Noordwijk zijn op verschillende plekken in het park meerdere sensoren geplaatst. Directeur Robert Kraayvanger van Beacon Fields: “Op afstand kan via de mobiele telefoon constant de vochtigheid van de bodem bekeken worden en dus op tijd water gegeven worden”

Het bestuur van stichting Landgoed Calorama is er erg mee geholpen: “Het is ontzettend fijn om precies te kunnen zien waar het water het hardst nodig is. Cruciaal voor de jonge bomen, maar ook om te voorkomen dat teveel water wordt gegeven op plekken waar het minder nodig is. Zo blijven we de droogte de baas en houden we op een duurzame manier het park in goede conditie”.


Als onderdeel van de renovatie van het landschapspark worden er de komende maanden nog meer herstelwerkzaamheden verricht op het landgoed. De voortgang is te volgen via www.calorama.nl

>Doe mee met Virtuele Strandlopen

hardlopen n Het is niet mogelijk om de StarBalm Strandlopen daadwerkelijk te organiseren. Vanwege de coronacrisis mogen er tot 1 september geen evenementen plaatsvinden.

De Commissie Strandlopen van NOVO vindt het ontzettend jammer dat deze traditie, die al 49 jaar bestaat, hierdoor wordt onderbroken. Daarom zullen we op een van de eerste donderdagen van september, als de regels het toelaten, een eenmalige loop organiseren. Details worden in augustus bekend gemaakt.

Daarnaast wordt iedereen uitgenodigd om, als alternatief, mee te doen met een virtuele loop. Dat houdt in dat iedereen zelf een afstand loopt van 2, 4 of 8 kilometer, net als bij de echte strandlopen. Doe dat bij voorkeur in een shirt van een van de vorige strandlopen. Stuur vervolgens een foto van je loop naar ons zodat we via Facebook en Website iedereen kunnen laten zien dat er ondanks corona toch gepresteerd kan worden. Kijk op www.strandlopen.nl hoe dat moet worden gedaan.

De loop moet worden gehouden in de periode die gelijk is aan de gezamenlijke strandlopen, namelijk tussen 11 juni en 15 augustus 2020. Op deze manier kan iedere enthousiaste strandloper het plezier van de zomerse lopen delen. Deelnemers kunnen zich hiervoor schrijven op www.strandlopen.nl tegen betaling van een bijdrage van € 3,50.

De Commissie Strandlopen hoopt dat de website wordt gevuld met heel veel vrolijke foto’s. Als herinnering ontvangt elke deelnemer aan deze virtuele strandlopen een vaantje.

>Zonnebloemen voor de burgemeester

zaailingen n Woensdag 27 mei overhandigde Moedertje Groen Tessa Yanover drie zonnebloemplanten aan burgemeester Wendy Verkley. Door de huidige tijd gaat alles net even anders. Reden voor Tessa om een zonnebloem groeiwedstrijd te organiseren. Om mensen in het zonnetje te zetten en tevens aandacht te geven aan de groeiende insectensterfte.

Mevrouw Verkley nam de drie planten graag in ontvangst. Eén zonnebloem krijgt een plekje in haar tuin. De twee andere plantjes gaan naar de tuin van het gemeentehuis Noordwijk en Noordwijkerhout. De altijd enthousiaste Tessa vertelde over het belang van bloemen voor de bijen en andere insecten.

Tessa houdt dit jaar een Noordwijks Kampioenschap zonnebloem groeien. Zij kweekte thuis meer dan 250 kiemplantjes voor de wedstrijd en werd blij verrast door het grote aantal deelnemers. Tot 1 juni konden de plantjes worden opgehaald. Wat niet is opgehaald wordt gedoneerd aan de verzorgingstehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout.

11 / 18

Webinar: help kinderen door lastige scheiding

cjg n Op 23 juni houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen van 2 tot 16 jaar, die te maken hebben met een lastige scheiding. Tischa geeft tips hoe je kinderen goed kan begeleiden tijdens en na de scheiding.

Een scheiding heeft een hele grote impact op kinderen. Zeker als de scheiding niet makkelijk verloopt. Helaas komt het vaak voor dat scheidingen veel schade toebrengen aan kinderen.

Zit je midden in een pittige scheiding en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Wil je niet blijven hangen in boosheid of verslagenheid maar er alles aan doen wat jij zelf kunt om er voor je kinderen te zijn? In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) deelt kinderpsycholoog en opvoedkundige, maar ook ervaringsdeskundige Tischa Neve haar tips.

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een maand terug te kijken.

>Buitenspeeldag 2020

Tips n Tijdens deze unieke periode is het zeer belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en buiten te kunnen blijven spelen.

Nickelodeon en Jantje Beton hebben daarom besloten om op woensdag 10 juni voor de 13e keer de Nationale Buitenspeeldag te organiseren. Vorig jaar hielpen meer dan 1.000 lokale initiatieven mee om meer dan 100.000 kinderen volop te laten buitenspelen. Deze 13e editie beloofd door de huidige situatie een historische dag te worden. Dit jaar gaan er, volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid, geen grote speelevenementen plaatsvinden. Nickelodeon en Jantje Beton geven de komende tijd via www.buitenspeeldag.nl echter éxtra veel tips op welke manier kinderen alsnog veilig buiten kunnen spelen (denk aan een racebaan krijten op de stoep, touwtjespringen, balspelletjes, en veel meer).

Daarnaast kunnen kinderen en lokale organisaties op de site ook de toffe poster van dit jaar weer downloaden waarmee de hele buurt kan zien dat het weer tijd is voor de Buitenspeeldag. De Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation ondersteunen de boodschap van Jantje Beton.

Beide organisaties zetten zich al jaren in voor het belang van regelmatig buiten spelen en sporten.

>Epilepsiefonds collecteert

collecte n De collectanten van het Epilepsiefonds gaan niet met hun collectebus langs de deuren, omdat het fonds veiligheid voorop stelt. De online collecte duurt tot 6 juni.

In Nederland leven zo’n 120.000 mensen met epilepsie. “Juist voor die mensen zijn we er”, vertelt Wijnhoud. “We willen hun onzekerheid wegnemen, hun omgeving ontlasten en genezing dichterbij brengen. Dat kunnen we alleen met steun van iedereen die geeft aan de collectant. Daarom zijn we blij dat we digitaal kunnen collecteren.”

Dankzij de inkomsten uit de collecteweek kunnen cruciale stappen gezet worden in epilepsie-onderzoek. Het Epilepsiefonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. In Noordwijk gaan jaarlijks 45 collectanten langs de deuren. Ook collecteleider Jacqueline Strik collecteert dit jaar digitaal. “Doordat mijn dochter epilepsie heeft, maak ik van dichtbij mee hoeveel angst deze aandoening brengt. Ik wil graag dat er voor iedereen een behandeling komt en dus ben ik ontzettend blij dat ik dit jaar toch kan collecteren”.

>Groeten vanuit de lucht

drone n Tijdens Bevrijdingsdag vloog er een drone over het woonzorgpark Willem van den Bergh. Dat was niet zomaar!

Vanwege de coronamaatregelen kunnen bewoners hun familie, vrijwilligers en vrienden lange tijd niet zien. We hopen dat daar voor iedereen binnenkort verandering in komt. De drone heeft de bewoners (met toestemming!) gefilmd terwijl ze zwaaien naar hun familie, vrienden en hun vrijwilligers die ze missen.

De film werd gemaakt door de firma Gallery Luchtfoto en is nu te bekijken op de Facebookpagina: Willem van den Bergh - "Vrije tijd & Vrijwilligers" - Noordwijk of via https://youtu.be/6yC1pbxvnKc